Đề cương ôn tập môn Ngữ Văn Khối 6

II. Từ mượn:

 1. Từ thuần việt: là những từ do nhân dân ta tự sáng tạo ra.

 2. Từ mượn: (vay mượn hay từ ngoại lai) Là những từ của ngôn ngữ nước ngoài được nhập vào ngôn ngữ của ta để biểu thị những sự vật, hiện tượng, đặc điểm, mà tiếng ta chưa có từ thật thích hợp để biểu thị.

- Bộ phận từ mượn quan trọng nhất trong tiếng việt là từ mượn tiếng Hán (gồm từ gốc Hán và từ Hán việt).

- Ngoài ra còn mượn từ của một số ngôn ngữ khác Anh, Pháp,

 3.Cách viết các từ mượn:

 +Đối với từ mượn đã được Việt hoá hoàn toàn thì viết như tiếng Việt:

 +Đối với từ mượn chưa được Việt hoá thì dùng gạch nối để nối các tiếng với nhau.(Sin-ga-po, Ma-lai-xi-a )

 3.Nguyên tắc mượn từ: Tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. Giữ gìn bản sắc dân tộc.Không mược từ một cách tuỳ tiện.

 

doc10 trang | Chia sẻ: Minh Văn | Ngày: 09/03/2024 | Lượt xem: 32 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Đề cương ôn tập môn Ngữ Văn Khối 6, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
ÑEÀ CÖÔNG OÂN TAÄP 
MOÂN NGÖÕ VAÊN 6
A. PHAÀN VAÊN BAÛN: 
	I. TRUYEÄN DAÂN GIAN:
	 1. Moät soá khaùi nieäm cuûa theå loaïi truyeän daân gian :
 a. Truyeàn thuyeát :Loaïi truyeän daân gian keå veà caùc nhaân vaät vaø söï kieän coù lieân quan ñeán lòch söû thôøi quaù khöù, thöôøng coù yeáu toá töôûng töôïng kì aûo. Truyeàn thuyeát theå hieän thaùi ñoä vaø caùch ñaùnh giaù cuûa nhaân daân ñoái vôùi caùc söï kieän vaø nhaân vaät lòch söû ñöôïc keå.
Con rồng cháu tiên, bánh chưng bánh giầy, thánh gióng, sơn tinh, thủy tinh, sự tích hồ gươm
 b. Truyeän coå tích :Loaïi truyeän daân gian keå veà cuoäc ñôøi cuûa moät soá kieåu nhaân vaät quen thuoäc : 
 - Nhaân vaät baát haïnh ( nhö : ngöôøi moà coâi, ngöôøi con rieâng, ngöôøi em uùt, ngöôøi coù hình daïng xaáu xí,.);
 - Nhaân vaät duõng só vaø nhaân vaät coù taøi naêng kì laï;
 - Nhaân vaät thoâng minh vaø nhaân vaät ngoác ngheách ;
 - Nhaân vaät laø ñoäng vaät (con vaät bieát noùi naêng, hoaït ñoäng nhö con ngöôøi).
 Truyeän coå tích thöôøng coù yeáu toá hoang ñöôøng, theå hieän öôùc mô, nieàm tin cuûa nhaân daân veà chieán thaéng cuoái cuøng cuûa caùi thieän ñoái vôùi caùi aùc, caùi toát ñoái vôùi caùi xaáu, söï coâng baèng ñoái vôùi söï baát coâng.
Thạch sanh, em bé thông minh, cây bút thần, ông lão đánh cá và con cá vàng
 c. Truyeän nguï ngoân :Loaïi truyeän keå baèng vaên xuoâi hoaëc vaên vaàn, möôïn chuyeän veà loaøi vaät, ñoà vaät hoaëc chính veà con ngöôøi ñeå noùi boùng gioù, kín ñaùo chuyeän con ngöôøi, nhaèm khuyeân nhuû, raên daïy ngöôøi ta baøi hoïc naøo ñoù trong cuoäc soáng.
 ếch ngồi đáy giêng, thầy bói xem voi, chân ,tay, tai ,mắt ,miệng
 d. Truyeän cöôøi :Loaïi truyeän keå veà nhöõng hieän töôïng ñaùng cöôøi trong cuoäc soáng nhaèm taïo ra tieáng cöôøi mua vui hoaëc pheâ phaùn nhöõng thoùi hö taät xaáu trong xaõ hoäi.
 Treo biển, lợn cưới áo mới
2. Baûng toång keát caùc truyeän daân gian ñaõ hoïc: 
Thể loại
Tên truyện
Chi tiết tưởng tượng kì ảo
Nghệ thuật
Ý nghĩa

