Ôn tập học kì II môn Ngữ văn Lớp 9 - Tuần 9 - Trường THCS Nguyễn Văn Phú

Phần 2. Câu hỏi luyện tập:

Bài tập luyện thêm: Viết một đoạn hội thoại trong đó có sử dụng ít nhất 2 hàm ý. Cho biết hàm

ý gì? Việc sử dụng hàm ý có thành công không? Vì sao?

pdf5 trang | Chia sẻ: Anh Thúy | Ngày: 21/11/2023 | Lượt xem: 161 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Ôn tập học kì II môn Ngữ văn Lớp 9 - Tuần 9 - Trường THCS Nguyễn Văn Phú, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11 
TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN PHÚ 
NỘI DUNG TRỌNG TÂM TUẦN 09/HK2 
MÔN: VĂN 6 
Trong thời gian học sinh được nghỉ do dịch bệnh Covid – 19 
BÀI 26 
Tiết 126 Vaên baûn 
MAÂY VAØ SOÙNG 
TA-GOR 
Phần 1. Nội dung: 
I/ Ñoïc vaø tìm hieåu chuù thích : 
 1/ Taùc giaû :(Hs gạch SGK) 
 R. Ta-go ( 1861- 1941) 
- Laø nhaø thô hieän ñaïi lôùn nhaát cuûa Aán Ñoä. 
- Thô oâng theå hieän tinh thaàn daân toäc, tính nhaân vaên saâu saéc vaø ñaäm chaát tröõ tình, trieát lí. 
- Nhaän giaûi thöôûng Noâben vaên hoïc(1913) vôùi taäp “Thô Daâng” 
2/ Taùc phaåm : 
- Xuaát xöù : SGK 
- Theå loaïi : thô vaên xuoâi 
 - Boá cuïc : goàm 2 phaàn ñoái xứng nhau – töøng phaàn ñeàu coù nhöõng yù : 
* Thuaät laïi lôøi ruû reâ . 
* Thuaät laïi lôøi töø choái vaø lí do töø choái . 
* Troø chôi do em beù saùng taïo 
 -Ñaïi yù:ca ngôïi tình maãu töû thieâng lieâng, baát dieät 
II/ Ñoïc vaø tìm hieåu vaên baûn : 
 1/ Nhöõng cuoäc ñoái thoaïi töôûng töôïng cuûa em beù : 
a. Nhöõng lôøi môøi goïi ruû reâ : 
Người trên mây Người trong sóng 
-Chơitừ khi 
thức dậychiều 
tàbình minh 
vàngvầng 
trăng bạc 
- nơi tận cùng 
trái đất nhấc 
bổng lên tận 
tầng mây 
-Ca hát từ sáng 
sớm hoàng hôn 
 ngao du nơi này 
nơi nọ 
- rìa biển cả làn 
sóng nâng đi 
 Tieáng goïi cuûa moät theá giôùi kyø dieäu, bí aån- Khôi daây söï toø moø , ham muoán khaùm phaù 
cuûa treû thô. 
 - SGK trang 89 
Phần 2. Câu hỏi luyện tập: 
Bài tập luyện thêm: Viết đoạn văn trình bày cảm nhận của em về tình cảm của bé dành cho mẹ 
trong bài thơ 
 Lôøi töø choái cuûa em beù tröôùc nhöõng lôøi môøi goïi ruû reâ : 
Người trên mây Người trong sóng 
- Meï mình 
ñang ñôïi ôû nhaø 
. . . laøm sao coù 
theå rôøi meï .. .? 
- Buoåi chieàu meï 
luoân muoán mình ở 
nhà, laøm sao coù 
theå rôøi meï . . .? 
 gioïng ñieäu hoàn nhieân,chaân thöïc. Caâu nghi vaán. 
 Tình yeâu thöông meï ñaõ thaéng nhöõng ham muoán, vui chôi 
Giaù trò nhaân vaên saâu saéc cuûa baøi thô 
 Troø chôi saùng taïo cuûa em beù : 
Trò chơi thứ 1 Trò chơi thứ 2 
Con laø maây – 
meï laø traêng 
Hai baøn tay con 
oâm laáy meï  
maùi nhaø laø baàu 
trôøi xanh . 
