Bài giảng môn Địa lý Lớp 9 - Tiết 45, Bài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển-đảo

II. Phát triển tổng hợp kinh tế biển.

.Khai thác và chế biến khoáng sản.

- Muối phát triển từ lâu đời.

- Khai thác cát: xuất khẩu, sản xuất thuỷ

tinh, pha lê.

- Dầu khí là nguồn tài nguyên quan

trọng nhất

 

ppt13 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Ngày: 12/10/2021 | Lượt xem: 611 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Địa lý Lớp 9 - Tiết 45, Bài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển-đảo, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tiết 45. Bài 39: PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP KINH TẾ VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN- ĐẢOII. Phát triển tổng hợp kinh tế biển.3.Khai thác và chế biến khoáng sản.- Muối phát triển từ lâu đời.- Khai thác cát: xuất khẩu, sản xuất thuỷtinh, pha lê.- Dầu khí là nguồn tài nguyên quantrọng nhấtSa HuỳnhCà NáMỏ Đại HùngMỏ Bạch HổHồng NgọcRạng ĐôngBạch HổRồngĐại HùngLan TâyLan ĐỏTiết 45. Bài 39: PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP KINH TẾ VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN- ĐẢOII. Phát triển tổng hợp kinh tế biển.3.Khai thác và chế biến khoáng sản.- Muối phát triển từ lâu đời.- Khai thác cát: xuất khẩu, sản xuất thuỷtinh, pha lê.- Dầu khí là nguồn tài nguyên quantrọng nhấtDựa vào kiến thức đã học và thông tin trong bảng hãy trình bày tiềm năng và sự phát triển của hoạt động khai thác dầu khí ở nước ta?Nhà máy lọc dầu Dung Quất được vận hành nâng công suất dần dần từ ngày 25 tháng 2 dự kiến đến tháng 8 năm 2009 sẽ đạt 100% công suất để sản xuất ra các sản phẩm khí hóa lỏng (gas), xăng A90 và A92-95, dầu Diesel, xăng máy bay và nhiên liệu cho động cơ phản lực và dầu đốt lò 1999200020012002Dầu thô khai thác (Triệu tấn)15,216,216,816,9Thảo luậnTiết 45. Bài 39: PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP KINH TẾ VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN- ĐẢOII. Phát triển tổng hợp kinh tế biển.3.Khai thác và chế biến khoáng sản.- Muối phát triển từ lâu đời.- Khai thác cát: xuất khẩu, sản xuất thuỷtinh, pha lê.- Dầu khí là nguồn tài nguyên quantrọng nhất- Khai thác dầu khí là ngành kinh tế biểnmũi nhọn, chiếm vị trí quan trọng hàngđầu. Sản lượng tăng liên tục. - Công nghiệp hoá dầu và chế biến khíđang được hình thành và phát triển. Hãy chọn ý trả lời đúng nhất.Ngành công nghiệp dầu khí hiện nay gặp phải những khó khăn gì?Công nghệ chưa hoàn thiện, khó khai thác.B.Chưa làm chủ được công nghệ khai thác và chế biến.C. Giá cả thị trường biến động.D. Việc khai thác và vận chuyển gây ảnh hưởng xấu đến môi trường.E. Tất cả các ý trên.Tiết 45. Bài 39: PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP KINH TẾ VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN- ĐẢOII. Phát triển tổng hợp kinh tế biển.3.Khai thác và chế biến khoáng sản.4. Phát triển tổng hợp giao thông vận tảibiển. Xác định các tuyến đường giao thông quốc tế quan trọng và các cảng biển?Cửa ÔngCái LânHải PhòngCửa LòNhật LệĐà NẵngKì HàQuy NhơnPhan ThiếtNha TrangCam RanhVũng TàuRạch GiáTiết 45. Bài 39: PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP KINH TẾ VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN- ĐẢOII. Phát triển tổng hợp kinh tế biển.3.Khai thác và chế