Truyền thuyết
Con Rổng cháu Tiên
ĐỌC THÊM

*Nguồn gốc và hình dạng của LLQ, Âu Cơ và việc sinh nở của Âu Cơ)
*Sử dụng các yếu tố tưởng tượng kì ảo 
-Xây dựng hình tượng nhân vật mang dáng dấp thần linh

*Ngợi ca nguồn gốc cao quí của dân tộc và ý nguyện đoàn kết gắn bó của dân tộc ta.

Bánh chưng bánh giầy
ĐỌC THÊM
*Lang Liêu được thần mách bảo: "Trong trời đất, không gì quý bằng hạt gạo”
*Sử dụng chi tiết tưởng tượng 
-Lối kể chuyện theo trình tự thời gian.
*Suy tôn tài năng, phẩm chất con người trong việc xây dựng đất nước.

Thánh Gióng
*Sự ra đời kì lạ và tuổi thơ khác thường.
-Ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt cùng Gióng ra trận.
-Gióng bay về trời.
*Xây dựng người anh hùng giữ nước mang màu sắc thần kì với chi tiết kì ảo, phi thường, hình tượng biểu tượng cho ý chí, sức mạnh của cộng đồng người Việt trước hiểm hoạ xâm lăng.
-Cách xâu chuổi những sự kiện lịch sử trong quá khứ với hình ảnh thiên nhiên đất nước: lí giải ao, hồ, núi Sóc, tre ngà.
*Ca ngợi người anh hùng đánh giặc tiêu biểu cho sự trỗi dậy của truyền thống yêu nước, đoàn kết, tinh thần anh dũng, kiên cường của dân tộc ta.
Sơn Tinh, Thủy Tinh
*Hai nhân vật đều là thần, có tài năng phi thường
*Xây dựng hình tượng nhân vật mang dáng dấp thần linh Sơn Tinh,Thủy Tinh với chi tiết tưởng tượng kì ảo.
-Tạo sự việc hấp dẫn (Sơn Tinh,Thủy Tinh cùng cầu hôn Mị Nương).
-Dẫn dắt, kế chuyện lôi cuốn, sinh động. 
*Giải thích hiện tượng mưa bão xảy ra ở đồng bằng Bắc Bộ thuở các VH dựng nước; thể hiện sức mạnh và ước mơ chế ngự thiên tai, bảo vệ cuộc sống của người Việt cổ.

Sự tích Hồ Gươm
ĐỌC THÊM
* Rùa Vàng, gươm thần

*Xây dựng tình tiết thể hiện ý nguyện, tinh thần của dân ta đoàn kết một lòng chống giặc ngoại xâm.
-Sử dụng một số hình ảnh, chi tiết kì ảo giàu ý nghĩa (gươm thần, Rùa vàng) .
*Giải thích tên gọi Hồ Hoàn Kiếm, ca ngợi cuộc kháng chiến chính nghĩa chống giặc Minh do Lê Lợi lãnh đạo đã chiến thắng vẻ vang và ý nguyện đoàn kết, khát vọng hoà bình của dtân tộc ta.

