Hướng dẫn cách làm bài dự thi công đoàn Việt Nam 80 năm một chặng đường phát triển

Mục tiêu của Đại hội là: “ Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chăm lo và bảo vệ lợi ích của công nhân lao động.

ý nghĩa: Đại hội VII Công đoàn Việt Nam diễn ra trong tình hình đất nước có nhiều thay đổi lớn. Đại hội đặt ra một vấn đề rất cơ bản là xây dựng, phát triển giai cấp công nhân về số lượng, nhất là nâng cao về chất lượng; nắm vững và cụ thể hóa cương lĩnh, chiến lược kinh tế – xã hội và các Nghị quyết của Đảng, thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

ppt45 trang | Chia sẻ: tuanbinh | Ngày: 07/08/2018 | Lượt xem: 491 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hướng dẫn cách làm bài dự thi công đoàn Việt Nam 80 năm một chặng đường phát triển, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
gµnh Qu©n giíi s¶n xuÊt nhiÒu vò khÝ, khÝ tµi phôc vô cho kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p ®Õn th¾ng lîi”.ý nghÜa:Sù kiÖn §¹i héi C«ng ®oµn ViÖt Nam lÇn thø NhÊt th¸ng 01/1950 ®¸nh dÊu b­íc tr­ëng thµnh to lín cña giai cÊp c«ng nh©n vµ C«ng ®oµn ViÖt Nam. Nh÷ng v¨n kiÖn ®­îc §¹i héi th«ng qua lµ sù vËn dông ®óng ®¾n, cô thÓ vµ s¸ng t¹o ®­êng lèi c¸ch m¹ng cña §¶ng vµo phong trµo ®Êu tranh cña giai cÊp c«ng nh©n, lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho giai cÊp c«ng nh©n vµ tæ chøc C«ng ®oµn hoµn thµnh nh÷ng nhiÖm vô míi cña cuéc kh¸ng chiÕn vµ më ra mét thêi kú míi cña c«ng t¸c C«ng ®oµn ë ViÖt Nam. §¹i héi ®· gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò lín trong thèng nhÊt nhËn thøc vµ hµnh ®éng, söa ®æi §iÒu lÖ C«ng ®oµn, bÇu cö chÝnh thøc Ban ChÊp hµnh. §¹i héi lÊy viÖc thi ®ua ¸i quèc lµm träng t©m c«ng t¸c§¹i héi C«ng ®oµn ViÖt Nam lÇn thø II ®· häp tõ ngµy 23 ®Õn ngµy 27/2/1961 t¹i Tr­êng Th­¬ng nghiÖp, Thñ ®« Hµ Néi. Tham dù cã 752 ®¹i biÓu. §ång chÝ Hoµng Quèc ViÖt ®­îc bÇu lµm Chñ tÞch, ®ång chÝ TrÇn Danh Tuyªn ®­îc bÇu lµm Tæng Th­ ký.Môc tiªu cña §¹i héi lµ: “§éng viªn c¸n bé, c«ng nh©n, viªn chøc thi ®ua lao ®éng s¶n xuÊt, x©y dùng CNXH ë miÒn B¾c, víi tinh thÇn “Mçi ng­êi lµm viÖc b»ng hai v× miÒn Nam ruét thÞt” gãp phÇn ®Êu tranh thèng nhÊt n­íc nhµ”.ý nghÜa: LÇn ®Çu tiªn trong lÞch sö, §¹i héi C«ng ®oµn ViÖt Nam häp ë Thñ ®« Hµ Néi, trong bÇu kh«ng khÝ hoµ b×nh. Còng lÇn ®Çu tiªn trong lÞch sö, §¹i héi C«ng ®oµn ViÖt Nam cã c¸c ®oµn ®¹i biÓu quèc tÕ ®­îc mêi vµ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®Õn dù. §¹i héi ®æi tªn Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam thµnh Tæng C«ng ®oµn ViÖt Nam. §¹i héi lµ cuéc sinh ho¹t chÝnh trÞ quan träng cña giai cÊp c«ng nh©n vµ tæ chøc C«ng ®oµn nh»m ®­a ®­êng lèi cña §¶ng vµo quÇn chóng c«ng nh©n viªn chøc. Nh÷ng vÊn ®Ò mµ §¹i héi quyÕt ®Þnh lµ nh÷ng vÊn ®Ò quan träng ®èi víi sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña giai cÊp c«ng nh©n vµ nh©n d©n ta.