Bài giảng môn Địa lý Lớp 9 - Tiết 38, Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (Tiếp theo)

Đông Nam Bộ là vùng có sức hút mạnh nhất nguồn đầu tư nước ngoài. Chiếm 50,1% tổng số vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Nguyên nhân:

- Đông Nam Bộ là vùng kinh tế phát triển năng động nhất nước ta.

 nguồn lao động dồi dào, giá nhân công rẻ, giao thông thuận tiện.

 

ppt25 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Lượt xem: 610 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Địa lý Lớp 9 - Tiết 38, Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (Tiếp theo), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
NhiÖt liÖt chµo mõng Giáo viên: Trần Thị ThanhTrường: THCS thị trấn Bần Yên NhânĐỊA LÍ LỚP 9Thầy cô về dự giờ thăm lớp§«ng Nam BéTiết 38 - Bài 33:VÙNG ĐÔNG NAM BỘ (TT)14Khu vùcVïngN«ng, l©m, ng­ nghiÖpC«ng nghiÖp, x©y dùngDÞch vôĐông Nam Bộ6,259,3Cả nước23,038,5B¶ng 32.1: C¬ cÊu kinh tÕ cña §«ng Nam Bé vµ c¶ n­íc, n¨m 2002 (%)34,5 38,5 - DÞch vô có cơ cấu rÊt ®a d¹ng:Th­¬ng m¹i, du lÞch, giao th«ng vËn t¶i, b­u chÝnh viÔn th«ng,- Chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP.3.DÞch vô N¨mTiªu chÝ199520002002Tæng møc b¸n lÎ hµng hãa(%)35,834,933,1Sèl­îng hµnh kh¸ch vËn chuyÓn (%)31,331,330,3Khèi l­îng hµng hãavËn chuyÓn (%)17,117,515,9Bảng 33.1. Tỉ trọng một số chỉ tiêu dịch vụ ở ĐNBộ so với cả nước (cả nước = 100%) Có chiều hướng giảm, nhưng giá trị tuyệt đối của các loại hình đó vẫn tăng nhanh. Điều này chứng tỏ hoạt động dịch vụ ở các vùng khác đang phát triển mạnh lên. Ho¹t ®éng nhãm ( Thêi gian 3 phót)Nhãm 2Dùa vµo H 33.1, nhËn xÐt t×nh h×nh ®Çu t­ n­íc ngoµi ë §NB. Gi¶i thÝch v× sao §NB cã søc hót m¹nh nguån ®Çu t­ n­íc ngoµi?Nhãm1Nhóm 3Các sản phẩm xuất – nhập khẩu chủ yếu ?Nhận xét hoạt động xuất- nhập khẩu của Đông Nam Bộ? Dùa vµo H14.1 (trang 52SGK) cho biÕt tõ Thµnh phè Hå ChÝ Minh cã thÓ đi ®Õn c¸c thµnh phè kh¸c trong n­íc b»ng những lo¹i hình giao th«ng nµo?Nhãm2Nhãm3Nhãm4Nhóm 4Hoạt động xuất- nhập khẩu của Thành Phố Hồ Chí Minh có những thuận lợi gì? Dùa vµo H14.1 (trang 52) cho biÕt tõ Thµnh phè Hå ChÝ Minh cã thÓ ®i ®Õn c¸c thµnh phè kh¸c trong n­íc b»ng những lo¹i hình giao th«ng nµo?Nhãm1Các loại hình giao thông phát triển mạnh ở ĐNB.1A1A1A1A202051131422222828ĐƯỜNGHCMĐường bộĐường sắt Thống NhấtĐường biểnSingapo, Paris,..ÔxtrâyliaHồng kôngHoa KìMalinaBăng CốcSÂN BAY QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT(Hàng không) Thành phố Hồ Chí Minh là đầu mối giao thông vận tải quan trọng hàng đầu ở Đông Nam Bộ và cả nước. - Đông Nam Bộ là vùng có sức hút mạnh nhất nguồn đầu tư nước ngoài. Chiếm 50,1% tổng số vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.Nhóm 2.Nguyên nhân:- Đông Nam Bộ là vùng kinh tế phát triển năng động nhất nước ta. nguồn lao động dồi dào, giá nhân công rẻ, giao thông thuận tiện.Nhóm 2.HÀNG XUẤT KHẨUMột số mặt hàng xuất khẩu của Đông Nam BộNhãm 3Một số mặt hàng nhập khẩu Đông Nam Bộ dẫn đầu cả nước trong hoạt động xuất- nhập khẩu. Thành phố HCM là trung tâm công nghiệp quan trọng của Đông Nam Bộ :sản xuất nhiều mặt hàng xuất khẩu: dầu thô, thực phẩm chế biến, hàng may mặc, giày dép Đầu mối giao thông tới các nước trên thế giới. Nhóm 4: Hoạt động xuất khẩu của TPHCM có những thuận lợi:3. Dịch vụ Dịch vụ có cơ cấu rất đa dạng: Thương mại, du lịch, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông Chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP.Thành phố Hồ Chí Minh là đầu mối giao thông vận tải quan trọng hàng đầu ở Đông Nam Bộ và cả nước .