Cổ tích
Thạch Sanh
*TS là một nhân vật có nguồn gốc xuất thân cao quí (được Ngọc Hoàng sai thái tử đầu thai làm con, thần dạy cho võ nghệ)
- Tiếng đàn (công lí, nhân ái, yêu chuộng hoà bình)
-Niêu cơm thần: (tình người, lòng nhân đạo)
-Cung tên vàng
-Sắp xếp tình tiết tự nhiên khéo léo( công chúa bị câm trong hang sâu, nghe đàn khỏi bệnh và giải oan cho Thạch Sanh nên vợ chồng).
-Sử dụng những chi tiết thần kì.
-Kết thúc có hậu.
*Ước mơ, niềm tin của nhân dân về sự chiến thắng của những con người chính nghĩa, lương thiện.
Em bé thông minh
*Không có yếu tố thần kì, chỉ có câu đố và cách giải đố.
*Dùng câu đố để thử tài-tạo tình huống thử thách để em bé bộc lộ tài năng, phẩm chất.
-Cách dẫn dắt sự việc cùng mức độ tăng dần, cách giải đố tạo tiếng cười hài hước
*Đề cao trí khôn dân gian, kinh nghiệm đời sống dân gian; tạo ra tiếng cười.
Cây bút thần
(truyện cổ tích Trung Quốc)
ĐỌC THÊM
* Mã Lương nằm mơ gặp và được cho cây bút bằng vàng, Mã Lương vẽ vật trở nên thật.
*Sáng tạo các chi tiết nghệ thuật kì ảo. 
-Sáng tạo các chi tiết nghệ thuật tăng tiến phản ánh hiện thực cuộc sống với mâu thuẫn xã hội không thể dung hòa.
-Kết thúc có hậu, thể hiện niềm tin của nhân dân vào khả năng của những con người chính nghĩa, có tài năng.

*Khẳng định tài năng, nghệ thuật chân chính phải thuộc về nhân dân, phục vụ nhân dân, chống lại các ác.
-Ước mơ và niềm tin của nhân dân về công lí xã hội và khả năng kì diệu của con người.

Ông lão đánh cá và con cá vàng.
ĐỌC THÊM
* Hình tượng cá vàng- là công lí, là thái độ của nhân dân với người nhân hậu và những kẻ tham lam.

*Tạo nên sự hấp dẫn cho truyện bằng yếu tố hoang đường(hình tượng cá vàng).
-Kết cấu sự kiện vừa lặp lại vừa tăng tiến; Xây dựng hình tượng nhân vật đối lập, nhiều ý nghĩa; Kết thúc truyện quay về hoàn cảnh thực tế.
*Ca ngợi lòng biết ơn đối với những người nhân hậu và nêu bài học đích đáng cho những kẻ tham lam, bội bạc.

Truyện
 ngụ ngôn
Ếch ngồi đáy giếng
*Có yếu tố ẩn dụ, ngụ ý.
*Xây dựng hình tượng gần gũi với đời sống.
-Cách nói ngụ ngôn, giáo huấn tự nhiên, sâu sắc.
-Cách kể bất ngờ, hài hước, kín đáo.
*Ngụ ý phê phán những người hiểu biết cạn hẹp mà lại huênh hoang, khuyên nhủ chúng ta phải biết mở rộng tầm nhìn, không chủ quan kiêu ngạo.
Thầy bói xem voi
*Có yếu tố ẩn dụ, ngụ ý.
*Cách nói ngụ ngôn, giáo huấn tự nhiên, sâu sắc:
+Lặp lại các sự việc.
+ Cách nói phóng đại.
+Dùng đối thoại, tạo tiếng cười hài hước, kín đáo.
*Khuyên con người khi tìm hiểu về một sự vật, hiện tượng phải xem xét chúng một cách toàn diện.
Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng
ĐỌC THÊM
*Có yếu tố ẩn dụ, ngụ ý
*Sử dụng nghệ thuật ẩn dụ(mượn các bộ phận cơ thể người để nói chuyện con người).
*Nêu bài học về vai trò của mỗi thành viên trong cộng đồng không thể sống đơn độc, tách biệt mà cần đoàn kết, gắn bó để cùng tồn tại và phát triển.

Truyện cười
Treo biển
*Có yếu tố gây cười (người chủ nghe và bỏ ngay, cuối cùng cất nốt cái biển).
*Xây dựng tình huống cực đoan, vô lí (cái biển bị bắt bẻ) và cách giải quyết một chiều không suy nghĩ, đắn đo của chủ nhà hàng.
-Sử dụng những yếu tố gây cười.
-Kết thúc bất ngờ: chủ nhà hàng cất nốt cái biển.

