Bài giảng môn Tự nhiên và xã hội Lớp 2 - Tuần 6: Tiêu hóa thức ăn

TUẦN 6: TIÊU HÓA THỨC ĂN

Ở miệng : Thức ăn được răng nghiền nhỏ, lưỡi nhào trộn, nước bọt tẩm ướt.

Ở dạ dày: Thức ăn tiếp tục được nhào trộn nhờ sự co bóp của dạ dày và một phần thức được biến thành chất bổ dưỡng.

ppt19 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Lượt xem: 679 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Tự nhiên và xã hội Lớp 2 - Tuần 6: Tiêu hóa thức ăn, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
MÔN: TỰ NHIÊN Xà HỘILỚP 2MiệngThực quảnDạ dàyRuột nonTuyến nước bọtRuột giàGanTụyTúi mật 1 2 34 5789102.Em hãy chỉ đường đi của thức ăn trong ống tiêu hoá.Hậu môn61.Em hãy nªu tên các bộ phận của cơ quan tiêu hoáKIỂM TRA BÀI CŨTUẦN 6: TIÊU HÓA THỨC ĂNBài MớiMời các con xem đoạn phim Ho¹t ®éng 1 : SỰ TIÊU HÓA THỨC ĂN Ở MIỆNG VÀ DẠ DÀYRăng có nhiệm vụ:Lưỡi có nhiệm vụ :- Nước bọt có nhiệm vụ :Nghiền nhỏ thức ăn.Nhào trộn thức ăn.Làm ướt thức ăn.TUẦN 6: TIÊU HÓA THỨC ĂNHo¹t ®éng 1: Sù tiªu ho¸ thøc ¨n ë miÖng vµ d¹ dµyThức ăn tiếp tục được nhào trộn. Một phần thức ăn được biến thành chất bổ dưỡng.TUẦN 6: TIÊU HÓA THỨC ĂNTUẦN 6: TIÊU HÓA THỨC ĂN*Ở dạ dày: Thức ăn tiếp tục được nhào trộn nhờ sự co bóp của dạ dày và một phần thức được biến thành chất bổ dưỡng.*Ở miệng : Thức ăn được răng nghiền nhỏ, lưỡi nhào trộn, nước bọt tẩm ướt.TUẦN 6: TIÊU HÓA THỨC ĂNBµi tËp: Chän c¸c tõ trong khung ®Ó ®iÒn vµo chç trèng cho thÝch hîp:chÊt b· Vµo ®Õn ruét non, phÇn lín thøc ¨n ®­îc biÕn thµnh .......................Chóng thÊm qua .......vµo .................. ®i nu«i c¬ thÓ. C¸c ............. ®­îc ®­a xuèng ruét giµ.hËu m«n ë ruét giµ, c¸c ....................biÕn thµnh ................. .....råi ®­îc ®­a ra ngoµi qua...........................chÊt bæ d­ìngm¸uthµnh ruét nonchÊt b·ph©n,,,,,Bµi tËp: Chän c¸c tõ trong khung ®Ó ®iÒn vµo chç trèng cho thÝch hîp:chÊt b· Vµo ®Õn ruét non, phÇn lín thøc ¨n ®­îc biÕn thµnh .......................Chóng thÊm qua .......vµo .................. ®i nu«i c¬ thÓ. C¸c ............. ®­îc ®­a xuèng ruét giµ.chÊt bæ d­ìngm¸uthµnh ruét non,,,Bµi tËp: Chän c¸c tõ trong khung ®Ó ®iÒn vµo chç trèng cho thÝch hîp:chÊt b· Vµo ®Õn ruét non, phÇn lín thøc ¨n ®­îc biÕn thµnh .......................Chóng thÊm qua .......vµo .................. ®i nu«i c¬ thÓ. C¸c ............. ®­îc ®­a xuèng ruét giµ.chÊt bæ d­ìngm¸uthµnh ruét non,,,Phần lớn thức ăn được biến thành chất bổ dưỡng. Chúng thấm qua thành ruột non vào máu, đi nuôi cơ thể.Bµi tËp: Chän c¸c tõ trong khung ®Ó ®iÒn vµo chç trèng cho thÝch hîp:ë ruét giµ, c¸c ........... biÕn thµnh ....... råi ®­îc ®­a ra ngoµi qua ..............hËu m«n chÊt b·ph©n,,Các chất bã được đưa xuống ruột già, biến thành phân, rồi được đưa ra ngoài qua hậu môn.TUẦN 6: TIÊU HÓA THỨC ĂNTUẦN 6: TIÊU HÓA THỨC ĂNTUẦN 6: TIÊU HÓA THỨC ĂNỞ ruột non : Phần lớn thức ăn được biến thành chất bổ dưỡng. Chúng thấm qua thành ruột non vào máu, đi nuôi cơ thể. Ở ruột già : Các chất bã được đưa xuống ruột già, biến thành phân rồi được đưa ra ngoài. TUẦN 6: TIÊU HÓA THỨC ĂNGi¶i « ch÷TRÒ CHƠICâu 1: Bài học hôm nay là Tiêu hóa 1?THỨCĂN2?NGHIỀN3?NªN4?RUỘTGIÀ5?CHẤTBỔ6?¡NNO7?UAQCâu 2: Răng có nhiệm vụ  thức ăn.Câu 3: Chóng ta ..... ăn chËm nhai kÜ.Câu 4: Chất bã được đưa đi đâu?Câu 5: Thức ăn được biến thành Câu 6: Không được chạy nhảy, nô đùa sau khi Câu 7: Ph©n ®­îc ®­a ra ngoµi......hËu m«n.IÊUHOÁTC¶m ¬n c¸c thÇy, c« gi¸o !C¶m ¬n c¸c em!

File đính kèm:

  • pptTuan 6 Tieu hoa thuc an.ppt