Bài giảng Địa lí 8 - Tiết 30: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

* Dân cư, xã hội:

 + Đời sống nhân dân được cải thiện.

 + Hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển theo hướng hiện đại hoá.

 + Đô thị hoá phát triển, nhiªu ®« thÞ dÇn tiÕn kÞp tr×nh ®é ®« thÞ cña c¸c n­íc tiªn tiÕn.

 

ppt33 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Lượt xem: 5228 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Địa lí 8 - Tiết 30: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
 KHU VỰC ĐÔNG NAM Á (TIẾP THEO) CẤU TRÚC BÀI HỌC MỤC TIÊU VÀ CƠ CHẾ HỢP TÁC CỦA ASEAN THÀNH TỰU CỦA ASEAN THÁCH THỨC ĐỐI VỚI ASEAN VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP ASEAN 8/8/1967 8/1/1984 28/8/1995 30/4/1999 23/7/1997 1. Quá trình hình thành và phát triển I. MỤC TIÊU VÀ CƠ CHẾ HỢP TÁC CỦA ASEAN §«ngtimo §­îc thµnh lËp n¨m 1967, t¹i B¨ng Cèc (Th¸i Lan) gåm 5 n­íc thµnh viªn: Th¸i Lan, In®«nªx©, Malaixia, Philipin vµ Xingapo. C¸c n­íc lÇn l­ît gia nhËp thªm lµ: Brun©y(1984) ViÖt Nam (1995) Mianma vµ Lµo (1997) Campuchia (1999) 1. Quá trình hình thành và phát triển Hiện nay có 10/ 11 quốc gia thuộc ĐNA gia nhập ASEAN (n­íc ch­a gia nhËp lµ §«ngtimo) Đoàn kết hợp tác vì một SEAN hoà bình, ổn định, cùng phát triển I. MỤC TIÊU VÀ CƠ CHẾ HỢP TÁC CỦA ASEAN 2. Mục tiêu chính của ASEAN Mục tiêu chính của ASEAN Thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hoá, giáo dục và tiến bộ xã hội của các nước thành viên I. MỤC TIÊU VÀ CƠ CHẾ HỢP TÁC CỦA ASEAN 2. Mục tiêu chính của ASEAN Xây dựng ĐNA thành một khu vực hoà bình, ổn định, cã nÒn kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi ph¸t triÓn Giải quyết những khác biệt trong nội bộ khối liên quan đến mối quan hệ giữa ASEAN với các nước, khu vực và quốc tế Đoàn kết và hợp tác vì một ASEAN hoà bình, ổn định, cùng phát triển 3. Cơ chế hợp tác của ASEAN Bằng những hiểu biết của mình, hãy lấy ví dụ cụ thể minh hoạ cho một trong những cơ chế hợp tác nhằm đạt mục tiêu của ASEAN? Cơ chế hợp tác của ASEAN Thông qua các hiệp ước Thông qua các diễn đàn Tổ chức các hội nghị Thông qua các dự án, chương trình phát triển Xây dựng “Khu vực thương mại tự do ASEAN” Thông qua hoạt động văn hoá, thể thao khu vực Cơ chế hợp tác rất phong phú và đa dạng nhằm đảm bảo có hiệu quả mục tiêu đặt ra của ASEAN * Dân cư, xã hội: + Đời sống nhân dân được cải thiện. + Hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển theo hướng hiện đại hoá. + Đô thị hoá phát triển, nhiªu ®« thÞ dÇn tiÕn kÞp tr×nh ®é ®« thÞ cña c¸c n­íc tiªn tiÕn. * An ninh chính trị: Môi trường chính trị, hoà bình, ổn định. * Kinh tế: + Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức cao, + GDP đạt 799,9 tỉ USD (2004). + Xuất siêu, c¸n c©n th­¬ng m¹i ®¹t 60,5 tØ USD. II. THÀNH TỰU CỦA ASEAN * C¸c vÊn ®Ò kh¸c: ph¸t triÓn thÓ thao, v¨n ho¸…… Baêng-coác(THAÙI LAN) SINGAPORE Kula-Lumpua(Ma-lai-xi-a) III. THÁCH THỨC ĐỐI