Bài giảng Địa lí 8 - Hoàng Thị Anh - Tiết 35, Bài 31: Đặc điểm khí hậu Việt Nam

Nét độc đáo của khí hậu nước ta

* So với các nước có cùng vĩ độ, Việt Nam có mùa đông lạnh hơn. Có lượng mưa lớn và độ ẩm cao hơn

* Khí hậu Việt Nam không bị khô hạn như khu vực Bắc Phi và Tây Nam á, cũng không nóng ẩm quanh năm như các quốc đảo ở Đông Nam á

 

ppt35 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Lượt xem: 3688 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Địa lí 8 - Hoàng Thị Anh - Tiết 35, Bài 31: Đặc điểm khí hậu Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ ĐỊA LÝ 8 Gv: Hoàng Thị Anh Lược ®å c¸c ®íi khÝ hËu Ch©u ¸ TiÕt 35- Bài 31 §Æc ®iÓm khÝ hËu ViÖt nam 1. TÝnh chÊt nhiÖt ®íi giã mïa Èm: Hµ Néi HuÕ TP. HCM a. TÝnh chÊt nhiÖt ®íi : Nhiệt độ TB năm một số tỉnh từ Bắc vào Nam Hà Nội: 23,40C Huế: 250C TP Hồ Chí Minh: 26,90C Nhiệt độ TB năm cao(> 210C) - Mặt đất tiếp nhận một lượng nhiệt lớn >1triệu Kcal/ m2 - Sè giê n¾ng cao: 1400 – 3000h/n¨m TiÕt 35 §Æc ®iÓm khÝ hËu ViÖt nam 1. TÝnh chÊt nhiÖt ®íi giã mïa Èm: a. TÝnh chÊt nhiÖt ®íi : Bảng số liệu nhiệt độ TB năm các tỉnh từ Bắc đến Nam: Hà Nội: 23,40C, Huế: 250C TP.HCM: 26,9 0C + Sè kil«calo/m2: 1 triÖu + Sè giê n¾ng cao: 1400 – 3000h/n¨m - Nhiệt độ tăng dần từ Bắc vào Nam - Có nền nhiệt cao (Từ 210 c trở lên) TiÕt 35 §Æc ®iÓm khÝ hËu ViÖt nam 1. TÝnh chÊt nhiÖt ®íi giã mïa Èm: a. TÝnh chÊt nhiÖt ®íi : b. TÝnh chÊt giã mïa : Giã §«ng B¾c Giã T©y Nam - Có nền nhiệt cao (Từ 210 c trở lên) + Sè kil«calo/m2: 1 triÖu + Sè giê n¾ng cao: 1400 – 3000h/n¨m - Nhiệt độ tăng dần từ Bắc vào Nam Giã §«ng B¾c Giã §«ng B¾c - 1 n¨m cã hai mïa giã: Vì Miền Bắc nằm ở vĩ độ cao hơn miền Nam và chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của gió mùa Đông Bắc,trong khi đó gió mùa Đông Bắc càng vào Nam càng suy yếu. TiÕt 35 §Æc ®iÓm khÝ hËu ViÖt nam 1. TÝnh chÊt nhiÖt ®íi giã mïa Èm: a. TÝnh chÊt nhiÖt ®íi : b. TÝnh chÊt giã mïa : - 1 n¨m cã hai mïa giã: + Mïa ®«ng: Giã §«ng b¾c. Nhiệt độ hạ thấp, thời tiết lạnh. Khô hanh. Mưa Ýt. + Mïa hÌ: Giã T©y nam. Mưa lớn độ ẩm cao GIÓ ĐÔNG BẮC GIÓ TÂY NAM TiÕt 35 §Æc ®iÓm khÝ hËu ViÖt nam 1. TÝnh chÊt nhiÖt ®íi giã mïa Èm: a. TÝnh chÊt nhiÖt ®íi : b. TÝnh chÊt giã mïa : c. TÝnh chÊt Èm : B¾c Quang (Hµ Giang) 4802mm Hoµng Liªn S¬n (Lµo Cai) 3552mm HuÕ 2867mm Hßn Ba (Qu¶ng Nam) 3752mm - Lượng mưa lín: 1500 – 2000mm/n¨m - §é Èm kh«ng khÝ cao: > 80%. TiÕt 35 §Æc ®iÓm khÝ hËu ViÖt nam 1. TÝnh chÊt nhiÖt ®íi giã mïa Èm: a. TÝnh chÊt