Bài giảng môn Sinh học - Bài 53: Tác động của con người đối với môi truồng

Các em hãy so sánh sự tác động của con người vào môi trường qua các thời kỳ, cho biết thời kỳ nào con người làm môi trường ô nhiễm mạnh mẽ nhất?

Nguyên nhân nào mà thời kỳ công nghiệp con người tác động vào môi trường mạnh mẽ nhất?

 

ppt31 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Lượt xem: 1191 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Sinh học - Bài 53: Tác động của con người đối với môi truồng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
SINH HỌC 9PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐAM RÔNGTRƯỜNG THCS RÔ MENChaøo möøng quyù Thaày Coâñeán döï giôø hoäi giaûngGiaùo vieân: Traàn Vieát TuyeánBµi 53TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI MÔI TRUỒNGTuần 27Tiết 57I. TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI TỚI MÔI TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KÌ PHÁT TRIỂN CỦA Xà HỘIII. TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI LÀM SUY THOÁI MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊNCHƯƠNG IIICON NGƯỜI, DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNGIII. VAI TRÒ CỦA CON NGƯỜI TRONG ViỆC CẢI TẠO VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯƠNG TỰ NHIÊNI. TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI QUA CÁC THỜI KÌ PHÁT TRIỂN CỦA Xà HỘIQuan sát các hình sau: a/ Hái quả b/ Bắt cá c/ Săn bắt thú d/ Đốt rừng săn thú Đốt rừng để săn bắt thúI. TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI QUA CÁC THỜI KÌ PHÁT TRIỂN CỦA Xà HỘIGiảm số lượng các loài động vật,thực vật Giảm diện tích đất rừngI. TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI QUA CÁC THỜI KÌ PHÁT TRIỂN CỦA Xà HỘIXã hội nông nghiệp:Trồng trọtChăn nuôiI. TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI QUA CÁC THỜI KÌ PHÁT TRIỂN CỦA Xà HỘITác động tiêu cựcTác động tích cựcXã hội công nghiệp:I. TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI QUA CÁC THỜI KÌ PHÁT TRIỂN CỦA Xà HỘIXã hội công nghiệp:I. TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI QUA CÁC THỜI KÌ PHÁT TRIỂN CỦA Xà HỘITác động tiêu cựcTác động tích cựcI. TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI QUA CÁC THỜI KÌ PHÁT TRIỂN CỦA Xà HỘI Các em hãy so sánh sự tác động của con người vào môi trường qua các thời kỳ, cho biết thời kỳ nào con người làm môi trường ô nhiễm mạnh mẽ nhất?Nguyên nhân nào mà thời kỳ công nghiệp con người tác động vào môi trường mạnh mẽ nhất?I. TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI QUA CÁC THỜI KÌ PHÁT TRIỂN CỦA Xà HỘIII. TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI LÀM SUY THOÁI MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊNHoạt động của con người (1)Ghi kết quả(3)Hậu quả phá hủy môi trường tự nhiên (2)a.Mất nhiều loài sinh vậtb.Mất nơi ở của sinh vậtc.Xói mòn và thoái hóa đấtd. Ô nhiễm môi trườnge. Cháy rừngg.Hạn hánh.Mất cân bằng sinh tháiBảng 53.1: Những hoạt động của con người phá hủy môi trường tự nhiênThảo luận nhóm1.Hái lượm2.Săn bắt động vật hoang dã3. Đốt rừng lấy đất trồng trọt4.Chăn thả gia súc5.Khai thác khoáng sản6.Phát triển nhiều khu dân cư7.Chiến tranhII. TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI LÀM SUY THOÁI MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊNHOẠT ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI GHI KẾT QUẢ HẬU QUẢ PHÁ HỦY MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN a.Mất nhiều loài sinh vật2.Săn bắt động vật hoang dãb.Mất nơi ở của sinh vật3. Đốt rừng lấy đất trồng trọtc.Xói mòn và thoái hóa đấtd. Ô nhiễm môi trường5.Khai thác khoáng sảne. Cháy rừngg.Hạn hán7.Chiến tranhh.Mất cân bằng sinh thái1- a 2- a, h3 - a,b,c,d,e,g,h4- a, b, c, d, g, h5- a, b, c, d, g, h6- a, b, c, d, g, h7- a,b,c,d,e,g,h4.Chăn