Bài giảng Địa lý 10 - Bài 12: Sự phân bố khí áp. một số loại gió chính

- Các đai áp cao và áp thấp phân bố xen kẽ và đối xứng qua đai áp xích đạo.

- Các đai khí áp phân bố không liên tục, do sự phân bố xen kẽ giữa lục địa và đại dương.

2. Nguyên nhân thay đổi khí áp:

a.Khí áp thay đổi theo độ cao: Càng lên cao không khí càng loãng,sức nén càng nhỏ nên khí áp giảm.

b.Khí áp thay đổi theo nhiệt độ:

 - Nhiệt độ tăng không khí nở ra, tỉ trọng giảm nên khí áp giảm.

 - Nhiệt độ giảm không khí co lại, tỉ trọng tăng, nên khí áp tăng.

c. Khí áp thay đổi theo độ ẩm:

 - Độ ẩm cao khí áp giảm.

 - Độ ẩm thấp khí áp tăng.

 

 

ppt14 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 01/10/2016 | Lượt xem: 1196 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Địa lý 10 - Bài 12: Sự phân bố khí áp. một số loại gió chính, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
KÍNH CHÀO THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ LỚP CHÚNG TABÀI 12 : SỰ PHÂN BỐ KHÍ ÁP.MỘT SỐ LOẠI GIÓ CHÍNH. I.Sự phân bố khí áp:H·y quan s¸t hinh sau, h·y cho biÕt ®Æc ®iÓm ph©n bè cña khÝ ¸p?1. Phân bố các đai khí áp trên trái đất:- Các đai áp cao và áp thấp phân bố xen kẽ và đối xứng qua đai áp xích đạo.- Các đai khí áp phân bố không liên tục, do sự phân bố xen kẽ giữa lục địa và đại dương.2. Nguyên nhân thay đổi khí áp:a.Khí áp thay đổi theo độ cao: Càng lên cao không khí càng loãng,sức nén càng nhỏ nên khí áp giảm. b.Khí áp thay đổi theo nhiệt độ: - Nhiệt độ tăng không khí nở ra, tỉ trọng giảm nên khí áp giảm. - Nhiệt độ giảm không khí co lại, tỉ trọng tăng, nên khí áp tăng.c. Khí áp thay đổi theo độ ẩm: - Độ ẩm cao khí áp giảm. - Độ ẩm thấp khí áp tăng.TTTªn giãNguån gècPh¹m viH­íng giãMïa ho¹t ®éngTÝnh chÊt1Giã t©y «n ®íi2Giã mËu dÞch3Giã mïa4Giã biÓn, giã ®Êt5Giã f¬nII. Một số loại gió chính:1.Gió tây ôn đới: (Nhóm 1): 2. Gió Mậu dịch: (Nhóm 2):3. Gió mùa: (Nhóm3):4. Gió đất, gió biển:(Nhóm4):5. Gió phơn: (Nhóm 5):Bảng tổng kếtTTTªn giãNguån gècPh¹m viH­íng giãMïa ho¹t ®éngTÝnh chÊt1Giã t©y «n ®íiTõ khu ¸p cao cËn nhiÖt ®íi thæi vÒ ¸p thÊp «n ®íiHo¹t ®éng tõ vÜ ®é 30 – 60 ë 2 b¸n cÇuChñ yÕu h­íng t©y, (ë BCN lµ TN, BCB lµ TB)Quanh nămÈm, mang theo nhiÒu m­a2Giã mËu dÞchThæi tõ ¸p cao chÝ tuyÕn vÒ xÝch ®¹oVïng néi chÝ tuyÕn- ĐB ë BCB- ĐN ë BCNQuanh nămkhô3Giã mïaXuÊt ph¸t tõ c¸c vïng ¸p cao lôc ®Þa thæi vÒ- Ch©u ¸: Đ«ng ¸, Đ«ng Nam ¸, Nam ¸- Ch©u Phi: Đ«ng Phi, Nam Phi- Ch©u ©u: T©y ©u- Ch©u Mü: B¾c MüH­íng ĐB vµ TNMïa ®«ng mïa h¹L¹nh kh« vÒ mïa ®«ng, nãng Èm vÒ mïa h¹4Giã biÓn, giã ®ÊtHình thµnh vïng ven bê biÓnThay ®æi h­íng theo ngµy vµ ®ªm: ban ngµy tõ biÓn vµo, ban ®ªm tõ lôc ®Þa thæi ra biÓnQuanh năm«n hoµ5Giã f¬nKhi gÆp c¸c ®Ønh nói cao ch¾n ngang h­íng giãVïng phÝa sau d·y nói cã h­íng giã thæi tíi Kh« nãngBài tậpCâu1:Khí áp tăng trong trường hợp nào sau đây:	a. Từ mặt đất lên cao.	b.Nhiệt độ hạ áp.	c. Độ ảm lớn.	d.Tất cả điều đúng.Câu 2:Gió sinh ra là do không khí chuyển động :	a.Từ vùng áp cao đến vùng áp thấp.	b.Từ vùng có nhiệt độ cao đến vùng có nhiệt độ thấp.	c. Từ lục địa ra đại dương.	d. Từ cực về xích đạo.Câu 3: Loại gió nào thổi quanh năm, thường mang theo mưa:	a.Gió đông cực 	b. Gió Tây Ôn Đới.	c. Gió Mậu dịch.	d. Gió mùa.Câu 4:Gió mùa là loại gió thổi:	a.Thường xuyên, quanh năm, có mưa nhiều.	b. Thường xuyên, hướng gió và tính chất gió hai mùa ngược chiều nhau.	c. Theo mùa, hướng gió và tính chất gió hai mùa trái ngược nhau.	d. Theo mùa, tính chất 2 mùa gần như nhau.

File đính kèm:

  • pptsu_thay_doi_khi_ap_va_mot_so_loai_gio_chinh.ppt
Bài giảng liên quan