*Tạo tiếng cười hài hước, vui vẻ, phê phán những người thiếu chủ kiến khi hành động và nêu lên bài học về sự cần thiết phải tiếp thu ý kiến có chọn lọc.

Lợn cưới, áo mới
ĐỌC THÊM
*Có yếu tố gây cười (cách hỏi, cách trả lời và điệu bộ khoe của lố bịch).
*Tạo tình huống gây cười
-Miêu tả điệu bộ, hành động, ngôn ngữ khoe rất lố bịch của hai nhân vật.
-Sử dụng biện pháp nghệ thuật phóng đại.
*Chế giễu, phê phán những người có tính hay khoe của-một tính xấu khá phổ biến trong xã hội.
3. Chỉ ra điểm giống và khác nhau giữa truyền thuyết với cổ tích; giữa truyện ngụ ngôn với truyện cười:
a. So sánh truyền thuyết và truyện cổ tích:
* Giống nhau:
Đều có yếu tố hoang đường, kì ảo.
Đều có mô típ như sự ra đời kì lạ và tài năng phi thường của nhân vật chính 
* Khác nhau: 
- Truyền thuyết kể về các nhân vật, sự kiện lịch sử và cách đánh giá của nhân dân đối với những nhân vật, sự kiện được kể .
- Truyện cổ tích kể về cuộc đời của các nhân vật nhất định và thể hiện niềm tin, ước mơ của nhân dân về công lí xã hội.
b. So sánh ngụ ngôn với truyện cười: 
* Giống nhau: 
- Đều có chi tiết gây cười, tình huống bất ngờ.
* Khác nhau: 
- Mục đích của truyện ngụ ngôn là khuyên nhủ, răn dạy người ta một bài học trong cuộc sống .
- Mục đích của truyện cười là mua vui, phê phán, chế giễu những hiện tượng đáng cười trong cuộc sống. 
B.PHẦN TIẾNG VIỆT:
I. Từ và cấu tạo từ tiếng Việt:
 1.Từ là gì? 
 -Từ là đơn vị ngôn ngữ nhỏ nhất dùng để đặt câu.
 - Từ đơn là từ chỉ có một tiếng, VD: Bàn, ghế, tủ, sách
 - Từ phức là từ có 2 tiếng trở lên, từ phức gồm có:
+ Từ ghép: Ghép các tiếng có quan hệ với nhau về nghĩa, VD: Bàn ghế, bánh chưng, ăn ở, mệt mỏi
+ Từ láy: Có quan hệ láy âm giữa các tiếng với nhau, VD: ầm ầm, sạch sành sanh, trồng trọt,
Cấu tạo từ
2. Sơ đồ cấu tạo từ Tiếng Việt:
Từ đơn 
Từ phức 
Từ ghép 
Từ láy 
II. Từ mượn:
 1. Từ thuần việt: là những từ do nhân dân ta tự sáng tạo ra.
 2. Từ mượn: (vay mượn hay từ ngoại lai) Là những từ của ngôn ngữ nước ngoài được nhập vào ngôn ngữ của ta để biểu thị những sự vật, hiện tượng, đặc điểm,mà tiếng ta chưa có từ thật thích hợp để biểu thị.
- Bộ phận từ mượn quan trọng nhất trong tiếng việt là từ mượn tiếng Hán (gồm từ gốc Hán và từ Hán việt).
- Ngoài ra còn mượn từ của một số ngôn ngữ khác Anh, Pháp,
 3.Cách viết các từ mượn:
 +Đối với từ mượn đã được Việt hoá hoàn toàn thì viết như tiếng Việt:
 +Đối với từ mượn chưa được Việt hoá thì dùng gạch nối để nối các tiếng với nhau.(Sin-ga-po, Ma-lai-xi-a)
 3.Nguyên tắc mượn từ: Tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. Giữ gìn bản sắc dân tộc.Không mược từ một cách tuỳ tiện.
