Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Tiết 7: Bài 6: Đoạn thẳng (tiếp theo)

Gọi M là một điểm của đoạn thẳng AB. Điểm M nằm ở đâu? Em hãy chọn câu trả lời đúng trong bốn câu sau:

a. Điểm M phải trùng với điểm A

b. Điểm M phải nằm giữa hai điểm A và B

c. Điểm M phải trùng với điểm B

d. Điểm M hoặc trùng với điểm A, hoặc nằm giữa hai điểm A và B, hoặc trùng với điểm B.

 

ppt13 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 20/05/2015 | Lượt xem: 943 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Tiết 7: Bài 6: Đoạn thẳng (tiếp theo), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 Hãy vẽ hình theo yêu cầu: - LÊy hai ®iÓm A vµ B ĐÆt mÐp thước th¼ng ®i qua hai ®iÓm A vµ B. Dïng nÐt bót (phÊn) v¹ch theo mÐp thước tõ A ®Õn B Đáp án A B Tiết 7: Bài 6: ÑOAÏN THAÚNG 1. Ñoaïn thaúng AB laø gì? Ñoaïn thaúng AB laø hình goàm ñieåm A, ñieåm B vaø taát caû nhöõng ñieåm naèm giöõa A vaø B -Dïng nÐt bót (phÊn) v¹ch theo mÐp thước tõ A ®Õn B -LÊy hai ®iÓm A vµ B -ĐÆt mÐp thước th¼ng ®i qua hai ®iÓm A vµ B. Đoaïn thaúng AB còn gọi là ñoaïn thaúng BA Hai điểm A; B laø 2 muùt (hoặc 2 ñaàu) của đoạn thẳng AB Hình 4 Hình 2 Hình 3 ? Trong các hình sau hình nào thể hiện đoạn thẳng MN ? Bài 6: ÑOAÏN THAÚNG 1. Ñoaïn thaúng AB laø gì? Baøi taäp 33 (SGK/115-116): Ñieàn vaøo choã troáng trong caùc phaùt bieåu sau : a)Hình goàm hai ñieåm ………… …vaø taát caû caùc ñieåm naèm giöõa ………….. ñöôïc goïi laø ñoaïn thaúng RS Hai ñieåm ……………..ñöôïc goïi laø hai muùt cuûa ñoaïn thaúng b) Ñoaïn thaúng PQ laø hình goàm ...………………………………………………………………………………… R vaø S R vaø S R vaø S Ñieåm P vaø ñieåm Q vaø taát caû caùc ñieåm naèm giöõa P vaø Q Đoaïn thaúng AB còn gọi là ñoaïn thaúng BA Hai điểm A ; B laø 2 muùt (hoặc 2 ñaàu) của đoạn thẳng AB Ñoaïn thaúng AB laø hình goàm ñieåm A, ñieåm B vaø taát caû nhöõng ñieåm naèm giöõa A vaø B Thảo luận nhóm (2 phút): Phân biệt: Đường thẳng AB ; tia AB ; đoạn thẳng AB ? Bằng cách điền vào bảng sau: Đường thẳng AB: Không bị giới hạn về hai phía A và B Tia AB: Bị giới hạn ở A và không bị giới hạn ở B Đoạn thẳng AB: Bị giới hạn ở cả A, B Mỗi hình đều chứa vô số điểm Đường thẳng AB: Tia AB: Đoạn thẳng AB: Đáp án BÀI 35(SGK/116) Gọi M là một điểm của đoạn thẳng AB. Điểm M nằm ở đâu? Em hãy chọn câu trả lời đúng trong bốn câu sau: Bài 6: ÑOAÏN THAÚNG 1) Ñoaïn thaúng AB laø gì? 2) Ñoaïn thaúng caét ñoaïn thaúng, caét tia, caét ñöôøng thaúng Hình 33 Đoạn thaúng…...caét ……….. …….taïi giao ñieåm…. Hình 34 Hình 35 …….…………..caét….……taïi …….......…. ………..…… caét…..…….………….taïi …………….. ? Quan sát hình 33, 34, 35 rồi điền vào chỗ trống sau: AB đoạn thẳng CD I Đoạn thẳng AB tia Ox giao điểm K Đoạn thẳng AB đường thẳng xy giao điểm H Bài 6: ÑOAÏN THAÚNG 1) Ñoaïn thaúng AB laø gì? 2) Ñoaïn thaúng caét ñoaïn thaúng, caét tia, caét ñöôøng thaúng Hình 33 Đoạn thaúng…...caét ……….. …….taïi giao ñieåm…. Hình 34 Hình 35 …….…………..caét….……taïi …….......…. ………..…… caét…..…….………….taïi …………….. AB đoạn thẳng CD I Đoạn thẳng AB tia Ox giao điểm K Đoạn thẳng AB đường thẳng xy giao điểm H Bài 6: ÑOAÏN THAÚNG 1) Ñoaïn thaúng AB laø gì? 2)Ñoaïn thaúng caét ñoaïn thaúng , caét tia , caét ñöôøng thaúng Hình 34 Hình 33 Hình 35 Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4 Ñoaïn thaúng AB caét ñoaïn thaúng CD taïi giao ñieåm I Ñoaïn thaúng AB caét tia Ox taïi giao ñieåm K Ñoaïn thaúng AB caét ñöôøng thaúng xy taïi giao ñieåm H Giao ñieåm truøng vôùi ñaàu muùt cuûa ñoaïn thaúng KIẾN THỨC CẦN GHI NHỚ CỦA BÀI HỌC 1. Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A, B và tất cả các điểm nằm giữa A và B. 2. Các trường hợp cắt nhau của đoạn thẳng : * Đoạn thẳng cắt đoạn thẳng. * Đoạn thẳng cắt tia. *Đoạn thẳng cắt đường thẳng. Bài 6: ÑOAÏN THAÚNG Baøi taäp 34 (SGK/116) Treân ñöôøng thaúng a laáy 3 ñieåm A, B, C Hoûi coù maáy ñoaïn thaúng taát caû? Haõy goïi teân caùc ñoaïn thaúng aáy Coù 3 ñoaïn thaúng ñoù laø: AB, BC, AC - Häc thuéc ®Þnh nghÜa ®o¹n th¼ng. - Chó ý c¸ch vÏ h×nh vµ biÓu diÔn ®o¹n th¼ng c¾t ®o¹n th¼ng , ®o¹n th¼ng c¾t tia , ®o¹n th¼ng c¾t ®­êng th¼ng . - Lµm c¸c bµi tËp 34, 35, 36, 37, 38, 39 (SGK /116) vµ c¸c bµi 31, 32, 33, 34, 35 (SBT /111) - Đọc trước bài “ Độ dài đoạn thẳng” Ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh 

File đính kèm:

  • ppttiet 7 Doan thang.ppt