Bài giảng môn Giáo dục công dân Lớp 6 - Tiết 23, Bài 14: Thực hiện trật tự an toàn giao thông

+ Dân số tăng nhanh.

+ Phương tiƯn tham gia giao thông ngày càng nhiều.

+ Hệ thống đường sá chưa đáp ứng được yêu cầu.

+ Hiểu biết về pháp luật về giao thông chưa cao.

+ Y thức chấp hành luật giao thông chưa tốt v.v

 

ppt50 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Lượt xem: 391 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Giáo dục công dân Lớp 6 - Tiết 23, Bài 14: Thực hiện trật tự an toàn giao thông, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Chào mừng quý thầy cơ về dự giờ thăm lớp! Chĩc c¸c em ch¨m ngoan, häc giái!Gi¸o viªn thùc hiƯn: Lª ThÞ Kh¸nh Hoµn	Hãy đánh dấu x vào ơ trống tương ứng với những trường hợp là cơng dân Việt Nam:a. Người Việt Nam định cư và nhập quốc tịch nước ngồi.b. Người Việt Nam đi cơng tác cĩ thời hạn ở nước ngồi.c. Người nước ngồi sang cơng tác tại Việt Nam.d. Người Việt Nam phạm tội bị phạt tù giam.e. Người Việt Nam dưới 18 tuổi.xxxKIỂM TRA BÀI CŨ:THỰC HIỆN TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG Tiết 1Thứ 5 ngày 25 tháng 02 năm 2010Tiết 23 – Bài 14:THÔNG TIN	Nhìn vào bảng số liệu, em cĩ nhận xét gì về tình hình tai nạn giao thơng, mức độ thiệt hại về người do tai nạn gây ra?Năm Số vụ tai nạnSố người chếtSố người bị thương200125.83110.86629.499200227.48412.98930.772200320.77411.86420.704200417.53212.09615.633200514.70211.52212.022200614.72712.75711.288200714.62413.15012.546Bảng thống kê tình hình tai nạn giao thơng qua một số năm:I/ THÔNG TIN Số vụ tai nạn giao thông, số người chết và bị thương ngày càng gia tăng trong những năm gần đây.Hiện nay ở Việt Nam, trung bình mỗi ngày có khoảng30 người chết, 80 người bị thươngdo tai nạn giao thôngtØnh qu¶ng b×nhN¨mSè vơ tai n¹nSè ng­êi chÕtSè ng­êi bÞ th­¬ng20032808431620052292092556 th¸ng ®Çu n¨m 2009105125151Nhóm 1: Em có nhận xét gì về tình hình tai nạn giao thông của tỉnh Quảng Bình trong những năm gần đ©y qua b¶ng sè liƯu trªn?Nhóm 2: Theo em, những nguyên nhân nào dẫn đến tai nạn giao thông nhiều như hiện nay và nguyên nhân nào là nguyên nhân chính?THẢO LUẬN NHÓMNhóm 3+4: Theo em, chúng ta phải làm gì để bảo đảm an toàn giao thông khi đi đường?®¸p ¸n nhãm 1:- T×nh h×nh tai n¹n giao th«ng ë tØnh Qu¶ng B×nh cã chiỊu h­íng gi¶m, nh­ng tÝnh chÊt nguy hiĨm vỊ tÝnh m¹ng l¹i nghiªm träng h¬n, ¶nh h­ëng lín ®Õn ®êi sèng cđa nh©n d©n.®¸p ¸n nhãm 2:C¸¸c nguyªn nh©n:+ Dân số tăng nhanh.