Bài giảng Địa lí 9 - Vũ Chí Kiên - Vùng kinh tế trung du miền núi Bắc Bộ

TÁC ĐỘNG CỦA RÉT ĐẬM RÉT HẠI

HỒ BA BỂ TỈNH CAO BẰNG

VỊNH HẠ LONG QUẢNG NINH

 

ppt19 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Ngày: 09/04/2015 | Lượt xem: 1260 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Địa lí 9 - Vũ Chí Kiên - Vùng kinh tế trung du miền núi Bắc Bộ, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
NhiÖt liÖt chµo mõng quý vÞ ®¹i biÓu vÒ dù GIê M¤N ĐÞA Lý LíP 9B Gi¸o viªn GI¶NG D¹Y: Vò ChÝ Kiªn Tr­êng THCS Th­îng Long vukienylpt@gmail.com * Quan s¸t H6.2 + N­íc ta chia lµm mÊy vïng KT? X¸c ®Þnh c¸c vïng kinh tÕ? Vùng Trung du và miền núi Bắc bộ Vùng Đồng bằng sông Hồng Vùng Bắc trung bộ Vùng Duyên hải nam trung bộ Vùng Tây nguyên Vùng Đông nam bộ Vùng Đồng bằng sông Cửu Long * Quan s¸t H6.2 + Nh÷ng vïng kinh tÕ gi¸p biÓn, vïng kinh tÕ kh«ng gi¸p biÓn? PHÂN VÙNG KINH TẾ VIỆT NAM CỬA KHẨU TAM THANH CỦA KHẨU HỮU NGHỊ XE THÔNG THƯƠNG QUA CỬA KHẨU SẢN XUẤT CHÈ Ở PHÚ THỌ VẢI THIỀU LỤC NGẠN BẮC GIANG VẢI THIỀU BẮC GIANG XUẤT KHẨU VẢI QUA CỦA KHẨU GIÁ TRỊ VÀ NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA SÔNG NGÒI TDMNPB TÁC ĐỘNG CỦA RÉT ĐẬM RÉT HẠI HỒ BA BỂ TỈNH CAO BẰNG VỊNH HẠ LONG QUẢNG NINH ĐỊA HÌNH CATTER TỈNH CAO BẰNG Người Dao Người Thái Người Mông Người Mường Các dân tộc ở Tây Bắc Các dân tộc ở Đông Bắc Người Nùng Người Tày Người Dao Đỏ HỘI NÉM CÒN NGƯỜI MÔNG MÚA SẠP NGƯỜI THÁI HÁT DAO DUYÊN NGƯỜI TÀY HÁT THEN NGƯỜI TÀY HÁT XOAN PHÚ THỌ ĐƯỢC CÔNG NHẬN DI SẢN VĂN HÓA Bảng 17.2: Một số chỉ tiêu phát triển dân cư, xã hội ở TD& MNBB, năm 2002 Nhận xét sự chênh lệch về dân cư, xã hội của 2 tiểu vùng Đông Bắc và Tây Bắc? Xin kÝnh chóc quý thÇy c« m¹nh khoÎ – h¹nh phóc. Chóc c¸c em häc sinh cã mét giê häc lý thó, bæ Ých! 

File đính kèm:

  • pptBAI GIANG 20-11 VÙNG KT TDMNBB.ppt