Bài giảng môn Địa lý Lớp 6 - Tiết 35, Bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất

Dặn dò

Học bài và làm các bài tập sách giáo khoa

Về ôn tập các bài đã học để hôm sau chúng ta tiến hành ôn tập học kì II

+Lớp không khí

+ Lớp nước

+ Lớp sinh vật

 

ppt21 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Lượt xem: 459 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Địa lý Lớp 6 - Tiết 35, Bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Nhieät lieät chaøo möøng quyù thaày coâ veà döï gioø thaêm lôùpMoân : ñòa lyù 6 Giaùo vieân thöïc hieän: Huyønh Ñöùc ThònhKIEÅM TRA BAØI CUÕ Câu1. Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất:1. Đây là nhân tố quan trọng nhất trong quá trình hình thành đất?a. Khí hậu và tác động của con ngườib. Đá mẹ, địa hình, nhiệt độc. Đá mẹ , khí hậu , sinh vậtd. Đá mẹ , địa hình, nước2. Đây là thành phần có liên quan chặt chẽ đến sinh vật:a. Chất khoáng b. Đá mẹc. nước d. Chất hữu cơCâu 2: Em hãy nêu các thành phần của đất ?ĐÁP ÁN Câu1. Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất:1. Đây là nhân tố quan trọng nhất trong quá trình hình thành đất?a. Khí hậu và tác động của con ngườib. Đá mẹ, địa hình, nhiệt độc. Đá mẹ , khí hậu , sinh vậtd. Đá mẹ , địa hình, nước2. Đây là thành phần có liên quan chặt chẽ đến sinh vật:a. Chất khoáng b. Đá mẹc. nước d. Chất hữu cơCâu 2: Các thành phần của đất:- Thành phần khoáng chiếm một tỉ lệ lớn .Là các sản phẩm phong hoá của đá gốc. -Thành phần hữu cơ chiếm một tỉ lệ nhỏ, tồn tại chủ yếu trong tầng trên cùng của lớp đất, có vai trò quan trọng đối với chất lượng đất.TiÕt 35-Bµi 27:Líp vá sinh vËt. C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn sù ph©n bè thùc, ®éng vËt trªn Tr¸i ®Êt Bµi 27:Líp vá sinh vËt. C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn sù ph©n bè thùc, ®éng vËt trªn Tr¸i ®Êt1. Lớp vỏ sinh vật:Con seáuCoân truøng, chuoätCaù heoEm haõy keå teân nhöõng loaøi caây, con vaät trong caùc böùc tranh sau ?Em haõy cho bieát moâi tröôøng soáng cuûa caùc sinh vaät naøy? Hoa suùngTaàng oâ doân- 10- 8,50 km+ 10+ 20Khoâng gian coù söï soáng treân luïc ñòa mieàn coù söï soáng döôùi taàng maët ñaát Thuyû quyeån Chieàu daøy cuûa sinh quyeån ôû luïc ñòa Chieàu daøy cuûa sinh quyeån ôû ñaïi döông Taàng ñoái löu(0–16 km Taàng bình löu(16 km–80 km Quyeån traàm tích – ñoä saâu lôùn nhaát ñòa quyeån bieán chaát SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ LÔÙP VOÛ SINH VAÄT 2 . Caùc nhaân toá töï nhieân coù aûnh höôûng ñeán söï phaân boá thöïc vaät ñoäng vaät .a) Ñoái vôùi thöïc vaät :H. 67 Röøng möa nhieät ñôùiH. 68 Hoang maïc nhieät ñôùiH 67: Coù nhieàu caây chen chuùc, moïc nhieàu taàngH 68: Thöïc vaät ngheøo naøn , chæ coù caây xöông roàng.Quan saùt 2 hình treân, cho bieát söï phaùt trieån cuûa thöïc vaät ôû hai nôi naøy khaùc nhau nhö theá naøo?-Do yeáu toá khí haäu (löôïng möa, nhieät ñoä,) ?Taïi sao cuøng naèm trong ñôùi khí haäu nhieät ñôùi maø söï phaân boá thöïc vaät laïi coù söï khaùc nhau nhö vaäy? Ngoaøi khí haäu thöïc vaät coøn chòu aûnh höôûng cuûa caùc yeáu toá naøo khaùc ?b) Ñoái vôùi ñoäng vaät H 70 . Ñoàng coû nhieät ñôùi Quan saùt 2 aûnh treân cho bieát teân caùc loaøi ñoäng vaät trong moãi mieàn, vì sao caùc loaøi ñoäng vaät giöõa hai mieàn laïi coù söï khaùc nhau ? H 69 . Ñaøi nguyeân Mèi quan hÖ gi÷a thùc vËt vµ ®éng vËt THỰC VẬT ĐỘNG VẬT ĂN THỰC VẬTĐỘNG VẬT ĂN THỊTĐỘNG VẬT ĂN XÁC THỐICHẤT THẢI (XÁC ĐỘNG VẬT, THỰC VẬT)§ÊtÑaây laø nhöõng hình aûnh veà con gì, caây gì? Nguoàn goác ôû ñaâu?Taùc ñoäng tích cöïc cuûa con ngöôøi ñeán söï phaân boá thöïc ñoäng vaät treân Traùi Ñaát?3. Aûnh höôûng cuûa con ngöôøi ñoái vôùi söï phaân boá thöïc , ñoäng vaät treân Traùi ÑaátCon ng­êi t¸c ®éng vµo m«i tr­êng nh­ thÕ nµo -> hËu qu¶ ?Chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ môi trường?Rừng quốc gia Cúc PhươngVườn quốc gia Tràm ChimXÂY DỰNG CÁC KHU BẢO TỒN Hình aûnh tuyeân truyeàn baûo veä röøng taïi Cuùc PhöôngHình aûnh tuyeân truyeàn baûo veä röøngABCMoâi tröôøng nöôùc Nöôùc, ñaát , ñaù, khoâng khí.,ùLôùp ñaát , ñaù.1. Lôùp voû sinh vaät coù ôû :DKhoâng khí.CỦNG CỐ 2. Nhaân toá töï nhieân quan troïng nhaát aûnh höôûng ñeán söï phaân boá ñoäng vaät, thöïc vaät laø: A. Khí haäu . B. Ñòa hình . C. Ñaát. D. Con ngöôøi3. Aûnh höôûng cuûa con ngöôøi ñeán söï phaân boá ñoäng vaät vaø thöïc vaät ôû maët: A. Tích cöïc. B. Tieâu cöïc. C. Caû A vaø B ñuùng. D. Caû A vaø B sai.Dặn dò-Học bài và làm các bài tập sách giáo khoaVề ôn tập các bài đã học để hôm sau chúng ta tiến hành ôn tập học kì II+Lớp không khí+ Lớp nước+ Lớp sinh vậtChaân thaønh caûm ôn quyù thaày coâ giaùo vaø caùc em hoïc sinhChaøo taïm bieät 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_dia_ly_lop_6_tiet_35_bai_27_lop_vo_sinh_vat_ca.ppt
Bài giảng liên quan