Bài giảng Toán Lớp 8 - Tiết 19: ôn tập chương I - Trường THCS Nam Hà

Nội dung

 - Nhân, chia các đơn, đa thức

 - Các hằng đẳng thức đáng nhớ

 - Phân tích đa thức thành nhân tử

Tiết1: Ôn tập phép nhân đơn, đa thức, 7 HĐT đáng nhớ và phân tích đa thức thành nhân tử, một số dạng bài tập.

Tiết 2: Ôn tập phép chia đa thức và các dạng bài tập còn lại

 

ppt11 trang | Chia sẻ: Minh Văn | Ngày: 11/03/2024 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Toán Lớp 8 - Tiết 19: ôn tập chương I - Trường THCS Nam Hà, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
TIẾT 19 : ÔN TẬP CHƯƠNG I 
TRƯỜNG THCS NAM HÀ 
3/12/2024 8:57 AM 
1 
Nội dung 
 - Nhân , chia các đơn, đa thức 
 - Các hằng đẳng thức đáng nhớ 
 - Phân tích đa thức thành nhân tử 
Tiết1: Ôn tập phép nhân đơn , đa thức , 7 HĐT đáng nhớ và phân tích đa thức thành nhân tử , một số dạng bài tập . 
Tiết 2: Ôn tập phép chia đa thức và các dạng bài tập còn lại 
ÔN TẬP CHƯƠNG I 
3/12/2024 8:57 AM 
2 
I/ Lý thuyÕt 
TiÕt 19 : 
Ph¸t biÓu qui t¾c nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc , ®a thøc víi ®a thøc ? 
1. Nh©n ®¬n, ®a thøc 
* §iÒn vµo chç ®Ó ®­ îc ®¼ng 
 thøc ® óng 
 A.(B + C - D) = AB 
(A + B) (C - D) = ... 
 + AC - AD 
 AC - AD + BC - BD 
 A.(B + C - D) = AB +AC - AD 
 (A + B) (C - D) =AC - AD + BC - BD 
¤n tËp ch­¬ng I 
3/12/2024 8:57 AM 
3 
I/ Lý thuyÕt 
TiÕt 19 : 
1. Nh©n ®¬n, ®a thøc 
 2. Ôn 7 hằng đẳng thức đáng nhớ 
 * §iÒn vµo chç ®Ó ®­ îc c¸c h»ng ®¼ng thøc ®¸ ng nhí 
 a. (A + B) 2 = A 2 + + B 2 
 b. (A + B) 3 = A 3 + 3A B + ... +B 3 
 c. A 2 - B 2 = ( - ) (A + B) 
 d. (A - B) 2 = A 2 - + B 2 
 e. (A - B) 3 = A 3 - 3A B + ... - B 3 
 g. A 3 +B 3 = (A + B) (A - ... + B ) 
 h. A 3 - B 3 = (A B)(A + ... + B ) 
2 
2AB 
- 
2 
AB 
A 
2 
2 
2 
3AB 2 
AB 
B 
3AB 2 
2AB 
¤n tËp ch­¬ng I 
2 
3/12/2024 8:57 AM 
4 
I/ Lý thuyÕt 
TiÕt 19 : 
1. Nh©n ®¬n, ®a thøc 
 2. Ôn 7 hằng đẳng thức đáng nhớ 
¤n tËp ch­¬ng I 
 3. Phân tích đa thức thành nhân tử 
Hãy nêu các cách phân tích đa thức thành nhân tử mà em đã học ? 
Phương pháp đặt nhân tử chung 
Phương pháp dùng hằng đẳng thức 
Phương pháp nhóm hạng tử 
Phối hợp nhiều phương pháp 
3/12/2024 8:57 AM 
5 
I/ Lý thuyÕt 
TiÕt 19 : 
¤n tËp ch­¬ng I 
 II/ Bài tập : 
Bài tập 1 : Tính nhân 
a, 2x 3 (3x - 5x 2 ) 
b, -3x 2 y ( xy + 5xy 2 ) 
a , 2x 3 (3x - 5x 2 ) 
= 2x 3 . 3x – 2x 3 . 5x 2 
= 6x 4 – 10x 5 
b, -3x 2 y ( xy + 5xy 2 ) 
= -3x 2 y. xy – 3x 2 y . 5xy 2 
= -3x 3 y 2 - 15x 3 y 3 
c, ( 2x 2 – 3x) (5x 2 - 2x + 1) 