Phân loại từ theo nguồn gốc
Mô hình: 
Từ mượn 
Từ thuần việt 
Từ mượn 
Tiếng Hán 
Từ mượn 
Các ngôn từ khác 
Từ Hán Việt 
Từ gốc Hán
III. Nghĩa của từ:
 1. Nghĩa của từ :là nội dung mà từ biểu thị.
 2. Các giải thích nghĩa của từ: 2 cách.
 - Trình bày khái niệm mà từ biểu thị, VD: Tập quán: là thói quen của.
 - Đưa ra những từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa với từ cần giải thích.
Ví dụ: Lẫm liệt: Hùng dũng, oai nghiêm;Nao núng: Lung lay, không vững lòng tin ở mình nữa.
IV. Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ:
 1. Từ có thể có một nghĩa hay nhiều nghĩa. (ví dụ: Toán học, Văn học, Vật lí họctừ có một nghĩa); chân, mắt, mũitừ có nhiều nghĩa)
 2. Từ nhiều nghĩa là kết quả của hiện tượng chuyển nghĩa.
 - Nghĩa gốc: Là nghĩa xuất hiện từ đầu, làm cơ sở để hình thành các nghĩa khác.
 - Nghĩa chuyển là nghĩa được hình thành trên cơ sở của nghĩa gốc.
Ví dụ: Mũi (mũi kim, mũi dao, mũi bút), chân (chân trời, chân mây, chân tường, chân đê,), mắt (mắt nứa, mắt tre, mắt na),đầu (đầu giường, đầu đường, đầu sông,...)
V. Lỗi dùng từ:
 1- Các lỗi dùng từ: 
 + Lỗi lặp từ.
Ví dụ: 
(1) Truyện dân gian thường có nhiều chi tiết tưởng tượng kì ảo nên em rất thích đọc truyện dân gian.
 (2) Bạn Lan là một lớp trưởng gương mẫu nên cả lớp ai cũng đều rất lấy làm quý mến bạn Lan.(từ gạch chân là từ lặp nên loại bỏ để viết lại cho đúng)
 =>Lan là một lớp trưởng gương mẫu nên cả lớp đều quý mến. 
 + Lỗi lẫn lộn các từ gần âm.
Ví dụ:
Ngày mai, chúng em sẽ đi thăm quan Viện bảo tàng của tỉnh.
Ông hoạ sĩ già nhấp nháy bộ ria mép quen thuộc.
Tiếng Việt có khả năng tả linh động mọi trạng thái tình cảm của con người.
Có một số bạn còn bàng quang với lớp.
Vùng này còn khá nhiều thủ tục như: ma chay, cưới xin đều cỗ bàn linh đình; ốm đau không đi bệnh mà ở nhà cúng bái,
Những từ gạch chân là từ lặp, nên thay bằng các từ sau: (1)tham quan, (2)mấp máy, (3)sinh động, (4)bàng quan,(5) hủ tục.
 + Lỗi dùng từ không đúng nghĩa.
Ví dụ:
(1) Mặc dù còn một số yếu điểm, nhưng so với năm học cũ, lớp 6B đã tiến bộ vượt bậc.
(2) Trong cuộc họp lớp, Lan đã được các bạn nhất trí đề bạt làm lớp trưởng.
(3) Nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu đã tận mắt chứng thực cảnh nhà tan cửa nát của những người nông dân.
(4) Làm sai thì cần thực thà nhận lỗi, không nên bao biện.
(5) Chúng ta có nhiệm vụ giữ gìn những cái tinh tú của văn hoá dân tộc.
Sử lại bằng những từ sau : (1) điểm yếu hoặc nhược điểm,(2) bầu hoặc chọn, (3)chứng kiến, (4) thành khẩn và nguỵ biện, (5) tinh tuý
IV. Từ loại và cụm từ.
 1.Danh từ: 
 a.Danh tõ lµ g×? : Là những từ chỉ người, vật, hiện tượng, khái niệm