- Đông Nam Bộ là vùng có sức hút mạnh nhất nguồn đầu tư nước ngoài.- Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm du lịch lớn nhất cả nước Sự đa dạng của các loại hình kinh tế dịch vụ đã góp phần thúc đẩy kinh tế của vùng phát triển mạnh mẽ.- Đông Nam Bộ dẫn đầu cả nước trong hoạt động xuất- nhập khẩu.- Thành Phố Hồ Chí Minh, Biên Hoà, Vũng Tàu. Ba trung tâm này tạo thành tam giác công nghiệp mạnhCủa vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. TP. Hå ChÝ MinhBiªn HßaVòng TµuV. Các trung tâm kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm phía NamDT: 28 nghìn Km2.DS: 12,3 triệu người.(2002)Em hãy xác định giới hạn của vùng KT trọng điểm phía Nam?Vùng kinh tế trọng điểmDiện tích ( nghìn km2)Dân số( triệu người năm 2002)Bắc Bộ ( HNội, HPhòng, HDương, HYên, QNinh, BNinh, VPhúc)15,313Miền Trung ( TTHuế, TPĐNẵng, QNam, QNgãi, BĐịnh)27,96,0Phía Nam ( TPHCM,BDương, BPhước, TNinh, ĐNai, BRVTàu, Long An)2812,3Tổng GDPGDP công nghiệp- xây dựngGía trị xuất khẩuVùng kinh tế trọng điểm phía Nam35,156,660,3 Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có vai trò quan trọng không chỉ đối với Đông Nam Bộ mà còn với các tỉnh phía Nam và cả nước.Bảng 33.2Củng cốCâu hỏi 2: Tại sao tuyến du lịch từ Thành phố HCM đến Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu quanh năm nhộn nhịp?Đáp án:TPHCM là trung tâm vùng du lịch phía nam. Đông Nam Bộ có dân số đông, thu nhập cao.Các thành phố Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu có cơ sở hạ tầng du lịch rất phát triển( khách san, nhà hàng, khu vui chơi giải trí), Bãi biển đẹp; quanh năm ấm và ánh sáng mặt trời; khách du lịch đông  Nên các tuyến du lịch từ TPHCM đến Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu quanh năm hoạt động nhôn nhịp.Củng cốCâu hỏi 3:Diện tích( nghìn km2)Dân số (triệu người)GDP(nghìn tỉ đ)Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam28,0=12,3=188,1=Ba vùng kinh tế trọng điểm71,2=31,3=289,5=28,0.100 71,2=39,3%12,3x100 31,3= 39,2%188,1x100 289,5=65 %100%100%100%Củng cốCâu hỏi 3:Diện tích( %)Dân số (%)GDP(%)Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam39,3 39,265Ba vùng kinh tế trọng điểm100100100Vẽ biểu đồ hình cột:- Trục tung chia làm 10 đoạn bằng nhau ứng với 100% đàu mút ghi phần trăm. -Trục hoành vẽ 3 cột cách nhau 1 hoặc 2 ô song song với trục tung cao đến giá tri 100% ở trục tung lần lượt thể hiện diện tích, dân số, GDP.- Xác định giá trị % của vùng kinh tế trọng điểm phía NamKí hiệu, chú giải, tên biểu đồ.Rut ra nhận xét.S0204060100%80Diện tíchDân sốGDP39,339,265Biểu đồ thể hiện tỉ trọng diện tích, dân số, GDP của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong ba vùng kinh tế trọng điểm của cả nước năm 2002Chú giảiTỉ trọng vùng kinh tế trọng điểm phía NamHƯỚNG DẪN HS TỰ HỌCChúc các em học tập tốtTrả lời các câu hỏi 1, 2 trang 123-sgk.Dựa bảng 33.3 vẽ biểu đồ thể hiện diện tích, dân số,GDP của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (2002) và rút ra nhận xét.Nghiên cứu trước nội dung bài thực hành ( Bài 34).trung thµnhXin ch©n thµnh c¶m ¬n C¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh !

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_dia_ly_lop_9_tiet_38_bai_33_vung_dong_nam_bo_t.ppt
Bài giảng liên quan