Bài giảng Địa lý 8 - Tiết 41, Bài 37: Đặc điểm sinh vật Việt Nam

- Sinh vật nước ta phong phú và đa dạng về thành phần loài, gen di truyền, hệ sinh thái và công dụng.

- Sinh vật phát triển mạnh trên cả đất liền và ở biển.

- Nhiều hệ sinh thái tự nhiên đang bị tàn phá, biến đổi và suy giảm.

 

ppt18 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Lượt xem: 9202 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Địa lý 8 - Tiết 41, Bài 37: Đặc điểm sinh vật Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ ®Õn DỰ GIỜ THĂM LỚP KIỂM TRA BÀI CŨ Câu hỏi: Nêu đặc điểm chung của đất Việt Nam? Tiết 41 Bài 37: ĐẶC ĐIỂM SINH VẬT VIỆT NAM 1. Đặc điểm chung: - Sinh vật nước ta phong phú và đa dạng về thành phần loài, gen di truyền, hệ sinh thái và công dụng. Lược đồ khu vực Biển Đông Tháilan Campuchia Lào Mianma Malaixia Inđônêxia Brunây Philippin Xingapo Chí tuyến Bắc Xích Đạo Các luồng sinh vật Các luồng sinh vật Các luồng sinh vật Các luồng sinh vật Tiết 41 Bài 37: ĐẶC ĐIỂM SINH VẬT VIỆT NAM 1. Đặc điểm chung: - Sinh vật nước ta phong phú và đa dạng về thành phần loài, gen di truyền, hệ sinh thái và công dụng. - Sinh vật phát triển mạnh trên cả đất liền và ở biển. TiÕt 42 - Bµi 37: ®Æc ®iÓm sinh vËt ViÖt Nam. C©y CHß ngµn tuæi vµ c©y Rõng cóc ph­¬ng – vïng nói ®¸ v«i ninh BÌNH C¸c khu rõng ngËp mÆn vïng ven biÓn Tiết 41 Bài 37: ĐẶC ĐIỂM SINH VẬT VIỆT NAM 1. Đặc điểm chung: - Sinh vật nước ta phong phú và đa dạng về thành phần loài, gen di truyền, hệ sinh thái và công dụng. - Sinh vật phát triển mạnh trên cả đất liền và ở biển. - Nhiều hệ sinh thái tự nhiên đang bị tàn phá, biến đổi và suy giảm. TiÕt 42 - Bµi 37: ®Æc ®iÓm sinh vËt ViÖt Nam. Tiết 41 Bài 37: ĐẶC ĐIỂM SINH VẬT VIỆT NAM 1. Đặc điểm chung: - Sinh vật nước ta phong phú và đa dạng về thành phần loài, gen di truyền, hệ sinh thái và công dụng. - Sinh vật phát triển mạnh trên cả đất liền và ở biển. - Nhiều hệ sinh thái tự nhiên đang bị tàn phá, biến đổi và suy giảm. 2. Sự giàu có về thành phần loài sinh vật: - Nước ta có 14 600 loài thực vật, 11 200 loài và phân loài động vật. Trong đó có nhiều loài quý hiếm. SÕu ®Çu ®á Voäc ®Çu tr¾ng CÇy v»n Voäc mòi hÕch TiÕt 42 - Bµi 37: ®Æc ®iÓm sinh vËt ViÖt Nam. Tiết 41 Bài 37: ĐẶC ĐIỂM SINH VẬT VIỆT NAM 1. Đặc điểm chung: 2. Sự giàu có về thành phần loài sinh vật: 3. Sự đa dạng về hệ sinh thái: a, Vùng đất triều bãi cửa sông, ven biển: Phát triển hệ sinh thái rừng ngập mặn. C¸c khu rõng ngËp mÆn vïng ven biÓn Tiết 41 Bài 37: ĐẶC ĐIỂM SINH VẬT VIỆT NAM 1. Đặc điểm chung: 2. Sự giàu có về thành phần loài sinh vật: 3. Sự đa dạng về hệ sinh thái: a, Vùng đất triều bãi cửa sông, ven biển: Phát triển hệ sinh thái rừng ngập mặn. b, Vùng đồi núi: - Phát triển hệ sinh thái rừng nhiệt đới gió mùa với nhiều biến thể. c, Các khu bảo tồn thiên nhiên và vườn quốc gia: - Tồn tại hệ sinh thái rừng nguyên sinh. - Có tác dụng bảo vệ, phục hồi và phát triển tài nguyên sinh học. TiÕt 42 - Bµi 37: ®Æc ®iÓm sinh vËt ViÖt Nam. Vườn quốc gia Cúc Phương Tiết 41 Bài 37: ĐẶC ĐIỂM SINH VẬT VIỆT NAM 1. Đặc điểm chung: 2. Sự giàu có về thành phần loài sinh vật: 3. Sự đa dạng về hệ sinh thái: a, Vùng đất triều bãi cửa sông, ven biển: Phát triển hệ sinh thái rừng ngập mặn. b, Vùng đồi núi: - Phát triển hệ sinh thái rừng nhiệt đới gió mùa với nhiều biến thể. c, Các khu bảo tồn thiên nhiên và vườn quốc gia: - Tồn tại hệ sinh thái rừng nguyên sinh. - Có tác dụng bảo vệ, phục hồi và phát triển tài nguyên sinh học. d, Các hệ sinh thái nông nghiệp: - Gồm đồng ruộng, vườn làng, ao hồ, rừng trồng… ngày càng mở rộng, lấn át các hệ sinh thái tự nhiên. RỪNG NGUYÊN SINH RỪNG NHÂN TẠO TiÕt 43 - Bµi 37: ®Æc ®iÓm sinh vËt ViÖt Nam. Bµi 1: Chän c©u tr¶ lêi ®óng ? 1- Sù ®a d¹ng phong phó cña thùc vËt ViÖt Nam thÓ hiÖn ë: A. C«ng dông B. HÖ sinh th¸i. D. TÊt c¶ c¸c ý trªn. C. Thµnh phÇn loµi. 2- Nhöõng nh©n tè nµo ¶nh h­ëng ®Õn sù phong phó ®a d¹ng cña sinh vËt ViÖt Nam. A. Vị trí, Khí hậu. C. ®Þa hình. B. ®Êt ®ai. D. C¶ ba ý trªn CỦNG CỐ KIẾN THỨC 	 Bµi 2: H·y quan s¸t c¸c hình ¶nh sau vµ x¸c ®Þnh tªn hÖ sinh th¸i phï hîp cho mçi ¶nh minh häa? HST RỪNG NGẬP MẶN HST NÔNG NGHIỆP HST RỪNG NHIỆT ĐỚI GIÓ MÙA 1 2 3 

File đính kèm:

  • pptTiet 41 Dia 8.ppt