Bài giảng môn Ngữ Văn 6 - Tiết 123: Văn bản "Cầu Long Biên-Chứng nhân lịch sử"

I- Khái niệm văn bản nhật dụng:

II- Đọc- hiểu văn bản:

1- Giới thiệu chung về cây cầu Long Biên:

2- Cầu Long Biên qua những chặng đường lịch sử:

a, Cầu Long biên trong thời Pháp thuộc :

 

ppt35 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Lượt xem: 523 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Ngữ Văn 6 - Tiết 123: Văn bản "Cầu Long Biên-Chứng nhân lịch sử", để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
CÇu Long BiªnChøng nh©n lÞch söThóy LanTiết 123- Nêu điểm giống và khác nhau giữa Truyện và kí ? KiÓm tra bµi cò Trả lờiGiống nhau: Đều thuộc phương thức tự sự, tức là tái hiện lại bức tranh đời sống bằng cách kể và tả là chính.Khác nhau: Truyện Kí Phần lớn dựa vào tưởng tượng, sáng tạo của tác giả nên không cần đúng trong thực tế.- Có cốt truyện, có nhân vật- Kể về những gì có thực, đã từng xảy ra.- Thường không có cốt truyện, có khi không có cả nhân vật.TiÕt 123 CẦU LONG BIÊN - CHỨNG NHÂN LỊCH SỬI- Khái niệm văn bản nhật dụng:Thế nào là văn bản nhật dụng ?* Là những bài viết có nội dung gần gũi, bức thiết đối với cuộc sống trước mắt của con người và cộng đồng trong xã hội hiện đại như : Thiên nhiên, môi trường, năng lượng, dân số, quyền trẻ em, ma túy  TiÕt 123 CẦU LONG BIÊN - CHỨNG NHÂN LỊCH SỬI- Khái niệm văn bản nhật dụng:II- Đọc- hiểu văn bản:* Tìm hiểu từ khó : TõNghÜa cña tõ1, Chứng nhân b. Người làm chứng, người chứng kiến.2, Khiêm nhườnge. Là khiêm tốn, biết nhường nhịn trong ứng xử3, Ép–phena. Kĩ sư người Pháp, người đã xây dựng tháp Ép–phen nổi tiếng ở thủ đô Pari, nước Pháp.5, Toàn quyền6,Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhấtd. Chỉ giai đoạn từ năm 1897 đến năm 1914 ( Lần thứ hai từ năm 1919 – 1930). 4, Hào hoađ. Sang trọng, lịch sự, rộng rãi; ở đây chỉ tính cách của những chàng trai Hà Nội.c. Chức quan đứng đầu bộ máy cai trị của thực dân Pháp ở Đông Dương trước đây.Nèi ý ë hai cét d­íi ®©y sao cho ®óngTiÕt 123 CẦU LONG BIÊN - CHỨNG NHÂN LỊCH SỬI- Khái niệm văn bản nhật dụng:II- Đọc- hiểu văn bản:* Tìm hiểu từ khó : * ThÓ lo¹i : Em h·y x¸c ®Þnh thÓ lo¹i cña v¨n b¶n ? - Håi kÝ * Bè côc : Tr×nh bµy bè côc cña v¨n b¶n ? 