Bài giảng Giáo dục công dân Lớp 8 - Chuyên đề: Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác, tài sản của nhà nước và lợi ích công cộng

Theo em, trong số: người chủ xe máy, người được giao giữ xe, người mượn xe, ai là người có quyền

a) Giữ gìn bảo quản xe

b) Sử dụng xe để đi

c) Bán, tặng, cho người khác

ppt32 trang | Chia sẻ: Anh Thúy | Ngày: 15/11/2023 | Lượt xem: 68 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Giáo dục công dân Lớp 8 - Chuyên đề: Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác, tài sản của nhà nước và lợi ích công cộng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Chuyên đề 
Quyền Sở Hữu Tài Sản Và Nghĩa Vụ Tôn Trọng Tài Sản Của Người Khác , 
Tài Sản Của Nhà Nước Và Lợi Ích Công Cộng 
Phần I : Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của ng ười khác 
Theo em, trong số: người chủ xe máy, người được giao giữ xe, người mượn xe, ai là người có quyền 
a) Giữ gìn bảo quản xe 
b) Sử dụng xe để đi 
c) Bán, tặng, cho người khác. 
I. ĐẶT VẤN ĐỀ: SGK trang 44 
A 
B 
1. Người chủ chiếc xe máy. 
a. Giữ gìn, bảo quản xe. 
2. Người được giao giữ xe. 
b. Sử dụng xe để đi. 
3. Người mượn xe. 
c. Bán tặng, cho người khác mượn. 
1 – a, b, c. 
2 - a 
3 – a, b 
A 
B 
a. Giữ gìn, bảo quản xe. 
1. Quyền chiếm hữu. 
b. Sử dụng xe để đi. 
2. Quyền sử dụng. 
c. Bán tặng, cho người khác mượn. 
3. Quyền định đoạt 
a - ................, b - .................., c - ................. 
	 2. Em hãy chọn các quyền ở cột A tương ứng với các quyền ở cột B sao cho phù hợp. 
B 
C 
Giữ gìn, bảo quản 
 xe. 
1. Quyền chiếm hữu. 
b. Sử dụng xe để đi. 
2. Quyền sử dụng. 
c.Bán tặng, cho người 
 khác mượn. 
3. Quyền định đoạt 
2. Em hãy chọn các quyền ở cột B tương ứng với các quyền ở cột C sao cho phù hợp. 
a - 1 
c - 3 
b - 2 
A 
B 
C 
1. Người chủ chiếc xe máy. 
a. Giữ gìn, bảo quản xe. 
1. Quyền chiếm hữu. 
2. Người được giao giữ xe. 
b. Sử dụng xe 
để đi. 
2. Quyền sử dụng. 
3. Người mượn xe. 
c. Bán tặng, 
cho người khác mượn. 
3. Quyền định đoạt 
Như vậy, chỉ có người chủ xe máy mới có quyền sở hữu chiếc xe đó và họ có quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt.	 
I. ĐẶT VẤN ĐỀ: SGK trang 44 
Theo em, trong số: người chủ xe máy, người được giao giữ xe, người mượn xe, ai là người có quyền 
a) Giữ gìn bảo quản xe 
b) Sử dụng xe để đi 
c) Bán, tặng, cho người khác . 
Quyền sở hữu tài sản là gì? Quyền sở hữu bao gồm những quyền nào? 
II. NỘI DUNG BÀI HỌC: 
1.Quyền sở hữu tài sản của công dân: 
-Quyền đối với tài sản thuộc sở hữu của mình. 
+Chiếm hữu: nắm giữ, quản lí tài sản. 
+Sử dụng: khai thác giá trị tài sản. 
+Định đoạt: quyết định đối với tài sản. 
 QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN VÀ NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC 
người chủ xe máy 
I. ĐẶT VẤN ĐỀ: SGK trang 44 
II. NỘI DUNG BÀI HỌC: 
1.Quyền sở hữu tài sản của công dân: 
-Quyền đối với tài sản thuộc sở hữu của mình. 
+Chiếm hữu: nắm giữ, quản lí tài sản. 
