Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Tiết 24 - Ước và bội

Cách tìm bội của số b (b ≠ 0)

Lấy số b nhân lần lượt với các số 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ;

*Kết quả nhân được là bội của b.

Cách tìm ước của số a (a>1)

Lấy số a chia lần lượt cho các số tự nhiên từ 1 đến a . *Nếu a chia hết cho số nào thì số đó là ước của a

 

ppt19 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 21/05/2015 | Lượt xem: 1846 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Tiết 24 - Ước và bội, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
25/10/2014 KiÓm tra bµi cò HS 1 : Phát biểu dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9. TL : Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b khác 0 nếu có số tự nhiên q sao cho a = b.q Thêm cách mới để diễn đạt quan hệ a chia hết cho b: Lấy ví dụ một số tự nhiên chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9. a là bội của b. b là ước của a. 25/10/2014 Nếu có số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b thì ta nói a là bội của b, còn b gọi là ước của a. ?1 Số 18 có là bội của 3 không? Có là bội của 4 không? Số 4 có là ước của 12 không? Có là ước của 15 không? 25/10/2014 ?1 Trả lời: Số 18 có là bội của 3 không? Có là bội của 4 không? Số 4 có là ước của 12 không? Có là ước của 15 không? Ngược lại, nếu cho 18 là bội của 3 ta còn cách khác để diễn đạt mối quan hệ giữa hai số đó như thế nào? 25/10/2014 * …. ( Loại vì 35 > 30 ) Đây là các bội của 7 nhỏ hơn 30 Muốn tìm các bội của một số ta làm như thế nào? Ta có thể tìm các bội của một số bằng cách nhân số đó lần lượt với 0; 1; 2; 3; 4;.. 25/10/2014 Muốn tìm bội của 7 nhỏ hơn 30 ta làm như thế nào ? Quy tắc1: Ta có thể tìm các bội của một số khác 0 bằng cách nhân số đó lần lượt với 0; 1; 2; 3;… Chọn trong B(8) ra các số nhỏ hơn 40. Ta được các số tự nhiên x cần tìm là: Trả lời: … 25/10/2014 25/10/2014 * Đây là các ước của 8 Muốn tìm các ước của số a ta làm như thế nào ? Ta có thể tìm các ước của a bằng cách lần lượt chia a cho các số tự nhiên từ 1 đến a để xét xem a chia hết cho những số nào, khi đó các số ấy là ước của a. Muốn tìm ước của 8 ta làm như thế nào ? Quy tắc1: Ta có thể tìm các bội của một số khác 0 bằng cách nhân số đó lần lượt với 0; 1; 2; 3;… Quy tắc 2: Ta có thể tìm các ước của a (a >1) bằng cách lần lượt chia a cho các số tự nhiên từ 1 đến a để xét xem a chia hết cho những số nào, khi đó các số ấy là ước của a. - Lấy 12 lần lượt chia cho 1; 2; 3;…; 12. - Ta thấy 12 chia hết cho 1; 2; 3; 4; 6; 12. Ư(12) = { 1; 2; 3; 4; 6; 12 } Trả lời: 25/10/2014 Quy tắc1: Ta có thể tìm các bội của một số khác 0 bằng cách nhân số đó lần lượt với 0; 1; 2; 3;… Quy tắc 2: Ta có thể tìm các ước của a (a >1) bằng cách lần lượt chia a cho các số tự nhiên từ 1 đến a để xét xem a chia hết cho những số nào, khi đó các số ấy là ước của a. Trả lời: Ư(1) = { 1 } B(1) = { 0; 1; 2; 3; …} Các số tự nhiên đều là bội của 1. Số 1 có một ước là chính nó. Số 0 không là uớc của bất kỳ số tự nhiên nào. Số 0 là bội của mọi số tự nhiên khác 0. Chú ý : 25/10/2014 Cách tìm bội của số b (b ≠ 0) Cách tìm ước của số a (a>1) *Lấy số b nhân lần lượt với các số 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; … *Kết quả nhân được là bội của b. *Lấy số a chia lần lượt cho các số tự nhiên từ 1 đến a . *Nếu a chia hết cho số nào thì số đó là ước của a 25/10/2014 BT 1: Điền đúng (Đ) hoặc sai (S) vào bảng sau và sửa lại câu sai. S 1) 10 không là ước của 13. Đ Đ Đ Đ Đ S S 5) B(5)= { 0; 5; 10; 15; … } 6) Số 0 là bội của mọi số tự nhiên khác 0. 25/10/2014 BT 111 tr 44- SGK a) Tìm các bội của 4 trong các số : 8 , 14 , 20 , 25 . a) Caùc bội của 4 trong các số 8; 14; 20; 25ù laø 8; 20 vì 8 và 20 chia hết cho 4. b) Viết tập hợp các bội của 4 nhỏ hơn 30. b) Tập hợp các bội của 4 nhỏ hơn 30 là: { 0; 4; 8; 12 ; 16; 20; 24 ; 28 } c) Viết dạng tổng quát các số là bội của 4. Giải 25/10/2014 Bài 112- SGK / 44 Tìm ước của 4, của 6, của 9 Ư(4 ) Ư(6) Ư(9 ) BÀI TẬP THỰC TẾ Điền cụm từ bội của …, ước của … vào chỗ trống cho đúng. a) Lớp 6D khi xếp thành 2 hàng để tập dượt khai giảng thì không lẻ ai. Số học sinh của lớp 6D là … bội của 2. b) Tổ 1 có 12 học sinh chia đều vào các nhóm. Số nhóm là … ước của 12. c) Số học sinh của một khối khi xếp hàng 5, hàng 7, hàng 9 đều vừa đủ. Số học sinh của khối đó là … bội của 5, của 7, của 9. 25/10/2014 BÀI 114 (SGK-Tr45) 	Có 36 HS vui chơi. Các bạn đó muốn chia đều 36 người vào các nhóm. Trong các cách chia sau cách nào thực hiện được ? 6 9 3 25/10/2014 25/10/2014 * HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Học thuộc định nghĩa bội và ước. Học thuộc cách tìm bội và ước của một số. Làm 133/ SGK và các bài trong vở luyện tập . Đọc trước bài: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố. SỐ HỌC 6 Bài 113 (tr44 – SGK) Tìm số tự nhiên x sao cho a / c / d / Giải: Giải: Giải: Giải: B(12)={0;12; 24; 36; 48; 60;…} b / B(15)={0; 15; 30; 45;…} Ư (20)={1; 2; 4; 5;10; 20} Mà x > 8 Ư (16)={1; 2; 4; 8;16} Thöïc hieän thaùng 10 naêm 2014 

File đính kèm:

  • pptTiet 25 Uoc va boi.ppt