Bài giảng môn Hóa học Lớp 9 - Tiết 2, Bài 1: Tính chất hoá học của oxit khái quát về sự phân loại oxit

2. Oxit axit cú những tớnh chất húa học nào?

• Tác dụng với nước

• Tác dụng với bazơ

• Tác dụng với oxit bazơ

Oxit axit tỏc dụng với một số muối bazơ tạo thành muối

 

ppt9 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Lượt xem: 471 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Hóa học Lớp 9 - Tiết 2, Bài 1: Tính chất hoá học của oxit khái quát về sự phân loại oxit, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
chào mừng các quý thầy cô Tới dự giờ tiết học – Môn Hoá Học Lớp 9A1Trường THCS – Dư hàng Kênh – Quận Lê Chân Bài 1Tính chất hoá học của oxitKhái quát về sự phân loại oxitI- Tính chất hoá học của oxit1.Oxit bazơ có những tính chất hoá học nào? Tác dụng với nước CaO phản ứng với nước tạo thành dung dịch canxi hiđroxit Ca(OH)2, thuộc loại bazơ: CaO (r) + H2O (l)  Ca(OH)2(dd) Vậy :Một số oxit bazơ tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ (kiềm) Một số oxit bazơ khác như Na2O , BaO... cũng có phản ứng tương tự Phản ứng của CaO với nước gọi là phản ứng tôi vôi CaO(r) + H2O(l)  Ca(OH)2(dd)56g 18g 74g I- Tính chất hoá học của oxit1.Oxit bazơ có những tính chất hoá học nào? b) Tác dụng với axitCuO màu đen tác dụng với dung dịch HCl tạo thành dung dịch đồng(II) clorua màu xanh lam CuO (r) + 2HCl (dd)  CuCl2(dd) + H2O(l)Những oxit bazơ khác như CaO, Fe2O3...cũng xảy ra tương tự Vậy : Oxit bazơ tác dụng với axit tạo thành muối và nước Bài tập 1: Hãy hoàn thành PTHH theo sơ đồ PƯ sau: a,CaO + 2HCl  ? + H2O b, ? + 6HCl  2FeCl3 + ? c, MgO + ?  MgSO4+? d, ZnO + ?  ZnCl2 +? Đáp án: a, CaO+ 2HCl CaCl2+H2O b, Fe2O3+6HCl  2FeCl3+H2O c, MgO+H2SO4  MgSO4+H2O d, ZnO+2HCl  ZnCl2+ H2O Bài 1 Tính chất hoá học của oxitKhái quát về sự phân loại oxitBài 1 Tính chất hoá học của oxitKhái quát về sự phân loại oxitI tính chất hoá học của oxitOxit bazơ có những tính chất hoá học nào?c) Tác dụng với oxit axitBaO tác dụng với CO2 tạo thành muối bari cacbonac BaCO3BaO(r) + CO2 (k)  BaCO3(r) Bằng thực nghiệm người ta chứng minh được : một số oxit bazơ như CaO, Na2O...cũng tác dụng với oxit axit tạo thành muốiVậy :Một số oxit bazơ tác dụng với oxit axit tạo thành muốiBài tập 2: Hãy chọn đáp án đúng trong các câu sau:A. CaO + CO2  CaCO3B. Na2O + CO2  NaCO3 + H2OC. BaO +SO2  BaSO3D. MgO + SO2  MgSO3 + H2OE. A và C đúngG. B và D đúng Kết luận : Oxit bazơ tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ, tác dụng với axit tạo thành muối và nước, tác dụng với oxit axit tạo thành muốiBài 1Tính chất hoá học của oxitKhái quát về sự phân loại oxitI -Tính chất hoá học của oxit2. Oxit axit có những tính chất hoá học nào?Tác dụng với nướcĐiphotpho pentaoxit P2O5 tác dụng với H2O tạo thành dung dịch axit photphoric H3PO4P2O5 (r) + 3 H2O (l)  2 H3PO4 (dd) Nhiều oxit axit khác như SO2, SO3, N2O5... cũng có phản ứng tương tự với nướcVậy:Nhiều oxit axit tác dụng với nước tạo thành dung dịch axitb) Tác dụng với bazơCacbon đioxit CO2 phản ứng với dung dịch canxihiđrôxit tạo thành muối không tan là canxi cacbonat:CO2(k) + Ca(OH)2 (dd) CaCO3(r) +H2O(l) Các oxit axit khác như SO2, P2O5... cũng có phản ứng tương tự Vậy Oxit axit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nướcBài tập 3:Hoàn thành các PTHH sau:SO2 + H2O ............ + H2O  H2SO4SO2 + Ca(OH)2  .... + H2OSO2 + ...  BaSO3 + H2OH2SO3SO3CaSO3Ba(OH)2Bài 1Tính chất hoá học của oxitKhái quát về sự phân loại oxitI – tính chất hoá học của oxit2. Oxit axit có những tính chất hóa học nào? Tác dụng với nước Tác dụng với bazơ Tác dụng với oxit bazơ Oxit axit tác dụng với một số muối bazơ tạo thành muốiVận dụng : Hãy so sánh sự giống và khác nhau giữa tính chất hoá học của oxit axit và oxit bazơTrả lời: Giống nhau: Đều tác dụng với nước cho dung dịch axit, bazơ tương ứng Khác nhau: - Oxit axit tác dụng với bazơ tạo thành muối và nước còn oxit bazơ tác dụng với axit tạo thành muối và nước- Oxit axit tác dụng với oxit bazơ tạo thành muối còn oxit bazơ tác dụng với oxit axit tạo thành muối Bài 1 : Tính chất hoá học của oxitKhái quát về sự phân loại oxitII- Khái quát về sự phân loại oxitCăn cứ vào tính chất hoá học của oxit, người ta phân loại như sau:Oxit bazơ là những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nướcOxit axit là những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nướcOxit lưỡng tính là những oxit tác dụng với cả dung dịch bazơ và dung dịch axit tạo thành muối và nước Ví dụ : Al2O3, ZnO...Oxit trung tính (oxit không tạo muối ) là những oxit không tác dụng với axit, bazơ , nước. Ví dụ CO, NO...Bài 1 : Tính chất hoá học của oxitKhái quát về sự phân loại oxitIII- Củng cố Câu 1: Hãy nêu tính chất hoá học của oxit bazơ ?Câu 2: Hãy nêu tính chất hoá học của oxit axit ?IV – hướng dẫn về nhà Học thuộc ghi nhớ Làm bài tập từ bài 1 đến bài 6 trong SGK/ 6

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_hoa_hoc_lop_9_tiet_2_bai_1_tinh_chat_hoa_hoc_c.ppt