+Sử dụng: khai thác giá trị tài sản. 
+Định đoạt: quyết định đối với tài sản. 
2 .“Khi đào móng làm nhà, ông An tìm thấy một chiếc bình cổ. Có người nói đây là cổ vật lịch sử rất có giá trị phải đem nộp cho sở Văn hóa - Thông tin hoặc Viện bảo tàng. Có người lại bảo: Bình cổ do ông An tìm thấy nên nó thuộc về ông An, ông có quyền bán hay cho ai thì tùy”. 
Theo em, ông An có quyền bán bình cổ không? Vì sao? 
 Không thuộc về ông An. 
 Bình cổ thuộc về Nhà nước 
 Chủ sở hữu mới có quyền 
đó là cơ quan văn hóa, viện 
bảo tàng. 
Vì sao chiếc bình cổ thuộc quyền sở hữu của Nhà nước? 
 QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN VÀ NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC 
TRÍCH LUẬT DI SẢN VĂN HÓA SỬA ĐỔI 
Chương 4. QUẢN LÝ DI VẬT, CỔ VẬT, BẢO VẬT QUỐC GIA 
Điều 18. Tiếp nhận, quản lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do thăm dò, khai quật hoặc do tổ chức, cá nhân phát hiện, giao nộp 
1. Mọi di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia ở trong lòng đất thuộc đất liền, hải đảo, ở vùng nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa theo quy định tại Điều 6 Luật di sản văn hóa, khi phát hiện hoặc tìm thấy đều thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật về dân sự. 
2. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia để tạm nhập vào kho bảo quản của bảo tàng cấp tỉnh nơi phát hiện di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia theo quy định tại khoản 20 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa. 
3. Tổ chức, cá nhân giao nộp di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia được khen thưởng và được nhận một khoản tiền thưởng theo quy định tại Điều 33 Nghị định này. 
I. ĐẶT VẤN ĐỀ: SGK trang 44 
II. NỘI DUNG BÀI HỌC: 
1.Quyền sở hữu tài sản của công dân: 
-Quyền đối với tài sản thuộc sở hữu của mình. 
+Chiếm hữu: nắm giữ, quản lí tài sản. 
+Sử dụng: khai thác giá trị tài sản. 
+Định đoạt: quyết định đối với tài sản. 
Theo em, trong ba quyền đó thì quyền nào là quan trọng nhất? Vì sao? 
Quyền định đoạt là quan 
trọng nhất vì chỉ có 
chủ sở hữu mới có 
 quyền định đoạt và 
khi có quyền định đoạt 
họ có thể giao quyền 
 chiếm hữu và sử dụng 
cho người khác. 
TIẾT 23 : 
 QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN VÀ NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC 
I. ĐẶT VẤN ĐỀ: SGK trang 44 
II. NỘI DUNG BÀI HỌC: 
1.Quyền sở hữu tài sản của công dân: 
-Quyền đối với tài sản thuộc sở hữu của mình. 
+Chiếm hữu: nắm giữ, quản lí tài sản. 
+Sử dụng: khai thác giá trị tài sản. 
+Định đoạt: quyết định đối với tài sản. 
-Công dân có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, vốn và tài sản khác trong tổ chức kinh tế. 
 Nêu những tài sản 
thuộc quyền sở hữu 
của công dân ? 
TIẾT 23 : 
 QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN VÀ NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC 
Tiền lương, tiền công, tiền kiếm được từ lao động hợp pháp,.  thu nhập hợp pháp 
 Của cải để dành 
 Sở hữu xe máy 
 Sở hữu xe ô tô 
 Sở hữu nhà ở 
Bàn, ghế, tivi, tủ lạnh, tư liệu sinh hoạt 
Máy cày, máy gặt, máy xay xát,.  tư liệu sản xuất 
 Vốn và tài sản khác trong doanh nghiệp hoặc trong tổ chức kinh tế 
TRÍCH HIẾN PHÁP 1992 
Điều 58: Công dân có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, vốn và tài sản khác trong doanh nghiệp hoặc trong các tổ chức kinh tế khác; đối với đất được Nhà nước giao sử dụng thì theo quy định tại Điều 17 và Điều 18. 