thả gia súc1.Hái lượm6.Phát triển nhiều khu dân cưlogoMaát nhieàu loaøi sinh vaät e. Chaùy röøng b. Maát nôi ôû cuûa sinh vaät g. Haïn haùn c. Xoùi moøn vaø thoaùi hoaù ñaát h. Maát caân baèng sinh thaùi d. O nhieãm moâi tröôøng 1. Haùi löôïm 2. Saên baét ÑV hoang daõ 3. Ñoát röøng 2. a, h3. ah1. aMaát nhieàu loaøi sinh vaät e. Chaùy röøng b. Maát nôi ôû cuûa sinh vaät g. Haïn haùn c. Xoùi moøn vaø thoaùi hoaù ñaát h. Maát caân baèng sinh thaùi d. O nhieãm moâi tröôøng 4. Chaên thaû gia suùc 5.Khai thaùc khoaùng saûn 5. a, b, c, d, g, h4. a, b, c, d, g, hMaát nhieàu loaøi sinh vaät e. Chaùy röøng b. Maát nôi ôû cuûa sinh vaät g. Haïn haùn c. Xoùi moøn vaø thoaùi hoaù ñaát h. Maát caân baèng sinh thaùi d. O nhieãm moâi tröôøng 6. Phaùt trieån nhieàu khu daân cö 6. a, b, c, d, g, h7. Chieán tranh 7. a h Hoạt động chặt phá rừng bừa bãi và gây cháy rừng sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng nào ?II. TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI LÀM SUY THOÁI MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊNII. TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI LÀM SUY THOÁI MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊNMất thảm thực vật, mất cân bằng sinh thái, gây ô nhiễm môi trường ?Lµm biÕn ®æi khÝ hËuII. TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI LÀM SUY THOÁI MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊNII. TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI LÀM SUY THOÁI MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊNTừ ngày 03/10 2010 đến ngày 18/10/2010 Miền Trung nước ta phải gánh chịu trận lũ lịch sử trong hơn 70 năm qua II. TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI LÀM SUY THOÁI MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊNCó nhiều nguyên nhân gây ra II. TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI LÀM SUY THOÁI MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊNMột trong những nguyên nhân chủ yếu là do phá hủy rừng đầu nguồn II. TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI LÀM SUY THOÁI MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊNGây thiệt hại nghiệm trọng II. TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI LÀM SUY THOÁI MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN85 người thiệt mạng và mất tích 56 người bị thương hàng vạn ngôi nhà bị nhấn chìm II. TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI LÀM SUY THOÁI MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊNII. TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI LÀM SUY THOÁI MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊNIII. VAI TRÒ CỦA CON NGƯỜI TRONG VIỆC BẢO VỆ VÀ CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊNStop !:Ở 2 conIII. VAI TRÒ CỦA CON NGƯỜI TRONG VIỆC BẢO VỆ VÀ CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊNVới trách nhiệm là học sinh chúng ta cần làm gì để bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên?III. VAI TRÒ CỦA CON NGƯỜI TRONG VIỆC BẢO VỆ VÀ CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊNTRỒNGRỪNGTẦGÔZ¤NNCHÁYRỪNGCÔNGNGHIỆ123451.(10 chữ cái ) Đây là thời kỳ xã hội có tác động lớn nhất đến môi trường tự nhiên ?2. (8 chữ cái) Vào mùa khô, thảm họa lớn nhất thường xảy ra đối với rừng là?3.(9 chữ cái) Việc làm của con người nhằm phục hồi rừng? 4. (11 chữ cái) Đây là một biện pháp của học sinh giúp mọi người cùng biết để chung tay bảo vệ môi trường?5.(Gồm 8 chữ cái ) Các hoạt động của con người có nguy cơ làm thủng tầng này?Trß ch¬i: §­êng lªn ®Ønh OlympiaXANH§áPYTUY£NTRUỀNCAÛM ÔN QUÍ THAÀY CO TIEÁT HOÏC KEÁT THUÙCRoâ Men, Thaùng 03 Naêm 2013

File đính kèm:

  • pptTÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI MT.ppt
Bài giảng liên quan