Bài giảng môn Địa lý Lớp 9 - Tiết 19, Bài 17: Vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ

I. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ:

Vị trí:

 - Là vùng lãnh thổ phía bắc nước ta .

 + Phía Bắc giáp trung Quốc

 + phía Nam giáp Vùng Bắc trung bộ

 + phía tây giáp Lào

 + phía đông giáp Vịnh Bắc bộ

ppt28 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Lượt xem: 548 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Địa lý Lớp 9 - Tiết 19, Bài 17: Vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
TRƯỜNG THCS CHÂU THÀNHĐỊA LÍ 9NGUYỄN KIM HÙNGSỰ PHÂN HÓA LÃNH THỔTiết 19. Bài 17: VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘI. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ:Dựa vào lược đồ hãy xác định vị trí,giới hạn vùng TD và MN Bắc Bộ?Phía bắc giáp Trung Quốcphía Nam giáp Vùng Bắc trung bộ phía tây giáp Lào phía đông giáp Vịnh Bắc bộSỰ PHÂN HÓA LÃNH THỔTiết 19. Bài 17: VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘI. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ:* Vị trí: - Là vùng lãnh thổ phía bắc nước ta .	+ Phía Bắc giáp trung Quốc	+ phía Nam giáp Vùng Bắc trung bộ	+ phía tây giáp Lào	+ phía đông giáp Vịnh Bắc bộDựa vào SGK em hãy cho biết diện tích, dân số, các tỉnh thành của vùng?SỰ PHÂN HÓA LÃNH THỔTiết 19. Bài 17: VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘI. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ:* Vị trí: - Là vùng lãnh thổ phía bắc nước ta .	+ Phía Bắc giáp trung Quốc	+ phía Nam giáp Vùng Bắc trung bộ	+ phía tây giáp Lào	+ phía đông giáp Vịnh Bắc bộ* Lãnh thổ:- S: 100.965 Km2 chiếm 1/3 S lãnh thổ cả nước, dân số = 11,5 tr  chiếm 30,7% S và 14,4% dân số cả nước ( 2002 ) , gồm 15 tỉnh .- Có đường bờ biển dàiVới trí trí như vậy vùng có ý nghĩa như thế nào đến sự phát triển kinh tế và xã hội?SỰ PHÂN HÓA LÃNH THỔTiết 19. Bài 17: VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘI. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ:* Vị trí: - Là vùng lãnh thổ phía bắc nước ta .	+ Phía Bắc giáp trung Quốc	+ phía Nam giáp Vùng Bắc trung bộ	+ phía tây giáp Lào	+ phía đông giáp Vịnh Bắc bộ* Lãnh thổ:- S: 100.965 Km2 chiếm 1/3 S lãnh thổ cả nước, dân số = 11,5 tr  chiếm 30,7% S và 14,4% dân số cả nước ( 2002 ) , gồm 15 tỉnh .- Có đường bờ biển dài* Ý nghĩa: Dễ giao lưu với nước ngoài và trong nước,lãnh thổ giàu về tiềm năng ( Khoáng sản, rừng, biển, du lịch...)SỰ PHÂN HÓA LÃNH THỔTiết 19. Bài 17: VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ1. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ:2. §iÒu kiÖn tù nhiªn và tµi nguyªn thiªn nhiªnEm h·y nªu ®iÒu kiÖn tù nhiªn , tµi nguyªn thiªn nhiªn vµ thÕ m¹nh kinh tÕ cña vïng Trung du – MiÒn nói B¾c Bé?TiÓu vïng §«ng B¾c.TiÓu vïng T©y B¾c.Hoạt động nhóm- Nhãm 1 : TiÓu vïng §«ng B¾c. - Nhãm 2: TiÓu vïng T©y B¾c.Dựa vào SGK hãy điền các thông tin vào phiếu học tập sauII. §iÒu kiÖn tù nhiªn vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn:TiÓu vïng§iÒu kiÖn tù nhiªnTµi nguyªn thiªn nhiªnThÕ m¹nh kinh tÕ§«ng B¾cT©y B¾c-Nói trung b×nh vµ nói thÊp. C¸c d·y nói h×nh c¸nh cung.