Bài giảng Toán Lớp 8 - Tiết 2, Bài 2: Hình thang

* Nhận xét :

- Nếu một hình thang có hai cạnh bên song song thì hai cạnh bên bằng nhau, hai cạnh đáy bằng nhau.

- Nếu một hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau thì hai cạnh bên song song và bằng nhau.

 

ppt14 trang | Chia sẻ: Minh Văn | Ngày: 11/03/2024 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Toán Lớp 8 - Tiết 2, Bài 2: Hình thang, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
HÌNH THANG 
kiÓm tra bµi cò 
1. Phát biểu định lí tổng các góc của một tứ giác ? 
2. Hãy tính góc B biết : 
 Các cạnh AB, CD của tứ giác ABCD có gì đặc biệt ? 
?1 a) Tìm các töù giaùc laø hình thang ? 
b) Có nhận xét gì về 2 góc kề 1 cạnh bên của hình thang ? 
Töù giaùc ABCD vaø EFGH laø hình thang. 
75  
K 
N 
I 
120  
115  
Hình c 
M 
x 
105  
75 
G 
H 
E 
F 
Hình b 
Hình a 
A 
B 
C 
D 
60  
60  
x 
?1b) Có nhận xét gì về 2 góc kề 1 cạnh bên của hình thang? 
105  
75 
G 
H 
E 
F 
Hình b 
Hình a 
A 
B 
C 
D 
60  
60  
x 
120  
60  
Hai goùc keà moät caïnh beân cuûa hình thang thì buø nhau. 
§ 2 : HÌNH THANG 
Tiết 2 
 
? 2 
Hình thang ABCD có đáy AB, CD. 
a) Cho biết AD // BC.Chứng minh rằng AD = BC,AB =CD. 
b) Cho biết AB = CD.Chứng minh rằng AD // BC , AD = BC. 
A 
B 
C 
D 
Hình 16 
A 
B 
C 
D 
Hình 17 
a) Nối AC 
Có : 
= 
(g.c.g) 
Suy ra : AD = BC , AB = CD 
( các cạnh tương ứng) 
b) Nối AC 
Có : 
= 
(c.g.c) 
Suy ra : AD = BC 
DAC 
ACB 
= 
Hai góc ở vị trí so le trong 
AD // BC 
§ 2 : HÌNH THANG 
Tiết 2 
 
? 2 
Hình thang ABCD có đáy AB, CD. 
a) Cho biết AD // BC Thì AD = BC,AB =CD. 
- Nếu một hình thang có hai cạnh bên song song thì hai cạnh bên bằng nhau, hai cạnh đáy bằng nhau. 
* Nhận xét : 
§ 2 : HÌNH THANG 
Tiết 2 
 
? 2 
Hình thang ABCD có đáy AB, CD. 
b) Cho biết AB = CD.Thì AD // BC , AD = BC. 
 * Nhận xét : 
Nếu một hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau thì hai cạnh bên song song và bằng nhau. 
§ 2 : HÌNH THANG 
Tiết 2 
 
 * Nhận xét : 
- Nếu một hình thang có hai cạnh bên song song thì hai cạnh bên bằng nhau, hai cạnh đáy bằng nhau. 
- Nếu một hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau thì hai cạnh bên song song và bằng nhau. 
T iÕt 2: H×nh thang 
Bµi 1: C¸c c©u sau ®óng hay sai ? 
a/ H×nh thang lµ tø gi¸c cã 2 c¹nh ®èi b»ng nhau. 
b/ H×nh thang MNPQ cã ®¸y MN, PQ th× MN // PQ. 
c/ Tø gi¸c cã 2 c¹nh ®èi song song lµ h×nh thang. 
d/ Tø gi¸c cã 1 gãc vu«ng lµ h×nh thang vu«ng. 
Sai 
C©u a 
§óng 
§óng 
C©u d 
Sai 
C©u c 
C©u b 
BÀI TẬP 2 
A 
A 
A 
B 
B 
B 
C 
C 
C 
D 
D 
D 
X 
X 
X 
Y 
80 0 
40 0 
70 0 
65 0 
50 0 
Y 
a) 
b) 
c) 
Bài 7/tr 71 . Tìm x và y trên hình 21, biết ABCD là hình thang có đáy là AB và CD: 
§ 2 : HÌNH THANG 
Tiết 2 
 
Bài 9 : (SGK / 71) 
Tứ giác ABCD có AB = BC và AC là tia phân giác của góc A. 
Chứng minh rằng ABCD là hình thang. 
BÀI TẬP 3 
HÖÔÙNG DAÃN ÔÛ NHAØ 
3. Laøm hoaøn chænh baøi taäp 6, 7, 8 trang 71 SGK. 
4. Chuaån bò baøi 3 : Hình thang caân trang 72-74 SGK. 
1. Cần nắm vững thế nào là hình thang, hình thang vuông, tính chất của hình thang . 
2. Biết vẽ, chứng minh một tứ giác là hình thang, hình thang vuông. 

File đính kèm:

  • ppttoan_lop_8_tiet_2_bai_2_hinh_thang.ppt