§¹i héi lÇn thø III C«ng ®oµn ViÖt Nam ®· häp tõ ngµy 11 ®Õn ngµy 14/2/1974 t¹i Héi tr­êng Ba §×nh, Thñ ®« Hµ Néi. VÒ dù cã 600 ®¹i biÓu thay mÆt cho h¬n 1 triÖu ®oµn viªn C«ng ®oµn trong c¶ n­íc.§¹i héi bÇu ®ång chÝ T«n §øc Th¾ng, Chñ tÞch N­íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ lµm Chñ tÞch danh dù. §ång chÝ Hoµng Quèc ViÖt ®­îc bÇu lµm Chñ tÞch, ®ång chÝ NguyÔn §øc ThuËn ®­îc bÇu lµm Phã Chñ tÞch kiªm Tæng Th­ ký. Môc tiªu §¹i héi lµ: “§éng viªn søc ng­êi, søc cña chi viÖn cho chiÕn tr­êng, tÊt c¶ ®Ó gi¶i phãng miÒn Nam thèng nhÊt ®Êt n­íc”.ý nghÜa: §¹i héi lÇn thø III C«ng ®oµn ViÖt Nam ®­îc tiÕn hµnh trong lóc ë n­íc ta còng nh­ ë trªn kh¾p n¨m ch©u ®ang diÔn ra nh÷ng chuyÓn biÕn lín lao cã lîi cho phong trµo c¸ch m¹ng cña nh©n d©n c¸c n­íc.§¹i héi lµ mét sù kiÖn träng ®¹i trong ®êi sèng chÝnh trÞ cña ®Êt n­íc. §¹i héi tiªu biÓu cho ý chÝ cña hµng triÖu ng­êi lao ®éng lµm chñ tËp thÓ quyÕt t©m biÕn chñ nghÜa anh hïng c¸ch m¹ng trong s¶n xuÊt vµ chiÕn ®Êu thêi kú chèng Mü c­ó n­íc thµnh phong trµo s«i næi thi ®ua lao ®éng, s¶n xuÊt, cÇn kiÖm x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë miÒn B¾c; ®Êu tranh gi¶i phãng miÒn Nam, thèng nhÊt ®Êt n­íc.§¹i héi C«ng ®oµn toµn quèc lÇn thø IV ®· häp tõ ngµy 8 ®Õn ngµy 11/5/1978 t¹i Héi tr­êng Ba §×nh, Thñ ®« Hµ Néi. VÒ dù cã 926 ®¹i biÓu thay mÆt cho h¬n 2 triÖu ®oµn viªn C«ng ®oµn thuéc 39 Liªn hiÖp C«ng ®oµn ®Þa ph­¬ng, 18 C«ng ®oµn ngµnh Trung ­¬ng trong c¶ n­íc. §¹i héi ®· bÇu ®ång chÝ NguyÔn V¨n Linh ( sau nµy lµ Tæng BÝ th­ Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng ) lµm Chñ tÞch, ®ång chÝ NguyÔn §øc ThuËn ®­îc bÇu lµm Phã Chñ tÞch kiªm Tæng Th­ ký.Môc tiªu §¹i héi lµ: “§éng viªn giai cÊp c«ng nh©n vµ nh÷ng ng­êi lao ®éng kh¸c thi ®ua lao ®éng, s¶n xuÊt, ph¸t triÓn kinh tÕ, ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸ trong c¶ n­íc”.ý nghÜa: Lµ §¹i héi ph¸t huy quyÒn lµm chñ tËp thÓ vµ ý chÝ tù lùc tù c­êng cña nh÷ng ng­êi lao ®éng ch©n tay vµ lao ®éng trÝ ãc ®ang h¨ng say lao ®éng, tiÕn c«ng nh»m xo¸ bá nghÌo nµn vµ l¹c hËu, x©y dùng Tæ quèc ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa giµu m¹nh, cã ®êi sèng v¨n minh, h¹nh phóc. §¹i héi lÇn thø V C«ng ®oµn ViÖt Nam tiÕn hµnh tõ ngµy 16 ®Õn ngµy 18/11/1983 t¹i Héi tr­êng Ba §×nh, Thñ ®« Hµ Néi. VÒ dù cã 949 ®¹i biÓu thay mÆt cho gÇn 4 triÖu ®oµn viªn C«ng ®oµn trong c¶ n­íc. §¹i héi nhÊt trÝ lÊy ngµy 28/7/1929 ngµy thµnh lËp C«ng héi ®á B¾c Kú lµ ngµy truyÒn thèng C«ng ®oµn ViÖt Nam.§¹i héi ®· bÇu §ång chÝ NguyÔn §øc ThuËn lµ Chñ tÞch, ®ång chÝ Ph¹m ThÕ DuyÖt ®­îc bÇu lµ Phã Chñ tÞch kiªm Tæng Th­ ký. Th¸ng 2/1987, ®ång chÝ Ph¹m ThÕ DuyÖt ®­îc bÇu lµm Chñ tÞch, ®ång chÝ D­¬ng Xu©n An ®­îc bÇu lµm Tæng Th­ ký.Môc tiªu cña §¹i héi “§éng viªn c«ng nh©n lao ®éng thùc hiÖn 3 ch­¬ng tr×nh kinh tÕ lín cña §¶ng. Ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp thùc phÈm, hµng tiªu dïng, hµng xuÊt khÈu.ý nghÜa: §¹i héi lÇn thø V C«ng ®oµn ViÖt Nam diÔn ra trong bèi c¶nh ®Êt n­íc ta ®ang ®øng tr­íc mét thêi kú c¸ch m¹ng hÕt søc s«i ®éng. §¶ng ta, giai cÊp c«ng nh©n vµ nh©n d©n lao ®éng ®ang g¸nh v¸c mét sø mÖnh träng ®¹i, x©y dùng thµnh c«ng chñ nghÜa x· héi vµ b¶o vÖ v÷ng ch¾c Tæ quèc x· héi chñ nghÜa. §©y lµ ®¹i héi hµnh ®éng cña c«ng nh©n, viªn chøc c¶ n­íc ph¸t huy m¹nh mÏ quyÒn lµm chñ tËp thÓ x· héi chñ nghÜa, dÊy lªn c¸c phong trµo c¸ch m¹ng réng lín nh»m thùc hiÖn th¾ng lîi nh÷ng môc tiªu kinh tÕ x· héi tæng qu¸t trong nh÷ng n¨m 80 cña thÕ kû XX.§¹i héi lÇn thø VI häp tõ ngµy 17 ®Õn ngµy 20/10/1988 t¹i Héi tr­êng Ba §×nh, Thñ ®« Hµ Néi. VÒ dù cã 834 ®¹i biÓu thay mÆt cho gÇn 4 triÖu ®oµn viªn C«ng ®oµn trong c¶ n­íc. §¹i héi ®· ®æi tªn Tæng C«ng ®oµn ViÖt Nam thµnh Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam , c«ng ®oµn tØnh, huyÖn ®æi thµnh Liªn ®oµn Lao ®éng. C¸c chøc danh Th­ ký C«ng ®oµn gäi lµ Chñ tÞch C«ng ®oµn. §¹i héi VI C«ng ®oµn ViÖt Nam lµ ®¹i héi ®æi míi cña phong trµo c«ng nh©n vµ tæ chøc C«ng ®oµn ViÖt Nam.§¹i héi ®· bÇu ®ång chÝ NguyÔn V¨n T­ lµm Chñ tÞch, c¸c ®ång chÝ Cï ThÞ HËu, D­¬ng Xu©n An ®­îc bÇu lµm Phã Chñ tÞch.Môc tiªu cña §¹i héi lµ: “ Thùc hiÖn ®­êng lèi ®æi míi cña §¶ng v× “viÖc lµm, ®êi sèng, d©n chñ vµ c«ng b»ng x· héi”.ý nghÜa: §©y lµ ®¹i héi ®Çu tiªn cña giai cÊp c«ng nh©n vµ tæ chøc C«ng ®oµn ViÖt Nam kÓ tõ khi c¶ n­íc b­íc vµo thùc hiÖn ®­êng lèi ®æi míi do §¹i héi lÇn thø VI cña §¶ng khëi x­íng. §¹i héi ®· diÔn ra thËt sù d©n chñ vµ c«ng khai theo tinh thÇn ®æi míi cña §¶ng. “§¹i héi ®· nªu ®­îc ý chÝ cña giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam tr­íc vËn héi míi, thêi c¬ míi cña ®Êt n­íc. §¹i héi ®· ghi mét dÊu Ên tèt ®Ñp trong lÞch sö C«ng ®oµn ViÖt Nam vµ më ra mét giai ®o¹n phÊn ®Êu míi, vÎ vang cña C«ng ®oµn ViÖt Nam.§¹i héi VII C«ng ®oµn ViÖt Nam häp tõ ngµy 9 ®Õn ngµy 12/11/1993 t¹i Héi tr­êng Ba §×nh, Thñ ®« Hµ Néi. VÒ dù cã 610 ®¹i biÓu thay mÆt cho gÇn 3 triÖu ®oµn viªn C«ng ®oµn thuéc 53 L§L§ ®Þa ph­¬ng, 23 C«ng ®oµn ngµnh Trung ­¬ng trong c¶ n­íc.§¹i héi ®· bÇu ®ång chÝ NguyÔn V¨n T­ lµm Chñ tÞch, c¸c ®ång chÝ Cï ThÞ HËu, Hoµng Minh Chóc, NguyÔn An L­¬ng, Hoµng ThÞ Kh¸nh ®­îc bÇu lµm Phã Chñ tÞch.Môc tiªu cña §¹i héi lµ: “ §æi míi tæ chøc vµ ho¹t ®éng C«ng ®oµn, gãp phÇn x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc, ch¨m lo vµ b¶o vệ lîi Ých cña c«ng nh©n lao ®éng.