Bài giảng môn Giáo dục công dân Lớp 7 - Bài: Thực hành ngoại khoá thực hiện trật tự an toàn giao thông

Trách nhiệm của học sinh

- Học và thực hiện đúng theo những quy định của luật giao thông.

- Tuyên truyền những quy định của luật giao thông.

- Nhắc nhở cho mọi người cùng thực hiện, nhất là các em nhỏ.

- Lên án tình trạng cố tình vi phạm pháp luật.

 

ppt53 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Lượt xem: 932 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Giáo dục công dân Lớp 7 - Bài: Thực hành ngoại khoá thực hiện trật tự an toàn giao thông, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
PHÒNG GD & ĐT SƠN DƯƠNGthùc hiÖn trËt tù An toµn giao th«ng TRƯỜNG THCS HỢP THÀNHNGOẠI KHOÁGiáo viên thực hiện: Hoàng Anh TuấnQuan sát kỹ đoạn băng sau đâyGIÁO DỤC CÔNG DÂNTHỰC HÀNH NGOẠI KHOÁ THỰC HIỆN TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG 1. Thông tin:Tiết 16THỰC HÀNH NGOẠI KHÓA - THỰC HIỆN TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNGNămSố vụ tai nạnSố người chếtSố người bị thương19906, 11102.2684.956199619, 6385.93221.718200125, 83110.86629.449200714. 60013. 20010. 500Quan sát bảng thống kê về tình hình tai nạn giao thông trong những năm gần đây.Theo số liệu của Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia 29/01/ 2008Thông tin:- Tai nạn giao thông tăng lên nhanh chóng.Tiết 16THỰC HÀNH NGOẠI KHÓA - THỰC HIỆN TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG2. Hậu quảTiết 16THỰC HÀNH NGOẠI KHÓA - THỰC HIỆN TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG2. Hậu quảTiết 16THỰC HÀNH NGOẠI KHÓA - THỰC HIỆN TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG Hàng năm làm nhiều người chết và bị thương, thiệt hại tài sản công dân.3. Nguyên nhânTiết 16THỰC HÀNH NGOẠI KHÓA - THỰC HIỆN TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG3. Nguyên nhânTiết 16THỰC HÀNH NGOẠI KHÓA - THỰC HIỆN TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG- Coi thường và không hiểu biết pháp luật về An toàn giao thông.TIỂU PHẨMTiết 16THỰC HÀNH NGOẠI KHÓA - THỰC HIỆN TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNGTiết 16THỰC HÀNH NGOẠI KHÓA - THỰC HIỆN TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNGTiết 16THỰC HÀNH NGOẠI KHÓA - THỰC HIỆN TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNGBạn trong ảnh đã vi phạm lỗi gì theo nội quy của Liên đội?Trách nhiệm của học sinh - Học và thực hiện đúng theo những quy định của luật giao thông.- Tuyên truyền những quy định của luật giao thông.- Nhắc nhở cho mọi người cùng thực hiện, nhất là các em nhỏ.- Lên án tình trạng cố tình vi phạm pháp luật.Các bạn trong ảnh đã vi phạm lỗi gì ? Đối với người đi xe đạp - Đi đúng phần đường quy định.- Đi đúng chiều, tránh bên phải, vượt bên trái.- Đi theo tín hiệu giao thông.4. Vai trò quan trọng của trật tự an toàn giao thôngTiết 16THỰC HÀNH NGOẠI KHÓA - THỰC HIỆN TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG Bảo đảm tính mạng, tài sản con người, làm cho xã hội bình yên hạnh phúc.5. Nhận biết một số loại biển báo giao thông:Tiết 16THỰC HÀNH NGOẠI KHÓA - THỰC HIỆN TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNGÝ nghĩa đèn tín hiệu giao thôngCấm điĐi chậm lạiĐược điHãy đọc tên các biển báo giao thông sau đâyCấm( cấm đi ngược chiều)Nguy hiểm (giao nhau có tín hiệu đèn)Chỉ dẫn (đường 1 chiều )PBáo hiệu được phép neo đậuTốc độ tội đa cho phépCấm rẽ phảiHiệu lệnh (hướng phải đi theo)Đường người đi bộ sang ngangCấm người đi bộQuan sát kỹ đoạn băng sau đây- Trong đoạn băng vừa theo dõi, có mấy người đi bộ ngang qua ngã tư vi phạm luật giao thông? 1 người	B. 2 ngườiC. 3 người	D. 4 ngườiBBiển báo nào dưới đây cấm xe đạp ?CDBCABiển báo nào dưới đây cấm xe hơi ?ACDBACDBA	Khi ®i trªn ®­êng gÆp c¸c ®Ìn b¸o giao th«ng. Em h·y cho biÕt ng­êi ®iÒu khiÓn c¸c ph­¬ng tiÖn ph¶i cho xe dõng l¹i tr­íc v¹ch kÎ ®­êng khi đèn báo tín hiệu ? TÝn hiÖu xanhB. TÝn hiÖu vµngC. TÝn hiÖu ®á	D. TÝn hiÖu vàng nhÊp nh¸yC - N¬i cã ®Ìn tÝn hiÖu vµ v¹ch kÎ ®­êng mµ muèn sang ®­êng ph¶i lµm nh­ thÕ nµo? H·y chän ph­¬ng ¸n ®óng.A. Sang tù do v× cho r»ng c¸c ph­¬ng tiÖn ph¶i nh­êng ®­êng cho ng­êi ®i bé.B. Tu©n theo ®Ìn tÝn hiÖu vµ ®i ®óng theo v¹ch kÎ ®­êng.C. Không cần quan sát.BD. Đi thật nhanh, không nhường đường cho phương tiện nào khác.- Nguyên nhân nào sau đây là nguyên nhân chủ yếu gây ra tai nạn giao thông đường bộ? A. Hệ thống giao thông đường bộ đang phát triểnB. Phương tiện thô sơ và cơ giới những năm gần đâytăng nhanh và tập trung ở các thành phố lớn.D. Câu a, c đúngC. Người tham gia giao thông chưa tự giác chấp hành trật tự an toàn giao thông.CGặp biển nào người lái xe phải nhường đường cho người đi bộ? 132D. Cả ba biển trênB. Biển 3C. Biển 2A. Biển 1A	Em h·y cho biÕt 1 hay nhiÒu c¸c ho¹t ®éng tuyªn truyÒn,gi¸o dôc ph¸p luËt vÒ trËt tù ATGT cã hiÖu qu¶ vµ thiÕt thùc nhÊt.c¸c ho¹t ®éng tuyªn truyÒn gi¸o dôc vÒ trËt tù ATGT B¶n tin ATGT hµng ngµy vµo lóc 6h45” cña ®µi THVN. Ch­¬ng tr×nh “T«i yªu ViÖt Nam” T×m hiÓu, phãng sù, ®iÒu tra ATGT Ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc thùc hiÖn ATGT trong tr­êng THCS vµ THPT. B Ộ G I A O T H Ô N GB Ế N P H À M Ộ T C H I Ề U G I A O N H A U L À N X EƯ U T I Ê NAONTÀN®i t×m biÓn b¸o123456 A N T O À N123456

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_giao_duc_cong_dan_lop_7_bai_thuc_hanh_ngoai_kh.ppt