nhiÖt ®íi : b. TÝnh chÊt giã mïa : - 1 n¨m cã hai mïa giã: - Lượng mưa lín:1500–2000mm /n¨m - §é Èm kh«ng khÝ cao: > 80%. c. TÝnh chÊt Èm : + Mïa ®«ng: Giã §«ng b¾c. Nhiệt độ hạ thấp, thời tiết lạnh. Khô hanh. Mưa thấp. + Mïa hÌ: Giã T©y nam. Mưa lớn độ ẩm cao Sa ha ra ViÖt Nam B¾c Phi Xahara BiÓu ®å khÝ hËu hoang m¹c Xhara Hµ Néi Xingapo TiÕt 35 §Æc ®iÓm khÝ hËu ViÖt nam 1. TÝnh chÊt nhiÖt ®íi giã mïa Èm: a. TÝnh chÊt nhiÖt ®íi : b. TÝnh chÊt giã mïa : - 1 n¨m cã hai mïa giã: - Lượng mưa lín: 1500 – 2000mm. - §é Èm kh«ng khÝ cao: > 80%. c. TÝnh chÊt Èm : => T¹o nªn sù ®éc ®¸o cña khÝ hËu ViÖt Nam Nét độc đáo của khí hậu nước ta * So với các nước có cùng vĩ độ, Việt Nam có mùa đông lạnh hơn. Có lượng mưa lớn và độ ẩm cao hơn * Khí hậu Việt Nam không bị khô hạn như khu vực Bắc Phi và Tây Nam á, cũng không nóng ẩm quanh năm như các quốc đảo ở Đông Nam á + Mïa ®«ng: Giã §«ng b¾c. Nhiệt độ hạ thấp, thời tiết lạnh. Khô hanh. Mưa thấp. + Mïa hÌ: Giã T©y nam. Mưa lớn độ ẩm cao TiÕt 35 §Æc ®iÓm khÝ hËu ViÖt nam 1. TÝnh chÊt nhiÖt ®íi giã mïa Èm: a. TÝnh chÊt nhiÖt ®íi : b. TÝnh chÊt giã mïa : c. TÝnh chÊt Èm : 2. TÝnh ®a d¹ng vµ thÊt thường: a. TÝnh ®a d¹ng: Nam Trung Bé (Nha Trang) MiÒn B¾c (Sa Pa) §×nh Phanxip¨ng Ch©n nói §Ønh nói B¨ng tuyÕt ë Sa Pa Mïa Xu©n 1 Mïa h¹ Mïa thu 4 Mïa ®«ng 3 Tõ B¾c xuèng Nam: Hải Vân đèo lớn vượt qua Mưa xuân nay đã chuyển ra nắng hè Tõ ®«ng sang t©y: Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây Bên nắng đốt, bên mưa quay TiÕt 35 §Æc ®iÓm khÝ hËu ViÖt nam 1. TÝnh chÊt nhiÖt ®íi giã mïa Èm: a. TÝnh chÊt nhiÖt ®íi : b. TÝnh chÊt giã mïa : c. TÝnh chÊt Èm : 2. TÝnh ®a d¹ng vµ thÊt thường: a. TÝnh ®a d¹ng: Ph©n ho¸ m¹nh mÏ theo thêi gian, kh«ng gian. Từ thấp lên cao TiÕt 35 §Æc ®iÓm khÝ hËu ViÖt nam 1. TÝnh chÊt nhiÖt ®íi giã mïa Èm: a. TÝnh chÊt nhiÖt ®íi : b. TÝnh chÊt giã mïa : c. TÝnh chÊt Èm : 2. TÝnh ®a d¹ng vµ thÊt thường: a. TÝnh ®a d¹ng: Phiá Bắc §«ng Tr­êng S¬n BiÓn §«ng PhÝa Nam Ph©n ho¸ m¹nh mÏ theo thêi gian, kh«ng gian. Từ thấp lên cao + Chia thµnh: 4 miÒn khÝ hËu Hoµnh S¬n (180 B) trë ra Tõ Hoµnh S¬n ®Õn mòi Dinh Nam Bé -T©y Nguyªn Vïng biÓn ViÖt Nam -Mïa ®«ng l¹nh : Ýt mư­a, nöa cuèi cã m­ư­a phïn -Mïa hÌ : nãng, nhiÒu m­ưa. -KhÝ hËu cËn xÝch ®¹o, nãng quanh n¨m,mét n¨m cã 2 mïa: mïa kh« vµ mïa m­ưa. -Mïa m­ưa dÞch sang mïa thu ®«ng -Mang tÝnh chÊt giã mïa nhiÖt ®íi h¶i d­ương. bd TiÕt 35 §Æc ®iÓm khÝ hËu ViÖt nam 1. TÝnh chÊt nhiÖt ®íi giã mïa Èm: a. TÝnh chÊt nhiÖt ®íi : b. TÝnh chÊt