Đề thi Trung học phổ thông Quốc gia môn Sinh học - Đề tham khảo số 1 - Năm học 2016-2017 - Sở GD&ĐT Lâm Đồng (Kèm đáp án)

Câu 16. Đột biến lệch bội là sự biến đổi số lượng nhiễm sắc thể liên quan tới

 A. một số cặp nhiễm sắc thể. B. một số hoặc toàn bộ các cặp nhiễm sắc thể.

 C. một, một số hoặc toàn bộ các cặp NST. D. một hoặc một số cặp nhiễm sắc thể.

Câu 17. Phép lai về 3 cặp tính trạng trội, lặn hoàn toàn giữa 2 cá thể AaBbDd x AabbDd sẽ cho thế hệ sau có

 A. 8 kiểu hình: 18 kiểu gen B. 4 kiểu hình: 9 kiểu gen

 C. 8 kiểu hình: 12 kiểu gen D. 8 kiểu hình: 27 kiểu gen

Câu 18. Cá thể có kiểu gen AaBbddEe tạo giao tử abde với tỉ lệ

 A. 1/4 B. 1/6 C. 1/8 D. 1/16

Câu 19. Khi nói về các bệnh và hội chứng bệnh di truyền ở người, phát biểu nào sau đây đúng?

 A. Bệnh mù màu do alen lặn nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định.

 B. Hội chứng Tơcnơ do đột biến lệch bội ở nhiễm sắc thể số 21.

 C. Hội chứng Đao do đột biến lệch bội ở nhiễm sắc thể giới tính.

 D. Bệnh hồng cầu hình liềm do đột biến gen làm cho chuỗi β-hemôglôbin mất một axit amin.

Câu 20. Cho biết các côđon mã hóa các axit amin tương ứng như sau: GGG - Gly; XXX - Pro; GXU - Ala; XGA - Arg; UXG - Ser; AGX - Ser. Một đoạn mạch gốc của một gen ở vi khuẩn có trình tự các nuclêôtit là 5’AGXXGAXXXGGG3’. Nếu đoạn mạch gốc này mang thông tin mã hóa cho đoạn pôlipeptit có 4 axit amin thì trình tự của 4 axit amin đó là

A. Pro-Gly-Ser-Ala. B. Ser-Ala-Gly-Pro. C. Gly-Pro-Ser-Arg. D. Ser-Arg-Pro-Gly.

Câu 21. Một gen có tổng số liên kết hyđrô sau đột biến tăng 1 liên kết, số nuclêôtit không đổi. Đột biến đã xảy ra thuộc dạng

A. mất 1 cặp A-T B. thêm 1 cặp A-T

C. thay thế 1 cặp A-T bằng G-X D. thêm 1 cặp A-T

 