+ Phương tiƯn tham gia giao thông ngày càng nhiều. + Hệ thống đường sá chưa đáp ứng được yêu cầu.+ Hiểu biết về pháp luật về giao thông chưa cao.+ Yù thức chấp hành luật giao thông chưa tốtv.vNguyên nhân chính: Sự hiểu biết, ý thức chấp hành luật giao thông chưa tốt:+ Vượt đèn đỏ+ Đi ngược chiều+ Lạng lách đánh võng+ Đi xe tống 3; 4+ Đua xe trái phép+ Sử dụng chất kích thích khi tham gia giao thôngv.v§¸p ¸n nhãm 3+4:Biện pháp:-Nâng cao kiến thức về an toàn giao thông.- Nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.- Tuyên truyền, nhắc nhở mọi người cùng thực hiện.C©u hái: Em cã nhËn xÐt g× vỊ t×nh h×nh tai n¹n giao th«ng vµ ý thøc chÊp hµnh LuËt giao th«ng cđa ng­êi d©n ë ®Þa ph­¬ng m×nh?_II/ NỘI DUNG BÀI HỌC:1. Để đảm bảo an toàn khi đi đường, ta phải tuyệt đối chấp hành hệ thống báo hiệu giao thông gồm: + Người điều khiển giao thông. + Tín hiệu đèn giao thông. + Vạch kẻ đường. + Cọc tiêu, hàng rào chắn hoặc tường bảo vệ.TiÕt 24: Thùc hiƯn trËt tù an toµn giao th«ngI. Th«ng tin: - Sè vơ tai n¹n, sè ng­êi bÞ th­¬ng cã gi¶m Nh­ng sè ng­êi chÕt t¨ng lªn.II. Néi dung bµi häc:1. §Ĩ b¶o ®¶m an toµn khi ®i ®­êng, chĩng ta cÇm ph¶i chÊp hµnh nh÷ng hƯ thèng b¸o hiƯu gåm:+ Ng­êi ®iỊu khiĨn giao th«ng.+ C¸c tÝn hiƯu giao th«ng.+ HƯ thèng biĨn b¸o giao th«ng.+ HƯ thèng cäc tiªu, t­êng ch¾n vµ hµng rµo b¶o vƯ. a. C¸c lo¹i ®Ìn tÝn hiƯu giao th«ng:§Ìn ®á: Dõng l¹i, cÊm ®i§Ìn vµng: §i chËm l¹i§Ìn xanh: §­ỵc phÐp ®i Hình tròn, nền màu trắng, có viền đỏ, hình vẽ màu đen thể hiện điều cấm gọi là biĨn b¸o cÊm.b. C¸c lo¹i biĨn b¸o giao th«ng: Hình tam giác đều, nền màu vàng có viền đỏ, hình vẽ màu đen thể hiện điều nguy hiểm cần đề phòng được gọi là biĨn b¸o nguy hiĨm. Hình tròn, nền màu xanh lam, hình vẽ màu trắng nhằm báo hiệu điều phải thi hành, được gọi lµ biĨn b¸o hiƯu lƯnh. Hình vu«ng hoỈc h×nh ch÷ nhËt, nền màu xanh lam, h×nh vÏ màu trắng nhằm chØ dÉn gäi lµ biĨn b¸o chØ dÉn.II/ NỘI DUNG BÀI HỌCb) Biển báo thông dụng:- Biển báo cấm: hình tronø, nền màu trắng có viền đỏ, hình vẽ màu đen thể hiện điều cấm.- Biển báo nguy hiểm: hình tam giác đều, nền màu vàng có viền đỏ, hình vẽ màu đen thể hiện điều nguy hiểm cần đề phòng.- Biển hiệu lệnh: hình tròn, nền màu xanh, hình vẽ màu trắng nhằm báo điều phải thi hành.BiĨn b¸o chØ dÉn: H×nh vu«ng hoỈc ch÷ nhËt, nỊn xanh, h×nh vÏ mµu tr¾ng nh»m chØ dÉn.- C¸c lo¹i biĨn b¸o phơ: (Cäc tiªu, hµng rµo ch¾n).Em hãy chỉ ra những vi phạm giao thông qua các hình ảnh sau:LuyƯn tËp:TRỊ CHƠICâu 1Câu 8Câu 7Câu 2Câu 3Câu 4Câu 6Câu 5Câu 9Câu 10Câu 11Câu 12Câu 1: Biển nào báo hiệu nguy hiểm giao nhau với đường sắt?a. Biển 1	 b. Biển 1 và 2c. Biển 2 và 3	 d. Cả 3 biểnd.