-KhÝ hËu nhiÖt ®íi Èm cã mïa ®«ng l¹nh.-Kho¸ng s¶n phong phó: Than, s¾t, ch×,-§Êt n«ng –l©m nghiÖp.-C¶nh quan ®Ñp.-BiÓn.-Khai th¸c kho¸ng s¶n.-Ph¸t triÓn nhiÖt ®iÖn.-Trång rõng, c©y c«ng nghiÖp, d­îc liÖu, rau qu¶ «n ®íi vµ cËn nhiÖt.-Ph¸t triÓn kinh tÕ biÓn.-Nói cao, chia c¾t s©u. §Þa h×nh hiÓm trë. H­íng nói T©y B¾c - §«ng Nam.-KhÝ hËu nhiÖt ®íi Èm cã mïa ®«ng Ýt l¹nh h¬n.-Thuû n¨ng s«ng suèi .-§Êt n«ng – l©m nghiÖp.-Ph¸t triÓn thuû ®iÖn: Hoµ B×nh, S¬n La (trªn s«ng §µ )-Trång rõng, c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m, ch¨n nu«i gia sóc lín.II. §iÒu kiÖn tù nhiªn vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn.? C¨n cø vµo b¶ng tæng hîp trªn em h·y nªu sù kh¸c biÖt vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn , tµi nguyªn thiªn nhiªn vµ thÕ m¹nh kinh tÕ gi÷a 2 tiÓu vïng §«ng B¾c vµ T©y B¾c.TiÓu vïng.§iÒu kiÖn tù nhiªnTµi nguyªn thiªn nhiªnThÕ m¹nh kinh tÕ.§«ng B¾c -Nói trung b×nh vµ nói thÊp.C¸c d·y nói h×nh c¸nh cung-KH nhiÖt ®íi Èm cã mïa ®«ng l¹nh-Kho¸ng s¶n phong phó.-§Êt n«ng l©m nghiÖp.-C¶nh quan ®Ñp.-BiÓn.-Khai th¸c kho¸ng s¶n.-Ph¸t triÓn nhiÖt ®iÖn.-Trång rõng,c©y c«ng nghiÖp-Du lÞch sinh th¸i.-Kinh tÕ biÓn.T©y B¾c.-Nói cao, ®Þa h×nh hiÓm trë.-KhÝ hËu nhiÖt ®íi Èm cã mïa ®«ng Ýt l¹nh h¬n.-Thuû n¨ng s«ng suèi.-§Êt n«ng l©m nghiÖp.-Ph¸t triÓn thuû ®iÖn.-Trång rõng, c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m,ch¨n nu«i gia sóc lín=>Mçi tiÓu vïng cã ®Æc ®iÓm riªng vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn , tµi nguyªn thiªn nhiªn vµ thÕ m¹nh kinh tÕ.Tài nguyên và thiên nhiên của vùng cứ những thuận lợi và khó khăn gì?- Thuận lợi:Tài nguyên thiên nhiên phong phú tạo điều kiện phát triển kinh tế đa nghành- Khó khăn: Địa hình bị chia cắt, thời tiết diến biến thất thường, khoáng sản có trữ lượng nhỏ và điều kiện khai thác phức tạp, xói mòn đất, sạt lở,lũ quét...Xem hình đoán xem đó là khó khăn gì?Giá rét – tuyết rơiLũ lụtCháy rừngSạt lở đấtSỰ PHÂN HÓA LÃNH THỔTiết 19. Bài 17: VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘI. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ:II. §iÒu kiÖn tù nhiªn và tµi nguyªn thiªn nhiªnIII. §Æc ®iÓm d©n c­ x· héi:III. §Æc ®iÓm d©n c­ - x· héi.Dựa vào SGK: Vùng này là địa bàn cư trú của các d.tộc nào ? - Đồng bào các d.tộc ngày nay có những tiến bộ gì trong sảnxuất ? B¶ng 17.2: Mét sè chØ tiªu ph¸t triÓn d©n c­ - x· héi ë Trung du vµ miÒn nói B¾c Bé n¨m 1999 ? Dùa vµo b¶ng sè liÖu trªn, em h·y nhËn xÐt sù chªnh lÖch vÒ d©n c­ x· héi cña 2 tiÓu vïng §«ng B¾c vµ T©y B¾c vµ so víi c¶ n­íc nãi chung.Tiªu chݧ¬n vÞ tÝnh§«ng B¾c T©y B¾cC¶ n­ícMËt ®é d©n sèNg­êi/km213663233TØ lÖ gia t¨ng tù nhiªn cña d©n sè.