Con laø soùng – 
meï laø beán bôø kì lạ 
Con laên, laên, laên 
maõi cười vang. . . 
vaøo loøng meï . . . 
So saùnh, lieân töôûng 
Sự sáng tạo thông minh, hoaø hôïp tình yeâu thieân nhieân vaø tình maãu töû . 
Nieàm haïnh phuùc lôùn lao cuûa con khi ñöôïc ôû beân caïnh meï. 
“Vaø khoâng ai . . . . bieát meï con ta ôû choán naøy” 
hình aûnh töôïng tröng: tình meï con thieâng lieâng vaø baát töû, khoâng theå taùch rôøi . 
 2/ Ngheä thuaät xaây döïng hình aûnh thieân nhieân : 
+ Maây : treân maây coù ngöôøi goïi . . . . – bình minh vaøng – vaàng traêng baïc – leân taän taàng maây 
+ Soùng : trong soùng coù ngöôøi goïi . . . – ca haùt. . . . - ngao du nôi naøy nôi noï - . . . laùn soùng 
naâng ñi. 
 Saùng taïo baèng trí töôûng töôïng cuûa treû thô . 
 Thieân nhieân lung linh, kì aûo nhöng vaãn raát sinh ñoäng , chaân thöïc và đều mang ý nghĩa 
tượng trưng 
III/ Ghi nhôù : 
 Tiết 127 OÂN TAÄP VEÀ THÔ 
Phần 1. Nội dung: 
S
T
T 
Teân baøi 
thô 
Taùc 
giaû 
HCST 
Theå 
thô 
Noäi dung Ngheä thuaät 
1 Ñoàng chí Chính 
Höõu 
1948 – 
Sau 
khi tham 
gia chieán 
dòch 
Töï 
do 
Tình ñoàng chí nhöõng ngöôøi lính 
cuøng chung caûnh ngoä vaø lí töôûng 
ñöôïc theå hieän töï nhieân, bình dò maø 
saâu saéc, goùp phaàn taïo neân söùc 
maïnh vaø veû ñeïp cuûa ngöôøi lính thôøi 
khaùng chieán choáng Phaùp 
Chi tieát, hình aûnh, ngoân 
ngöõ giaûn dò, chaân thöïc, 
coâ ñoïng, giaøu söùc bieåu 
caûm 
2 Baøi thô veà 
Tieåu ñoäi 
xe khoâng 
kính 
Phaïm 
Tieán 
Duaät 
1969 , Khi 
taùc giaû 
chieán ñaáu 
ôû Tröôøng 
Sôn 
Töï 
do 
Qua hình aûnh nhöõng chieác xe 
khoâng kính, taùc giaû ñaõ khaéc hoaï 
hình aûnh nhöõng ngöôøi lính laùi xe ôø 
Tröôøng Sôn thôøi choáng Myõ vôùi tö 
theá hieân ngang, tinh thaàn duõng 
caûm, yù chí kieân cöôøng 
Chaát lieäu hieän thöïc sinh 
ñoäng, ngoân ngöõ, gioïng 
ñieäu töï nhieân, giaøu tính 
khaãu ngöõ 
3 Ñoaøn 
thuyeàn 
ñaùnh caù 
Huy 
Caän 
1958 – 
Sau 
chuyeán ñi 
Quaûng 
Ninh 
Baûy 
chöõ 
Khaéc hoaï hình aûnh ñeïp, traùng leä veà 
thieân nhieân vaø con ngöôøi lao ñoäng, 
boäc loä nieàm vui, nieàm töï haøo veà 
ñaát nöôùc, veà cuoäc soáng môùi cuûa taùc 
giaû 
Buùt phaùp laõng maïn : 
nhieàu hình aûnh ñeïp 
ñöôïc saùng taïo baèng söï 
lieân töôûng töôïng, aâm 
höôûng khoeû khoaén, laïc 
quan 
4 Beáp löûa Baèng 
Vieät 
1963 Baûy 
chöõ, 
taùm 
chöõ 
Nhöõng kæ nieäm veà baø vaø tình baø 
chaùu, theå hieän loøng kính yeâu, traân 
trng5 vaø bieát ôn cuûa ngöôøi chaùu ñoái 
vôùi baø. 