VỚI ASEAN Nhóm III. THÁCH THỨC ĐỐI VỚI ASEAN III. THÁCH THỨC ĐỐI VỚI ASEAN - Nước thu nhập cao: Xingapo, Brunây - Nước thu nhập thấp: Mianma, Campuchia, Lào, Việt Nam Khã kh¨n trong viÖc thùc hiÖn môc tiªu chung cña ASEAN. - Phân hoá giữa các tầng lớp nhân dân - Phân hoá giữa các vùng lãnh thổ Ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế của các quốc gia Ảnh hưởng đến sự ổn định và phát triển của khu vực - Vấn đề môi trường, dÞch bÖnh - Vấn đề tôn giáo và sự hoà hợp dân tộc trong mỗi quốc gia. VÊn ®Ò sö dông tµi nguyªn thiªn nhiªn ch­a hîp lÝ. VÊn ®Ò gi¶i quyÕt viÖc lµm ë 1 sè quèc gia. - Việc đào tạo nhân tài đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế còn thiếu IV. VIỆT NAM TRONG QÚA TRÌNH HỘI NHẬP ASEAN. IV. VIỆT NAM TRONG QÚA TRÌNH HỘI NHẬP ASEAN. * ViÖt Nam gia nhËp ASEAN vµo: 08/1995. * C¸c ho¹t ®éng cña ViÖt Nam: TÝch cùc tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng trªn tÊt c¶ C¸c lÜnh vùc, gãp phÇn n©ng cao vÞ thÕ cña ASEAN trªn tr­êng quèc tÕ. VÒ hîp t¸c kinh tÕ: + XuÊt khÈu g¹o sang In®o, Malai vµ Philippin. + NhËp khÈu: X¨ng dÇu, thuèc trõ s©u, ph©n bãn, c¸c hµng ®iÖn tö, hµng tiªu dïng…. + Tham gia nhiÒu dù ¸n ph¸t triÓn kinh tÕ khu vùc. + N¨m 2005, bu«n b¸n VN-ASEAN ®¹t 30% tæng giao dÞch th­¬ng m¹i quèc tÕ cña ViÖt Nam. ViÖt Nam cã nhiÒu c¬ héi ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ, thóc ®Èy qu¸ tr×nh CNH, H§H ®Êt n­íc. * Thách thức: + Sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế. + Sự khác biệt về thể chế chính trị. Ngoµi nh÷ng c¬ héi, ViÖt Nam gÆp th¸ch thøc g× trong qu¸ tr×nh héi nhËp? A. Tháng 7 năm 1995 Câu 1: Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN vào thời gian nào? B. Tháng 8 năm 1995 C. Tháng 7 năm 1997 D. Tháng 8 năm 1997 Ho¹t ®éng nèi tiÕp Lào Câu 2: Quốc gia có GDP bình quân đầu người thấp nhất ASEAN là : B. Bru-nây C. Mi-an-ma D. Cam-pu-chia Câu 3: Quốc gia duy nhất ở ĐNA thuộc nhóm nước NICs. A. Xin-ga-po B. In-đô-nê-xi-a C. Bru-nây D. Thái Lan A. Chỉ có 10 trong 11 quốc gia gia nhập ASEAN Câu 4: Một trong những thách thức lớn của ASEAN là. B. Vấn đề tranh chấp trên biển Đông chưa được giải quyết C. Trình độ phát triển không đồng đều giữa các thành viên D. Bất đồng quan điểm giữa các thành viên cũ và mới A. VN gia nhập ASEAN chậm hơn các nước khác Câu 5: Thách thức lớn của VN khi gia nhập ASEAN là: B. Sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế, công nghệ C. Sự khác biệt về thể chế chính trị D. Câu B và C A. Các dự án và chương trình phát triển Câu 6: Sea Games là cơ chế hợp tác của ASEAN thông qua: B. Việc kí kết các hiệp ước D. Các hoạt động văn hoá thể thao C. Việc tổ chức các hội nghị Làm bài tập 2 trang 110 sách giáo khoa Chuẩn bị kĩ bài thực hành Các dụng cụ: Máy tính, bút chì, thước kẻ. DẶN DÒ III. THÁCH THỨC ĐỐI VỚI ASEAN Trình độ phát triển chênh lệch Tình trạng nghèo đói Các vấn đề khác 

File đính kèm:

  • pptBai 11 ASEAN tiet 3.ppt