Trắc nghiệm Đột biến đa bội

Câu 14 Đặc điểm nào dưới đây của thể đa bội là không đúng:

A) Trong thể đa bội bộ NST của tế bào sinh dưỡng là một bội số của một bộ NST đơn bội, lớn hơn 2n

B) Được chia làm hai dạng: thể ba nhiễm và thể đa nhiễm

C) Ở động vật giao phối ít gặp thể đa bội do gây chết rất sớm, cơ chế xác định giới tính bị rối loạn ảnh hưởng tới quá trình sinh sản

D) Cây đa bội lẻ bị bất thụ tạo nên giống không hạt

Đáp án B

Câu 15 Thể tứ bội xuất hiện khi:

A) Xảy ra sự không phân ly của toàn bộ NST trong nguyên phân của tế bào 2n

B) Xảy ra sự không phân ly của toàn bộ NST vào giai đoạn sớm của hợp tử trong lần nguyên phân đầu tiên

C) Do kết quả của sự kết hợp giữa giao tử bất thường 2n với giao tử 2n

D) B và C đúng

Đáp án -D

 

doc5 trang | Chia sẻ: tuanbinh | Ngày: 13/08/2018 | Lượt xem: 285 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Trắc nghiệm Đột biến đa bội, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Câu 1	Thể đa bội là dạng đột biến mà tế bào sinh dưỡng của cơ thể :
A)	Mang bộ NST là một số bội của n
B)	Bộ NST bị thừa 1 hoặc vài NST của cùng 1 cặp NST tương đồng
C)	Mang bộ NST là một bội số của n và lớn hơn 2n
D)	Mang bộ NST bị thừa 1 NST
Đáp án	C
Câu 2	Thể đa bội trên thực tế được gặp phổ biến ở:
A)	Động, thực vật bậc thấp
B)	Động vật
C)	Thực vật
D)	Giống cây ăn quả không hạt
Đáp án	C
Câu 3	Sự rối loạn phân ly của toàn bộ NST trong nguyên phân sẽ làm xuất hiện dòng tế bào:
A)	4n
B)	2n
C)	3n
D)	n
Đáp án	A
Câu 4	Sự rối loạn phân ly của toàn bộ NST trong lần phân bào 1 của phân bào giảm nhiễm của một tế bào sinh dục sẽ tạo ra:
A)	Giao tử n và 2n
B)	Giao tử 2n
C)	Giao tử n
D)	Giao tử 4n
Đáp án	B
Câu 5	Cơ thể thực vật đa bội có đặc điểm:
A)	Cơ quan sinh dưỡng lớn, thời gian sinh trưởng kéo dài
B)	Có thể không có hạt
C)	Có khả năng chống chịu tốt với những điều kiện có hại
D)	Tất cả đều đúng
Đáp án	-D
Câu 6	Cơ thể 3n hình thành do
A)	Rối loạn phân ly của toàn bộ bộ NST xảy ra ở tế bào sôma
B)	Rối loạn phân ly của toàn bộ bộ NST xảy ra ở giai đoạn tiền phôi
C)	Rối loạn phân ly của toàn bộ bộ NST xảy ra do sự kêt hợp giữa một giao tử 2n và một giao tử n
D)	Rối loạn phân ly của toàn bộ bộ NST trong quá trình sinh noãn tạo ra noãn 2n , sau đó được thụ tinh bởi hạt phấn bình thường đơn bội 
Đáp án	C
Câu 7	Tác nhân hoá học nào sau đây được sử dụng phổ biến trong thực tế để gây ra dạng đột biến đa bội
A)	5- brom uraxin
B)	Cônsixin
C)	Êtyl mêtalsulfỏnat (EMS)
D)	Nitrôzơ methyl urê (NMU)
Đáp án	B
Câu 8	Cơ chế gây đột biến đa bội của cônsixin là do:
A)	Tách sớm tâm động của các NST kép
B)	Cản trở sự hình thành thoi vô sắc
C)	Đình chỉ hoạt động nhân đôi của các NST
D)	Ngăn cản không cho màng tế bào phân chia
Đáp án	B
Câu 9	Các dạng cây trồng tam bội như dưa hấu, nho thường không hạt do:
A)	Không có khả năng sinh giao tử bình thường
B)	Không có cơ quan sinh dục đực
C)	Không có cơ quan sinh dục cái
D)	Cơ chế xác định giới tính bị rối loạn
Đáp án	A
Câu 10	Trong thực tiễn chọn giống cây trồng đột biến đa bội được sử dụng để:
A)	Tạo ra những giống năng xuất cao
B)	Khắc phục tính bất thụ của các cơ thể lai xa