ý nghÜa: §¹i héi VII C«ng ®oµn ViÖt Nam diÔn ra trong t×nh h×nh ®Êt n­íc cã nhiÒu thay ®æi lín. §¹i héi ®Æt ra mét vÊn ®Ò rÊt c¬ b¶n lµ x©y dùng, ph¸t triÓn giai cÊp c«ng nh©n vÒ sè l­îng, nhÊt lµ n©ng cao vÒ chÊt l­îng; n¾m v÷ng vµ cô thÓ hãa c­¬ng lÜnh, chiÕn l­îc kinh tÕ – x· héi vµ c¸c NghÞ quyÕt cña §¶ng, thùc hiÖn tèt hai nhiÖm vô chiÕn l­îc, x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa. §¹i héi C«ng ®oµn ViÖt Nam lÇn thø VIII häp tõ ngµy 3 ®Õn ngµy 6/11/1998 t¹i Cung V¨n ho¸ Lao ®éng H÷u nghÞ ViÖt - X«, Thñ ®« Hµ Néi. VÒ dù cã 898 ®¹i biÓu thay mÆt cho gÇn 4 triÖu ®oµn viªn C«ng ®oµn thuéc 61 L§L§ ®Þa ph­¬ng, 18 C«ng ®oµn ngµnh Trung ­¬ng trong c¶ n­íc.§¹i héi ®· bÇu ®ång chÝ Cï ThÞ HËu lµm Chñ tÞch, c¸c ®ång chÝ NguyÔn An L­¬ng, §Æng Ngäc ChiÕn, §ç §øc Ngä, NguyÔn §×nh Th¾ng ®­îc bÇu lµm Phã Chñ tÞch. Môc tiªu cña §¹i héi lµ: V× sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, v× viÖc lµm, ®êi sèng, d©n chñ vµ c«ng b»ng x· héi, x©y dùng giai cÊp c«ng nh©n vµ tæ chøc C«ng ®oµn v÷ng m¹nh”.ý nghÜa: §¹i héi cã ý nghÜa rÊt quan träng, §¹i héi ®éng viªn giai cÊp c«ng nh©n ph¸t huy truyÒn thèng c¸ch m¹ng, kh¬i dËy mäi tiÒm n¨ng s¸ng t¹o, ®i tiªn phong trong sù nghiÖp ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. §¹i héi lµ cuéc sinh ho¹t chÝnh trÞ quan träng cña giai cÊp c«ng nh©n vµ tæ chøc C«ng ®oµn nh»m biÕn nh÷ng nghÞ quyÕt lÞch sö cña §¹i héi §¶ng thµnh khÈu hiÖu phÊn ®Êu hµng ngµy cña c«ng nh©n, viªn chøc, lao ®éng. §©y lµ ®¹i héi chuyÓn tiÕp gi÷a hai thÕ kû, chuÈn bÞ hµnh trang b­íc vµo thÕ kû 21. Sù thµnh c«ng cña §¹i héi t¹o ra niÒm vui míi, niÒm tin míi, ®éng lùc míi, søc m¹nh míi, khÝ thÕ míi, gãp phÇn ®­a khÈu hiÖu hµnh ®éng cña §¹i héi vµo cuéc sèng, v× sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, lµm cho d©n giµu, n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, v¨n minh. §èi víi giai cÊp c«ng nh©n vµ tæ chøc C«ng ®oµn, §¹i héi më ra thêi kú míi, ®¸nh dÊu b­íc ngoÆt cña phong trµo C«ng ®oµn ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc.§¹i héi IX C«ng ®oµn ViÖt Nam häp tõ ngµy 10 ®Õn ngµy 13/10/2003 t¹i Cung V¨n ho¸ Lao ®éng H÷u nghÞ ViÖt - X«, Thñ ®« Hµ Néi. VÒ dù §¹i héi cã 900 ®¹i biÓu thay mÆt cho 4,25 triÖu ®oµn viªn C«ng ®oµn.§¹i héi ®· bÇu ®ång chÝ Cï ThÞ HËu lµm Chñ tÞch, c¸c ®ång chÝ §Æng Ngäc Tïng, NguyÔn Hoµ B×nh, NguyÔn §×nh Th¾ng, §ç §øc Ngä, §Æng Ngäc ChiÕn ®­îc bÇu lµm Phã Chñ tÞch. Th¸ng 12/2006, ®ång chÝ §Æng Ngäc Tïng ®­îc bÇu lµm Chñ tÞch. Th¸ng 9/2007 c¸c ®ång chÝ Hoµng Ngäc Thanh, Mai §øc ChÝnh, NguyÔn ThÞ Thu Hång, NguyÔn V¨n Ngµng ®­îc bÇu lµm Phã Chñ tÞch.Môc tiªu cña §¹i héi lµ: “X©y dùng giai cÊp c«ng nh©n vµ tæ chøc C«ng ®oµn v÷ng m¹nh, ch¨m lo b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p, chÝnh ®¸ng cña CNVCL§, gãp phÇn t¨ng c­êng ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n téc, thùc hiÖn th¾ng lîi sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc”ý nghÜa: §¹i héi lÇn thø IX C«ng ®oµn ViÖt Nam