Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2006 Môn thi: Địa lí - Trung học phổ thông không phân ban

Đề I

Câu 1 (3,5 điểm)

Trình bày những thuận lợi về điều kiện tự nhiên để phát triển cây cà phê ở Tây Nguyên. Nêu tình

hình sản xuất và phân bố cây cà phê trong vùng. Các biện pháp để phát triển ổn định cây cà phê ở

vùng này?

Câu 2 (1,5 điểm)

Việc làm đang là một vấn đề kinh tế - xã hội gay gắt ở nước ta hiện nay, hãy:

a. Chứng minh nhận định trên.

b. Việc tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài có tác động tích cực gì tới vấn đề giải quyết việc

làm hiện nay ở nước ta?

 

pdf1 trang | Chia sẻ: tuanbinh | Ngày: 13/08/2018 | Lượt xem: 449 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2006 Môn thi: Địa lí - Trung học phổ thông không phân ban, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Bộ giáo dục và đào tạo 
Đề thi chính thức 
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2006 
Môn thi: Địa lí - Trung học phổ thông không phân ban 
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề 
I. Phần bắt buộc (5,0 điểm) 
Câu 1 (3,0 điểm). Cho bảng số liệu: Cơ cấu sử dụng lao động theo ngành kinh tế n−ớc ta 
 (Đơn vị %) 
 Năm 
 Ngành 
1989 2003 
Nông - lâm - ng− nghiệp 71,5 59,6 
 Công nghiệp - xây dựng 11,2 16,4 
 Dịch vụ 17,3 24,0 
a. Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu sử dụng lao động theo ngành kinh tế năm 1989 và 2003. 
b. Nhận xét sự thay đổi cơ cấu sử dụng lao động theo ngành kinh tế n−ớc ta qua hai năm trên. 
c. Giải thích sự thay đổi đó. 
Câu 2 (2,0 điểm). Dựa vào bảng số liệu: Số dân và sản l−ợng lúa n−ớc ta 
 Năm 1981 1986 1988 1990 1996 1999 2003 
 Số dân(triệu ng−ời) 54,9 61,2 63,6 66,2 75,4 76,3 80,9 
 Sản l−ợng lúa(triệu tấn) 12,4 16,0 17,0 19,2 26,4 31,4 34,6 
a. Tính sản l−ợng lúa bình quân đầu ng−ời qua các năm (kg/ng−ời). 
b. Qua bảng số liệu và kết quả tính toán, hãy nhận xét sự gia tăng dân số, sản l−ợng lúa và sản l−ợng 
lúa bình quân đầu ng−ời trong thời gian trên. 
II. Phần tự chọn (5,0 điểm) 
Thí sinh chọn một trong hai đề sau: 
Đề I 
Câu 1 (3,5 điểm) 
 Trình bày những thuận lợi về điều kiện tự nhiên để phát triển cây cà phê ở Tây Nguyên. Nêu tình 
hình sản xuất và phân bố cây cà phê trong vùng. Các biện pháp để phát triển ổn định cây cà phê ở 
vùng này? 
Câu 2 (1,5 điểm) 
 Việc làm đang là một vấn đề kinh tế - xã hội gay gắt ở n−ớc ta hiện nay, hãy: 
a. Chứng minh nhận định trên. 
b. Việc tăng c−ờng thu hút vốn đầu t− n−ớc ngoài có tác động tích cực gì tới vấn đề giải quyết việc 
làm hiện nay ở n−ớc ta? 
Đề II 
 Dựa vào át lát Địa lí Việt Nam (Bản đồ công nghiệp chung, Bản đồ công nghiệp năng l−ợng) và 
kiến thức đã học, hãy: 
1 (2,5 điểm). Xác định quy mô và kể tên các ngành của từng trung tâm công nghiệp ở Đông Nam Bộ. 
2 (0,5 điểm). Kể tên các nhà máy thuỷ điện và nhiệt điện trong vùng Đông Nam Bộ. 
3 (2,0 điểm). So sánh sự giống nhau và khác nhau về quy mô, cơ cấu ngành của hai trung tâm công 
nghiệp Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Giải thích về sự khác nhau đó. 
.........Hết......... 
Họ và tên thí sinh: ................................................................... . Số báo danh:............................................................................. 
Chữ ký của giám thị 1: ....................................................... Chữ ký của giám thị 2: .................................................. 

File đính kèm:

  • pdfDe thi Dia li.pdf
  • pdfHuong dan cham Dia li.pdf
Bài giảng liên quan