Bài giảng Sinh học - Bài 15: Bài tập chương I và chương II

Hãy xác định trình tự nu của:

- Mạch bổ sung với mạch nói trên

- MARN được phiên mã từ mạch trên.

b. Có bao nhiêu côdon trong mARN?

c. Liệt kê các bộ ba đối mã với các côdon đó.

 

ppt16 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Lượt xem: 1117 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Sinh học - Bài 15: Bài tập chương I và chương II, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Bµi gi¶ng m«n sinh häcLíp 12 A2Gi¸o viªn thùc hiÖn: Ninh N«ng NghÜaTr­êng thpt ba bÓI , Bµi tËp ch­¬ng IBài 1: Dưới đây là 1 phần trình tự nu của 1 mạch trong gen: 3’TATGGGXATGTAATGGGX5’Hãy xác định trình tự nu của:- Mạch bổ sung với mạch nói trên- MARN được phiên mã từ mạch trên.b. Có bao nhiêu côdon trong mARN?c. Liệt kê các bộ ba đối mã với các côdon đó.a1. Trình tự các nu ở mạch bổ sung sÏ nh­ thÕ nµo:Mạch gốc3’TATGGGXATGTAATGGGX5’M. bổ sung5’3’M¹ch bæ sung cã tr×nh tù c¸c nu lµMạch gốc3’TATGGGXATGTAATGGGX5’M. bổ sung5’ATAXXXGTAXATTAXXXG3’a2. Trình tự các nu của mARN :Mạch gốc3’TATGGGXATGTAATGGGX5’mARN 5’AUAXXXGUAXAUUAXXXG3’b. Số côdon trong mARN :	- Tổng số nu trong mARN là 18	- Vậy số côdon trong mARN là: 18:3=6 côdonBÀI 15: BÀI TẬP CHƯƠNG II , Bµi tËp ch­¬ng IBµi 1:BÀI 15: BÀI TẬP CHƯƠNG II , Bµi tËp ch­¬ng Ic. Các bộ ba đối mã của tARN đối với mỗi côdonmARN 5’AUAXXXGUAXAUUAXXXG3’tARN Bµi 1:mARN 5’AUAXXXGUAXAUUAXXXG3’tARN UAUGGGXAUGUAAUGGGXBài 3: Một đoạn chuỗi polypeptit là Arg-Gly-Ser-Phe-Val-Asp-Arg được mã hóa bởi đoạn ADN sau:	-GGXTAGXTGXTTXXTTGGGGA-	-XXGATXGAXGAAGGAAXXXXT-	mạch nào là mạch gốc, đánh dấu mỗi mạch bằng hướng đúng của nó?Đoạn chuỗi polypeptit:	Arg - Gly - Ser - Phe - Val - Asp - ArgmARN: 	 5’AGG GGU UXX UUX GUX GAU XGG3’ADN:m.gốc	: 3’TXX XXA AGG AAG XAG XTA GXX5’ M.bổ sung: 5’AGG GGT TXX TTX GTX GAT XGG3’Bài 4: Một đoạn polypeptit gồm các aa sau: Val-Trp-Lys-ProBiết rằng các aa được mã hoá bởi các bộ ba sau: Val: GUU; Trp: UGG; Lys: AAG; Pro: XXA.	a. Bao nhiêu côdon mã hoá cho đoạn polypeptit đó?	b. Viết trình tự các nu tương ứng trên mARN?Có 4 aa trong đoạn polypeptit nên có 4 côdon.Đoạn polypeptit: Val - Trp - Lys - PromARN: GUU UGG AAG XXABài 8: Bộ lưỡng bội bộ NST của 1 loài sv có 2n=24Có bao nhiêu NST ở thể đơn bội, thể tam bội và thể tứ bội?b. Trong các dạng đa bội trên, dạng nào là đa bội lẻ, dạng nào là đa bội chẵn?c. Nêu cơ chế hình thành các dạng đa bội trên?Số lượng NST được dự đoán ở:Thể đơn bội: n=12Thể tam bội: 3n=36Thể tứ bội: 4n=48b. Tam bội là đa bội lẻ, tứ bội là đa bội chẵn.c. Học bài cũBài 9: Những phân tích di truyền tb học cho biết, có 2 loài chuối khác nhau: chuối rừng lưỡng bội và chuối nhà tam bội. Những loài này, alen A xác định thân cao trội hoàn toàn so với alen a xác định thân thấp. Khi gây đột biến nhân tạo, người ta thu được 1 số dạng tứ bội và các dạng này chỉ tạo các giao tử lưỡng bội có khả năng