Bài giảng Giáo dục công dân Lớp 7 - Bài 17: Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Tiết 2)

Câu 1: Vì sao nhà nước ta đổi tên thành “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”? Vào ngày tháng năm nào?

Câu 2: Suy nghĩ tình cảm của em với Bác khi nghe Bác đọc “tuyên ngôn độc lập” ?

 

ppt18 trang | Chia sẻ: Anh Thúy | Ngày: 15/11/2023 | Lượt xem: 75 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Giáo dục công dân Lớp 7 - Bài 17: Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Tiết 2), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
NHÀ Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam (t2) 
Câu 1: Vì sao nh à nước ta đổi tên th à nh “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”? V à o ng à y tháng năm n à o? 
Câu 2: Suy nghĩ tình cảm của em với Bác khi nghe Bác đọc “tuyên ngôn độc lập” ? 
TRẢ BÀI MIỆNG 
Bài Mới 
Cách mạng tháng 8 th à nh công, ng à y 2/9/1945 Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nh à nước công nông đầu tiên ở Đông – Nam châu Á, Trải qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp v à chống Mỹ nước Việt Nam một lần nữa khẳng định với chính trường Quốc tế, Nước VN l à một nước độc lập tự do, quyết tiến lên xây dựng CNXH bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. Để hiểu hơn về nh à nước CHXHCNVN cô v à các em cùng tìm hiểu qua tiết học hôm nay. 
NHÀ Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam (t2) 
1. Chức năng v à nhiệm vụ cơ bản của nh à nước 
2. Quyền v à nghĩa vụ của nhân dân 
a. Nh à nước: 
b. Bộ máy nh à nước 
3. Luyện tập: 
B à i tập nhanh v à liên tưởng 
THẢO LUẬN NHÓM 
N1: Theo em Quốc hội có chức năng, nhiệm vụ gì trong nh à nước? 
N2: Trong nh à nước, chính phủ đảm nhiệm chức năng nhiệm vụ gì? 
N3: Hội đồng nhân dân (tỉnh, th à nh phố, quận huyện  ) được phân công chức năng nhiệm vụ gì? 
N4: Ủy ban nhân dân có chức năng nhiệm vụ gì? 
* So sánh bản chất của nh à nước XHCN với nh à nước tư bản? 
 Em hãy so sánh sự khác nhau về bản chất giữa Nhà nước CHXHCN Việt Nam với Nhà nước tư sản ?  
Gợi ý : So sánh - Nhà nước của ai ? 
 - Đảng giai cấp nào lãnh đạo ? 
 - Mối quan hệ giữa người với người ? 
 Nh à nước XHCN 
 Nh à nước tư bản 
- Của dân, do dân, vì dân . 
- Đảng cộng sản lãnh đạo . 
- Dân gi à u, nước mạnh, xã hội dân chủ , công bằng , văn minh . 
- Đo à n kết, hữu nghị . 
So Sánh 
- Một số người đại diện cho giai cấp tư sản . 
- Nhiều đảng chia nhau quyền lợi . 
- L à m gi à u giai cấp tư sản . 
- Chia rẽ gây chiến tranh . 
1- Vì sao Quốc hội l à cơ quan quyền lực cao nhất? 
2- Hội đồng nhân dân l à cơ quan quyền lực cao nhất ở địa phương, vì sao? 
3- Ủy ban nhân dân l à cơ quan chấp h à nh của Hội đồng nhân, l à cơ quan h à nh chính nh à nước địa phương? Vì sao? 
3. Bộ máy nhà nước bao gồm: 
- Cơ quan quyền lực do nhân dân bầu ra: Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp 
- Cơ quan hành chính nhà nước: Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các cấp. 
- Cơ quan xét xử: Toà án nhân dân tối cao, Toà án nhân dân địa phương và Toà án quân sự 
- Cơ quan kiểm sát: Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân địa phương và Viện kiểm sát quân sự . 
* Nhân dân có quyền gì trong nh à nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam? 
- L à m chủ 
- Giám sát 
- Góp ý kiến 
* Nhân dân có nghĩa vụ gì với nh à nước? 
- Thực hiện chính sách pháp luật . 
- Bảo vệ cơ quan nh à nước . 
- Giúp đỡ cán bộ nh à nước thi h à nh công vụ 
4. Trách nhiệm: 
- Nhà nước: 
+ Bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. 
+ Giữ gìn và nâng cao đời sống của nhân dân. 
+ Bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước giàu mạnh. 
- Công dân : 
+ Giám sát, góp ý kiến các hoạt động của cơ quan nhà nước 
+ Thực hiện tốt chính sách, pháp luật của nhà nước. 
+ Bảo vệ cơ quan nhà nước, giúp đỡ cơ quan nhà nước thi hành công vụ. 
Bài tập nhanh 
Chọn câu trả lời đúng: 
1 - Cách mạng tháng 8 l à ng à y 15/8/1945 
2- Ng à y 2/9/1945 khai sinh nước VNDCCH 
3- Ng à y 2/9/1946 khai sinh nước VNDCCH 
4- Cách mạng tháng 8 l à ng à y 18/8/1945 
5- Ng à y 2/7/1976 đổi tên nước CHXHCNVN 
6- Ng à y 7/2/1976 đổi tên nước CHXHCNVN 
Nhân dân 
Bài tập liên tưởng 
* Quốc hội, UBND, Chính phủ, HĐND, l à các cơ quan nh à nước. Em hãy đặt các từ v à o ô cần thiết: 
Q. Hội 
HĐND 
Chính 
 phủ 
UBND 
* L à HS dưới mái trường XHCN em thấy mình được hưởng quyền gì v à phải có nghĩa vụ như thế n à o với gia đình v à xã hội? 
Quyền v à nghĩa 
Vụ của CD 
Bộ máy 
nh à nước 
Nh à nước 
Nh à nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
Sự ra đời của nh à nước(2/9/1945) 
Đổi tên nh à nước(2/7/1976) 
Của dân, do dân, vì dân 
Do ĐCS lãnh đạo 
Cơ quan quyền lực do ND bầu ra 
Cơ quan h à nh chính NN 
Cơ quan xét xử 
Cơ quan kiểm sát 
Quyền của công dân 
Nghĩa vụ của công dân 
TỔNG KẾT 
Kết Luận 
Ng à y 2/9/1945 giữa quảng trường ba đình, Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước VNDCCH. Đó l à nh à nước của dân, do dân v à vì dân vì vậy mỗi chúng ta cần phải ra sức học tập thực hiện tốt các chính sách của Đảng v à Nh à Nước, góp phần xây dựng một đất nước gi à u, đẹp, văn minh, bình yên v à hạnh phúc . 
 Bài 17: NHÀ NƯỚC 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TIẾT 2 ) 
- Học bài, làm bài tập SGK trang 55-57. 
 Vẽ lại sơ đồ tư duy của bài. 
 Chuẩn bị bài mới. 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_giao_duc_cong_dan_lop_7_bai_17_nha_nuoc_cong_hoa_x.ppt
Bài giảng liên quan