3 phÇnP1 : Từ đầu – “thủ đô Hà Nội”: Tổng quát về cầu Long Biên trong một thế kỉ tồn tại.P2 : Tiếp – “vững chắc”: Cầu như một chứng nhân sống động, đau thương và anh dũng của thủ đô Hà Nội.P3 : Cßn l¹i : Khẳng định ý nghĩa lịch sử của cầu trong xã hội hiện đại.TiÕt 123 CẦU LONG BIÊN - CHỨNG NHÂN LỊCH SỬI- Khái niệm văn bản nhật dụng:II- Đọc- hiểu văn bản:1- Giới thiệu chung về cây cầu Long Biên: T¸c gi¶ ®· giíi thiÖu cho ta nh÷ng g× vÒ c©y cÇu Long Biªn? (VÒ qu¸ tr×nh x©y dùng, , ng­êi thiÕt kÕ, ®Æc ®iÓm, gi¸ trÞ vµ ý nghÜa lÞch sö)TiÕt 123 CẦU LONG BIÊN - CHỨNG NHÂN LỊCH SỬI- Khái niệm văn bản nhật dụng:II- Đọc- hiểu văn bản:1- Giới thiệu chung về cây cầu Long Biên:- X©y dùng tõ n¨m 1898 ®Õn1902 hoµn thµnh.- Do kiÕn tróc s­ ng­êi Ph¸p Ðp-phen thiÕt kÕ. Quá trình xây dựngNgười thiết kếĐặc điểmGiá trịý nghĩa- Mét thÕ kØ qua cÇu Long Biªn lµ nh©n chøng lÞch sö cña Thñ ®« Hµ Néi vµ cña c¶ d©n téc ta.- Dµi 2290m, nÆng 17 ngh×n tÊn- Nh­ d¶i lôa uèn l­în v¾t qua s«ng Hång. - §­îc coi lµ 1 thµnh tùu quan träng trong thêi v¨n minh cÇu s¾t.	 Alexandre Gustave EiffelTiÕt 123 CẦU LONG BIÊN - CHỨNG NHÂN LỊCH SỬI- Khái niệm văn bản nhật dụng:II- Đọc- hiểu văn bản:1- Giới thiệu chung về cây cầu Long Biên:Gustave Eiffel sinh ngµy 15/12 n¨m 1832. MÊt ngµy 27/12 n¨m 1923. ¤ng lµ mét kü s­ thiÕt kÕ vµ x©y dùng ng­êi Ph¸p, næi tiÕng víi c«ng tr×nh thiÕp kÕ Th¸p Eiffel.Hiện trên đầu cầu vẫn còn tấm biển kim loại có khắc chữ: TiÕt 123 CẦU LONG BIÊN - CHỨNG NHÂN LỊCH SỬI- Khái niệm văn bản nhật dụng:II- Đọc- hiểu văn bản:1- Giới thiệu chung về cây cầu Long Biên:- CÇu cã 1 tuyÕn ®­êng s¸t ë gi÷a. Hai bªn lµ ®­êng « t«. Ngoµi cïng lµ tuyÕn dµnh cho ng­êi ®i bé.TiÕt 123 CẦU LONG BIÊN - CHỨNG NHÂN LỊCH SỬI- Khái niệm văn bản nhật dụng:II- Đọc- hiểu văn bản:1- Giới thiệu chung về cây cầu Long Biên:2- Cầu Long Biên qua những chặng đường lịch sử: CÇu Long biªn lµ nh©n chøng cña c¸c thêi k× lÞch sö nµo ?Thời Pháp thuộc Từ Cách mạng tháng 8 - 1945 đến nay : Thời kì đất nước được độc lậpa, Cầu Long biên trong thời Pháp thuộc :Em h·y t×m c¸c chi tiÕt chøng minh : CÇu Long Biªn lµ nh©n chøng sèng ®éng cho mét thêi k× n« lÖ, ®au th­¬ng cña d©n téc ?- CÇu mang tªn Toµn quyÒn Ph¸p ë §«ng d­¬ng lóc bÊy giê lµ §u-me - CÇu ®­îc x©y dùng nh»m phôc vô c«ng cuéc khai th¸c thuéc ®Þa cña Ph¸p ë ViÖt Nam. - CÇu ®­îc lµm b»ng må h«i, x­¬ng m¸u cña bao ng­êi ViÖt NamCÇu Long Biªn lµ nh©n chøng sèng ®éng cho mét thêi k× n« lÖ, ®au th­¬ng cña d©n técTiÕt 123 CẦU LONG BIÊN - CHỨNG NHÂN LỊCH SỬI- Khái niệm văn bản nhật dụng:II- Đọc- hiểu văn bản:1- Giới thiệu chung về cây cầu Long Biên:2- Cầu Long Biên qua những chặng đường lịch sử:a, Cầu Long biên trong thời Pháp thuộc :T¹i sao