lµ §¹i héi cña §oµn kÕt, TrÝ tuÖ, D©n chñ, §æi míi, thÓ hiÖn ý chÝ, nguyÖn väng cña giai cÊp c«ng nh©n vµ c¸n bé, ®oµn viªn c«ng ®oµn c¶ n­íc. §¹i héi diÔn ra vµo nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kû XXI vµ thiªn niªn kû míi, gi÷a lóc chóng ta ®ang tiÕn hµnh tæng kÕt nöa nhiÖm kú thùc hiÖn NghÞ quyÕt §¹i héi IX cña §¶ng. §¹i héi quyÕt ®Þnh môc tiªu, ph­¬ng h­íng hµnh ®éng cña giai cÊp c«ng nh©n vµ tæ chøc C«ng ®oµn ViÖt Nam nhiÖm kú 2003-2008.§¹i héi X C«ng ®oµn ViÖt Nam häp tõ ngµy 02 ®Õn ngµy 05/11/2008 t¹i Cung V¨n hãa Lao ®éng h÷u nghÞ ViÖt – X«, Hµ Néi víi gÇn 1000 ®¹i biÓu tham dù. §ång chÝ §Æng Ngäc Tïng t¸i ®¾c cö Chñ tÞch vµ c¸c ®ång chÝ NguyÔn Hßa B×nh, Hoµng Ngäc Thanh, Mai §øc ChÝnh, NguyÔn ThÞ Thu Hång, NguyÔn V¨n Ngµng t¸i ®¾c cö Phã Chñ tÞch Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam nhiÖm kú (2008-2013). Môc tiªu cña §¹i héi: “§æi míi, s¸ng t¹o, b¶o vÖ quyÒn lîi hîp ph¸p cña ®oµn viªn, c«ng nh©n, viªn chøc, lao ®éng, v× sù ph¸t triÓn æn ®Þnh, bÒn v÷ng cña ®Êt n­íc.. ý nghÜa: §¹i héi X C«ng ®oµn ViÖt Nam thÓ hiÖn ý chÝ quyÕt t©m, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o cña ®«ng ®¶o CNVCL§, ®oµn viªn vµ c¸c cÊp C«ng ®oµn c¶ n­íc, n¾m b¾t thêi c¬, v­ît qua th¸ch thøc, quyÕt t©m ®æi míi toµn diÖn vµ m¹nh mÏ tæ chøc vµ ph­¬ng thøc ho¹t ®éng c«ng ®oµn, gãp phÇn x©y dùng giai cÊp c«ng nh©n v÷ng m¹nh, phÊn ®Êu thùc hiÖn th¾ng lîi ®­êng lèi ®æi míi cña §¶ng, v× môc tiªu “D©n giµu, n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh”.C©u hái 3: §ång chÝ h·y cho biÕt §¹i héi nµo ®­îc ®¸nh gi¸ lµ §¹i héi ®æi míi? Theo ®ång chÝ quan ®iÓm §æi míi ®ã ®­îc ph¸t triÓn nh­ thÕ nµo ë §¹i héi X C«ng ®oµn ViÖt Nam.Tr¶ lêi:	*Trong c¸c kú §¹i héi, §¹i héi VI C«ng ®oµn ViÖt Nam ®­îc ®¸nh gi¸ lµ §¹i héi ®æi míi, t¹o ra b­íc ngoÆt lÞch sö cho tæ chøc C«ng ®oµn ViÖt Nam, lµ tiÒn ®Ò ®­a phong trµo c«ng nh©n viªn chøc lao ®éng vµ ho¹t ®éng C«ng ®oµn c¶ n­íc sang mét thêi kú míi d­íi ¸nh s¸ng NghÞ quyÕt §¹i héi VI cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam.	* KÓ tõ §¹i héi VI C«ng ®oµn ViÖt Nam ®Õn nay quan ®iÓm ®æi míi lu«n ®­îc kÕ thõa vµ ph¸t huy cã hiÖu qu¶ biÓu hiÖn chung nhÊt lµ viÖc quan t©m x©y dùng GCCN vµ tæ chøc c«ng ®oµn v÷ng m¹nh, ch¨m lo b¶o vÖ quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p, chÝnh ®¸ng cña CNVCL§, th«ng qua néi dung c¸c môc tiªu vµ khÈu hiÖu hµnh ®éng tõ c¸c kú §¹i héi:- Môc tiªu §¹i héi VI C«ng ®oµn ViÖt Nam: Thùc hiÖn ®­êng lèi ®æi míi cña §¶ng v×:” ViÖc lµm, ®êi sèng, d©n chñ vµ c«ng b»ng x· héi”.	- Môc tiªu §¹i héi VII C«ng ®oµn ViÖt Nam: “§æi míi tæ chøc vµ ho¹t ®éng C«ng ®oµn, gãp phÇn x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc , ch¨m lo vµ b¶o vÖ lîi Ých cña c«ng nh©n lao ®éng”.	