Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2009 môn thi: Địa lí − Giáo dục trung học phổ thông

II. PHẦN RIÊNG (2,0 điểm)

Thí sinh học chương trình nào thì chỉ được làm câu dành riêng cho chương trình đó

(câu IV.a hoặc câu IV.b)

Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn (2,0 điểm)

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy :

1. Kể tên các vùng nông nghiệp có cà phê là sản phẩm chuyên môn hóa của vùng.

2. Giải thích tại sao cây cà phê lại được trồng nhiều ở các vùng đó.

pdf1 trang | Chia sẻ: tuanbinh | Ngày: 13/08/2018 | Lượt xem: 446 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2009 môn thi: Địa lí − Giáo dục trung học phổ thông, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐỀ THI CHÍNH THỨC 
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 2009 
Môn thi: ĐỊA LÍ − Giáo dục trung học phổ thông 
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề 
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (8,0 điểm) 
Câu I (3,0 điểm) 
1. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy trình bày những đặc điểm chính của 
địa hình vùng núi Tây Bắc. Những đặc điểm đó ảnh hưởng đến sự phân hóa khí hậu vùng này 
như thế nào ? 
2. Cho bảng số liệu : 
Diện tích và dân số một số vùng nước ta năm 2006 
Vùng Đồng bằng sông Hồng Tây Nguyên Đông Nam Bộ 
Dân số (nghìn người) 18208 4869 12068 
Diện tích (km2) 14863 54660 23608 
a) Hãy tính mật độ dân số của từng vùng theo bảng số liệu trên. 
b) Tại sao Tây Nguyên có mật độ dân số thấp ? 
Câu II (2,0 điểm) 
Cho bảng số liệu : 
Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp nước ta phân theo nhóm ngành (đơn vị : %) 
 Nhóm ngành 
Năm 
Chế 
biến 
Khai 
thác 
Sản xuất, phân phối điện, 
khí đốt, nước 
Tổng 
2000 79,0 13,7 7,3 100,0 
2005 84,8 9,2 6,0 100,0 
1. Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp nước ta theo bảng số liệu trên. 
2. Dựa vào bảng số liệu, hãy nhận xét sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp nước ta 
năm 2005 so với năm 2000. 
Câu III (3,0 điểm) 
1. Phân tích những thuận lợi, khó khăn về tài nguyên thiên nhiên đối với việc phát triển 
nông nghiệp của Trung du và miền núi Bắc Bộ. 
2. Trình bày thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng. 
II. PHẦN RIÊNG (2,0 điểm) 
Thí sinh học chương trình nào thì chỉ được làm câu dành riêng cho chương trình đó 
(câu IV.a hoặc câu IV.b) 
Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn (2,0 điểm) 
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy : 
1. Kể tên các vùng nông nghiệp có cà phê là sản phẩm chuyên môn hóa của vùng. 
2. Giải thích tại sao cây cà phê lại được trồng nhiều ở các vùng đó. 
Câu IV.b. Theo chương trình Nâng cao (2,0 điểm) 
1. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam, hãy kể tên các trung tâm công nghiệp nhỏ ở Đồng bằng 
sông Cửu Long. 
2. Tóm tắt tình hình tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) của nước ta từ năm 1990 
đến nay. 
------ Hết ------ 
Giám thị không giải thích gì thêm. 
Họ và tên thí sinh .................................................... Số báo danh................................................................. 
Chữ ký của giám thị 1 ............................................. Chữ ký của giám thị 2 ................................................ 

File đính kèm:

  • pdfDeDia_GDTHPT.pdf
Bài giảng liên quan