Bài giảng Địa lí 9 - Bài 35: Vùng đồng bằng sông Cửu Long

- Có diện tích rộng gần 4 triệu ha .

- Đất phù sa ngọt , mặn .

- Rừng ngập mặn .

- Nguồn hải sản phong phú.

- Sông Mê Kông mang lại nguồn lợi lớn .

 

ppt30 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Lượt xem: 7885 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Địa lí 9 - Bài 35: Vùng đồng bằng sông Cửu Long, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
 C¸C vïng kinh tÕ II.Vïng §ång B»ng S«ng Hång I.Vïng Trung du vµ miÒn nói B¾c Bé. III. Vïng B¾c Trung Bé IV. Vïng Duyªn h¶i NTB V.Vïng T©y Nguyªn VI.Vïng §«ng Nam Bé Bµi cò: Em h·y kÓ tªn c¸c vïng kinh tÕ ®· häc ? (Thø tù theo c¸c vÞ trÝ tõ I ®Õn VI ) Vïng §ång B»ng S«ng Cöu Long. Bảng diện tích các vùng kinh tế nước ta I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, GIỚI HẠN LÃNH THỔ. BÀI 35. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, GIỚI HẠN LÃNH THỔ. Nêu ý nghĩa vị trí địa lí của vùng? -Là vùng tận cùng phía Tây Nam của tổ quốc. Nằm liền kề phía Tây của Đông Nam Bộ . +Phía bắc giáp với Cam- Pu –Chia +Phía Đông Bắc giáp Đông Nam Bộ . +Phía Đông Nam giáp với Biển Đông. +Phía Tây Nam giáp với Vịnh Thái Lan. BÀI 35:VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG B ĐB ĐN TN Xác định vị trí địa lí và giới hạn của vùng đồng bằng sông Cửu Long? II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN Dựa vào lược đồ và nội dung SGK cho biết địa hình và khí hậu của vùng ĐBSCL? 1/ Điều kiện tự nhiên : -Địa hình thấp và tương đối bằng phẳng -Khí hậu : Cận xích đạo 2/ Tài nguyên thiên nhiên : BÀI 35. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, GIỚI HẠN LÃNH THỔ. Với địa hình và khí hậu như vậy thì thuận lợi cho việc phát triển ngành kinh tế nào ? Tài nguyên thiên nhiên để phát triển nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long Đất, rừng Khí hậu, nước Biển và hải đảo Diện tích gần 4 triệu ha. Đất phù sa ngọt: 1,2 triệu ha; đất mặn, đất phèn: 2,5 triệu ha. Rừng ngập mặn trên bán đảo Cà Mau chiếm diện tích lớn Khí hậu nóng ẩm quanh năm, lượng mưa dồi dào. Sông Mê Công đem lại nguồn lợi lớn. hệ thống kênh rạch chằng chịt. Vùng nước mặn, nước lợ cửa sông, ven biển rộng lớn… Nguồn hải sản: cá, tôm và hải sản quý hết sức phong phú. Biển ấm quanh năm, ngư trường rộng lớn; nhiều đảo và quần đảo, thuận lợi cho khai thác hải sản THẢO LUẬN NHÓM Cho biết các khó khăn mà vùng ĐBSCL còn phải đối mặt . Trên cơ sở đó sẽ đề ra các biện pháp khắc phục . NHÓM:1,3 NHÓM:2,4 Dựa vào sơ đồ dưới đây ( hình 35.2 SGK) nhận xét thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên ở ĐBSCL về sản xuất lương thực,thực phẩm? BÀI 35. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, GIỚI HẠN LÃNH THỔ Nằm liền kề phía Tây của Đông Nam Bộ . Là vùng tận cùng phía Tây Nam của tổ quốc. Phía bắc giáp với Cam- Pu –Chia -Phía Đông Bắc giáp Đông Nam Bộ . -Phía Đông Nam giáp với Biển Đông. -Phía Tây Nam giáp với Vịnh Thái Lan. BÀI 35:VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 1/ Điều kiện tự nhiên : - Địa hình thấp và tương đối bằng phẳng - Khí hậu : Cận xích đạo 2/ Tài nguyên thiên nhiên : - Có diện tích rộng gần 4 triệu ha . Đất phèn Đất phù sa Đất mặn Đất mặn I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, GIỚI HẠN LÃNH THỔ Nằm liền kề phía Tây của Đông Nam Bộ . Là vùng tận cùng phía Tây Nam của tổ quốc. Phía bắc giáp với Cam- Pu –Chia -Phía Đông Bắc giáp Đông Nam Bộ . -Phía Đông Nam giáp với Biển Đông. -Phía Tây Nam giáp với Vịnh Thái Lan. BÀI 35:VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 1/ Điều kiện tự nhiên : - Địa hình thấp và tương đối bằng phẳng - Khí hậu : Cận xích đạo 2/ Tài nguyên thiên nhiên : - Có diện tích rộng gần 4 triệu ha . - Đất phù sa ngọt , mặn… I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, GIỚI HẠN LÃNH THỔ Nằm liền kề phía Tây của Đông Nam Bộ . Là vùng tận cùng phía Tây Nam của tổ quốc. Phía bắc giáp với Cam- Pu –Chia -Phía Đông Bắc giáp Đông Nam Bộ . -Phía Đông Nam giáp với Biển Đông. -Phía Tây Nam giáp với Vịnh Thái Lan. BÀI 35:VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 1/ Điều kiện tự nhiên : - Địa hình thấp và tương đối bằng phẳng - Khí hậu : Cận xích đạo 2/ Tài nguyên thiên nhiên : - Có diện tích rộng gần 4 triệu ha . - Đất phù sa ngọt , mặn .. - Rừng ngập mặn .. I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, GIỚI HẠN LÃNH THỔ Nằm liền kề phía Tây của Đông Nam Bộ . Là vùng tận cùng phía Tây Nam của tổ quốc. Phía bắc giáp với Cam- Pu –Chia -Phía Đông Bắc giáp Đông Nam Bộ . -Phía Đông Nam giáp với Biển Đông. -Phía Tây Nam giáp với Vịnh Thái Lan. BÀI 35:VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 1/ Điều kiện tự nhiên : - Địa hình thấp và tương đối bằng phẳng - Khí hậu : Cận xích đạo 2/ Tài nguyên thiên nhiên : - Có diện tích rộng gần 4 triệu ha . - Đất phù sa ngọt , mặn .. - Rừng ngập mặn . - Nguồn hải sản phong phú. - Sông Mê Kông mang lại nguồn lợi lớn . I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, GIỚI HẠN LÃNH THỔ Nằm liền kề phía Tây của Đông Nam Bộ . Là vùng tận cùng phía Tây Nam của tổ quốc. Phía bắc giáp với Cam- Pu –Chia -Phía Đông Bắc giáp Đông Nam Bộ . -Phía Đông Nam giáp với Biển Đông. -Phía Tây Nam giáp với Vịnh Thái Lan. BÀI 35:VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 1/ Điều kiện tự nhiên : - Địa hình thấp và tương đối bằng phẳng - Khí hậu : Cận xích đạo 2/ Tài nguyên thiên nhiên : - Có diện tích rộng gần 4 triệu ha . - Đất phù sa ngọt , mặn.. - Rừng ngập mặn . - Nguồn hải sản phong phú. - Sông Mê Kông mang lại nguồn lợi lớn 3/ Khó khăn : Cho biết các khó khăn mà vùng ĐBSCL còn phải đối mặt . Đất phèn Đất mặn I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, GIỚI HẠN LÃNH THỔ Nằm liền kề phía Tây của Đông Nam Bộ . Là vùng tận cùng phía Tây Nam của tổ quốc. Phía bắc giáp với Cam- Pu –Chia -Phía Đông Bắc giáp Đông Nam Bộ . -Phía Đông Nam giáp với Biển Đông. -Phía Tây Nam giáp với Vịnh Thái Lan. BÀI 35:VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 1/ Điều kiện tự nhiên : - Địa hình thấp và tương đối bằng phẳng - Khí hậu : Cận xích đạo 2/ Tài nguyên thiên nhiên : - Có diện tích rộng gần 4 triệu ha . - Đất phù sa ngọt , mặn… - Rừng ngập mặn . - Nguồn hải sản phong phú. - Sông Mê Kông mang lại nguồn lợi lớn 3/ Khó khăn : - Đất phèn , đất mặn chiếm diện tích lớn ( 2,5 ha ) I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, GIỚI HẠN LÃNH THỔ Nằm liền kề phía Tây của Đông Nam Bộ . Là vùng tận cùng phía Tây Nam của tổ quốc. Phía bắc giáp với Cam- Pu –Chia -Phía Đông Bắc giáp Đông Nam Bộ . -Phía Đông Nam giáp với Biển Đông. -Phía Tây Nam giáp với Vịnh Thái Lan. BÀI 35:VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 1/ Điều kiện tự nhiên : - Địa hình thấp và tương đối bằng phẳng - Khí hậu : Cận xích đạo 2/ Tài nguyên thiên nhiên : - Có diện tích rộng gần 4 triệu ha . - Đất phù sa ngọt , mặn … - Rừng ngập mặn … - Nguồn hải sản phong phú. - Sông Mê Kông mang lại nguồn lợi lớn 3/ Khó khăn : - Đất phèn , đất mặn chiếm diện tích lớn ( 2,5 ha ) - Xâm nhập mặn trong mùa khô . I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, GIỚI HẠN LÃNH THỔ Nằm liền kề phía Tây của Đông Nam Bộ . Là vùng tận cùng phía Tây Nam của tổ quốc. Phía bắc giáp với Cam- Pu –Chia -Phía Đông Bắc giáp Đông Nam Bộ . -Phía Đông Nam giáp với Biển Đông. -Phía Tây Nam giáp với Vịnh Thái Lan. BÀI 35:VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 1/ Điều kiện tự nhiên : - Địa hình thấp và tương đối bằng phẳng - Khí hậu : Cận xích đạo 2/ Tài nguyên thiên nhiên : - Có diện tích rộng gần 4 triệu ha . - Đất phù sa ngọt , mặm - Rừng ngập mặn . - Nguồn hải sản phong phú. - Sông Mê Kông mang lại nguồn lợi lớn 3/ Khó khăn : - Đất phèn , đất mặn chiếm diện tích lớn ( 2,5 ha ) - Xâm nhập mặn trong mùa khô . - Ngập úng trong mùa mưa Trên cơ sở đó sẽ đề ra các biện pháp khắc phục . Một số giải pháp khắc phục khó khăn của vùng Sống chung với lũ Làm nhà tránh lũ I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, GIỚI HẠN LÃNH THỔ Nằm liền kề phía Tây của Đông Nam Bộ . Là vùng tận cùng phía Tây Nam của tổ quốc. Phía bắc giáp với Cam- Pu –Chia -Phía Đông Bắc giáp Đông Nam Bộ . -Phía Đông Nam giáp với Biển Đông. -Phía Tây Nam giáp với Vịnh Thái Lan. BÀI 35:VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 1/ Điều kiện tự nhiên : - Địa hình thấp và tương đối bằng phẳng - Khí hậu : Cận xích đạo 2/ Tài nguyên thiên nhiên : - Có diện tích rộng gần 4 triệu ha . - Đất phù sa ngọt , mặn… - Rừng ngập mặn . - Nguồn hải sản phong phú. - Sông Mê Kông mang lại nguồn lợi lớn 3/ Khó khăn : - Đất phèn , đất mặn chiếm diện tích lớn ( 2,5 ha ) - Xâm nhập mặn trong mùa khô . - Ngập úng trong mùa mưa III. ĐẶC ĐiỂM DÂN CƯ Xà HỘI So sánh dân số của vùng với các vùng khác ? Thành phần dân tộc ở đây như thế nào ? TIẾT 39. BÀI 35. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Người Khơ me Người Chăm Người Kinh Thành phần dân tộc của vùng Đồng Bằng sông Cửu Long? I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, GIỚI HẠN LÃNH THỔ Nằm liền kề phía Tây của Đông Nam Bộ . Là vùng tận cùng phía Tây Nam của tổ quốc. Phía bắc giáp với Cam- Pu –Chia -Phía Đông Bắc giáp Đông Nam Bộ . -Phía Đông Nam giáp với Biển Đông. -Phía Tây Nam giáp với Vịnh Thái Lan. BÀI 35:VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 1/ Điều kiện tự nhiên : - Địa hình thấp và tương đối bằng phẳng - Khí hậu : Cận xích đạo 2/ Tài nguyên thiên nhiên : - Có diện tích rộng gần 4 triệu ha . - Đất phù sa ngọt , mặn.. - Rừng ngập mặn . - Nguồn hải sản phong phú. - Sông Mê Kông mang lại nguồn lợi lớn 3/ Khó khăn : - Đất phèn , đất mặn chiếm diện tích lớn ( 2,5 ha ) - Xâm nhập mặn trong mùa khô . - Ngập úng trong mùa mưa Là vùng đông dân với nhiều thành phần dân tộc : ( kinh , khơ me, chăm, hoa) III. ĐẶC ĐiỂM DÂN CƯ Xà HỘI Dựa vào bảng 35.1 nhận xét các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của vùng so với cả nước ? Mặt bằng dân trí ở đây như thế nào ? Vậy để phát triển kinh tế vững chắc thì cần phải chú ý tới yếu tố nào ? I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, GIỚI HẠN LÃNH THỔ Nằm liền kề phía Tây của Đông Nam Bộ . Là vùng tận cùng phía Tây Nam của tổ quốc. Phía bắc giáp với Cam- Pu –Chia -Phía Đông Bắc giáp Đông Nam Bộ . -Phía Đông Nam giáp với Biển Đông. -Phía Tây Nam giáp với Vịnh Thái Lan. BÀI 35:VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 1/ Điều kiện tự nhiên : - Địa hình thấp và tương đối bằng phẳng - Khí hậu : Cận xích đạo 2/ Tài nguyên thiên nhiên : - Có diện tích rộng gần 4 triệu ha . - Đất phù sa ngọt , mặn - Rừng ngập mặn . - Nguồn hải sản phong phú. - Sông Mê Kông mang lại nguồn lợi lớn 3/ Khó khăn : - Đất phèn , đất mặn chiếm diện tích lớn ( 2,5 ha ) - Xâm nhập mặn trong mùa khô . - Ngập úng trong mùa mưa -Là vùng đông dân với nhiều thành phần dân tộc : ( kinh , khơ me, chăm , hoa) III. ĐẶC ĐiỂM DÂN CƯ Xà HỘI - Các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội ở mức trung bình. - Cần phát triển kinh tế xã hội đi đôi với việc nâng cao mặt bằng dân trí . 1. Vị trí địa lí của vùng đồng bằng sông Cửu Long có thuận lợi gì đối với sản xuất ? ( Chọn đáp án đúng) a. ThuËn lîi cho viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ biÓn vµ giao l­u víi c¸c n­íc trong khu vùc . b. ThuËn lîi cho ®¸nh b¾t, nu«i trång thuû s¶n vµ n«ng nghiÖp. ThuËn lîi cho ph¸t triÓn c«ng nghiÖp dÇu khÝ, chÕ biÕn thùc phÈm. d. ThuËn lîi cho ph¸t triÓn kinh tÕ biÓn vµ giao l­u víi tÊt c¶ c¸c vïng kh¸c trong n­íc. Bài tập củng cố: 2. §iÒu kiÖn tù nhiªn cña vïng t¹o thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn c¸c ngµnh kinh tÕ nµo ? ( Chän ®¸p ¸n ®óng) a. Trång lóa, hoa mµu, nu«i gia sóc, gia cÇm. b. Trång trät vµ ch¨n nu«i quy m« lín d. S¶n xuÊt l­¬ng thùc thùc phÈm. c. N«ng nghiÖp víi c¬ cÊu s¶n phÈm ®a d¹ng. d a Củng cố từng phần : VỀ NHÀ : - Làm các bài tập 1,2,3 trong SGK,bµi tËp trong tËp b¶n ®å ®Þa lÝ. - T×m hiểu, s­u tÇm tµi liÖu tranh ¶nh vÒ những thành tựu trong sản xuất lương thực, thực phẩm ở ĐBSCL ? 

File đính kèm:

  • pptbai 35.ppt
Bài giảng liên quan