khi C¸ch m¹ng thµnh c«ng cÇu l¹i ®­îc ®æi tªn tõ §u-me thµnh Long Biªn ?b, CÇu Long Biªn tõ C¸ch m¹ng th¸ng T¸m 1945 ®Õn nay :- CÇu ®­îc ®æi tªn thµnh Long Biªn - > ViÖc ®æi tªn cã ý nghÜa quan träng : chøng tá ý thøc vÒ ®éc lËp, chñ quyÒn cña d©n téc ta TiÕt 123 CẦU LONG BIÊN - CHỨNG NHÂN LỊCH SỬ2- Cầu Long Biên qua những chặng đường lịch sử:Hà Nội có cầu Long BiênVừa dài vừa rộng bắc qua sông HồngTàu xe đi lại thong dong Người người tấp nập gánh gồng ngược xuôi.b, CÇu Long Biªn tõ C¸ch m¹ng th¸ng T¸m 1945 ®Õn nay :Mỗi lần có dịp đứng trên cầu Long Biên, tôi lại say mê ngắm nhìn màu xanh bãi mía, nương dâu, vườn chuối phía Gia Lâm không bao giờ chán mắt. Cái màu xanh cần lao ấy gợi bao yêu thương và yên tĩnh trong tâm hồn.TiÕt 123 CẦU LONG BIÊN - CHỨNG NHÂN LỊCH SỬ§äc ®o¹n v¨n ta cßn thÊy râ c¶m xóc xèn xang niÒm vui, niÒm tù hµo cña t¸c gi¶ - ng­êi con Hµ Néi – Ng­êi d©n cña ®Êt n­íc tù do trong nh÷ng ngµy th¸ng ®Çu tiªn khi ®Êt n­íc ®­îc ®éc lËp.Khi chiều xuống, nhìn về phía Hà Nội, thấy những ánh đèn mọc lên như sao sa, gợi lên bao quyến rũ và khát khao.Cầu Long Biên – Nhân chứng của những ngày hòa bình, độc lập đầu tiên của dân tộc.TiÕt 123 CẦU LONG BIÊN - CHỨNG NHÂN LỊCH SỬI- Khái niệm văn bản nhật dụng:II- Đọc- hiểu văn bản:1- Giới thiệu chung về cây cầu Long Biên:2- Cầu Long Biên qua những chặng đường lịch sử:a, Cầu Long biên trong thời Pháp thuộc :b, CÇu Long Biªn tõ C¸ch m¹ng th¸ng T¸m 1945 ®Õn nay :- Cầu Long Biên – Nhân chứng của những ngày hòa bình, độc lập đầu tiên của dân tộc.TiÕt 123 CẦU LONG BIÊN - CHỨNG NHÂN LỊCH SỬI- Khái niệm văn bản nhật dụng:II- Đọc- hiểu văn bản: Đầu năm 1947, cái ngày Trung đoàn Thủ đô vượt qua cầu đi kháng chiếnKháng chiến chống PhápQuân ta tiến về Thủ đô Hà Nội 10-1954Những đêm ra đi đất trời bốc lửaCả đô thành nghi ngút cháy sau lưngNhững chàng trai chưa trắng nợ anh hùngHồn mười phương phất phơ cờ đỏ thắmRách tả tơi rồi đôi giày vạn dặmBụi trường chinh phai bạc áo hào hoaThực dân Pháp rút quân khỏi Hà Nội 10-1954- Cầu Long Biên là mục tiêu ném bom của máy bay Mĩ.+ Đợt 1: Cầu bị đánh mười lần, hỏng bảy nhịp và bốn trụ lớn.+ Đợt 2: Cầu bị đánh bốn lần, 1000m bị hỏng, hai trụ lớn bị cắt đứt.+ Năm 1972: cầu bị ném bom la-de.