Bài giảng Địa lí 8 - Lê Đăng Quỳnh - Tiết 10, Bài 8: Tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội

? (Qua H8.1) cho biết các nước khu vực Tây Nam á và các vùng nội địa có các cây trồng, vật nuôi nào là phổ biến nhất? (NHÓM II)

 

ppt21 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Lượt xem: 2097 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Địa lí 8 - Lê Đăng Quỳnh - Tiết 10, Bài 8: Tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
 GV Thực hiện: Lê Đăng Quỳnh MễN: ĐỊA Lí 8 Kiểm tra bài cũ: Tiết 10. Bài 8: Tình hình phát triển kinh tế – xã hội ở các nước châu á I. Nông nghiệp - Cơ cấu cây trồng vật nuôi đa dạng Tiết 10. Bài 8: Tình hình phát triển kinh tế – xã hội ở các nước châu á I. Nông nghiệp - Cơ cấu cây trồng vật nuôi đa dạng Tiết 10. Bài 8: Tình hình phát triển kinh tế – xã hội ở các nước châu á I. Nông nghiệp Thảo luận: ? (Qua H8.1) cho biết các nước khu vực Đông á, Đông Nam á và Nam á có các cây trồng, vật nuôi chủ yếu nào? (NHóM I) ? (Qua H8.1) cho biết các nước khu vực Tây Nam á và các vùng nội địa có các cây trồng, vật nuôi nào là phổ biến nhất? (NHóM II) ? -Qua thụng tin SGK và điền kiến thức thớch hợp vào chỗ (…) ? (NHóM IIi) - Cây … là cây lương thực quan trọng nhất … chiếm … sản lượng lỳa gạo toàn thế giới. … chiếm … sản lượng lỳa mỡ toàn thế giới ? Quan sỏt biểu đồ (H8.2) cho biết những nước nào của Chõu Á sản xuất nhiều lỳa gạo nhất ? Tỉ lệ so với thế giới ? - Những nước nào xuất khẩu gạo đứng đầu thế giới ? ( Nhúm 4) - Cơ cấu cây trồng vật nuôi đa dạng Tiết 10. Bài 8: Tình hình phát triển kinh tế – xã hội ở các nước châu á Thảo luận: ? (Qua H8.1) cho biết các nước khu vực Đông á, Đông Nam á và Nam á có các cây trồng, vật nuôi chủ yếu nào? (NHóM I) -Lỳa gạo, lỳa mỡ, ngụ -Bụng, cao su, cà phờ, chố… Trõu ,bũ, lợn, gia cầm… I. Nông nghiệp - Cơ cấu cây trồng vật nuôi đa dạng Tiết 10. Bài 8: Tình hình phát triển kinh tế – xã hội ở các nước châu á Thảo luận: -Lỳa gạo, lỳa mỡ, ngụ -Bụng, cao su, cà phờ, chố… -Lỳa mỡ , ngụ. -Bụng ,chà là… Trõu ,bũ, lợn, gia cầm… -Cừu, dờ ,bũ ngựa… ? (Qua H8.1) cho biết các nước khu vực Tây Nam á và các vùng nội địa có các cây trồng, vật nuôi nào là phổ biến nhất? (NHóM II) ? : Tại sao cõy trồng và vật nuụi ở Tõy Nam Á , Trung Á lại khỏc với cỏc khu vực ĐNÁ, ĐÁ, NÁ ? I. Nông nghiệp - Cơ cấu cây trồng vật nuôi đa dạng Tiết 10. Bài 8: Tình hình phát triển kinh tế – xã hội ở các nước châu á Thảo luận: -Lỳa gạo, lỳa mỡ, ngụ -Bụng, cao su, cà phờ, chố… -Lỳa mỡ , ngụ. -Bụng ,chà là… Trõu ,bũ, lợn, gia cầm… -Cừu, dờ ,bũ ngựa… ? (Qua H8.1) cho biết các nước khu vực Tây Nam á và các vùng nội địa có các cây trồng, vật nuôi nào là phổ biến nhất? (NHóM II) Vỡ cỏc khu vực cú đặc điểm khớ hậu khỏc nhau ( Tõy Nam Á , Trung Á cú khớ hậu lục địa . Đụng Nam Á , Đụng Á , Nam Á cú khớ hậu giú mựa) I. Nông nghiệp - Cơ cấu cây trồng vật nuôi đa dạng Tiết 10. Bài 8: Tình hình phát triển kinh tế – xã hội ở các nước châu á Thảo luận: - Cõy … là cây lương thực quan trọng nhất … chiếm …… sản lượng lỳa gạo toàn thế giới. … chiếm … sản lượng lỳa mỡ toàn thế giới. Lúa nước Lỳa nước 93% Lỳa mỡ 39% ? -Qua thụng tin SGK và điền kiến thức thớch hợp vào chỗ (…) ? (NHóM IIi) - Cây … là cây lương thực quan trọng nhất … chiếm … sản lượng lỳa gạo toàn thế giới. … chiếm … sản lượng lỳa mỡ toàn thế giới I. Nông nghiệp - Cơ cấu cây trồng vật nuôi đa dạng Tiết 10. Bài 8: Tình hình phát triển kinh tế – xã hội ở các nước châu á Thảo