Saùng taïo hình aûnh beáp 
löûa gaén lieàn vôùi hình 
aûnh ngöôøi baø 
5 Khuùc haùt 
ru nhöõng 
em beù lôùn 
treân löng 
meï 
NgãKh
oa 
Ñieàm 
1971 khi 
taùc giaû 
coâng taùc ôû 
Taây Thöøa 
Thieân 
Taùm 
chöõ 
Tình yeâu thuong con cuûa ngöôøi meï 
Taøoâi gaén lieàn vôùi loøng yeâu nöôùc, 
tinh thaàn chieán ñaáu 
Gioïng ñieäu ngoït ngaøo 
trìu meán 
6 Aùnh 
traêng 
Ngã 
Duy 
1978 khi 
taùc giaû ôû 
TPHCM 
Naêm 
chöõ 
Baøi thô laø lôøi nhaéc nhôû veà nhöõng 
naêm thaùng gianlao ñaõ qua cuûa cuoäc 
ñôøi ngöôøi lính, veà aân nghóa, thuyû 
chung cuøng quaù khöù 
Hình aûnh giaûn dò maø 
giaøu yù nghóa bieåu 
töôïng, gioïng ñieäu taâm 
tình töï nhieân 
7 
Con coø 
Cheá 
lan 
1962 Töï 
do 
Töø hình töôïng con coø trong nhöõng 
lôøi haùt ru, taùc giaû ñaõ ca ngôïi tình 
Vaän duïng saùng taïo ca 
dao, gioïng ñieäu suy 
Vieân meï vaø yù nghóa cuûa lôøi ru ñoái vôùi 
cuoäc soáng moãi ngöôøi 
ngaãm 
8 Muøa 
xuaân nho 
nhoû 
Thanh 
Haûi 
1980 – 
Tröôùc khi 
nhaø thô 
qua ñôøi 
Naêm 
chöõ 
Theå hieän tình yeâu QHÑN, yeâu 
cuoäc soáng, öôùc nguyeän chaân thaønh 
muoán coáng hieán cho ñaát nöôùc cuûa 
nhaø thô 
Theå thô 5 chöõ, coù nhaïc 
ñieäu trong saùng, tha 
thieát, gaàn vôùi daân ca 
hình aønh ñeïp , giaûn dò 
vaø gôïi caûm 
9 Vieáng 
laêng Baùc 
Vieãn 
Phöôg 
1976 – 
Sau khi 
ñaát nöôùc 
thoáng 
nhaát 
Taùm 
chöõ 
Loøng thaønh kính vaø nieàm xuùc ñoäng 
saâu saéc cuûa nhaø thô vaø cuûa moïi 
ngöôøi ñoái vôùi Baùc Hoà khi vaøo laêng 
vieáng Baùc 
Gioïng ñieäu trang troïng 
vaø tha thieát, hình aûnh 
aån duï, ñeïp vaø gôïi caûm. 
Ngoân ngöõ bình daân, coâ 
ñuùc 
10 Sang Thu Höõu 
Thænh 
Sau 1975 Naêm 
chöõ 
Bieán chuyeån cuûa thieân nhieân luùc 
giao muøa, töø haï sang thu qua söï 
caûm nhaän tinh teá cuûa nhaø thô 
Hình aûnh giaøu söùc bieåu 
caûm- ngoân ngöõ chính 
xaùc gôïi caûm 
11 Noùi vôùi 
con 
Y 
Phöôg 
Sau 1975 Töï 
do 
Baèng lôøi troø chuyeän vôùi con, baøi 
thô theå hieän söï gaén boù, nieàm töï haøo 
veà queâ höông vaø ñaïo lí soáng cuûa 
daân toäc 
Caùch noùi giaøu hình aûnh, 
vöøa cuï theå , gôïi caûm, 
vöøa gôïi yù nghóa saâu xa 
I/ Caùc giai ñoaïn vaên hoïc : 
+ 1945 – 1954 : Ñoàng chí 
+ 1954 - 1964 : ÑTÑC, Beáp löûa, con coø . 