- Môc tiªu §¹i héi VIII C«ng ®oµn ViÖt Nam: “ V× sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, v× viÖc lµm, ®êi sèng, d©n chñ vµ c«ng b»ng x· héi, x©y dùng giai cÊp c«ng nh©n vµ tæ chøc C«ng ®oµn v÷ng m¹nh”.	- Môc tiªu §¹i héi IX C«ng ®oµn ViÖt Nam:” X©y dùng giai cÊp c«ng nh©n vµ tæ chøc C«ng ®oµn v÷ng m¹nh, ch¨m lo b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p chÝnh ®¸ng cña CNVCL§, gãp phÇn t¨ng c­êng ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n téc, thùc hiÖn th¾ng lîi sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc”Môc tiªu §¹i héi X C«ng ®oµn ViÖt Nam:” §æi míi, s¸ng t¹o; b¶o vÖ quyÒn lîi hîp ph¸p cña ®oµn viªn, c«ng nh©n, viªn chøc, lao ®éng; v× sù ph¸t triÓn æn ®Þnh, bÒn v÷ng cña ®Êt n­íc”. §ång thêi x¸c ®Þnh “TiÕp tôc ®æi míi néi dung, ph­¬ng thøc ho¹t ®éng cña c«ng ®oµn c¸c cÊp; h­íng vÒ c¬ së, lÊy c¬ së lµm ®Þa bµn ho¹t ®éng chñ yÕu, lÊy ®oµn viªn, CNVCL§ lµm ®èi t­îng vËn ®éng; chuyÓn m¹nh ho¹t ®éng c«ng ®oµn vµo viÖc tæ chøc thùc hiÖn chøc n¨ng ®¹i diÖn, b¶o vÖ quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p, chÝnh ®¸ng cña ®oµn viªn, CNVCL§; x©y dùng quan hÖ lao ®éng hµi hoµ, æn ®Þnh, tiÕn bé; gãp phÇn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi cña ®Êt n­íc”. C©u hái 4: §ång chÝ h·y nªu quan ®iÓm cña §¶ng vÒ x©y dùng giai cÊp c«ng nh©n vµ tæ chøc C«ng ®oµn ViÖt Nam thêi kú ®Èy m¹nh C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc?Tr¶ lêi: §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, ®éi tiªn phong, l·nh tô chÝnh trÞ, bé tham m­u cña giai cÊp c«ng nh©n, ngay tõ ngµy ®Çu thµnh lËp §¶ng ®· x¸c ®Þnh: "§¶ng lµ ®éi tiªn phong cña v« s¶n giai cÊp ph¶i thu phôc cho ®­îc ®¹i bé phËn giai cÊp m×nh, ph¶i lµm cho giai cÊp m×nh l·nh ®¹o ®­îc d©n chóng" (Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t 2, tr 4). Qua tõng giai ®o¹n c¸ch m¹ng, quan ®iÓm cña §¶ng ta vÒ vÞ trÝ, vai trß cña giai cÊp c«ng nh©n, vÒ x©y dùng, ph¸t triÓn giai cÊp c«ng nh©n ngµy cµng ®­îc bæ sung, hoµn thiÖn.Trong suèt qu¸ tr×nh l·nh ®¹o ®Êu tranh giµnh chÝnh quyÒn, §¶ng ta lu«n coi giai cÊp c«ng nh©n lµ lùc l­îng nßng cèt, l·nh ®¹o c¸ch m¹ng vµ ®· ®­a ra nhiÒu chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch nh»m tËp hîp, x©y dùng giai cÊp c«ng nh©n v÷ng m¹nh, thùc sù ph¸t huy ®­îc vai trß tiªn phong trong c¸ch m¹ng, gãp phÇn ®­a sù nghiÖp ®Êu tranh gi¶i phãng ®Êt n­íc ®i ®Õn th¾ng lîi. Khi n­íc nhµ thèng nhÊt, c¶ n­íc ®i lªn chñ nghÜa x· héi, vÊn ®Ò x©y dùng vµ ph¸t huy vai trß cña giai cÊp c«ng nh©n tiÕp tôc ®­îc §¶ng ta ®Æc biÖt quan t©m. NghÞ quyÕt §¹i héi IV cña §¶ng x¸c ®Þnh: x©y dùng giai cÊp c«ng nh©n kh«ng ngõng lín m¹nh vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng, xøng ®¸ng víi vai trß giai cÊp tiªn phong, l·nh ®¹o c¸ch m¹ng lµ nhiÖm vô träng t©m trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi. TiÕn