Bài giảng Địa lí 10 - Bài 38: Thực hành - Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuyê và Panama

Nhóm 1: Hoạt động đều đặn của kênh Xuyê đem lại những lợi ích gì cho ngành hàng hải thế giới ?

Nhóm 2: Nếu kênh đào bị đóng cửa như thời gian 8 năm ( 1967 – 1975 ) do chiến tranh, thì sẽ gây những tổn thất về kinh tế như thế nào đối với Ai Cập, các nước ven Địa Trung Hải và Biển Đen ?

 

ppt26 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Lượt xem: 14055 | Lượt tải: 13download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Địa lí 10 - Bài 38: Thực hành - Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuyê và Panama, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Bài 38. THỰC HÀNH VIẾT BÁO CÁO NGẮN VỀ KÊNH ĐÀO XUYÊ VÀ PANAMA VÞ trÝ cña hai kªnh ®µo Em h·y x¸c ®Þnh trªn b¶n ®å vÞ trÝ cña kªnh ®µo Xuy-ª vµ kªnh ®µo Pa-Na-Ma, C¸c biÓn vµ ®¹i d­¬ng nèi liÒn 2 kªnh ®µo KÊNH ĐÀO XUYÊ 1. VÞ trÝ ®Þa lÝ - C¾t ngang qua eo ®Êt Xuy-ª cña Ai CËp Nối liền các cảng lớn từ Tây Á, Châu Phi sang Châu Âu 2. §Æc ®iÓm cña kªnh ®µo Xuy-£: 	Kªnh ®µo Xuy-£ ®­îc x©y dùng tõ n¨m…………tíi n¨m …………, nèi ……………víi ………………lµ con ®­êng ng¾n nhÊt nèi ®¹i d­¬ng ……………… víi ®¹i d­¬ng ………………… kªnh dµi …………km. Kªnh ®µo Xuy-£ kh«ng cÇn ……………… thêi gian qua kªnh lµ……………… do chiÕn tranh gi÷a Ai cËp víi I-Xra-En, kªnh ®µo bÞ ®ãng cöa tõ n¨m …………. Tíi n¨m ……………. 1859 1869 BiÓn ®á §Þa Trung H¶i §¹i T©y D­¬ng Ên §é D­¬ng 195 ©u TÇu 11 ®Õn 12 giê 1967 1975 tÝnh Qu·ng ®­êng ®­îc rót ng¾n khi qua kªnh ®µo Xuy-ª Qu·ng ®­êng ®­îc rót ng¾n khi cã kªnh ®µo Xuy-ª THẢO LUẬN Nhóm 1: Hoạt động đều đặn của kênh Xuyê đem lại những lợi ích gì cho ngành hàng hải thế giới ? Nhóm 2: Nếu kênh đào bị đóng cửa như thời gian 8 năm ( 1967 – 1975 ) do chiến tranh, thì sẽ gây những tổn thất về kinh tế như thế nào đối với Ai Cập, các nước ven Địa Trung Hải và Biển Đen ? NHÓM 1 * Lợi ích : - Rút ngắn được thời gian vận chuyển, dễ dàng mở rộng thị trường. - Giảm chi phí vận tải, giảm giá thành sản phẩm. - An toàn hơn cho người và hàng hóa, có thể tránh được thiên tai so với việc vận chuyển trên đường dài. - Đem lại nguồn thu nhập lớn cho Ai Cập thông qua thu thuế hải quan….. NHÓM 2 * Những tổn thất kinh tế : - Đối với Ai Cập : + Mất nguồn thu nhập thông qua thu thuế hải quan. + Giao lưu buôn bán với các nước khác trên thế giới bị hạn chế. - Đối với các nước ven Địa Trung Hải Và Biển Đen: + Tăng chi phí vận chuyển hàng hóa. + Kém an toàn hơn cho người và hàng hóa….. Trên cơ sở thông tin vừa có được, kếp hợp với tư liệu kênh đào Xuyê ở phần III và các tư liệu tự sưu tầm được, hãy ghi lại những nét chính về kênh đào Xuyê. Dàn ý : - Thuộc quốc gia nào ? - Các biển và đại dương được nối liền. - Chiều dài, chiều rộng. - Trọng tải tàu qua. - Thời gian xây dựng. - Nước quản lý trước kia. - Năm được đưa về nước chủ quản. - Những lợi ích kênh đào Xuyê có thể đem lại cho ngành hàng hải thế giới. - Những tổn thất kinh tế đối với Ai Cập, các nước ven Địa Trung Hải và Biển Đen nếu kênH đào bị đóng cửa…… KÊNH ĐÀO PANAMA 1. VÞ trÝ ®Þa lÝ Kªnh ®µo Panama - C¾t ngang qua eo ®Êt Panama - Thuéc ®Êt n­íc Panama Kênh Panama nằm trong vùng có địa hình phức tạp 2. S¬ l­îc lÞch sö N¨m 1882 ng­êi Ph¸p khëi c«ng x©y dùng nh­ng thÊt b¹i N¨m 1904 Hoa K× ®· tæ chøc ®µo kªnh, n¨m 1914 ®­a vµo sö dông Th¸ng 12/1999 trao tr¶ hoµn toµn cho nh©n d©n Panama - ChiÒu dµi: 64km, réng 50km. Träng t¶i <100.000 tÊn §i trong kªnh ®µo ph¶i sö dông c¸c ©u tµu Hµnh tr×nh qua kªnh ®µo mÊt 8 -10 giê. CÊu t¹o kªnh ®µo panama §¹i t©y d­¬ng Th¸I b×nh d­¬ng Nh÷ng cöa cèng cña hå Gatun Hå Gatun Hå Mirafloret Cöa cèng hå Mirafloret Mirafloret Cöa cèng Pedro Migen 10 20 30 m 0 20 40 60 80 km Tµu di chuyÓn trong c¸c ¢u tµu trªn kªnh ®µo PanAMA Hå nh©n t¹o BiÓn Lç nèi hÖ thèng m¸y b¬m Dßng n­íc tÝnh Qu·ng ®­êng ®­îc rót ng¾n khi qua kªnh ®µo panama Nhóm 1: Sự hoạt động đều đặn của kênh đào Panama đem lại những lợi ích gì cho sự tăng cường giao lưu giữa các nền kinh tế vùng Châu Á – Thái Bình Dương với nền kinh tế Hoa Kỳ? - Nhóm 2: Tại sao nói việc Hoa Kỳ phải trả kênh đào Panama cho chính quyền và nhân dân Panama là 1 thắng lợi của nước này ? THẢO LUẬN Trên cơ sở các thông tin trên và các tư liệu về kênh đào Panama ở phần III, cũng như những thông tin mà các em tìm hiểu được, hãy hoàn thiện 1 bài viết ngắn về kênh đào này. ( Theo dàn ý của bài tập 1 ) Em h·y x¸c ®Þnh trªn b¶n ®å vÞ trÝ cña kªnh ®µo Xuy-ª vµ kªnh ®µo Pa-Na-Ma, C¸c biÓn vµ ®¹i d­¬ng nèi liÒn 2 kªnh ®µo CỦNG CỐ Dặn dò Hoàn thành bài thực hành ở nhà. Đọc trước bài mới “ Địa lý ngành thông tin liên lạc” 

File đính kèm:

  • pptBai 38. TH - Viet bao cao ve 2 kenh dao.ppt
Bài giảng liên quan