giã mïa : c. TÝnh chÊt Èm : 2. TÝnh ®a d¹ng vµ thÊt thường: a. TÝnh ®a d¹ng: Ph©n ho¸ m¹nh mÏ theo thêi gian, kh«ng gian. Chia thµnh: + 4 MiÒn khÝ hËu b. TÝnh thÊt thường: TiÕt 35 §Æc ®iÓm khÝ hËu ViÖt nam 1. TÝnh chÊt nhiÖt ®íi giã mïa Èm: a. TÝnh chÊt nhiÖt ®íi : b. TÝnh chÊt giã mïa : c. TÝnh chÊt Èm : 2. TÝnh ®a d¹ng vµ thÊt thường: a. TÝnh ®a d¹ng: Ph©n ho¸ m¹nh mÏ theo thêi gian, kh«ng gian. Chia thµnh: + 4 MiÒn khÝ hËu b. TÝnh thÊt thường: - Nhiệt độ, mưa bão, rét… mỗi năm một khác Gió Tây khô nóng ở Tây Bắc và Bắc Trung Bộ video a. B¾c Bé b. Trung Bé c. Nam Bé d. B¾c Bé vµ Trung Bé e. C¶ abcd ®Òu ®óng Sù thÊt thường trong chÕ ®é nhiÖt chñ yÕu diÔn ra ë miÒn nµo ? D TiÕt 35 §Æc ®iÓm khÝ hËu ViÖt nam 1. TÝnh chÊt nhiÖt ®íi giã mïa Èm: TÝnh chÊt nhiÖt ®íi : - Có nền nhiệt cao (Từ 210 c trở lên) b. TÝnh chÊt giã mïa : - 1 n¨m cã hai mïa giã: + Mïa ®«ng: Giã §«ng b¾c. Nhiệt độ hạ thấp, thời tiết lạnh, khô hanh. Mưa thấp + Mïa hÌ: Giã T©y nam. Mưa lớn, độ ẩm cao. - Lượng mưa lín: 1500 – 2000mm. - §é Èm kh«ng khÝ cao: > 80%. c. TÝnh chÊt Èm : 2. TÝnh ®a d¹ng vµ thÊt thường: TÝnh ®a d¹ng: Ph©n ho¸ m¹nh mÏ theo thêi gian, kh«ng gian. Chia thµnh: + 4 MiÒn khÝ hËu b. TÝnh thÊt thường - Nhiệt độ, mưa bão, rét… mỗi năm một khác - Gió Tây khô nóng ở Tây Bắc và Bắc Trung Bộ D. C¶ 3 nh©n tè trªn. B. Hoµn lưu giã mïa. C. §Þa h×nh. § A.VÞ trÝ ®Þa lÝ. Những Nhân tố nào đã làm cho khí hậu nước ta có tính chất đa dạng thất thường như vậy? Những trận siêu bão Biểu đồ tăng nhiệt độ Băng tan, băng hà lùi về 2 cực điền từ thích hợp vào các vị trí bị che lấp trong những câu sau - Khí hậu nước ta có tính chất .................. gió mùa, nóng ẩm, mưa nhiều, diễn biến phức tạp. - Hàng năm lãnh thổ nước ta nhận được lượng ......................... rất lớn, số giờ nắng nhiều, nhiệt độ cao, .................. và độ ẩm không khí lớn. - Khí hậu nước ta thay đổi theo mùa và theo vùng (từ thấp lên cao, từ ............ vào ................, từ tây sang đông) rất rõ rệt. lượng mưa * Bµi tËp cñng cè bøc x¹ MÆt Trêi nam b¾c nhiÖt ®íi Bµi tËp 1 2 3 5 4 H­ƯỚNG dÉn vÒ nhµ: 1. §äc bµi ®äc thªm: Giã T©y kh« nãng ë nước ta. 2. Häc, lµm bµi tËp trong vë BT 3.TiÕp tôc s­ưu tÇm nh÷ng c©u ca dao, tôc ng÷ vÒ thêi tiÕt, khÝ hËu ë n­ước ta. 4. §äc, so¹n bµi 32: C¸c mïa thêi tiÕt, khÝ hËu ë nước ta. CHµO TẠM BIỆT Xin chân thành cám ơn các cô đã dự giờ thăm lớp. Cám ơn các em đã nổ lực nhiều trong tiết học hôm nay 

File đính kèm:

  • pptBai 31 Dac diem khi hau Viet Nam.ppt