hµnh c«ng cuéc ®æi míi toµn diÖn ®Êt n­íc, nhËn thøc râ ý nghÜa quan träng cña vÊn ®Ò x©y dùng vµ ph¸t triÓn giai cÊp c«ng nh©n trong giai ®o¹n c¸ch m¹ng míi, NghÞ quyÕt §¹i héi VI cña §¶ng (n¨m 1986) chØ râ: "§¶ng cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ nh»m n©ng cao gi¸c ngé x· héi chñ nghÜa vµ tr×nh ®é hiÓu biÕt vÒ mäi mÆt ®Ó xøng ®¸ng víi vÞ trÝ giai cÊp tiªn phong cña c¸ch m¹ng, ®ång thêi ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt vµ v¨n hãa, t¹o ra nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó giai cÊp c«ng nh©n hoµn thµnh sø mÖnh lÞch sö cña m×nh" (Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1987, tr 115)Héi nghÞ Trung ­¬ng 7 khãa VII kh¼ng ®Þnh: "X©y dùng giai cÊp c«ng nh©n v÷ng m¹nh lµ tr¸ch nhiÖm cña §¶ng, Nhµ n­íc, c«ng ®oµn vµ c¸c tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, ®ång thêi lµ tr¸ch nhiÖm cña mçi ng­êi, mçi tËp thÓ c«ng nh©n" (Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa VII, Hà Nội, 1994, tr 98). Quan ®iÓm nµy tiÕp tôc ®­îc kh¼ng ®Þnh vµ ph¸t triÓn t¹i §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VIII (n¨m 1996).B­íc vµo thÕ kû XXI, tr­íc yªu cÇu ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa, t­ duy cña §¶ng vÒ giai cÊp c«ng nh©n ngµy cµng ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn. T¹i §¹i héi IX (n¨m 2001), §¶ng ta kh¼ng ®Þnh: "§èi víi giai cÊp c«ng nh©n, coi träng ph¸t triÓn vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng, n©ng cao gi¸c ngé vµ b¶n lÜnh chÝnh trÞ, tr×nh ®é häc vÊn vµ nghÒ nghiÖp, thùc hiÖn "trÝ thøc hãa c«ng nh©n", n©ng cao n¨ng lùc øng dông vµ s¸ng t¹o c«ng nghÖ míi, lao ®éng ®¹t n¨ng suÊt, chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ ngµy cµng cao, xøng ®¸ng lµ mét lùc l­îng ®i ®Çu trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc vµ vai trß l·nh ®¹o c¸ch m¹ng trong thêi kú míi..." (Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 124 – 125)B­íc vµo thêi kú ®Êt n­íc ngµy cµng héi nhËp s©u réng vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi, Héi nghÞ lÇn thø 6, Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng kho¸ X ®· ban hµnh NghÞ quyÕt sè 20-NQ/TW ngµy 28/1/2008 vÒ “TiÕp tôc x©y dùng giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam thêi kú ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc”. N¨m quan ®iÓm cña §¶ng ®­îc thÓ hiÖn trong NghÞ quyÕt Trung ­¬ng 6 xuyªn suèt c¶ vÒ nhËn thøc vµ hµnh ®éng trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chiÕn l­îc x©y dùng giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam lín m¹nh trong thêi kú míi. Quan ®iÓm quan träng bao trïm lµ : Giai cÊp c«ng nh©n lµ giai cÊp l·nh ®¹o c¸ch m¹ng th«ng qua ®éi tiªn phong lµ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, giai cÊp ®¹i