Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2006 Môn thi: Địa lí - Trung học phổ thông phân ban

B. Thí sinh Ban KHXH-NV chọn câu 5a hoặc câu 5b

Câu 5a (2,0 điểm)

Trình bày hiện trạng và biện pháp sử dụng hợp lí đất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 5b (2,0 điểm)

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:

a) Kể tên 20 trung tâm công nghiệp có ngành thực phẩm.

b) Nhận xét và giải thích sự phân bố ngành công nghiệp thực phẩm của nước ta.

 

pdf1 trang | Chia sẻ: tuanbinh | Ngày: 13/08/2018 | Lượt xem: 445 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2006 Môn thi: Địa lí - Trung học phổ thông phân ban, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Bộ giáo dục và đào tạo 
Đề thi chính thức 
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2006 
Môn thi: địa lí - Trung học phổ thông phân ban 
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề 
I. Phần chung cho thí sinh cả 2 ban (8,0 điểm) 
Câu 1 (3,0 điểm) 
 Cho bảng: Sản l−ợng thuỷ sản n−ớc ta của một số năm (đơn vị: nghìn tấn) 
 Năm 
 Chỉ tiêu 
 1990 1995 2000 2002 
 Tổng sản l−ợng 
 Trong đó: + Khai thác 
 + Nuôi trồng 
 890,6 
 728,5 
 162,1 
 1584,4 
 1195,3 
 389,1 
 2250,5 
 1660,9 
 589,6 
 2647,4 
 1802,6 
 844,8 
a) Tính tỉ trọng sản l−ợng khai thác và nuôi trồng trong tổng sản l−ợng thuỷ sản các năm trên. 
b) Vẽ biểu đồ miền thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu sản l−ợng thuỷ sản từ năm 1990 đến 2002. 
c) Nhận xét và giải thích sự chuyển dịch đó. 
Câu 2 (2,5 điểm) 
 Trình bày ảnh h−ởng của Biển Đông đối với sự phát triển kinh tế - xã hội n−ớc ta. 
Câu 3 (2,5 điểm) 
 Tại sao ở Tây Nguyên cần hết sức chú trọng khai thác đi đôi với tu bổ và bảo vệ rừng? 
II. PHầN dành cho thí sinh từng ban (2,0 điểm) 
 A. Thí sinh Ban KHTN chọn câu 4a hoặc câu 4b 
Câu 4a (2,0 điểm) 
 Dựa vào bảng số liệu d−ới đây và kiến thức đã học, hãy nhận xét và giải thích sự chuyển dịch 
 cơ cấu ngành công nghiệp n−ớc ta. 
 Bảng: Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp n−ớc ta theo nhóm ngành (đơn vị: %) 
 Năm 
 Nhóm ngành 
 1985 1989 1990 1995 2002 
 Nhóm A 
 Nhóm B 
 32,7 
 67,3 
 28,9 
 71,1 
 34,9 
 65,1 
 44,7 
 55,3 
 49,2 
 50,8 
Câu 4b (2,0 điểm) 
 Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Công nghiệp và kiến thức đã học, hãy: 
a) Kể tên và xếp các nhà máy thuỷ điện theo nhóm có công suất: d−ới 1000MW, trên 1000MW. 
b) Giải thích sự phân bố của các nhà máy thuỷ điện n−ớc ta. 
 B. Thí sinh Ban KHXH-NV chọn câu 5a hoặc câu 5b 
Câu 5a (2,0 điểm) 
 Trình bày hiện trạng và biện pháp sử dụng hợp lí đất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long. 
Câu 5b (2,0 điểm) 
 Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy: 
 a) Kể tên 20 trung tâm công nghiệp có ngành thực phẩm. 
 b) Nhận xét và giải thích sự phân bố ngành công nghiệp thực phẩm của n−ớc ta. 
.........Hết......... 
Họ và tên thí sinh: ................................................................... . Số báo danh:............................................................................. 
Chữ ký của giám thị 1: ....................................................... Chữ ký của giám thị 2: .................................................. 

File đính kèm:

  • pdfDe thi Dia li.pdf
  • pdfHuong dan cham Dia li.pdf
Bài giảng liên quan