biến khoáng sản.4. Phát triển tổng hợp giao thông vận tảibiển. - Tiềm năng: Gần nhiều tuyến đường biểnquốc tế; nhiều vũng, vịnh, cửa sông. -> Xây dựng cảng biển- GTVT biển đang phát triển mạnh- Phương hướng: + Phát triển công nghiệp đóng tàu. + Phát triển dịch vụ vận tải biển. + Xây dựng hệ thống cảng biển hiện đại. Cảng Sài GònCảng Hải PhòngTiết 45. Bài 39: PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP KINH TẾ VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN- ĐẢOII. Phát triển tổng hợp kinh tế biển.III. Bảo vệ tài nguyên và môi trường biển đảo.1. Sự giảm sút tài nguyên và môi trườngbiển đảo.Tiết 45. Bài 39: PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP KINH TẾ VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN- ĐẢOII. Phát triển tổng hợp kinh tế biển.III. Bảo vệ tài nguyên và môi trường biển đảo.1. Sự giảm sút tài nguyên và môi trườngbiển đảo.- Diện tích rừng ngập mặn giảm.- Ô nhiễm môi trường biển gia tăng.- Sản lượng đánh bắt giảm.- Một số loài hải sản có nguy cơ tuyệt chủng-> Tài nguyên, môi trường suy thoái, ảnh hưởng xấu đến phát triển kinh tế biển. Chọn ý trả lời đúng.Ý nào sau đây không phải là nguyên nhân dẫn đến sự giảm sút tài nguyên, môi trường biển - đảo?A.Do ô nhiễm môi trường biểnB. Do sự biến động bất thường của thời tiết.C. Do khai thác rừng ngập mặn không hợp lí .D. Do đánh bắt và khai thác hải sản gần bờ quá mứcTiết 45. Bài 39: PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP KINH TẾ VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN- ĐẢOII. Phát triển tổng hợp kinh tế biển.III. Bảo vệ tài nguyên và môi trường biển đảo.1. Sự giảm sút tài nguyên và môi trườngbiển đảo.2. Các phương hướng chính để bảo vệ tàinguyên và môi trường biển đảo.Phòng chống ô nhiễm môi trườngĐầu tư đánh bắt xa bờTrồng và bảo vệ rừng ngập mặnTiết 45. Bài 39: PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP KINH TẾ VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN- ĐẢOII. Phát triển tổng hợp kinh tế biển.III. Bảo vệ tài nguyên và môi trường biển đảo.1. Sự giảm sút tài nguyên và môi trườngbiển đảo.2. Các phương hướng chính để bảo vệ tàinguyên và môi trường biển đảo( SGK)Chọn đáp án đúng Những phương hướng chính để bảovệ tài nguyên môi trường biển đảo?A.Tham gia c«ng ­íc quèc tÕ b¶o vÖ m«i tr­êng biÓn.B.§iÒu tra, ®¸nh gi¸ tiÒm n¨ng sinh vËt biÓn ë c¸c vïng s©u, chuyÓn h­íng khai th¸c xa bê.C. B¶o vÖ vµ trång rõng ngËp mÆn.D. B¶o vÖ r¹n san h« ngÇm ven biÓn vµ cÊm khai th¸c san h«.E. B¶o vÖ vµ ph¸t triÓn nguån thuû s¶n.G. Xö lý chÊt th¶i tr­íc khi ®æ ra s«ng, cÈn träng khi khai th¸cvµ chuyªn chë dÇu.H. TÊt c¶ c¸c ý trªn.§iÒn côm tõ thÝch hîp vµo chç trèng: Khai th¸c vµ chÕ biÕn kho¸ng s¶n biÓn ( nhÊt lµ..............)lµ mét trong nh÷ng ngµnh c«ng nghiÖp hµng ®Çu cña n­íc ta..........................................®ang ph¸t triÓn m¹nh cïng víi qu¸ tr×nh n­íc ta héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Tµi nguyªn vµ m«i tr­êng biÓn- ®¶o ë n­íc ta phong phó nh­ng ®ang cã dÊu hiÖu................. Nhµ n­íc ®· ®Ò ra nh÷ng ph­¬ng h­íng cô thÓ nh»m...............tµi nguyªn vµ m«i tr­êng biÓn - ®¶o.§¸nh gi¸ kÕt qu¶ dÇu khÝGiao th«ng vËn t¶i biÓnsuy tho¸ib¶o vÖ

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_dia_ly_lop_9_tiet_45_bai_39_phat_trien_tong_ho.ppt
Bài giảng liên quan