Chứng minh tính độc lập tương đối của ý thức xã hội đối với sự tồn tại của xã hội

Ý thức xã hội được biểu hiện cụ thể dưới nhiều hình thái khác nhau. Mỗi hình thái phản ánh các mặt khác nhau của đời sống vật chất và mỗi hình thái có mức phản ánh riêng có chức năng xã hội nhất định. Các hình thức này luôn tác động lẫn nhau và tác động này phản ánh quy luật nội tại trong quá trình phát triển của ý thức xã hội

Sự tác động qua lại giữa các hình thức xã hội làm cho mỗi hình thái có những mặt tính chất không thể giải thích được trực tiếp bằng tồn tại của xã hội

 

ppt25 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Lượt xem: 12358 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chứng minh tính độc lập tương đối của ý thức xã hội đối với sự tồn tại của xã hội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Chào mừng cô giáo và các bạn đã đến với bài thuyết trình của nhóm 7 Thành viên nhóm: Ninh Thị Hồng Anh Lê Thị Hằng Đặng Thị Bích Nguyễn Thị Lan 5. Tô Thị Hương Thảo 6. Trần Thị Lan 7. Nguyễn Phương Anh 8. Nguyễn Thị Ngọc 9. Đặng Thị San Đề tài: Chứng minh tính độc lập tương đối của ý thức xã hội đối với sự tồn tại của xã hội Nội dung thảo luận: 1.Tồn tại xã hội? Ý thức xã hội? 2.Tính độc lập tương đối của ý thức xã hội 3.Ý nghĩa phương pháp luận I. Khái niệm tồn tại xã hội, ý thức xã hội Khái niệm tồn tại xã hội: Phương diện sinh hoạt vật chất Điều kiện sinh hoạt vật chất của xã hội (vd:hoạt động sx) Khái niệm ý thức xã hội: Phương diện sinh hoạt tinh thần nảy sinh từ tồn tại xã hội Phản ánh tồn tại xã hội ( thời trc… thời nay) Ý thức xã hội thường Lạc hậu so với sự tồn tại của xã hội Ý thức xã hội có thể vượt trước tồn tại xã hội Ý thức xã hội có tính kế thừa trong sự phát triển của nó Sự tác động qua lại giữa các hình thái ý thức xã hội trong sự phát triển của chúng Ý thức xã hội có khả năng tác động trở lại tồn tại xã hội II.Tính độc lập tương đối của ý thức xã hội -Không phải mọi trường hợp sự biến đổi sự tồn tại của xã. hội đều ngay lập tức dẫn đến sự biến đổi của ý thức xã hội do một số nguyên nhân sau: + Sự biến đổi tồn tại xã hội thường với tốc độ nhanh mà ý thức xã hội có thể không phản ánh kịp + Do sức mạnh thói quen, truyền thống, tập quán cũng như tính lạc hậu bảo thủ của một số hình thái ý thức xã hội + Ý thức xã hội luôn gắn liền với lợi ích của những nhóm tập đoàn giai cấp nhất định trong xã hội vì vậy những tư tưởng cũ lạc hậu khó có thể xóa bỏ 1. Ý thức xã hội thường lạc hậu so với tồn tại xã hội 2. Ý thức xã hội có thể vượt trước tồn tại xã hội Trong điều kiện nhất định, tư tưởng của con người, đặc biệt là những tư tưởng khoa học tiên tiến có thể vượt trước sự phát triển của tồn tại xã hội Ví dụ: bác hồ là người ý thức được con đường cứu nước từ rất sớm. Bác ra đi tìm đường cứu nước vào ngày 5-6-1911 Khi nói tư tưởng tiên tiến có thể đi trước tồn tại xã hội, dự kiến được quá trình khách quan của sự phát triển xã hội không có nghĩa là nói rằng trong trường hợp này ý thức xã hội không còn bị tồn tại xã hội quyết định nữa. Bằng tư tưởng tiên tiến, con người có thể dự báo trước tương lai và có tác dụng tổ chức, chỉ đạo hoạt động thực tiễn của con người.  