+ 1964 – 1975 : BT VTÑX , KK , KHRNEBLTLM 
+ Sau 1975:Aùnh traêng , MXNN, VLB , Sang thu , Noùi vôùi con 
II/ Nhaän ñònh chung veà noäi dung : 
 1/ Caùc taùc phaåm thô ñaõ taùi hieän cuoäc soáng ñaát nöôùc vaø hình aûnh con ngöôøi VN suoát moät 
thôøi kyø lòch söû töø sau CM thaùng 8 . 
- Trong khaùng chieán choáng Phaùp vaø Myõ : nhieàu gian khoå, hy sinh nhöng raát anh huøng . 
- Coâng cuoäc lao ñoäng xaây döïng ñaát nöôùc + nhöõng quan heä toát ñeïp cuûa con ngöôøi . 
 2/ Theå hieän taâm hoàn, tình caõm tö töôûng cuûa con ngöôøi 
-Tình caûm queâ höông ñaát nöôùc 
- Tình ñoàng chí, söï gaén boù vôùi CM, loøng yeâu kính Baùc Hoà . 
- Tình meï con, baø chaùu . 
III/ Buùt phaùp saùng taïo hình aûnh thô : 
 - Buùt phaùp hieän thöïc ( Ñoàng chi, baøi thô veà . . . ) 
 - Buùt phaùp töôïng tröng, phoùng ñaïi ( Ñoaøn thuyeàn . . . ) 
 - Buùt phaùp gôïi taû ( Aùnh traêng ) 
Phần 2. Câu hỏi luyện tập: 
Học lại các bài thơ của HK2 
 Tiết 128 
NGHÓA TÖÔØNG MINH VAØ HAØM YÙ(tt) 
Phần 1. Nội dung: 
I/Ñieàu kieän söû duïng haøm yù : 
Ñoaïn trích trong “ Töùc nöôùc vôõ bôø” ( NTT ) trang 90 . 
- Caùc caâu : 
 * Con chæ ñöôïc ôû nhaø böõa naøy nöõa thoâi . 
 * Con seõ aên ôû nhaø cuï Nghò thoân Ñoaøi . 
 haøm yù laø : “ Sau böõa aên naøy con khoâng coøn ñöôïc ôû nhaø nöõa vì meï ñaõ baùn con cho nhaø cuï 
Nghò” . 
- Caâu thöù 2 : haøm yù ñoù roõ hôn . Keát quaû : Caùi Tí hieåu ra yù cuûa me 
* Ghi nhôù : SGK trang 91 
II/ Luyeän taäp : 
+ BT1 / 91 
 a/ Ngöôøi noùi : anh TN 
 Ngöôøi nghe : oâng hoaï só vaø coâ gaùi treû . 
- Caâu noùi : “Cheø ñaõ ngaám roài ñaáy”  haøm yù: môøi baùc vaø coâ vaøo uoáng nöôùc . 
 b/ Ngöôøi noùi : anh Taán . 
 Ngöôøi nghe : chò haøng ñaäu . 
- Caâu noùi : “Chuùng toâi caàn phaûi baùn caùc thöù naøy ñi ñeå . . . “ 
 Haøm yù : chuùng toâi khoâng theå cho ñöôïc . 
 c/ Ngöôøi noùi :Thuyù Kieàu . 
 Ngöôøi nghe : Hoaïn Thö. 
- Caâu noùi : 
“Tieåu thö cuõng coù baây giôø ñeán ñaây ! “ 
 haøm yù : mæa mai, gieãu côït “Quyeàn quí nhö tieåu thô maø cuõng coù luùc phaûi ñeán ñaây ö ?” 
 + BT 2 / 92 
- Caâu noùi :” Côm soâi roài, nhaõo baây giôø ! “ 
 haøm yù : Chaét giuøm nöôùc ñeå côm khoûi nhaõo . 
+ BT 3 / 92 
 - giaûi mieäng – 
Phần 2. Câu hỏi luyện tập: 
Bài tập luyện thêm: Viết một đoạn hội thoại trong đó có sử dụng ít nhất 2 hàm ý. Cho biết hàm 
ý gì? Việc sử dụng hàm ý có thành công không? Vì sao? 

File đính kèm:

  • pdfon_tap_hoc_ki_ii_mon_ngu_van_lop_9_tuan_9_truong_thcs_nguyen.pdf
Bài giảng liên quan