doc5 trang | Chia sẻ: Đạt Toàn | Ngày: 05/05/2023 | Lượt xem: 150 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Đề thi Trung học phổ thông Quốc gia môn Sinh học - Đề tham khảo số 1 - Năm học 2016-2017 - Sở GD&ĐT Lâm Đồng (Kèm đáp án), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
SỞ GD ĐT LÂM ĐỒNG
ĐỀ THAM KHẢO
ĐỀ SỐ 1
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017
MÔN SINH HỌC
(Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề)
Câu 1. Sự lai xa và đa bội hóa sẽ dẫn tới hình thành loài mới trong trường hợp
A. lai xa giữa 2 loài thực vật tạo ra con lai, con lai được đa bội hóa và cách li sinh sản với các loài khác.
B. cơ thể lai xa có sức sống và khả năng thích nghi cao với môi trường, sinh sản để tạo thành một quần thể mới và cách li sinh sản với các loài khác
C. các cơ thể lai xa có bộ NST song nhị bội, sinh sản hữu tính bình thường và cách li sinh sản với các loài khác
D. các cơ thể lai xa phải có có bộ NST và ngoại hình khác với các dạng bố mẹ.
Câu 2. Trong lịch sử phát triển của sinh giới trên Trái Đất, bò sát cổ ngự trị ở 
A. kỉ Jura.	B. kỉ Pecmi. 	C. kỉ Đêvôn. 	D. kỉ Cambri.
Câu 3. Tập hợp sinh vật nào dưới đây được xem là một quần thể giao phối?
A. Những con mối sống trong một tổ mối ở chân đê. 
B. Những con gà trống và gà mái nhốt ở một góc chợ.
C. Những con ong thợ lấy mật ở một vườn hoa. 
D. Những con cá sống trong cùng một cái hồ.
Câu 4. Nấm và vi khuẩn lam trong địa y có mối quan hệ
A. hội sinh.	B. ký sinh.	C. cộng sinh.	D. cạnh tranh.
Câu 5. Trong quá trình nhân đôi ADN, trên mỗi chạc tái bản có một mạch được tổng hợp liên tục còn mạch kia được tổng hợp gián đoạn vì enzim ADN polimeraza chỉ
A. tổng hợp mạch mới theo chiều 5’→3’.	B. tác dụng lên một mạch.
C. tác dụng lên mạch khuôn 3’→5’.	D. tác dụng lên mạch khuôn 5’→3’.
Câu 6: Loại ARN được dung làm khuôn cho quá trình dịch mã ở Ribôxôm là
	A. rARN.	B. mARN.	C. tARN.	D. ARN.
Câu 7: Quá trình nhân đôi ADN được thực hiện theo nguyên tắc nào?
A. Hai mạch được tổng hợp theo nguyên tắc bổ sung song song liên tục.
B. Một mạch được tổng hợp gián đoạn, một mạch được tổng hợp liên tục.
C. Nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn.
D. Mạch liên tục hướng vào, mạch gián đoạn hướng ra chạc ba tái bản.
Câu 8: Điểm nào sau đây đúng với hiện tượng di truyền liên kết không hoàn toàn?
	A. Mỗi gen nằm trên 1 nhiễm sắc thể.	B. Làm xuất hiện các biến dị tổ hợp.
	C. Làm hạn chế các biến dị tổ hợp.	D. Luôn duy trì các nhóm gen liên kết quý.
Câu 9. Theo Đacuyn, nhân tố chính quy định chiều hướng và tốc độ biến đổi của các giống vật nuôi, cây trồng là
A. chọn lọc nhân tạo. B. chọn lọc tự nhiên. C. biến dị cá thể. D. biến dị xác định.
Câu 10. Để phân biệt 2 cá thể thuộc cùng một loài hay thuộc hai loài khác nhau thì quan trọng nhất là tiêu chuẩn
A. cách li sinh sản	B. hình thái	C. sinh lí,sinh hoá	D. sinh thái
Câu 11. Dạng đột biến thay thế một cặp nuclêôtit nếu xảy ra trong một bộ ba giữa gen, có thể làm thay đổi
	A. toàn bộ axit amin trong chuỗi pôlypeptit do gen đó chỉ huy tổng hợp.
	B. nhiều nhất một axit amin trong chuỗi pôlypeptit do gen đó chỉ huy tổng hợp.
	C. ít nhất một axit amin trong chuỗi pôlypeptit do gen đó chỉ huy tổng hợp.
	D. một số axit amin trong chuỗi pôlypeptít do gen đó chỉ huy tổng hợp.
Câu 12. Ưu thế lai thường giảm dần qua các thế hệ sau vì làm
	A. thể dị hợp không thay đổi. 	B. sức sống của sinh vật có sự thay đổi.
	C. xuất hiện các thể đồng hợp. 	D. xuất hiện các thể đồng hợp lặn có hại.
Câu 13. Vai trò chính của quá trình đột biến là đã tạo ra
A. nguồn nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hoá.	 