%1,32,21,4TØ lÖ hé nghÌo%17,113,3Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi 1 th¸ngNgh×n ®ång210,0295,0TØ lÖ ng­êi lín biÕt ch÷%89,373,390,3Tuëi thä trung b×nhN¨m68,265,970,9TØ lÖ d©n sè thµnh thÞ%17,312,923,6III. §Æc ®iÓm d©n c­ x· héi:* Đặc điểm: - Là địa bàn C­ tró xen kÏ cña nhiÒu d©n téc Ýt ng­êi: Th¸i, M­êng, Dao, Tày,Nùng... Người Việt ( Kinh) cư trú hầu hết khắp các địa phương- Trình độ dân cư xã hội có sự chênh lệch giữa đông bắc và tây bắc( Bảng SGK)- Đời sống đồng bào các dân tộc bước đầu đã được cải thiện nhờ công cuộc đổi mớiIII. §Æc ®iÓm d©n c­ - x· héi. dân cư xã hội có những thuận lợi và khó khăn đối với việc phát triển KT - XHIII. §Æc ®iÓm d©n c­ x· héi:* Đặc điểm: - Là địa bàn C­ tró xen kÏ cña nhiÒu d©n téc Ýt ng­êi: Th¸i, M­êng, Dao, Tày,Nùng... Người Việt ( Kinh) cư trú hầu hết khắp các địa phương- Trình độ dân cư xã hội có sự chênh lệch giữa đông bắc và tây bắc( Bảng SGK)- Đời sống đồng bào các dân tộc bước đầu đã được cải thiện nhờ công cuộc đổi mới* Thuận lợi: Đồng bào đan tộc có nhiều kinh nghiệm sản xuất ( Canh tác trên đất dốc, trồng cây công nghiệp, dược liệu, rau quả cận nhiệt đới và ôn đới..) Đa dạng hóa về văn hóa* khó khăn: Trình độ văn hóa, kĩ thuật của người lao động còn hạn chế Đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn SỰ PHÂN HÓA LÃNH THỔTiết 19. Bài 17: VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘI. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ:* Vị trí: - Là vùng lãnh thổ phía bắc nước ta . Phía Bắc giáp trung Quốc; phía Nam giáp Vùng Bắc trung bộ; phía tây giáp Lào; phía đông giáp Vịnh Bắc bộ* Lãnh thổ:- S: 100.965 Km2 chiếm 1/3 S lãnh thổ cả nước, dân số = 11,5 tr  chiếm 30,7% S và 14,4% dân số cả nước ( 2002 ) , gồm 15 tỉnh .- Có đường bờ biển dài* Ý nghĩa: Dễ giao lưu với nước ngoài và trong nước,lãnh thổ giàu về tiềm năng ( Khoáng sản, rừng, biển, du lịch...)2. §iÒu kiÖn tù nhiªn và tµi nguyªn thiªn nhiªnThuận lợi:Tài nguyên thiên nhiên phong phú tạo điều kiện phát triển kinh tế đa nghành- Khó khăn:Địa hình bị chia cắt, thời tiết diến biến thất thường, khoáng sản có trữ lượng nhỏ và điều kiện khai thác phức tạp, xói mòn đất, sạt lở,lũ quét...III. §Æc ®iÓm d©n c­ x· héi:* Đặc điểm: - Là địa bàn C­ tró xen kÏ cña nhiÒu d©n téc Ýt ng­êi: Th¸i, M­êng, Dao, Tày,Nùng... Người Việt ( Kinh) cư trú hầu hết khắp các địa phương- Trình độ dân cư xã hội có sự chênh lệch giữa đông bắc và tây bắc( Bảng SGK)- Đời sống đồng bào các dân tộc bước đầu đã được cải thiện nhờ công cuộc đổi mới* Thuận lợi: Đồng bào đan tộc có nhiều kinh nghiệm sản xuất ( Canh tác trên đất dốc, trồng cây công nghiệp, dược liệu, rau quả cận nhiệt đới và ôn đới..) Đa dạng hóa về văn hóa* khó khăn: Trình độ văn hóa, kĩ thuật của người lao động còn hạn chế Đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn c) Lµo CaiBµi tËp – CỦNG CỐC©u 1: §iÓm du lich SaPa thuéc tØnh nµo?a) §iÖn Biªnb) Lai Ch©ud) Hµ Giangc) PusamsaoBµi tËpC©u 2:Ngän nói nµo ®­îc gäi lµ noc nhµ cña ViÖt Nam ?a) T©y C«n LÜnhb) Pusilungd) Phanxip¨ngTIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚCHẸN GẶP LẠI.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_dia_ly_lop_9_tiet_19_bai_17_vung_trung_du_va_m.ppt
Bài giảng liên quan