Tuy nhiên, suy đến cùng, khả năng phản ánh vượt trước của ý thức xã hội vẫn phụ thuộc vào sự tồn tại của xã hội 3. Ý thức xã hội có tính kế thừa trong sự phát triển của nó Ý thức xã hội có tính kế thừa trong sự phát triển của mình vì kế thừa là quy luật của sự phát triển sự vật hiện tượng Tính kế thừa của ý thức xã hội mang tính giai cấp. Các giai cấp tiên tiến kế thừa những di sản tư tưởng tiến bộ của xã hội cũ để lại. Các giai cấp lỗi thời và các tư tưởng của nó tiếp tục khôi phục những tư tưởng phản tiến bộ của thời kì lịch sử trước Ví dụ: chủ nghĩa Mác- Lê Nin kế thừa tinh hoa tư tưởng của loài người đã đạt được trước đó mà trực tiếp là nền triết học cổ điển đức, nền kinh tế chính trị cổ điển anh và chủ nghĩa xã hội không tưởng của pháp 4.Sự tác động qua lại giữa các hình thái ý thức xã hội trong sự phát triển của chúng Ý thức xã hội được biểu hiện cụ thể dưới nhiều hình thái khác nhau. Mỗi hình thái phản ánh các mặt khác nhau của đời sống vật chất và mỗi hình thái có mức phản ánh riêng có chức năng xã hội nhất định. Các hình thức này luôn tác động lẫn nhau và tác động này phản ánh quy luật nội tại trong quá trình phát triển của ý thức xã hội Sự tác động qua lại giữa các hình thức xã hội làm cho mỗi hình thái có những mặt tính chất không thể giải thích được trực tiếp bằng tồn tại của xã hội lỗ đen vũ trụ nàng tiên cá Lịch sử phát triển của xã hội cho thấy thông thường ở mỗi thời đại tùy theo hoàn cảnh lịch sử cụ thể có những hình thái xã hội nổi lên hàng đầu và tác động mạnh đến ý thức khác ví dụ: ở tây âu triết học và nghệ thuật đóng vai trò đặc biệt trung cổ tây âu, tôn giáo ảnh hưởng mạnh mẽ đến triết học nghệ thuật Ngày nay ý thức chính trị có vai trò đặc biệt quan trọng nó định hướng cho sự phát triển theo chiều hướng tiến bộ của hình thức khác 5. Ý thức xã hội có khả năng tác động trở lại sự tồn tại xã hội Ý thức xã hội Tồn tại của xã hội Sự tác động này phải thông qua hoạt động của con người và diễn ra theo hai khuynh hướng khác nhau Tích cực: nếu ý thức xã hội phản ánh đúng quy luật vận động phát triển của tồn tại xã hội thì thông qua hoạt động của con người nó có thể tác động tích cực đến sự tồn tại của xã hội thúc đẩy xã hội phát triển. Tiêu cực: nếu ý thức xã hội lạc hậu phản ánh đúng quy luật vận động của sự tồn tại phát triển xã hội, ý thức xã hội phản ánh tiến bộ nhất là ý thức chính trị sẽ tác động tiêu cực đến sự phát triển của tồn tại xã hội Trồng cây gây rừng Chặt cây phá rừng Mức độ ảnh hưởng của ý thức xã hội đối với sự phát triển xã hội phụ thuộc vào : Điều kiện lịch sử Tính chất của các mối quan hệ kinh tế Vai trò lịch sử của các giai cấp mang ngọn cờ tư tưởng Mức độ mở rộng tư tưởng trong quần chúng Ý nghĩa phương pháp luận Là cơ sở để chống lại chủ nghĩa duy vật tầm thường chủ nghĩa duy vật kinh tế là những quan điểm không thấy hoặc phủ nhận tích cực của xã hội. Cần phát huy vai trò của các yếu tố trong ý thức xã hội vào công cuộc xây dựng xã hội mới trú trọng đúng mức lĩnh vực tư tưởng loại bỏ những tư tưởng thói quen lạc hậu. Hiện trạng nhận phong bì Chăm sóc bệnh nhân tận tình Thanks you  

File đính kèm:

  • pptChung minh tinh doc lap tuong doi cua y thuc xa hoi doi voi su ton tai cua xa hoi.ppt
Bài giảng liên quan