Bài giảng Toán Khối 2 - Bài: Tìm số bị trừ

Muốn tìm số bị trừ ta làm thế nào?

 Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Bài 1: Tìm x

Bài tập 2: Viết số thích hợp vào ô trống.

Bài tập 3: Số?

Bài 4:

a) Vẽ đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD

b) Đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD cắt nhau tại một điểm. Hãy ghi tên điểm đó.

ppt14 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Lượt xem: 304 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Toán Khối 2 - Bài: Tìm số bị trừ, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Kiểm tra bài 
X +18 = 52 
27 + X = 82 
X = 82- 27 
X = 55 
 X = 52 - 18 
 X = 34 
 ? 
 4 
 6 
 10 - 4 = 6 
 
10 - 4 = 6 
Số bị trừ 
Số trừ 
Hiệu 
10 
 6 + 4 
+ 
 = 
 = 
 
 - 4 = 6 
? 
x 
 x 
 6 
+ 
4 
 x 
 10 
 Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ. 
Số bị trừ: x 
Số trừ : 4 
Hiệu : 6 
Số bị trừ = Hiệu + Số trừ 
10 - 4 = 6 
10 = 6 + 4 
 
Muốn tìm số bị trừ ta làm thế nào? 
= 
= 
Bài 1 : Tìm x 
a) x - 4 = 8 
b) x - 9 = 18 
d) x - 8 = 24 
e) x - 7 = 21 
B ài t ập 1: T ìm x 
a ) x - 4 = 8 
c ) x - 8 = 2 4 
b ) x - 9 = 18 
d) x - 14 = 18 
x = 8 + 4 
x = 12 
 x = 18 + 9 
 x = 2 7 
 x = 24 + 8 
 x = 32 
x = 2 1 + 7 
x = 28 
Bài t ậ p 2: Vi ế t s ố thích h ợ p vào ô tr ố ng . 
Số bị trừ 
11 
Số trừ 
 4 
12 
34 
27 
48 
Hiệu 
 9 
15 
35 
46 
7 
 4 9 
2 1 
62 
94 
Bài tập 3: Số? 
- 5 
 0 
- 4 
 6 
-2 
 5 
 7 
 10 
 5 
b) Đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD cắt nhau tại một điểm. Hãy ghi tên điểm đó. 
C 
. 
. 
. 
B 
D 
A 
I 
. 
 a) Vẽ đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD 
Bài 4 : 
Ai thông minh hơn 
 Chọn số thích hợp 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
- 2 
5 
 Chọn số thích hợp 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
- 4 
5 
 Chọn số thích hợp 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
- 5 
0 
Hôm nay các em học bài gì? 
Muốn tìm số bị trừ ta làm thế nào? 
 Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu 
cộng với số trừ. 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_khoi_2_bai_tim_so_bi_tru.ppt