B. nguồn nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hoá.
C. những tính trạng khác nhau giữa các cá thể cùng loài.	
D. sự khác biệt giữa con cái với bố mẹ.
Câu 14. Đặc trưng nào sau đây không phải là đặc trưng của quần thể giao phối?
A. Độ đa dạng về loài. 	B. Tỉ lệ các nhóm tuổi. C. Mật độ cá thể. D. Tỉ lệ giới tính. 
Câu 15. Trong quần xã sinh vật, loài ưu thế là loài 
A. chỉ có ở một quần xã nào đó mà không có ở các quần xã khác, sự có mặt của nó làm tăng mức đa dạng cho quần xã. 
B. có tần suất xuất hiện và độ phong phú rất thấp nhưng sự có mặt của nó làm tăng mức đa dạng cho quần xã. 
C. đóng vai trò thay thế cho các nhóm loài khác khi chúng suy vong vì nguyên nhân nào đó. 
D. có tần suất xuất hiện và độ phong phú cao, sinh khối lớn, quyết định chiều hướng phát triển của quần xã
Câu 16. Đột biến lệch bội là sự biến đổi số lượng nhiễm sắc thể liên quan tới
	A. một số cặp nhiễm sắc thể. 	B. một số hoặc toàn bộ các cặp nhiễm sắc thể.
	C. một, một số hoặc toàn bộ các cặp NST. 	D. một hoặc một số cặp nhiễm sắc thể.
Câu 17. Phép lai về 3 cặp tính trạng trội, lặn hoàn toàn giữa 2 cá thể AaBbDd x AabbDd sẽ cho thế hệ sau có
	A. 8 kiểu hình: 18 kiểu gen	B. 4 kiểu hình: 9 kiểu gen
	C. 8 kiểu hình: 12 kiểu gen	D. 8 kiểu hình: 27 kiểu gen
Câu 18. Cá thể có kiểu gen AaBbddEe tạo giao tử abde với tỉ lệ
	A. 1/4	B. 1/6	C. 1/8	D. 1/16
Câu 19. Khi nói về các bệnh và hội chứng bệnh di truyền ở người, phát biểu nào sau đây đúng?
 A. Bệnh mù màu do alen lặn nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định.
	B. Hội chứng Tơcnơ do đột biến lệch bội ở nhiễm sắc thể số 21.
	C. Hội chứng Đao do đột biến lệch bội ở nhiễm sắc thể giới tính.
	D. Bệnh hồng cầu hình liềm do đột biến gen làm cho chuỗi β-hemôglôbin mất một axit amin.
Câu 20. Cho biết các côđon mã hóa các axit amin tương ứng như sau: GGG - Gly; XXX - Pro; GXU - Ala; XGA - Arg; UXG - Ser; AGX - Ser. Một đoạn mạch gốc của một gen ở vi khuẩn có trình tự các nuclêôtit là 5’AGXXGAXXXGGG3’. Nếu đoạn mạch gốc này mang thông tin mã hóa cho đoạn pôlipeptit có 4 axit amin thì trình tự của 4 axit amin đó là
A. Pro-Gly-Ser-Ala. 	B. Ser-Ala-Gly-Pro. C. Gly-Pro-Ser-Arg. 	D. Ser-Arg-Pro-Gly.
Câu 21. Một gen có tổng số liên kết hyđrô sau đột biến tăng 1 liên kết, số nuclêôtit không đổi. Đột biến đã xảy ra thuộc dạng
A. mất 1 cặp A-T	B. thêm 1 cặp A-T	
C. thay thế 1 cặp A-T bằng G-X	 	D. thêm 1 cặp A-T
Câu 22. Cho lai hai cây bí quả tròn với nhau, đời con thu được 272 cây bí quả tròn, 183 cây bí quả bầu dục và 31 cây bí quả dài. Sự di truyền tính trạng hình dạng quả bí tuân theo quy luật
A. phân li độc lập.	 B. liên kết gen hoàn toàn.	C. tương tác cộng gộp.	D. tương tác bổ trợ
Câu 23. Ở người, gen quy định nhóm máu A, B, O và AB có 3 alen: IA, IB, IO trên NST thường. Một cặp vợ chồng có nhóm máu A và B sinh được 1 trai đầu lòng có nhóm máu O. Kiểu gen về nhóm máu của cặp vợ chồng này là
	A. chồng IAIO vợ IBIB.	B. chồng IBIO vợ IAIA.
	C. chồng IBIB vợ IAIO.	 	D. một người IAIO người còn lại IBIO.
Câu 24: Cho con đực (XY) có chân cao giao phối với con cái có kiểu hình lặn, đời con có 25% con cái chân cao, 50% con đực chân thấp, 25% con cái chân thấp. Tính trạng màu lông di truyền theo quy luật
A. trội hoàn toàn và di truyền theo dòng mẹ 	B.trội hoàn toàn và liên kết giới tính. 
C. tương tác bổ sung và liên kết giới tính. 	D. tương tác át chế và liên kết giới tính. 
