Bài giảng Toán Lớp 8 - Chương II - Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu

 Py-ta-go (Pythagoras) là một nhà triết học người Hy Lạp .Ông thường được biết đến như một nhà khoa học và toán học vĩ đại. Py-ta-go đã thành công trong việc chứng minh tổng 3 góc của một tam giác bằng 180° và nổi tiếng nhất nhờ định lí toán học mang tên ông: Định lí Py-ta-go

ppt13 trang | Chia sẻ: Minh Văn | Ngày: 11/03/2024 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Toán Lớp 8 - Chương II - Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
KHỞI ĐỘNG 
 Một cái giếng nước có mặt nước sâu 9m so với mặt đất, sau một trận mưa nước dâng cao thêm 2m. Hỏi độ sâu của mặt nước sau trận mưa so với mặt đất là bao nhiêu? 
Nhiệt độ hiện tại của phòng ướp lạnh là – 4 0 C. Nhiệt độ tại đó sẽ là bao nhiêu độ C? 
 Nếu nhiệt độ tăng: 
2 0 C 
b) 7 0 C 
c) 4 0 C 
1. Ví dụ: 
 Nhiệt độ hiện tại của phòng ướp lạnh là – 4 0 C. 
1. Ví dụ: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
– 2 
1 
0 
x 
– 4 
– 5 
– 4 
+ 2 
– 2 
a)Khi tăng 2 0 C thì nhiệt độ tại đó là – 2 0 C . 
 Kết quả của phép tính: (– 4) + (+ 2) = – 2 
 Nhiệt độ hiện tại của phòng ướp lạnh là – 4 0 C. 
1. Ví dụ: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
2 
0 
x 
– 2 
– 4 
– 4 
+ 7 
+3 
b)Khi tăng 7 0 C thì nhiệt độ tại đó là 3 0 C . 
 Kết quả của phép tính: (– 4) + (+7) = +3 
. 
3 
 Nhiệt độ hiện tại của phòng ướp lạnh là – 4 0 C. 
1. Ví dụ: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
2 
0 
x 
– 2 
– 4 
– 4 
+ 4 
c)Khi tăng 4 0 C thì nhiệt độ tại đó là 0 0 C . 
 Kết quả của phép tính: (– 4) + (+4) = 0 
+) Hai số nguyên đối nhau có tổng bằng 0 
+) Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau ta 
thực hiện ba bước sau: 
Bước 1 : Tìm giá trị tuyệt đối của mỗi số 
Bước 2 : Lấy số lớn trừ đi số nhỏ (trong hai số vừa tìm được) 
Bước 3 : Đặt dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn trước kết quả tìm được. 
+)Hỏi và trả lời quy tắc 
+) Lấy 3 ví dụ: thực hiện cộng 2 số nguyên khác dấu (đối nhau, số dương có giá trị tuyệt đối lớn hơn, số âm có giá trị tuyệt đối lớn hơn) 
3. Luyện tập 
Bài tập C.1/117/shdh. Điền dấu “ X ” và ô trống sao cho thích hợp: 
Kết quả phép tính 
Đúng 
Sai 
a)( – 15) + (+3) = (– 12) 
b)( – 2) + (+ 8) = (– 6) 
c)( – 22) + (+ 32) = (+ 10) 
Bài tập 2.Thực hiện các phép tính: 
a)(+ 15) + (– 15) b) │– 19│ + (– 12) 
c)(– 23) + (+ 31) d) (– 307) + (+ 7) 
TRÒ CHƠI: GIẢI Ô CHỮ 
 Hãy thực hiện các phép tính, rồi điền chữ vào ô tương ứng với kết quả tìm được. Ta sẽ tìm ra tên một nhà toán học nổi tiếng thế giới. Ông là ai? 
– 27 
– 10 
0 
3 
11 
28 
Y . (– 15) + 5 A . 18 + (– 15) 
O . (– 8) + │– 36│ G . (– 27) + │– 38│ 
T . 2016 + (– 2016) P . 22 + (– 55) + 6 
P 
Y 
T 
A 
G 
O 
– 27 
– 10 
0 
3 
11 
28 
Y . (– 15) + 5 = – 10 A . 18 + (– 15) = 3 
O . (– 8) + │– 36│= 28 G . (– 27) + │– 38│= 11 
T . 2016 + (– 2016) = 0 P . 22 + (– 55) + 6= – 27 
TRÒ CHƠI: GIẢI Ô CHỮ 
 Hãy thực hiện các phép tính, rồi điền chữ vào ô tương ứng với kết quả tìm được. Ta sẽ tìm ra tên một nhà toán học nổi tiếng thế giới. Ông là ai? 
P 
Y 
T 
A 
G 
O 
 Py-ta-go (Pythagoras) là một nhà triết học người Hy Lạp .Ông thường được biết đến như một nhà khoa học và toán học vĩ đại. Py-ta-go đã thành công trong việc chứng minh tổng 3 góc của một tam giác bằng 180° và nổi tiếng nhất nhờ định lí toán học mang tên ông: Định lí Py-ta-go. 
Bài tập D.2/118/shdh 
 Thế vận hội đầu tiên diễn ra năm 776 trước Công nguyên. Nhà toán học Py-ta-go sinh sau thế vận hội đó 206 năm. Hỏi Py-ta-go sinh năm nào? 
Ông Sinh Năm nào? 
Bài 1. Thực hiện các phép tính: 
a)21 + (– 8) b) (– 13) + 125 
c) 8 + (– 15) + │– 10│ d) │– 22│ + (– 55) + │– 6│ 
Bài 2. Dự đoán giá trị của số nguyên x và kiểm tra lại bằng phép cộng. 
a) x + 1 = – 8 b) (– 3) + x = 11 
c) x + (– 4) = 2 d) │– 5│ + x = – 3 
Bài 3. Thay dấu “ * ” bằng chữ số thích hợp: 
a)( – *2) + 15 = – 17 
39 + ( – 1*) = 24 
 c) 296 + ( – 5*2) = – 206 
Bài 4. Một số nguyên thay đổi như thế nào khi cộng với: 
 a)Một số nguyên dương . 
 b) Một số nguyên âm. 
BÀI TẬP BỔ SUNG 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_8_chuong_ii_bai_5_cong_hai_so_nguyen_khac.ppt