-> Những nhịp cầu tả tơi như ứa máu nhưng cả cây cầu vẫn sừng sững giữa mênh mông trời nước. Tôi chạy lên cầu ngay tiếng bom vừa dứt Nước mắt ứa ra, tưởng như mình đứt từng khúc ruột.Kháng chiến chống MỹTiÕt 123 CẦU LONG BIÊN - CHỨNG NHÂN LỊCH SỬI- Khái niệm văn bản nhật dụng:II- Đọc- hiểu văn bản:1- Giới thiệu chung về cây cầu Long Biên:2- Cầu Long Biên qua những chặng đường lịch sử:a, Cầu Long biên trong thời Pháp thuộc :b, CÇu Long Biªn tõ C¸ch m¹ng th¸ng T¸m 1945 ®Õn nay :? Em cã nhËn xÐt g× vÒ nghÖ thuËt miªu t¶ trong ®o¹n v¨n nµy ? T¸c dông của cách miêu tả đó ?* NghÖ thuËt: - Dïng biÖn ph¸p nh©n hãa: c©y cÇu t¶ t¬i øa m¸u; g¾n liÒn miªu t¶ víi bµy tá c¶m xóc:n­íc m¾t øa ra, nhãi ®au, ®øt tõng khóc ruét- Sö dông ng«i kÓ linh ho¹t, giäng kÓ trÇm tÜnh kh¸ch quan. => Gợi lên vẻ đẹp và ý nghĩa lịch sử của cây cầu; đồng thời thể hiện được t×nh yªu cña t¸c gi¶ ®èi víi c©y cÇu cũng như đối với quê hương đất nướcTrung đoàn 235 pháo cao xạ chiến đấu bảo vệ cầu Long Biên.TiÕt 123 CẦU LONG BIÊN - CHỨNG NHÂN LỊCH SỬChiến đấu bảo vệ cầu Long Biên ngày 16/5/1967TiÕt 123 CẦU LONG BIÊN - CHỨNG NHÂN LỊCH SỬTiÕt 123 CẦU LONG BIÊN - CHỨNG NHÂN LỊCH SỬI- Khái niệm văn bản nhật dụng:II- Đọc- hiểu văn bản:1- Giới thiệu chung về cây cầu Long Biên:2- Cầu Long Biên qua những chặng đường lịch sử:a, Cầu Long biên trong thời Pháp thuộc :Nh­ vËy cã thÓ nãi g× vÒ nh©n chøng cÇu Long Biªn trong giai ®o¹n nµy ?b, CÇu Long Biªn tõ C¸ch m¹ng th¸ng T¸m 1945 ®Õn nay :- Nh©n chøng sèng ®éng trong nh÷ng ngµy th¸ng chiÕn ®Êu ®au th­¬ng mµ anh dòng, hµo hïng cña thñ ®« Hµ Néi- Nhân chứng của những ngày hòa bình, độc lập đầu tiên của dân tộc. Rồi những ngày nước lên cao, gần mấp mé thân cầu. Đứng trên cầu nhìn sông Hồng đỏ rực nước cuồn cuộn chảy với sức mạnh không gì ngăn nổi, nhấn chìm bao làng mạc trù phú đôi bờ. Tôi cảm thấy cầu như chiếc võng đung đưa nhưng vẫn dẻo dai, vững chắc TiÕt 123 CẦU LONG BIÊN - CHỨNG NHÂN LỊCH SỬ C¶m xóc cña t¸c gi¶ khi ®øng trªn cÇu vµo nh÷ng ngµy n­íc lªn cã ý nghÜa g× ? Ca ngîi tÝnh chøng nh©n cña cÇu ë ph­¬ng diÖn kh¸c – Ph­¬ng diÖn chèng chäi víi thiªn nhiªn, b·o lò cña nh©n d©n Hµ néi ®Ó b¶o vÖ cuéc sèng b×nh yªn cña mäi ng­êiTiÕt 123 CẦU LONG BIÊN - CHỨNG NHÂN LỊCH SỬI- Khái niệm văn bản nhật dụng:II- Đọc- hiểu văn bản:1- Giới thiệu chung về cây cầu Long Biên:2- Cầu Long Biên qua những chặng đường lịch sử:a, Cầu Long biên trong thời Pháp thuộc :b, CÇu Long Biªn tõ C¸ch m¹ng th¸ng T¸m 1945 ®Õn nay :- Nhân chứng của những ngày hòa bình, độc lập đầu tiên của dân tộc.