Bài giảng Địa lí 8 - Bài 41: Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ

 Dựa vào hình 41.1 xác định sơn nguyên đá vôi Hà Giang, Cao Bằng. Các cánh cung: Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều và đồng bằng Sông Hồng, vùng quần đảo Hạ Long ( Quảng Ninh ).

 

ppt21 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Lượt xem: 3894 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Địa lí 8 - Bài 41: Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
MIỀN BẮC VÀ ĐÔNG BẮC BẮC BỘ Hãy xác định vị trí, phạm vi lãnh thổ của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ? 1. VÞ trÝ vµ ph¹m vi l·nh thæ: Dựa vào H41.1? Xác định ranh giới phía Bắc, phía Nam, phía Tây và phía Đông của miền? Dựa vào H 41.1 cho biết miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ bao gồm những bộ phận nào? 2. TÝnh chÊt nhiÖt ®íi bÞ gi¶m sót m¹nh mÏ, mïa ®«ng l¹nh nhÊt c¶ n­íc: Quan sát lược đồ dưới đây cho biết thời tiết trong mùa ®«ng của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ? Tại sao mùa đông ở miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ đến sớm và kết thúc muộn? Quan sát lược đồ cho biết thời tiết trong mùa hạ của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ? QS l­îc ®å, cho biÕt ®iÓm næi bËt nhÊt cña ®Þa h×nh lµ g×? Dựa vào hình 41.1 xác định sơn nguyên đá vôi Hà Giang, Cao Bằng. Các cánh cung: Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều và đồng bằng Sông Hồng, vùng quần đảo Hạ Long ( Quảng Ninh ). 3. §Þa h×nh phÇn lín lµ ®åi nói thÊp víi nhiÒu c¸nh cung nói më réng vÒ phÝa B¾c vµ qui tô vÒ Tam §¶o: Xác định các hệ thống sông lớn và cho biết hướng chảy của chúng? Vì sao sông ngòi cña miÒn l¹i chảy theo hai hướng như vậy? Quan s¸t l­îc ®å cho biÕt miÒn §«ng B¾c B¾c Bé cã nh÷ng lo¹i tµi nguyªn kho¸ng s¶n g×? 4. Tµi nguyªn phong phó ®a d¹ng, cã nhiÒu c¶nh quan ®Ñp næi tiÕng: Dựa vào những hiểu biết của mình và qua tài liệu sách giáo khoa hãy kể tên các cảnh quan đẹp của miền ? V­ên quèc gia Cóc Ph­¬ng H¹ Long Song song víi nh÷ng thuËn lîi tµi nguyªn cßn cã khã kh¨n g× trong ph¸t triÓn kinh tÕ vµ ®êi sèng nh©n d©n? Chän ý em cho lµ ®óng nhÊt: 1.V× sao miÒn B¾c vµ §«ng B¾c B¾c Bé l¹i cã mïa ®«ng l¹nh nhÊt c¶ n­íc? a. V× tiÕp gi¸p víi khu vùc ngo¹i chÝ tuyÕn vµ ¸ nhiÖt ®íi Nam Hoa ( Trung Quèc) b.Nói thÊp, h­íng vßng cung më réng vÒ phÝa B¾c vµ §«ng B¾c c.NhiÒu ®ît giã mïa ®«ng b¾c trµn vÒ d. C¶ 3 lÝ do trªn 2. Trong 4 con s«ng d­íi ®©y, s«ng nµo n»m trong hÖ thèng s«ng Hång: a. S«ng CÇu b. S«ng G©m c. S«ng Th­¬ng d. S«ng Lôc Nam Bµi tËp : *Lµm bµi tËp 3 SGK * VÒ nhµ t×m hiÓu “MiÒn T©y B¾c vµ B¾c Trung Bé ” 

File đính kèm:

  • pptbai 41 dia 8.ppt