 b.Đặc điểm ngữ pháp của danh từ:
 -Khả năng kết hợp:Danh từ có thể kết hợp với từ chỉ số lượng ở phía trước, các từ này, nọ, ấy, kia,và một số từ khác ở sau để tạo thành cụm danh từ.
 -Chức vụ ngữ pháp của danh từ: 
 +Điển hình là làm chủ ngữ: Công nhân này// đang làm việc.	
 +Khi làm vị ngữ phải có từ là đi kèm :Tôi// là người Việt Nam.
 c. Các loại danh từ: Xem mô hình danh từ sau:
 +Danh từ đơn vị:nêu tên đơn vị dùng để tính đếm, đo lường sự vật
 +Danh từ chỉ sự vật:dùng để nêu tên từng loại hoặc từng cá thể người, vật, hiện tượng, khái niệm
 .Danh từ chung : là tên gọi một loại sự vật
 .Danh từ riêng:tên riêng của từng người, từng vật, từng địa phương
Danh từ
Danh từ chỉ đơn vị 
Danh từ chỉ sự vật 
Danh từ riêng
Danh từ chung
Đơn vị tự nhiên 
Đơn vị quy ước 
Ước chừng 
Chính xác 
-Cách viết hoa danh từ riêng. (Quy tắc viết hoa ) ghi nhớ sgk T-109
 2. Cụm danh từ:
 a.Khái niệm: :Là tổ hợp từ do danh từ với một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành.
 b.Đặc điểm của cụm danh từ: nghĩa của cụm danh từ đầy đủ hơn một danh từ (công nhân/chú công nhân kia)	
 c.Chức vụ ngữ pháp của cụm danh từ: giống như danh từ
*Mô hình cụm danh từ đầy đủ:
Phần trước
Phần trung tâm
Phần sau
t1
(Toàn thể)
t2
(Số
 lượng)
T1
(DT đơn 
vị)
T2
(DT sự 
vật)
s1
(đặc điểm)
s2
(Vị trí)
Tất cả
những
em
học sinh
yêu quý
kia
 3.Số từ và lượng từ:
 * Số từ: Là những từ chỉ số lượng và thứ tự của sự vật.
 -Khi biểu thị số lượng sự vật, số từ thường đứng trước danh từ (ví dụ: hai con gà, ba học sinh). 
 -Khi biểu thị số thứ tự, số từ đứng sau danh từ (ví dụ: Canh bốn canh năm vừa chợp mắt; Tôi // là con thứ nhất.)
Lưu ý: phân biệt số từ với danh từ đơn vị (số từ không trực tiếp kết hợp với chỉ từ, trong khi đó danh từ đơn vị có thể trực tiết kết hợp được với số từ ở phía trước và chỉ từ ở phía sau)
Ví dụ: không thể nói: một đôi con trâu, mà có thế nói là:một đôi gà kia. 
 * Lượng từ: Là những từ chỉ lượng ít hay nhiều của sự vật.
Lượng từ được chia thành hai nhóm: 
+ Lượng từ chỉ ý nghĩa toàn thể: tất cả, tất thảy, cả,
+ Lượng từ chỉ ý nghĩa tập hợp hay phân phối: những, mỗi, mọi, từng, các,
 *Phân biệt số từ và lượng từ:
- Số từ chỉ số lượng cụ thể và số thứ tự (một, hai, ba, bốn, nhất, nhì)
- Lượng từ chỉ lượng ít hay nhiều (không cụ thể: Những, mấy, tất cả, dăm, vài)
 4. Chỉ từ:
 * Chỉ từ là những từ dùng để trỏ vào sự vật, nhằm xác định vị trí (định vị) của sự vật trong không gian hoặc thời gian.
 * Hoạt động của chỉ từ trong câu:
 + Làm phụ ngữ S2 ở sau trung tâm cụm danh từ (theo dõi chỉ từ “kia” ở mô hình cụm danh từ trên)
 + Làm chủ ngữ hoặc trạng ngữ trong câu.