sống.9a. Xác định kết quả phân li về KG và KH ở phép lai sau:♀Aaaa x ♂ Aaaa♀AAaa x ♂AAaaQuy ước: A: Thân cao; a: Thân thấp ♂♀P: 	♀Aaaa x ♂ AaaaGp: 	F1:½ Aa, ½ aa½ Aa½ aa½ aa½ Aa, ½ aa½ Aa¼ AAaa(T. cao)¼ Aaaa(T. cao)¼ Aaaa(T. cao)¼ aaaa(T. thấp)Tỷ lệ phân li KG: ¼ AAaa: 2/4 Aaaa: ¼aaaaTỷ lệ phân li KH: ¾ cao: ¼ thấpQuy ước: A: Thân cao; a: Thân thấp ♂♀P: 	♀AAaa x ♂ AAaaGp: 	F1:1/6AA1/6 aa1/6 AA 1/6AA, 4/6 Aa, 1/6 aa4/6 Aa1/36 AAAA(T. cao)4/36 AAAa(T. cao)1/36 AAaa(T. cao)Tỷ lệ phân li KG: 1/36AAAA: 8/36AAAa: 18/36AAaa:8/36Aaaa:1/36aaaaTỷ lệ phân li KH: 35/36 cao: 1/36 thấp 1/6AA, 4/6 Aa, 1/6 aa4/6 Aa1/6 aa4/36 AAAa(T. cao)16/36 AAaa(T. cao)4/36 Aaaa(T. cao)4/36 Aaaa(T. cao)1/36 AAaa(T. cao)1/36 aaaa(T. thấp)9b. Một số đặc điểm khác nhau giữa chuối rừng và chuối nhàĐặc điểmChuối rừngChuối nhàLượng ADN Tổng hợp chất hữu cơTế bàoCơ quan sinh dưỡngPhát triểnKhả năng sinh giao tửBình thườngBình thườngBình thườngBình thườngBình thườngBình thường→ có hạtNhiềuMạnhTo To KhoẻKhông có khả năng sinh giao tử bình thường nên không có hạt9c. Giải thích nguồn gốc và quá trình xuất hiện loài chuối trồngCho rằng chuối nhà bắt nguồn từ chuối rừng: trong những trường hợp đặc biệt, khi chuối rừng phân li giao tử, các cặp NST tương đồng kh«ng ph©n ly trong gi¶m ph©n t¹o nªn c¸c giao tö 2n. Trong thô tinh giao tñ 2n kÕt hîp víi giao tö b×nh th­êng n t¹o hîp tö 3n cã qu¶ to ngät vµ kh«ng h¹t (chuèi nhµ ngµy nay).II, H­íng dÉn bµi tËp ch­¬ng IIBµi 1(34) §©y lµ bÖnh do gen lÆn n¨m /NST th­êng g©y nªn nªn c¶ hai vî trång ®Òu cã x¸c suÊt mang gen g©y bÖnh lµ ngang nhau(dÞ hîp tö)lµ 2/3 x¸c xuÊt cña cÆp vî trång ®Òu lµ dÞ hîp tö vµ sinh con bÞ bÖnh lµ:2/3x2/3 x1/4=?BÀI 15: BÀI TẬP CHƯƠNG II , Bµi tËp ch­¬ng IBµi 2: trong phÐp lai gi÷a 2 c¸ thÓ cã kiÓu gen sau :( 66)H­íng dÉn: a, tØ lÖ kiÓu h×nh tréi vÒ gen A lµ 1/2 vÒ gen B lµ 3/4 vÒ C lµ 1/2 vÒ D lµ 3/4 vÒ gen E lµ 1/2 do vËy tØ lÖ ®êi con cã kiÓu h×nh tréi vÒ tÊt c¶ 5tÝnh tr¹ng lµ: 1/2 x3/4 x1/2x 3/4 x 1/2= 9/128b, T­¬ng tù ý ac, TØ lÖ ®êi con cã kiÓu gen gièng bè mÑ = 1/2 x1/2 x 1/2 x1/2 x1/2x1/2 = ?Bµi3 (66)a, X¸c suÊt ®Ó mÑ truyÒn NST X cho con lµ 1/2 x¸c suÊt sinh con trai lµ 1/2 nªn x¸c suÊt sinh con trai mang NST X cã gen g©y bÖnh lµ 1/2 x1/2 =1/4Bµi 4: Gen quy dÞnh chiÒu dµi c¸nh n»m trªn NST cßn gen quy dÞnh mµu m¾t n»m trªn NST th­êng.II, H­íng dÉn bµi tËp ch­¬ng IIBÀI 15: BÀI TẬP CHƯƠNG II , Bµi tËp ch­¬ng I Cñng cè, d¨n dß: I,Bµi tËp c¬ chÕ di truyÒn vµ biÕn dÞ : gen mARN Protªin Vµ BT tÝnh quy luËt cña hiªn t­¬ng di truyÒn biÕn dÞVÒ nhµ c¸c em lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i vµ «n tËp ®Ó giê sau KT 1 tiÕtVÒ nhµ c¸c em lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i vµ «n tËp ®Ó giê sau KT 1 tiÕtVÒ nhµ c¸c em lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i vµ «n tËp ®Ó giê sau KT 1 tiÕt

File đính kèm:

  • ppton_tap_chuong_I_II.ppt
Bài giảng liên quan