Câu 25. Ở gà, gen quy định màu sắc lông nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X có hai alen, alen A quy định lông vằn trội hoàn toàn so với alen a quy định lông không vằn. Gen quy định chiều cao chân nằm trên nhiễm sắc thể thường có 2 alen, alen B quy định chân cao trội hoàn toàn so với alen b quy định chân thấp. Cho gà trống lông vằn, chân thấp thuần chủng giao phối với gà mái lông không vằn, chân cao thuần chủng thu được F1. Cho F1 giao phối với nhau để tạo ra F2. Dự đoán nào sau đây về kiểu hình ở F2 là đúng? 
A. Tỉ lệ gà mái lông vằn, chân thấp bằng tỉ lệ gà mái lông không vằn, chân thấp. 
B. Tất cả gà lông không vằn, chân cao đều là gà trống. 
C. Tỉ lệ gà trống lông vằn, chân thấp bằng tỉ lệ gà mái lông không vằn, chân cao. 
D. Tỉ lệ gà trống lông vằn, chân thấp bằng tỉ lệ gà mái lông vằn, chân cao. 
Câu 26. Kiểu gen của cá chép không vảy là Aa, cá chép có vảy là aa. Kiểu gen AA làm trứng không nở. Tính theo lí thuyết, phép lai giữa các cá chép không vảy sẽ cho tỉ lệ kiểu hình ở đời con là 
A. 100% cá chép không vảy. 	B. 3 cá chép không vảy : l cá chép có vảy. 
C. 2 cá chép không vảy : l cá chép có vảy. 	D. l cá chép không vảy : 2 cá chép có vảy
Câu 27. Cho ruồi giấm cái mắt đỏ giao phối với ruồi giấm đực mắt trắng (P), thu được F1 toàn ruồi mắt đỏ. Cho ruồi F1 giao phối với nhau, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 ruồi mắt đỏ : 1 ruồi mắt trắng, trong đó tất cả các ruồi mắt trắng đều là ruồi đực. Cho biết tính trạng màu mắt ở ruồi giấm do một gen có hai alen quy định. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng? 
A. Ở thế hệ P, ruồi cái mắt đỏ có hai loại kiểu gen. 
B. Ở F2 có 5 loại kiểu gen. 	
C. Cho ruồi mắt đỏ F2 giao phối ngẫu nhiên với nhau, thu được F3 có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1 : 2 : 1. 
D. Cho ruồi F2 giao phối ngẫu nhiên với nhau, thu được F3 có số ruồi mắt đỏ chiếm tỉ lệ 81,25%. 
Câu28. Một quần thể ở thế hệ F1 có cấu trúc di truyền 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa. Khi cho tự phối bắt buộc, cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ F3 được dự đoán là
	A. 0,57AA: 0,06Aa: 0,37aa. 	B. 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa.
	C. 0,48AA: 0,24Aa: 0,28aa.	D. 0,54AA: 0,12Aa: 0,34aa.
Câu 29. Một quần thể có cấu trúc di truyền 0,04 AA + 0,32 Aa + 0,64 aa = 1. Tần số tương đối của alen A, a lần lượt là 
	A. 0,3 ; 0,7 	B. 0,8 ; 0,2 	C. 0,7 ; 0,3	D. 0,2 ; 0,8
Câu 30. Một quần thể cân bằng có 2 alen: B trội không hoàn toàn quy định hoa đỏ, b quy định hoa trắng, hoa hồng là tính trạng trung gian, trong đó hoa trắng chiếm tỉ lệ 49%. Tỉ lệ kiểu hình hoa hồng trong quần thể là 
	A. 70%.	B. 91% 	C. 42% 	D. 21% 
Câu 31. Một loài thực vật sinh sản bằng tự phối, gen A quy định khả năng nảy mầm trên đất có kim loại nặng, gen a không có khả năng này nên hạt có kiểu gen aa bị chết khi đất có kim loại nặng. Tiến hành gieo 600 hạt (gồm 20 hạt AA, 80 hạt Aa, 500 hạt aa) trên đất có kim loại nặng, các hạt sau khi nảy mầm đều phát triển bình thường và các cây đều ra hoa, kết hạt tạo nên thế hệ F1; F1 nảy mầm và sinh trưởng, ra hoa kết hạt cho F2. Lấy 1 hạt ở đời F2, xác suất để hạt này nảy mầm trên đất có kim loại nặng là	
	A. 87,5% 	B. 90% 	C. 91% 	D. 84%
 Câu 32. Cho sơ đồ phả hệ sau:
Cặp vợ chồng III-2 và III-3 sinh ra một đứa con trai bình thường. Xác suất để đứa con trai này không mang alen gây bệnh là
A. 41,18% 	B. 20,59% 	C. 13,125% 	D. 26,25%
Câu 33. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về chọn lọc tự nhiên? 
(1) Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình và gián tiếp làm biến đổi tần số kiểu gen, qua đó làm biến đổi tần số alen của quần thể. 
(2) Chọn lọc tự nhiên chống lại alen trội làm biến đổi tần số alen của quần thể nhanh hơn so với chọn lọc chống lại alen lặn. 