C)	Tạo ra các giống qua không hạt
D)	Tất cả đều đúng
Đáp án	-D
Câu 11	Cơ sở tế bào học của khả năng khắc phục tính bất thụ ở cơ thể lai xa bằng phương pháp gây đột biến đa bội khác là do:
A)	Gia tăng khả năng sinh dưỡng và phát triển của cây
B)	Tế bào đa bội có kích thước lớn hơn giúp các NST trượt dễ dàng hơn trên sợi vô sắc trong qua trình phân bào
C)	Các NST với tâm động lớn hơn sẽ trượt dễ dàng trên thoi vô sắc trong quá trình phân bào 
D)	Giúp khôi phục lại cặp NST đồng dạng, tạo điệu kiện cho chúng tiếp hợp, trao đổi chéo bình thường
Đáp án	D
Câu 12	Cơ thể thực vật đa bội có thể được phát hiện bằng phương pháp nào dưới đây là chính xác nhất
A)	Đánh giá sự phát triển bằng cơ quan sinh dưỡng
B)	Đánh giá khả năng sinh sản
C)	Quan sát và đêm số lưỡng NST trong tế bào
D)	Đánh giá khả năng sinh trưởng và khả năng chống chịu với sâu bệnh
Đáp án	C
Câu 13	Một thể đa bội chỉ được hình thành từ một thể đa bội khảm khi:
A)	Cơ thể khảm phải là sự sinh sản hữu tính
B)	Cơ thể khảm đó có khả năng sinh sản sinh dưỡng
C)	Cơ thể khảm đó thuộc loài sinh sản theo kiểu tự thụ phấn
D)	Cơ thể khảm đó là loài lưỡng tính
Đáp án	B
Câu 14	Đặc điểm nào dưới đây của thể đa bội là không đúng:
A)	Trong thể đa bội bộ NST của tế bào sinh dưỡng là một bội số của một bộ NST đơn bội, lớn hơn 2n
B)	Được chia làm hai dạng: thể ba nhiễm và thể đa nhiễm
C)	Ở động vật giao phối ít gặp thể đa bội do gây chết rất sớm, cơ chế xác định giới tính bị rối loạn ảnh hưởng tới quá trình sinh sản
D)	Cây đa bội lẻ bị bất thụ tạo nên giống không hạt
Đáp án	B
Câu 15	Thể tứ bội xuất hiện khi:
A)	Xảy ra sự không phân ly của toàn bộ NST trong nguyên phân của tế bào 2n
B)	Xảy ra sự không phân ly của toàn bộ NST vào giai đoạn sớm của hợp tử trong lần nguyên phân đầu tiên
C)	Do kết quả của sự kết hợp giữa giao tử bất thường 2n với giao tử 2n
D)	B và C đúng
Đáp án	-D
Câu 16	Sự không phân ly của toàn bộ bộ nhiễm sắc thể vào giai đoạn sớm của hợp tử trong lần nguyên phân đầu tiên sẽ tạo ra:
A)	Thể tứ bội
B)	Thể khảm
C)	Thể tam bội
D)	Thể đa nhiễm
Đáp án	A
Câu 17	Sự không phân ly của toàn bộ bộ nhiễm sắc thể xảy ra ở đỉnh sinh dưỡng của một cành cây sẽ tạo ra:
A)	Thể tứ bội
B)	Thể khảm
C)	Thể tam bội
D)	Thể đa nhiễm
Đáp án	B
Câu 18	Khi tất cả các cặp nhiễm sắc thể tự nhân đôi nhưng thoi vô sắc không hình thành, tế bào không phân chia sẽ tạo thành tế bào:
A)	Mang bộ NST đa bội
B)	Mang bộ NST tứ bội
C)	Mang bộ NST tam bội
D)	Mang bộ NST đơn bội
Đáp án	B
Câu 19	Đặc điểm nào dưới đây là điểm giống nhau cơ bản giữa hai dạng đột biến thể đa bội và thể dị bội:
A)	Đều là dạng đột biến số lượng NST
B)	Đều dẫn đến tình trạng mất khả năng sinh sản
C)	Đều gây ra những hậu quả nghiêm trọng trên kiểu hình
D)	Đều do rối loạn phân ly của 1 hoặc 1 số cặp NST tương đồng trong quá trình phân bào
Đáp án	A
Câu 20	Đặc điểm nào dưới đây là điểm giống nhau cơ bản giữa 2 dạng đột biế thể đa bội và thể dị bội:
A)	Đều là nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hoá và chọn giống
B)	Đều dẫn đến tình trạng mất khả năng sinh sản
C)	Đều gây ra những hậu quả nghiêm trọng trên kiểu hình
