Bài giảng Toán Lớp 3 - Nguyễn Thị Lệ Thủy - Tìm số chia

a)Trong phép chia hết, 7 chia cho 1 để được thương lớn nhất (7 : 1 = 7)

b)Trong phép chia hết, 7 chia cho 7 để được thương nhỏ nhất (7 : 7 = 1)

 

ppt12 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Lượt xem: 17290 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Toán Lớp 3 - Nguyễn Thị Lệ Thủy - Tìm số chia, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Ngöôøi thöïc hieän: Nguyeãn Thò Leä Thuûy 2 3 Toán: Bài 1: Bài 2: Bác Liên có 42 quả gấc, sau khi bán số gấc đã giảm đi 7 lần. Hỏi Bác Liên còn bao nhiêu quả gấc? Gấp 6 lần Gấp 8 lần Giảm 3 lần Giảm 6 lần 24 4 12 4 Bài giải: số quả gấc bác Liên còn lại là: 42 : 7 = 6 (quả) Đáp số: 6 quả Thứ năm ngày 16 tháng 10 năm 2014 Lấy 6 hình vuông xếp đều thành hai hàng. Hỏi mỗi hàng có mấy hình vuông ? * Mỗi hàng có 3 hình vuông. Thứ năm ngày 16 tháng 10 năm 2014 Toán: 6 : 2 = 3 1.Nhận xét: Có phép chia: Ta có: 2 = 6 : 3 Với số bị chia là 6 và thương là 3 ta làm thế nào để biết được số chia là 2? 2 TÌM SỐ CHIA Thứ năm ngày 16 tháng 10 năm 2014 Toán: 6 : 2 = 3 1.Nhận xét: Có phép chia: Ta có: 2 = 6 : 3 Trong phÐp chia hÕt, muèn tìm sè chia ta lµm thÕ nµo? Trong phép chia hết, muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương. TÌM SỐ CHIA Toán: Thứ năm ngày 16 tháng 10 năm 2014 6 : 2 = 3 1.Nhận xét: Có phép chia: Ta có: 2 = 6 : 3 30 : x = 5 2) Tìm số chia x chưa biết x = 30 : 5 x = 6 Trong phép chia hết, muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương. Toán: TÌM SỐ CHIA Thứ năm ngày 16 tháng 10 năm 2014 35 : 5 = 28 : 7 = 24 : 6 = 21 : 3 = 35 : 7 = 28 : 4 = 24 : 4 = 21 : 7 = Bài 1: Tính nhẩm Toán: TÌM SỐ CHIA 7 5 4 7 4 7 6 3 Em có nhận xét gì về các thành phần trong mỗi cột các phép chia trên ? Thứ năm ngày 16 tháng 10 năm 2014 LuyÖn tËp: TÌM SỐ CHIA Toán: x = 7 b, 42 : x = 6 x = 42 : 6 x = 7 e, x : 5 = 4 x = 4 x 5 x = 20 g, x x 7 = 70 x = 70 : 7 x = 10 d, 36 : x = 4 x = 36 : 4 x = 9 c, 27 : x = 3 x = 27 : 3 x = 9 a, 12 : x = 2 x = 12 : 2 x = 6 Thứ năm ngày 16 tháng 10 năm 2014 LuyÖn tËp: Bài 2: Tìm x: TÌM SỐ CHIA Toán: Bài 3: Trong phép chia hết, 7 chia cho mấy để được: Thứ năm ngày 16 tháng 10 năm 2014 LuyÖn tËp: b) Thương bé nhất? a) Thương lớn nhất? a)Trong phép chia hết, 7 chia cho 1 để được thương lớn nhất (7 : 1 = 7) b)Trong phép chia hết, 7 chia cho 7 để được thương nhỏ nhất (7 : 7 = 1) 35 : x = 5 A. x = 5 B. x = 6 C. x = 7 28 : x = 7 A. x = 3 C. x = 5 B. x = 4 

File đính kèm:

  • ppttim so chia.ppt