luận: ? Quan sỏt biểu đồ (H8.2) cho biết những nước nào của Chõu Á sản xuất nhiều lỳa gạo nhất ? Tỉ lệ so với thế giới ? - Những nước nào xuất khẩu gạo đứng đầu thế giới ? ( Nhúm 4) - Nước đủ dựng và xuất khẩu gạo: Trung Quốc, Ấn Độ, - Hai nước xuất khẩu lỳa gạo lớn nhất : Việt Nam, Thỏi Lan. I. Nông nghiệp - Cơ cấu cây trồng vật nuôi đa dạng Tiết 10. Bài 8: Tình hình phát triển kinh tế – xã hội ở các nước châu á Thảo luận: I. Nông nghiệp - Cơ cấu cây trồng vật nuôi đa dạng Tiết 10. Bài 8: Tình hình phát triển kinh tế – xã hội ở các nước châu á Thảo luận: Phi lớp pin In đụ nờ xi a Việt Nam Việt Nam I. Nông nghiệp - Cơ cấu cây trồng vật nuôi đa dạng Tiết 10. Bài 8: Tình hình phát triển kinh tế – xã hội ở các nước châu á -Cây lúa gạo là cây lương thực quan trọng nhất -Lúa gạo chiếm 93% sản lượng lúa gạo toàn thế giới. -Lúa mì chiếm 39% sản lượng lúa mì toàn thế giới. I. Nông nghiệp - Cơ cấu cây trồng vật nuôi đa dạng II. Công nghiệp - Xu thế chung về sự phỏt triển cụng nghiệp ở cỏc nước Chõu Á? - Cỏc nước đều ưu tiờn phỏt triển cụng nghiệp Tiết 10. Bài 8: Tình hình phát triển kinh tế – xã hội ở các nước châu á -Cây lúa gạo là cây lương thực quan trọng nhất -Lúa gạo chiếm 93% sản lượng lúa gạo toàn thế giới. -Lúa mì chiếm 39% sản lượng lúa mì toàn thế giới. I. Nông nghiệp - Cơ cấu cây trồng vật nuôi đa dạng II. Công nghiệp - Cỏc nước đều ưu tiờn phỏt triển cụng nghiệp CH : Trỡnh độ cụng nghiệp giữa cỏc nước như thế nào ? - Công nghiệp phát triển chưa đồng đều Tiết 10. Bài 8: Tình hình phát triển kinh tế – xã hội ở các nước châu á -Cây lúa gạo là cây lương thực quan trọng nhất -Lúa gạo chiếm 93% sản lượng lúa gạo toàn thế giới. -Lúa mì chiếm 39% sản lượng lúa mì toàn thế giới. I. Nông nghiệp - Cơ cấu cây trồng vật nuôi đa dạng II. Công nghiệp - Cỏc nước đều ưu tiờn phỏt triển cụng nghiệp. - Công nghiệp phát triển chưa đồng đều . - Kể tờn cỏc mặt hàng là sản phẩm cụng nghiệp nổi tiếng củaaNhatj Bản, Hàn Quốc cú trờn thị trường Việt Nam ? - Cụng nghiệp luyện kim, cơ khớ điện tử phỏt triển mạnh: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc , Ấn Độ , Đài Loan… Tiết 10. Bài 8: Tình hình phát triển kinh tế – xã hội ở các nước châu á -Cây lúa gạo là cây lương thực quan trọng nhất -Lúa gạo chiếm 93% sản lượng lúa gạo toàn thế giới. -Lúa mì chiếm 39% sản lượng lúa mì toàn thế giới. I. Nông nghiệp - Cơ cấu cây trồng vật nuôi đa dạng II. Công nghiệp - Cỏc nước đều ưu tiờn phỏt triển cụng nghiệp. - Công nghiệp phát triển chưa đồng đều . - Cụng nghiệp luyện kim, cơ khớ điện tử phỏt triển mạnh: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc , Ấn Độ , Đài Loan… - Qua bảng 8.1(SGK–27)Cho biết cỏc nước khai thỏc than,dầu mỏ lớn nhất ? Tiết 10. Bài 8: Tình hình phát triển kinh tế – xã hội ở các nước châu á -Cây lúa gạo là cây lương thực quan trọng nhất -Lúa gạo chiếm 93% sản lượng lúa gạo toàn thế giới. -Lúa mì chiếm 39% sản lượng lúa mì toàn thế giới. I. Nông nghiệp - Cơ cấu cây trồng vật nuôi đa dạng II. Công nghiệp - Cỏc nước đều ưu tiờn phỏt triển cụng nghiệp. - Công nghiệp phát triển chưa đồng đều . - Cụng nghiệp luyện kim, cơ khớ điện tử phỏt triển mạnh: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc , Ấn Độ , Đài Loan… - Qua bảng 8.1(SGK–27)Cho biết cỏc nước khai thỏc than,dầu mỏ chủ yếu để xuất khẩu ? Cụng nghiệp khai khoỏng, cụng nghiệp chế biến phỏt triển ở nhiều nước. Tiết 10. Bài 8: Tình hình phát triển kinh tế – xã hội ở các nước châu á -Cây lúa gạo là