Bài giảng Ôn tập chương 3 (tiếp)

Các câu sau đây câu nào đúng

A/ Hai tam giác bằng nhau thì đồng dạng

B/ Hai tam giác đồng dạng thì bằng nhau

C/ Một đường thẳng cắt 2 cạnh của tam giác thì tạo thành 1 tam giác mới đồng dạng với tam giác đã cho

 D/ Các 3 câu A, B, C đều sai

 

ppt18 trang | Chia sẻ: haha | Lượt xem: 1387 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Ôn tập chương 3 (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 Điền vào chỗ trống: a)Đường phân giác của một tam giác chia .........thành hai đoạn thẳng hai đoạn ấyb) ABC ∽MNP với tỉ số đồng dạng là k 0 thì MNP ∽ABC với tỉ số đồng dạng là c)Tỉ số diện tích của hai tam giác đồng dạng thì bằngd)Tỉ số chu vi của hai tam giác đồng dạng thì bằngtỉ số đồng dạngcạnh đốitỉ lệ với hai cạnh kềbình phương tỉ số đồng dạngNêu định nghĩa ;tính chất của hai tam giác đồng dạng.(Tỉ số đồng dạng k)D’C’B’A’M’H’Chú ý:DCBAMH“ Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và song song với cạnh còn lại thì .........................”. Đây là giả thiết của:A. Định lí Talét	B. Hệ quả của Talét	C. Định lí về 2∆ đồng dạng	D. Cả 3 câu trên đều đúng.o Hai tam giác bằng nhau thì đồng dạng.b) Hai tam giác có hai cạnh của tam giác này tỉ lệ với hai cạnh của tam giác kia và có một cặp góc bằng nhau thì đồng dạng với nhau. c) ABC và DMN đồng dạng theo tỉ số đồng dạng là thì tỉ số diện tích của chúng là d) Hai tam giác vuông luôn đồng dạng với nhau.Traéc nghieämChoïn caâu ñuùngÑUÙNG ROÀI !SAI ROÀI !Hãy vòng tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhấtb. Cho AB=4cm;BD= 2cm; AC= 6cm thì độ dài đoạn CD bằng:4624cm B. 3cm C.12cm D.6cmDACBCâu 1. Cho hình vẽ sau biết AD là phân giác góc A b. Cho AM= 4cm; MB = 2cm; AN = 3cm thì x bằng A. 1,5cm B. 4.5cm C. 3cm D. 6cm BBa. Suy raD. cả A và B đúnga. Suy raAD243xCâu 2: Cho tam giác ABC có MN//BCNMCABCho đồng dạng . Với tỉ số đồng dạng là : . Tỉ số diện tích của 2 tam giác đồng dang bằng : A/ 	 B/ 	C/ 	 D/ Một kết quả khác oCác câu sau đây câu nào đúngA/ Hai tam giác bằng nhau thì đồng dạngB/ Hai tam giác đồng dạng thì bằng nhauC/ Một đường thẳng cắt 2 cạnh của tam giác thì tạo thành 1 tam giác mới đồng dạng với tam giác đã cho D/ Các 3 câu A, B, C đều saioCABKH Bài tập 58 SGKIc. Vẽ AI BC: BK = CHb. KH //BCGT ABC cân tại A. BH AB; CK ACKL Cho AB = 10cm, BC = 8cm. c. Tính HKb. Có BK = CH; AB = AC nên suy ra KH//BC (đlí đảo đlí Talet) S IAC và HBC có: AIC = BHC = 900 ;C chung Do đó IAC HBC(g.g)Suy ra Hay HC = Nên AH= 6,8cm;AKH ABC( KH//BC) suy ra SHay Suy ra KH = Chứng minhDO đó : . BKC = CHB ( ch-gn) . Suy ra BK = CH a. BKC và CHB có: BKC =CHB = 900(gt); ABC = ACB (gt) BC là cạnh chung108 BÀI TẬPTứ giác ABCD có: AB = 9cm, BC = 8cm, CD =16cm ,DA =6 cm, đường chéo BD=12cm.a) Nêu cách vẽ tứ giác ABCD có kích thước đã cho ở trên. B.BÀI TẬPa) Nêu cách vẽ tứ giác ABCD DB =12 cm BC = 8 cmDC = 16cm Vẽ BDCTa được tứ giác ABCD cần dựngDBA9161286CTrên nửa mặt phẳng bờ BD không chứa C:Vẽ A là giao điểm của ( D; 6cm) và (B; 9cm)Nối D với A ; B với Aa) Nêu cách vẽ tứ giác ABCDb) ABD và BDC đồng dạngc) AB//DCd) AH.CK = BK.HDe) So sánh SADH và SBKC f) AD và BC cắt nhau tại I. Hình vẽ trên có bao nhiêu cặp tam giác đồng dạng?Giải thích. Suy ra tỉ số đồng dạng. B. BÀI TẬPDCBA916128611IHK450g) Góc C=450 .Tính SIDC?(BTVN)Ng«i sao may m¾n12345Câu nào sau đây sai? HIK và MNP có H = 500 ; K = 800 ; P = 800 ; M = 500 thì :A. HIK MNP B.IHK NMP C. IHK PMN D.KIH PNM2SSSoS1 Chọn câu trả lời đúng: Cho tam giác ABC có AD là đường phân giác . Biết AB =14cm, AC = 21 cm,BD = 8cm. Độ dài cạnh BC là:a)15 cmd)20 cmb)18 cm22 cmc)saisaiđúngsai4Ở hình1, MN // BC ;AM = 2;MB = 4; AN = 3 . x bằng: A. 7.5 	B. 5 	 C. 6 	D. Một kết quả khác o3Cho h×nh thang vu«ng ABCD cã A = D = 900, AB = 3cmCD = 6cm, AD = 11cm. LÊy E trªn c¹nh AD sao cho DE = 9cmHoi tam gi¸c ABE ®ång d¹ng tam gi¸c nµo? EDC B. DEC C. DCE D. CDEb. Kh¼ng ®Þnh BEC = 900 lµ ®óng hay sai?	A. §óng	B Sai6ABCD3E119oo5Tam giác ABC đồng dạng với tam giác DEF với tỉ số đồng dạng là .Đặt S = SABC, ; S’	= S DEF thì:a. S = 4S’ 	 b. S’ = 2S c. S = 2S’ d. S’ = 4S.oHƯỚNG DẪN VỀ NHÀ * Làm bài tập 59, 60, 61 SGK.* Chuẩn bị tiết “ Kiểm tra viết ’’.  1.Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AH và BH. Gọi O là giao điểm của AN với CM . Chứng minh rằng : a) AN CM b) AH2 = 4MC.MOBài tập mới:

File đính kèm:

  • ppton tap chuong III.ppt