Bài giảng Hóa học 9 - Tiết 18: Phân bón hóa học

- Không nên bón phân vào lúc trời nắng nóng, hoặc có mưa hoặc dự báo có mưa vì phân dễ bay hơi hoặc dễ bị rửa trôi.

- Không nên bón phân với hàm lượng lớn trong 1 lần bón và sát gốc cây (cây ăn quả, cây công nghiệp ) vì sẽ gây cháy lá, héo rễ non và lông hút.

- Không nên bón phân (NH4)2SO4 trên đất chua vì nó sẽ làm tăng độ chua của đất.

 

ppt11 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Lượt xem: 3257 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hóa học 9 - Tiết 18: Phân bón hóa học, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 P h © n b ã n h o ¸ h ä c PHÂN BÓN HÓA HỌC Thế nào là phân bón hóa học? Phân bón hóa học là gì? là những hóa chất có chứa các nguyên tố dinh dưỡng (P,N,K…), được bón cho cây trồng nhằm nâng cao năng suất. Vậy có những loại phân bón hóa học thông thường nào? Tiết 18 PHÂN BÓN HÓA HỌC Phân bón hóa học là gì? Là những hóa chất có chứa các nguyên tố dinh dưỡng (P,N,K…), được bón cho cây trồng nhằm nâng cao năng suất. II. Những phân bón hóa học thường dùng: Phân bón đơn có đặc điểm gì? 1. Phân bón đơn: chỉ chứa một trong ba nguyên tố dinh dưỡng chính là đạm (N), lân (P), Kali (K). Phân bón đơn, phân bón kép, phân vi lượng. Phân bón kép có đặc điểm gì? 2. Phân bón kép: có chứa hai hoặc ba nguyên tố dinh dưỡng N, P, K. Phân bón vi lượng có đặc điểm gì? 3. Phân bón vi lượng: cung cấp một lượng ít các nguyên tố Bo, kẽm, mangan….nhưng rất cần thiết cho cây trồng. Tiết 18 PHÂN BÓN HÓA HỌC Phân bón hóa học là gì? Là những hóa chất có chứa các nguyên tố dinh dưỡng (P,N,K…), được bón cho cây trồng nhằm nâng cao năng suất. II. Những phân bón hóa học thường dùng: 1. Phân bón đơn: chỉ chứa một trong ba nguyên tố dinh dưỡng chính là đạm (N), lân (P), Kali (K). 2. Phân bón kép: có chứa hai hoặc ba nguyên tố dinh dưỡng N, P, K. 3. Phân bón vi lượng: cung cấp một lượng ít các nguyên tố Bo, kẽm, mangan….nhưng rất cần thiết cho cây trồng. Tiết 18 PHÂN BÓN HÓA HỌC THẢO LUẬN ( 5 phút) - Phân bón đó có chứa nguyên tố dinh dưỡng cơ bản nào? - Phân bón đó gồm những loại phân thông dụng nào? - Phân bón đó có đặc điểm gì khi sử dụng? (ví dụ: tính tan trong nước…). - Phân bón đó thường bón vào giai đoạn phát triển nào của cây lúa? Vì sao? Tiết 18 PHÂN BÓN HÓA HỌC I. Phân bón hóa học là gì? II. Những phân bón hóa học thường dùng Phân bón đơn Phân đạm (N): phân urê CO(NH2)2, Amoninitrat NH4NO3 , Amoni sunfat (NH4)2SO4 Phân lân (P): phốtphat tự nhiên Ca3(PO4)2 , 	 	supephotphat. Ca(H2PO4)2 Phân kali (K): KCl, K2SO4. Phân bón kép Trộn hỗn hợp các loại phân bón đơn: NPK ( NH4NO3 + NH4)2HPO4 + KCl ) Phân tổng hợp trực tiếp: -KNO3 (kali và đạm) -(NH4)2HPO4 (đạm, lân) Phân bón vi lượng cung cấp một lượng ít các nguyên tố Bo, kẽm, mangan, s¾t, ®ång….nhưng rất cần thiết cho cây trồng. Phân vi lượng Tiết 18 Chúng ta cần có những lưu ý gì khi sử dụng Phân bón hóa học? - Không nên bón phân vào lúc trời nắng nóng, hoặc có mưa hoặc dự báo có mưa vì phân dễ bay hơi hoặc dễ bị rửa trôi. - Không nên bón phân với hàm lượng lớn trong 1 lần bón và sát gốc cây (cây ăn quả, cây công nghiệp…) vì sẽ gây cháy lá, héo rễ non và lông hút. - Không nên bón phân (NH4)2SO4 trên đất chua vì nó sẽ làm tăng độ chua của đất. - Nên bón lót phân lân hết định lượng trước khi gieo, trồng vì phân lân thường lâu tan, tồn tại lâu trong đất. - Nên đọc kỉ các hướng dẫn sử dụng phân bón trước khi dùng hoặc hỏi các chuyên gia kĩ thuật nông nghiệp. C©u 1: Khi lóa ®Õn thêi k× ra ®ßng ;træ b«ng ta nªn ChØ bãn chñ yÕu ®¹m ChØ bãn chñ yÕu l©n Chñ yÕu lµ Kali LUYỆN TẬP C©u 2: §Ó t¨ng n¨ng suÊt c©y trång ta cÇn ph¶i Ch¨m sãc ( bãn ph©n; lµm cá...) Chän gièng tèt Chän ®Êt trång C¶ ba ph­¬ng ¸n trªn C©u 3: Trong c¸c lo¹i ph©n bãn sau chÊt nµo cã hµm l­îng ®¹m nhiÒu nhÊt. CO( NH2)2; NH4NO3; (NH4)2SO4; Urª CO( NH2)2 Am«ni nit¬rat NH4NO3 Am«ni sunphat (NH4)2SO4 câu 4: Có những loại phân bón hóa học: KCl, NH4NO3,NH4Cl, (NH4)2SO4, Ca3(PO4)2, Ca(H2PO4)2, (NH4)2HPO4, KNO3. b. Hãy sắp xếp những phân bón này thành các nhóm phân bón đơn(đạm, lân, kali) và phân bón kép. c. Trộn những phân bón nào với nhau ta được phân bón kép NPK? a. Gọi tên các loại phân bón trên. Hãy cho biết phân bón hóa học này thuộc loại phân bón gì? tên gọi của loại phân bón này. Các chỉ số 16 – 16 – 13 Nói lên điều gì? Câu 5: 

File đính kèm:

  • pptBai phan bon hoa hoc.ppt