diÖn cho ph­¬ng thøc s¶n xuÊt tiªn tiÕn, giai cÊp tiªn phong trong sù nghiÖp x©y dùng chñ nghÜa x· héi, lùc l­îng ®i ®Çu trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, lùc l­îng nßng cèt trong liªn minh giai cÊp c«ng nh©n víi giai cÊp n«ng d©n vµ ®éi ngò tri thøc d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng. Sù lín m¹nh cña giai cÊp c«ng nh©n lµ mét ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt b¶o ®¶m thµnh c«ng cña c«ng cuéc ®æi míi, c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc §©y lµ quan ®iÓm ®Çu tiªn, quan träng nhÊt ®Ò cao vai trß, sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam hiÖn nay vµ c¸c thêi kú c¸ch m¹ng sau nµy. NhËn thøc s©u s¾c, ®Çy ®ñ quan ®iÓm nµy cña §¶ng vÒ giai cÊp c«ng nh©n võa lµ mét yªu cÇu bøc thiÕt, võa lµ t×nh c¶m, tr¸ch nhiÖm cña toµn §¶ng vµ x· héi kh«ng chØ ®èi víi giai cÊp c«ng nh©n, mµ cßn ®èi víi sù nghiÖp ph¸t triÓn ®Êt n­íc, ®Æc biÖt trong c¬ chÕ thÞ tr­êng vµ sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp, cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ chi phèi vµ ¶nh h­ëng nhiÒu ®Õn giai cÊp c«ng nh©n. Tõ quan ®iÓm lín nµy, NghÞ quyÕt TW6 nªu ra nh÷ng quan ®iÓm chØ ®¹o quan träng, cÇn ®­îc nhËn thøc ®óng, ®ã lµ: - X©y dùng giai cÊp c«ng nh©n lín m¹nh ph¶i g¾n kÕt h÷u c¬ víi x©y dùng, ph¸t huy søc m¹nh cña liªn minh giai cÊp c«ng nh©n víi giai cÊp n«ng d©n vµ ®éi ngò trÝ thøc d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng, cña tÊt c¶ c¸c giai cÊp, c¸c tÇng líp x· héi trong khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n téc - ®éng lùc chñ yÕu cña sù ph¸t triÓn ®Êt n­íc, ®ång thêi t¨ng c­êng quan hÖ ®oµn kÕt, hîp t¸c quèc tÕ víi giai cÊp c«ng nh©n trªn toµn thÕ giíi.- ChiÕn l­îc x©y dùng giai cÊp c«ng nh©n lín m¹nh ph¶i g¾n kÕt chÆt chÏ víi chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. Xö lý ®óng ®¾n mèi quan hÖ gi÷a t¨ng tr­ëng kinh tÕ víi thùc hiÖn tiÕn bé vµ c«ng b»ng x· héi vµ ch¨m lo x©y dùng giai cÊp c«ng nh©n; ®¶m b¶o hµi hoµ lîi Ých gi÷a c«ng nh©n, ng­êi sö dông lao ®éng, Nhµ n­íc vµ toµn x· héi; kh«ng ngõng n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cña c«ng nh©n, quan t©m gi¶i quyÕt kÞp thêi nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc, cÊp b¸ch cña giai cÊp c«ng nh©n.§µo t¹o, båi d­ìng, n©ng cao tr×nh ®é mäi mÆt cho c«ng nh©n, kh«ng ngõng trÝ thøc ho¸ giai cÊp c«ng nh©n lµ mét nhiÖm vô chiÕn l­îc. §Æc biÖt quan t©m x©y dùng thÕ hÖ c«ng nh©n trÎ cã häc vÊn, chuyªn m«n vµ kü n¨ng nghÒ nghiÖp cao, ngang tÇm khu vùc vµ quèc tÕ, cã lËp tr­êng giai cÊp vµ b¶n lÜnh chÝnh trÞ v÷ng vµng, trë thµnh bé phËn nßng cèt cña giai cÊp c«ng nh©n. - X©y dùng giai cÊp c«ng nh©n lín m¹nh lµ tr¸ch nhiÖm cña c¶ hÖ thèng chÝnh trÞ, cña

File đính kèm:

  • pptDap_an_Bai_thi_80_nam_Cong_doan_VN.ppt