(1)(2)(3)Câu 2: Bắt đầu từ ngày nào người ngồi trên xe mơ tơ 2 – 3 bánh, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm?a. Ngày 1. 12. 2007b. Ngày 15. 12. 2007c. Ngày 1.1. 2008b.Câu 3: Biển nào báo hiệu cấm đi ngược chiều?a. Biển 1	 b. Biển 2c. Biển 3	 d. Biển 2 và 3b.(1)(2)(3)Câu 4: Biển nào báo hiệu giao nhau với đường ưu tiên? a. Cả 3 biển	 b. Biển 1c. Biển 3	 d. Biển 2 c.(1)(2)(3)Câu 5 : Biển nào chỉ đường cho người đi bộ, các loại xe khơng được đi vào khi gặp biển này? a. Biển 1 b. Biển 3 c. Biển 1 và 3 d. Cả 3 biểnb.(1)(2)(3)Câu 6: Người ngồi trên xe mơ tơ 2 – 3 bánh, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm trên những tuyến đường nào?a. Đường bắt buộc đội mũ bảo hiểm.b. Đường đơ thị.c. Tất cả mọi tuyến đường.c.Câu 7: Biển nào cấm xe mơ tơ hai bánh đi vào?a. Biển 1	b. Biển 2	c. Cả 2 biểna.(1)(2)Câu 8: Gặp biển báo nào thì người lái xe phải nhường đường cho người đi bộ?a. Biển 1	b. Biển 2c. Biển 3	d. Cả 3 biểnb.(1)(2)(3)Câu 9: Khi nhìn thấy đèn tín hiệu giao thơng chuyển từ xanh sang màu vàng, người lái xe phải làm gì? a. Phải cho xe dừng trước vạch dừng. Nếu xe đã qua khỏi vạch dừng thì được tiếp tục đi. b. Chú ý quan sát nếu thấy khơng cĩ nguy hiểm ở phía trước thì phải nhanh chĩng tăng tốc độ để vượt qua.a.Câu 10: Biển nào cho phép người đi xe đạp được đi:Cả 3 biển b. Biển 2 c. Biển 2 và 3 d. Biển 3 (1)(2)(3)bCâu 11: Khi hiệu lệnh của người điều khiển giao thơng trái với hiệu lệnh đèn hoặc biển báo người lái xe phải chấp hành hiệu lệnh nào?a. Hiệu lệnh của người điều khiển giao thơng.b. Hiệu lệnh của các loại đèn điều khiển giao thơng.c. Hiệu lệnh của biển báo giao thơng.a.Câu 12 : Biển nào cấm người đi bộ ? a. Biển 2 và 3 b. Biển 2 c. Biển 1 và 3 d. Biển 1 b.(1)(2)(3)DẶN DÒ:- ChÊp hµnh tèt LuËt an toµn giao th«ng vµ tu©n thđ hƯ thèng b¸o hiƯu khi ®i ®­êng.- Học bài phần a,b sgk, trang 39.- Xem trước phần c - Mét sè quy ®Þnh vỊ ®i ®­êng, sgk trang 39. Sưu tầm tranh ảnh về việc thực hiện trật tự an toàn giao thông.- Nh¾c nhë c¸c b¹n nhí ®i ®ĩng phÇn ®­êng cđa m×nh.Giê häc cđa chĩng ta ®Õn ®©y lµ hÕt. Tr©n träng c¸m ¬n vµ kÝnh chĩc søc kháe Quý thÇy c« cïng c¸c em!Tr©n träng c¸m ¬n vµ kÝnh chĩc søc kháe Quý thÇy c« cïng c¸c em!Giê häc cđa chĩng ta ®Õn ®©y lµ hÕt

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_giao_duc_cong_dan_lop_6_tiet_23_bai_14_thuc_hi.ppt
Bài giảng liên quan