D)	Đều do rối loạn phân ly của 1 hoặc 1 số cặp NST tương đồng trong quá trình phân bào
Đáp án	A
Câu 21	Đặc điểm nào dưới đây là điểm giống nhau cơ bản giữa 2 dạng đột biến thể đa bội và thể dị bội:
A)	Đều có thể xảy ra do rối loạn phân ly của NST trong quá trình giảm phân 
B)	Đều dẫn đến tình trạng mất khả năng sinh sản
C)	Đều gây ra những hậu quả nghiêm trọng trên kiểu hình
D)	Đều không ảnh hưởng đến số lượng của các cặp NST giới tính
Đáp án	A
Câu 22	Đặc điểm nào dưới đây là điểm giống nhau cơ bản giữa 2 dạng đột biến thể đa bội và thể dị bội:
A)	Đều dẫn đến tình trạng mất khả năng sinh sản
B)	Đều có thể xảy ra do rối loạn phân ly NST ở tế bào sinh dưỡng hoặc tế bào sinh dục trong quá trình phân bào
C)	Đều là dạng đột biến số lượng NST
D)	Đều không ảnh hưởng đến số lượng của các cặp NST giới tính
Đáp án	C
Câu 23	Đặc điểm nào dưới đây là điểm giống nhau cơ bản giữa 2 dạng đột biến đa bội và dị bội:
A)	Đều dẫn đến tình trạng mất khả năng sinh sản của thể đột biến
B)	Đều xả ra do rối loạn phân ly của một hoặc một số cặp NST tương đồng ở tế boà sinh dưỡng hoặc tế bào sinh dục trong quá trình phân bào
C)	Đều có thể xảy ra ở tế bào sinh dưỡng, tế bào sinh dục hoặc vào giai đoạn tiền phôi
D)	Đều không ảnh hưởng đến số lượng của các cặp NST giới tính
Đáp án	C
Câu 24	Đặc điểm nào dưới đây là điểm khác nhau cơ bản giữa thể đa bội và thể dị bội ở thực vật:
A)	Thể đa bội được sử dụng để khắc phục tính bất thụ của cơ thể lai xa
B)	Dạng đa bội lẻ thường làm mất khả năng sinh sản
C)	Thể đa bội làm tăng kích thước tế bào
D)	Tất cả đều đúng
Đáp án	-D
Câu 25	Đặc điểm nào dưới đây là điểm khác nhau cơ bản giữa thể đa bội và thể dị bội ở thực vật:
A)	Thể đa bội xảy ra do rối loạn phân ly của toàn bộ bộ NST của tế bào
B)	Thể đa bội được ứng dụng nhiều trong chọn giống cây trồng
C)	Thể đa bội làm cơ quan sinh dưỡng to, phát triển khoẻ, chống chịu tốt 
D)	Tất cả đều đúng
Đáp án	-D
Câu 26	Mô tả nào dưới đây là không đúng về điểm giống nhau giữa thể đa bội và thể dị bội
A)	Đều có thể xảy ra ở tế bào sinh dưỡng, tế bào sinh dục hoặc ở giai đoạn tiển phôi
B)	Đều do rối loạn phân ly của NST trong quá trình phân bào
C)	Tạo ra các giống cây trồng không hạt
D)	Đều là nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hoá và chọn giống
Đáp án	C
Câu 27	Mô tả nào dưới đây là không đúng với điểm giống nhau và khác nhau giữa thể đa bội và dị bội:
A)	Đều thuộc dạng đột biến số lượng NST
B)	Đều do rối loạn phân ly của toàn bộ bộ NST trong qua trình phân bào nguyên nhiễm hoặc giảm nhiễm
C)	Đều là nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hoá và chọn giống
D)	Đều có thể xảy ra ở tế bào sinh dưỡng, tế bào sinh dục hoặc ở giai đoạn tiền phôi
Đáp án	B
Câu 28	Mô tả nào dưới đây là điểm không đúng về điểm giống nhau và khác nhau giữa thể đa bội và dị bội:
A)	Đều do rối loạn phân ly của NST trong quá trình phân bào
B)	Đều là nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hoá và chọn giống
C)	Đều chỉ xảy ra ở quá trình sinh dục
D)	Đều có thể xảy ra ở tế bào sinh dưỡng, tế bào sinh dục hoặc ở giai đoạn tiền phôi
Đáp án	C

File đính kèm:

  • docDot bien da boi.doc