- Nh©n chøng sèng ®éng trong nh÷ng ngµy th¸ng chiÕn ®Êu ®au th­¬ng mµ anh dòng, hµo hïng cña thñ ®« Hµ Néi- Nh©n chøng cho søc m¹nh, tinh thÇn ®Êu tranh chèng thiªn tai cña nh©n d©n Hµ Néi Cầu Chương DươngCầu Thăng LongCầu Thanh TrìCầu Vĩnh TuyTiÕt 123 CẦU LONG BIÊN - CHỨNG NHÂN LỊCH SỬI- Khái niệm văn bản nhật dụng:II- Đọc- hiểu văn bản:1- Giới thiệu chung về cây cầu Long Biên:2- Cầu Long Biên qua những chặng đường lịch sử:a, Cầu Long biên trong thời Pháp thuộc :b, CÇu Long Biªn tõ C¸ch m¹ng th¸ng T¸m 1945 ®Õn nay :- Nhân chứng của những ngày hòa bình, độc lập đầu tiên của dân tộc.- Nh©n chøng sèng ®éng trong nh÷ng ngµy th¸ng chiÕn ®Êu ®au th­¬ng mµ anh dòng, hµo hïng cña thñ ®« Hµ Néi- Nh©n chøng cho søc m¹nh, tinh thÇn ®Êu tranh chèng thiªn tai cña nh©n d©n Hµ Néi - Nh©n chøng cho sù ph¸t triÓn, lín m¹nh cña ®Êt n­íc c©u hái tr¾c nghiÖmTác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào khi gọi cầu Long Biên là Nhân chứng lịch sử ? A. So sánh B. Nhân hóa C. Ẩn dụ D. Hoán dụPhương thức biểu đạt sử dụng trong văn bản là gì ?A. Tự sự - Biểu cảmB. Miêu tả - Tự sựC. Tự sự - Thuyết minh – Biểu cảmD. Miêu tả - Biểu cảmTiÕt 123 CẦU LONG BIÊN - CHỨNG NHÂN LỊCH SỬI- Khái niệm văn bản nhật dụng:II- Đọc- hiểu văn bản:1- Giới thiệu chung về cây cầu Long Biên:2- Cầu Long Biên qua những chặng đường lịch sử:3, CÇu Long Biªn – H«m nay vµ ngµy mai:ë cuèi bµi viÕt, t¸c gi¶ Thuý Lan cã ý t­ëng“ B¾c mét nhÞp cÇu v« h×nh n¬i du kh¸ch ®Ó du kh¸ch ngµy cµng xÝch l¹i gÇn víi ®Êt n­íc ViÖt Nam ”. Em cã suy nghÜ g× vÒ ý t­ëng nµy? T¹i sao nh÷ng nhÞp cÇu b»ng thÐp l¹i cã thÓ trë thµnh nhÞp cÇu v« h×nh nèi nh÷ng con tim? Th¶o luËnCÇu Long biªn ®· trë thµnh c©y cÇu lÞch sö, thµnh chøng nh©n kh«ng thÓ g× thay thÕ. Cã thÓ coi cÇu nh­ mét viÖn b¶o tµng sèng ®éng vÒ ®Êt n­íc, con ng­êi ViÖt Nam.- ý t­ëng cña t¸c gi¶ thËt ®Ñp, thËt míi vµ rÊt nh©n v¨n. Ta tin t­ëng r»ng cÇu Long Biªn cïng víi c¸c di tÝch, th¾ng c¶nh kh¸c sÏ b¾c nhÞp cÇu v« h×nh kÕt nèi nh÷ng tr¸i tim cña b¹n bÌ n¨m ch©u ®Ó hä ngµy cµng xÝch l¹i gÇn h¬n víi ®Êt n­íc , con ng­êi ViÖt Nam ! Néi dung: H¬n mét thÕ kØ qua, CÇu Long Biªn ®· chøng kiÕn bao sù kiÖn lÞch sö hµo hïng, bi tr¸ng cña Hµ Néi. HiÖn nay, tuy ®· rót vÒ vÞ trÝ khiªm nh­êng nh­ng cÇu Long Biªn m·i m·i trë thµnh mét chøng nh©n lÞch sö. Nã lµ c¶ mét viÖn b¶o tµng sèng ®éng vÒ ®Êt n­íc vµ con ng­êi ViÖt Nam.NghÖ thuËt: PhÐp nh©n ho¸ ®­îc dïng ®Ó gäi cÇu Long Biªn cïng víi lèi viÕt giµu c¶m xóc b¾t nguån tõ nh÷ng hiÓu biÕt vµ kØ niÖm vÒ cÇu ®· t¹o nªn søc hÊp dÉn cña bµi v¨n.TiÕt 123 CẦU LONG BIÊN - CHỨNG NHÂN LỊCH SỬI- Khái niệm văn bản nhật dụng:II- Đọc – hiểu văn bản: * Ghi nhớ : sgk - 128TiÕt 123 CẦU LONG BIÊN - CHỨNG NHÂN LỊCH SỬI- Khái niệm văn bản nhật dụng:II- Đọc- hiểu văn bản:1- Giới thiệu chung về cây cầu Long Biên:2- Cầu Long Biên qua những chặng đường lịch sử:a, Cầu Long biên trong thời Pháp thuộc :b, CÇu Long Biªn tõ C¸ch m¹ng th¸ng T¸m 1945 ®Õn nay :III- Luyện tập:H·y tãm t¾t nh÷ng sù kiÖn lÞch sö mµ cÇu Long Biªn ®· chøng kiÕn. H·y t×m ë ®Þa ph­¬ng em nh÷ng di tÝch hoÆc danh lam, th¾nh c¶nh cã thÓ gäi lµ nh©n chøng lÞch sö?TiÕt 123 CẦU LONG BIÊN - CHỨNG NHÂN LỊCH SỬ CÇu long Biªn Nhân chứng cho những ngày tháng đau thương mà anh dũng của dân tộcNhân chứng cho những ngày nô lệ, lầm than của dân tộcNhân chứng cho sức mạnh và tinh thần chống thiên tai của người Hà NộiNhân chứng cho sự Đổi mới và tình yêu của mọi người với Hà NộiNhân chứng cho những ngày hòa bình, độc đầu tiên của dân tộcIII- Luyện tập:Nhân chứng lịch ở sử Hòa BìnhTượng đài Cù Chính Lan ở Giang mỗ- Bình Thanh Nhân chứng cho chiến công oanh liệt của anh hùng diệt xe tăng Pháp - Cù Chính Lan Nhân chứng cho sức mạnh chinh phục thiên nhiên của con ngườiCông trình thủy điện Hòa BìnhBản Lác – mai Châu Điểm du lịch nổi tiếng của Hòa Bình : Nhân chứng về vẻ đẹp văn hóa dân tộc Thái - Mai Châu TiÕt 123 CẦU LONG BIÊN - CHỨNG NHÂN LỊCH SỬI- Khái niệm văn bản nhật dụng:II- Đọc- hiểu văn bản:1- Giới thiệu chung về cây cầu Long Biên:2- Cầu Long Biên qua những chặng đường lịch sử:a, Cầu Long biên trong thời Pháp thuộc :b, CÇu Long Biªn tõ C¸ch m¹ng th¸ng T¸m 1945 ®Õn nay :III- Luyện tập:Nêu suy nghĩ của em về vấn đề bảo vệ, giữ gìn các di tích lịch sử, văn hóa của đất nước nói chung và của Hòa Bình nói riêng ? th¶o luËn Các di tích lịch sử, văn hóa là tài sản vô giá của mỗi Quốc gia, mỗi dân tộc. Tuy nhiên qua thời gian và do ý thức của con người nhiều di tích hiên nay bị tàn phá, xâm hại nghiêm trọng. Vì vậy, giữ gìn bảo vệ và tôn tạo các di tích là trách nhiệm của mỗi người. Là học sinh chúng ta hãy góp phần nhỏ bé của mình để bảo vệ các di tích bằng những việc làm thiết thực. Như ?Hướng dẫn học sinh học bài: ViÕt ®o¹n v¨n :Nªu suy nghÜ cña em ®èi víi viÖc b¶o vÖ vµ gi÷ g×n c¸c di tÝch lÞch sö cña ®Êt n­íc ChuÈn bÞ bµi : ViÕt ®¬n - So¹n : Bøc th­ cña thñ lÜnh da ®áBài học đến đây kết thúc Kính chúc quý thầy cô luôn thành công trong công tácCác em học sinh luôn luôn học giỏi

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_ngu_van_6_tiet_123_van_ban_cau_long_bien_chung.ppt