Ví dụ: Chỉ từ (đó) làm chủ ngữ và định vị sự vật trong không gian 
(Đó // là quê hương của tôi.)	
 C V
Ví dụ: Chỉ từ (ấy) làm trạng ngữ và định sự vật trong thời gian 
(Năm ấy, tôi// vừa tròn ba tuổi.) 
 TN C V
 5. Động từ: 
 - Động từ là những từ chỉ hành động, trạng thái của sự vật.
 - Động từ thường kết hợp với các từ đã, sẽ, đang, cũng, vẫn, hãy, đừng, chớ để tạo thành cụm động từ.
 - Chức vụ ngữ pháp của động từ:
 + Chức vụ điển hình là làm vị ngữ.
 + Khi làm chủ ngữ, động từ thường mất hết khả năng kết hợp với các từ đã, sẽ, đang, hãy.
 -Động từ chia làm hai loại:
 +Động từ tình thái (thường đòi hỏi có động từ khác đi kèm)
 +Động từ chỉ hành động, trạng thái : động từ chỉ hành động (đi, đững, nằm, hát) và động từ trạng thái(yêu, ghét, hờn, giận, vỡ, gãy, nát)
C. PHAÀN TAÄP LAØM VAÊN: 
 	a. Keå truyeän coù saün :
- Ñeà 1 : Keå moät caâu chuyeän em thích baèng lôøi vaên cuûa em.
- Ñeà 2 : Keå laïi moät truyeän ñaõ bieát ( truyeàn thuyeát, coå tích ) baèng lôøi vaên cuûa em .
Löu yù : Taäp keå caùc truyeän ñaõ hoïc 
+ Truyeàn thuyeát : Thaùnh Gioùng ; Sôn Tinh, Thuûy Tinh.
+ Coå tích : Thaïch Sanh ; Em beù thoâng minh 
+ Truyeän nguï ngoân : EÁch ngoài ñaùy gieáng ; Thaày boùi xem voi
+ Truyeän cöôøi : Treo bieån 
+ Truyeän trung ñaïi : Thaày thuoác gioûi toát nhaát ôû taám loøng
	b. Keå chuyeän ñôøi thöôøng :
	- Ñeà 1 : Keå veà moät vieäc toát maø em ñaõ laøm.
	- Ñeà 2 : Keå veà moät laàn em maéc loãi ( boû hoïc, noùi doái, khoâng laøm baøi,).
	- Ñeà 3 : Keå veà moät thaày giaùo hay moät coâ giaùo maø em quyù meán.
	- Ñeà 4 : Keå veà moät kæ nieäm hoài aáu thô laøm em nhôù maõi.
	- Ñeà 5 : Keå veà moät taám göông toát trong hoïc taäp hay trong vieäc giuùp ñôõ baïn beø maø em bieát.
	- Ñeà 6 : Keå veà moät kæ nieäm ñaùng nhôù( ñöôïc khen, bò cheâ, gaëp may, gaëp ruûi, bò hieåu laàm,) 
	- Ñeà 7 : Keå veà nhöõng ñoåi môùi ôû queâ em ( coù ñieän, coù ñöôøng, coù tröôøng môùi, caây troàng,) 
	- Ñeà 9 : Keå veà moät ngöôøi thaân cuûa em ( oâng baø, boá meï, anh chò, )
	c. Keå chuyeän töôûng töôïng :
	- Ñeà 1 : Haõy töôûng töôïng cuoäc ñoï söùc giöõa Sôn Tinh vaø Thuûy Tinh trong ñieàu kieän ngaøy nay vôùi maùy xuùc, maùy uûi, xi maêng coát theùp, maùy bay tröïc thaêng, ñieän thoaïi di ñoäng, xe loäi nöôùc,
	- Ñeà 2 : Treû em vaãn mô öôùc vöôn vai moät caùi laø trôû thaønh traùng só nhö Thaùnh Gioùng. Em haõy töôûng töôïng mình mô thaáy Thaùnh Gioùng vaø hoûi ngaøi bí quyeát, xem ngaøi khuyeân em nhö theá naøo.
	- Ñeà 3 : Töôûng töôïng moät ñoaïn keát môùi cho moät truyeän coå tích naøo ñoù maø em bieát .

File đính kèm:

  • docde_cuong_on_tap_mon_ngu_van_khoi_6.doc