c , ( 2x 2 – 3x) (5x 2 - 2x + 1) 
=2x 2 .5x 2 - 2x 2 .2x +2x 2 .1 - 3x.5x 2 + 3x.2x - 3x.1 
= 10x 4 – 4x 3 + 2x 2 – 15x 3 + 6x 2 - 3x 
= 10x 4 – 19x 3 + 8x 2 - 3x 
HOẠT ĐỘNG NHÓM (3 phút) 
Tính nhân 
A.(B + C - D)= AB + AC - AD 
Giải bài tập 1 : 
3/12/2024 8:57 AM 
6 
Bài tập 2 : Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai? 
A . (5x - 1) 2 = (1 - 5x) 2 B. (x - 3) 3 = (3 - x) 3 
C. x 2 - 1 = 1 - x 2 D. (x - 2) 2 = - (2 - x) 2 
E. (x - 1) 3 = - (1 - x) 3 G. (x + 1) 3 = (1 + x) 3 
B 
D 
C 
 Bài tập 3: 
 a/ Giá trị của biểu thức x 2 + 4y 2 - 4xy tại x =18 và y = 4 A. 10 B. 100 C. 1000 D. 10000 
 b/ Giá trị của biểu thức 8x 3 - 12x 2 y + 6xy 2 - y 3 tại x = 3 và y = - 4 là: 
 A. 10 B. 100 C. 1000 D. 10000 
B 
C 
TiÕt 19 : 
¤n tËp ch­¬ng I 
I/ Lý thuyÕt 
 II/ Bài tập : 
HOẠT ĐỘNG THEO BÀN (Trong 5 phút) 
3/12/2024 8:57 AM 
7 
TiÕt 19 : 
¤n tËp ch­¬ng I 
I/ Lý thuyÕt 
 II/ Bài tập : 
Giải: 
Bài tập 79/sgk- 33: Phân tích đa thức thành nhân tử 
a , x 2 - 4 + (x - 2) 2 
b, x 3 - 2x 2 + x - xy 2 
b, x 3 - 2x 2 + x - xy 2 
 = x (x 2 - 2x + 1 - y 2 ) 
 = x [( x - 1 ) 2 - y 2 ] 
 = x ( x - 1 - y ) ( x - 1 + y) 
a , x 2 - 4 + (x - 2) 2 
 = (x - 2)(x + 2) + (x - 2) 2 
 = ( x - 2)( x + 2 + x - 2 ) = 2x (x - 2 ) 
3/12/2024 8:57 AM 
8 
Ch­¬ng nµy ta ®· «n l¹i nh÷ng d¹ng bµi tËp c¬ b¶n nµo ? 
26 
10 
H­íng dÉn vÒ nh µ 
+ Học thuộc các hằng đẳng thức đáng nhớ. 
+ Xem và làm lại các dạng bài tập đã làm. 
+ Làm bài tập: 75; 76; 78; 79c/33-SGK 
+ Ôn lại phần phép chia các đơn, đa thức để tiết sau 
tiếp tục ôn tập chuẩn bị kiểm tra 1 tiết. 
3/12/2024 8:57 AM 
9 
TiÕt 19 : 
¤n tËp ch­¬ng I 
I/ Lý thuyÕt 
 II/ Bài tập : 
Bài tập 78/sgk-33: Rút gọn các biểu thức sau 
a . (x + 2)(x - 2) - (x - 3)(x + 1) 
b. (2x + 1) 2 +(3x - 1) 2 + 2 (2x + 1)(3x - 1) 
a, (x + 2)(x - 2 ) - (x - 3)(x + 1) 
 = x 2 - 4 - (x 2 + x - 3x - 3 ) 
 = x 2 - 4 - x 2 - x + 3x + 3 = 2x - 1 
b. (2x + 1) 2 +(3x - 1) 2 + 2 (2x + 1)(3x - 1) 
 = (2x + 1 + 3x - 1) 2 
 = (5x) 2 = 25x 2 
Giải: 
3/12/2024 8:57 AM 
10 
TiÕt 19 : 
¤n tËp ch­¬ng I 
I/ Lý thuyÕt 
 II/ Bài tập : 
Bài tập 4 : Các đa thức sau được phân tích thành nhân tử, hãy chọn đúng hoặc sai? 
 5x - 20xy = 5x ( 1 - 4y) 
 4x 2 - 25 = ( 4x - 5) (4x + 5) 
 x (x - y) + y(y - x) = (x - y ) ( x + y) 
D. x 3 - 9x = x (x - 3 ) (x + 3) 
E. 2x 2 + 3x - 5 = (x - 1) (x - 5/2) 
§ 
S 
S 
§ 
(2x - 5) (2x + 5) 
( x - y) 2 
§ 
3/12/2024 8:57 AM 
11 

File đính kèm:

 • pptbai_giang_toan_lop_8_tiet_19_on_tap_chuong_i_truong_thcs_nam.ppt
Bài giảng liên quan