I. ĐẶT VẤN ĐỀ: SGK trang 44 
II. NỘI DUNG BÀI HỌC: 
1.Quyền sở hữu tài sản của công dân: 
-Quyền đối với tài sản thuộc sở hữu của mình. 
+Chiếm hữu: nắm giữ, quản lí tài sản. 
+Sử dụng: khai thác giá trị tài sản. 
+Định đoạt: quyết định đối với tài sản. 
-Công dân có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, vốn và tài sản khác trong tổ chức kinh tế. 
Bản thân em có những quyền sở hữu tài sản nào? 
 QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN VÀ NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC 
I. ĐẶT VẤN ĐỀ: SGK trang 44 
II. NỘI DUNG BÀI HỌC: 
1.Quyền sở hữu tài sản của công dân: 
-Quyền đối với tài sản thuộc sở hữu của mình. 
+Chiếm hữu: nắm giữ, quản lí tài sản. 
+Sử dụng: khai thác giá trị tài sản. 
+Định đoạt: quyết định đối với tài sản. 
-Công dân có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, vốn và tài sản khác trong tổ chức kinh tế. 
 Những tài sản nào Nhà nước qui định phải đăng kí quyền sở hữu? Vì sao phải đăng kí? 
 QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN VÀ NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC 
Xe máy 
Xe ô tô 
Nhà ở, đất đai 
I. ĐẶT VẤN ĐỀ: SGK trang 44 
II. NỘI DUNG BÀI HỌC: 
1.Quyền sở hữu tài sản của công dân: 
-Quyền đối với tài sản thuộc sở hữu của mình. 
+Chiếm hữu: nắm giữ, quản lí tài sản. 
+Sử dụng: khai thác giá trị tài sản. 
+Định đoạt: quyết định đối với tài sản. 
-Công dân có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, vốn và tài sản khác trong tổ chức kinh tế. 
 Những tài sản nào Nhà nước qui định phải đăng kí quyền sở hữu? Vì sao phải đăng kí? 
Vì: đó là điều kiện, 
là cơ sở pháp lí 
để nhà nước bảo vệ 
tài sản cho công dân 
-Qui định quyền và nghĩa vụ 
- Cách thức bảo vệ tài sản 
Qui định đăng kí quyền sở 
hữu 
 QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN VÀ NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC 
I. ĐẶT VẤN ĐỀ: SGK trang 44 
II. NỘI DUNG BÀI HỌC: 
1.Quyền sở hữu tài sản của công dân: 
-Quyền đối với tài sản thuộc sở hữu của mình. 
+Chiếm hữu: nắm giữ, quản lí tài sản. 
+Sử dụng: khai thác giá trị tài sản. 
+Định đoạt: quyết định đối với tài sản. 
-Công dân có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, vốn và tài sản khác trong tổ chức kinh tế. 
2. Công dân có nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác. 
- Không được xâm phạm tài sản của cá nhân, của tập thể, nhà nước. 
- Nhặt của rơi trả lại 
- Khi vay nợ phải trả đúng hẹn, và đủ. 
- Khi mượn phải giữ gìn cẩn thận, sử dụng xong phải trả, nếu hư hỏng phải sửa chữa và bồi thường. 
 Đối với tài sản của người khác, công dân phải có nghĩa vụ như thế nào? 
 QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN VÀ NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC 
I. ĐẶT VẤN ĐỀ: SGK trang 44 
II. NỘI DUNG BÀI HỌC: 
- Không được xâm phạm tài sản của cá nhân, của tập thể, nhà nước. 
- Nhặt của rơi trả lại 
- Khi vay nợ phải trả đúng hẹn, và đủ. 
- Khi mượn phải giữ gìn cẩn thận, sử dụng xong phải trả, nếu hư hỏng phải sửa chữa và bồi thường. 
Nhà nước có trách nhiệm gì với tài sản thuộc sở hữu của công dân? 
3.Trách nhiệm của Nhà nước 
Công nhận, bảo vệ quyền sở hữu hợp pháp của công dân. 
 QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN VÀ NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC 
1.Quyền sở hữu tài sản của công dân: 
-Quyền đối với tài sản thuộc sở hữu của mình. 
+Chiếm hữu: nắm giữ, quản lí tài sản. 
+Sử dụng: khai thác giá trị tài sản. 
+Định đoạt: quyết định đối với tài sản. 
-Công dân có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, vốn và tài sản khác trong tổ chức kinh tế. 
2. Công dân có nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác. 
1.Quyền sở hữu tài sản của công dân: 
Củng cố kiến thức 
-Quyền đối với tài sản thuộc sở hữu của mình. 
+Chiếm hữu: nắm giữ, quản lí tài sản. 
+Sử dụng: khai thác giá trị tài sản. 
+Định đoạt: quyết định đối với tài sản. 
-Công dân có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, vốn và tài sản khác trong tổ chức kinh tế. 
2. Nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác 
 - Không xâm phạm tài sản của cá nhân, tổ chức, tập thể, Nhà nước. 
- Trả lại của rơi cho chủ sở hữu. 
- Trả nợ đầy đủ, đúng hạn. 
- Mượn phải giữ gìn, sử dụng xong trả lại. Nếu làm hỏng phải sửa chữa. 
- Gây thiệt hại phải bồi thường . 
3.Trách nhiệm của Nhà nước 
-Công nhận, bảo vệ quyền sở hữu hợp pháp của công dân. 
1.-Quyền sở hữu tài sản 
công dân là gì? Bao gồm 
những quyền nào? 
-Công dân có quyền 
sở hữu những gì? 
2.Những việc làm nào thể hiện nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác? 
3.Nhà nước có trách nhiệm gì với tài sản thuộc sở hữu của công dân? 
QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN VÀ NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC 
TRÍCH BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005 
Điều 169: Bảo vệ quyền sở hữu 
1. Quyền sở hữu của cá nhân, pháp nhân và chủ thể khác được pháp luật công nhận và bảo vệ. 
2. Không ai có thể bị hạn chế, bị tước đoạt trái pháp luật quyền sở hữu đối với tài sản của mình. 
3. Chủ sở hữu có quyền tự bảo vệ, ngăn cản bất kỳ người nào có hành vi xâm phạm quyền sở hữu của mình, truy tìm, đòi lại tài sản bị người khác chiếm hữu, sử dụng, định đoạt không có căn cứ pháp luật. 
* HD: BT 3SGK trang 46 
	 Do có việc gấp, chị Hoa đem chiếc xe đạp của mình ra cửa hàng cầm đồ để vay tiền. Đến hẹn, chị mang tiền đến trả để lấy lại xe nhưng chiếc xe của chị đã bị Hà- con trai ông chủ cửa hàng - đem sử dụng làm gãy khung. Theo em:	 
 a)Hà có được quyền sử dụng chiếc xe đó không? Vì sao? b)Ông chủ cửa hàng có những quyền gì đối với chiếc xe của chị Hoa c)Chị Hoa có quyền đòi bồi thường chiếc bị hỏng không? Ai sẽ phải bồi thường? 
HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ 
a/ - Học nội dung bài học. 
 - Làm bài tập 1, 2,4,5 SGK /46-47 
b/ Chuẩn bị phần 2: Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng. 
 - Đọc phần đặt vấn đề xem các câu hỏi gợi ý 
 - Xem tư liệu tham khảo: 
Hà không được quyền sử dụng chiếc xe đó. Bởi vì nó không thuộc quyền sở hữu của Hà. 
Ông chủ cửa hàng chỉ có quyền sở hữu chiếc xe khi chị Hoa không trả tiền theo quy định đã cam kết. 
Chị Hoa có quyền đòi bồi thường chiếc xe bị hỏng vì chính ông chủ cửa hàng là người trực tiếp bồi thường vì đã xâm phạm quyền sở hữu chiếc xe của chị Hoa 
TRẢ LỜI 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_giao_duc_cong_dan_lop_8_chuyen_de_quyen_so_huu_tai.ppt
Bài giảng liên quan