(3) Chọn lọc tự nhiên làm xuất hiện các alen mới và làm thay đổi tần số alen của quần thể. 
(4) Chọn lọc tự nhiên có thể làm biến đổi tần số alen một cách đột ngột không theo một hướng xác định. 
A. 1. 	B. 2.	C. 3. 	D. 4. 
Câu 34: Khi nói về sự biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây sai? 
A. Trong những nhân tố sinh thái vô sinh, nhân tố khí hậu có ảnh hưởng thường xuyên và rõ rệt nhất tới sự biến động số lượng cá thể của quần thể. 
B. Hươu và nai là những loài ít có khả năng bảo vệ vùng sống nên khả năng sống sót của con non phụ thuộc rất nhiều vào số lượng kẻ thù ăn thịt. 
C. Ở chim, sự cạnh tranh nơi làm tổ ảnh hưởng tới khả năng sinh sản của các cá thể trong quần thể. 
D. Hổ và báo là những loài có khả năng bảo vệ vùng sống nên sự cạnh tranh để bảo vệ vùng sống không ảnh hưởng tới số lượng cá thể trong quần thể. 
Câu 35: Con người đã ứng dụng những hiểu biết về ổ sinh thái vào bao nhiêu hoạt động sau đây? 
(1) Trồng xen các loại cây ưa bóng và cây ưa sáng trong cùng một khu vườn. 
(2) Khai thác vật nuôi ở độ tuổi càng cao để thu được năng suất càng cao. 
(3) Trồng các loại cây đúng thời vụ. 
(4) Nuôi ghép các loài cá ở các tầng nước khác nhau trong một ao nuôi. 
A. 1. 	B. 3. 	C. 4. 	D. 2. 
Câu 36. Biết năng lượng mặt trời chiếu xuống một hệ sinh thái là 9.109 kcal. Năng lượng của sinh vật sản xuất là 45 x 108 kcal. Năng lượng sinh vật tiêu thụ bậc 1 là 45.107 kcal, của sinh vật tiêu thụ bậc 2 là 9.107 kcal. Biết hiệu suất sinh thái của sinh vật tiêu thụ bậc 3 là 10%. Hiệu suất sinh thái của sinh vật tiêu thụ bậc 1 và 2 là
A. 10 % và 20% B. 15% và 10% C. 30% và 20% D. 10 % và 30%
Câu 37: Khi nói về vấn đề quản lí tài nguyên cho phát triển bền vững, phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Con người cần phải bảo vệ sự trong sạch của môi trường sống
B. Con người phải tự nâng cao nhận thức và sự hiểu biết, thay đổi hành vi đối xử với thiên nhiên.
C. Con người cần phải khai thác triệt để tài nguyên tái sinh, hạn chế khai thác tài nguyên không tái sinh.
D. Con người phải biết khai thác tài nguyên một cách hợp lí, bảo tồn đa dạng sinh học.
Câu 38. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, trong các phát biểu sau về quá trình hình thành loài mới, có bao nhiêu phát biểu đúng? 
(1) Hình thành loài mới có thể xảy ra trong cùng khu vực địa lí hoặc khác khu vực địa lí. 
(2) Đột biến đảo đoạn có thể góp phần tạo nên loài mới. 
(3) Lai xa và đa bội hóa có thể tạo ra loài mới có bộ nhiễm sắc thể song nhị bội. 
(4) Quá trình hình thành loài có thể chịu sự tác động của các yếu tố ngẫu nhiên. 
A. 3. 	B. 4.	C. 2. 	D. 1.
Câu 39: Cho chuỗi thức ăn: Cây ngô → Sâu ăn lá ngô → Nhái → Rắn hổ mang → Diều hâu. Trong chuỗi thức ăn này, những mắt xích vừa là nguồn thức ăn của mắt xích phía sau, vừa có nguồn thức ăn là mắt xích phía trước là
A. cây ngô, sâu ăn lá ngô, diều hâu.	B. sâu ăn lá ngô, nhái, rắn hổ mang.
C. nhái, rắn hổ mang, diều hâu.	D. cây ngô, sâu ăn lá ngô, nhái.
Câu 40: Khi nói về mức sinh sản và mức tử vong của quần thể, kết luận nào sau đây không đúng?
A. Mức sinh sản và mức tử vong của quần thể có tính ổn định, không phụ thuộc vào điều kiện môi trường.
B. Sự thay đổi về mức sinh sản và mức tử vong là cơ chế chủ yếu điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể.
C. Mức sinh sản của quần thể là số cá thể của quần thể được sinh ra trong một đơn vị thời gian.
D. Mức tử vong là số cá thể của quần thể bị chết trong một đơn vị thời gian.

File đính kèm:

  • docky_thi_trung_hoc_pho_thong_quoc_gia_mon_sinh_hoc_de_tham_kha.doc
  • docxĐÁP ÁN.docx