cây lương thực quan trọng nhất -Lúa gạo chiếm 93% sản lượng lúa gạo toàn thế giới. -Lúa mì chiếm 39% sản lượng lúa mì toàn thế giới. I. Nông nghiệp - Cơ cấu cây trồng vật nuôi đa dạng II. Công nghiệp - Cỏc nước đều ưu tiờn phỏt triển cụng nghiệp. - Công nghiệp phát triển chưa đồng đều . - Cụng nghiệp luyện kim, cơ khớ điện tử phỏt triển mạnh: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc , Ấn Độ , Đài Loan… -Cụng nghiệp khai khoỏng, cụng nghiệp chế biến phỏt triển ở nhiều nước. III. DịCH Vụ -Qua Bảng 7.2 hóy cho biết - Tỉ trọng giỏ trị dịch vụ trong cơ cấu GDP của Hàn Quốc, Nhật Bản ? Cỏc nước cú hoạt động dịch vụ cao như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Xingapo Tiết 10. Bài 8: Tình hình phát triển kinh tế – xã hội ở các nước châu á -Cây lúa gạo là cây lương thực quan trọng nhất -Lúa gạo chiếm 93% sản lượng lúa gạo toàn thế giới. -Lúa mì chiếm 39% sản lượng lúa mì toàn thế giới. I. Nông nghiệp - Cơ cấu cây trồng vật nuôi đa dạng II. Công nghiệp - Cỏc nước đều ưu tiờn phỏt triển cụng nghiệp. - Công nghiệp phát triển chưa đồng đều . - Cụng nghiệp luyện kim, cơ khớ điện tử phỏt triển mạnh: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc , Ấn Độ , Đài Loan… -Cụng nghiệp khai khoỏng, cụng nghiệp chế biến phỏt triển ở nhiều nước. III. DịCH Vụ - Cỏc nước cú hoạt động dịch vụ cao như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Xingapo - Mối quan hệ giữa tỉ trọng dịch vụ với GDP theo đầu người của Hàn Quốc , Nhật Bản ? - GDP/người cao : Nhật Bản 33.400 USD/người, Hàn Quốc 8.861 USD/người Tiết 10. Bài 8: Tình hình phát triển kinh tế – xã hội ở các nước châu á -Cây lúa gạo là cây lương thực quan trọng nhất -Lúa gạo chiếm 93% sản lượng lúa gạo toàn thế giới. -Lúa mì chiếm 39% sản lượng lúa mì toàn thế giới. I. Nông nghiệp - Cơ cấu cây trồng vật nuôi đa dạng II. Công nghiệp - Cỏc nước đều ưu tiờn phỏt triển cụng nghiệp. - Công nghiệp phát triển chưa đồng đều . - Cụng nghiệp luyện kim, cơ khớ điện tử phỏt triển mạnh: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc , Ấn Độ , Đài Loan… -Cụng nghiệp khai khoỏng, cụng nghiệp chế biến phỏt triển ở nhiều nước. III. DịCH Vụ - Cỏc nước cú hoạt động dịch vụ cao như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Xingapo - Nhận xột về tỉ trọng giỏ trị dịch vụ trong cơ cấu GDP của cỏc nước trong bảng sau ? - Ngày càng phỏt triển => Đời sống nhõn dõn được cải thiện và nõng cao rừ rệt. Tiết 10. Bài 8: Tình hình phát triển kinh tế – xã hội ở các nước châu á -Cây lúa gạo là cây lương thực quan trọng nhất -Lúa gạo chiếm 93% sản lượng lúa gạo toàn thế giới. -Lúa mì chiếm 39% sản lượng lúa mì toàn thế giới. I. Nông nghiệp - Cơ cấu cây trồng vật nuôi đa dạng II. Công nghiệp - Cỏc nước đều ưu tiờn phỏt triển cụng nghiệp. - Công nghiệp phát triển chưa đồng đều . - Cụng nghiệp luyện kim, cơ khớ điện tử phỏt triển mạnh: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc , Ấn Độ , Đài Loan… -Cụng nghiệp khai khoỏng, cụng nghiệp chế biến phỏt triển ở nhiều nước. III. DịCH Vụ - Cỏc nước cú hoạt động dịch vụ cao như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Xingapo - Ngày càng phỏt triển => Đời sống nhõn dõn được cải thiện và nõng cao rừ rệt. Bài tập củng cố: Điền tờn một số quốc gia và vựng lónh thổ chõu Á đó đạt được thành tựu lớn trong phỏt triển kinh tế vào bảng sau: Tờn cỏc nước và vựng lónh thổ Ngành kinh tế Nhúm nước Cỏc nước đụng dõn sản xuất đủ lương thực Cỏc nước xuất khẩu nhiều gạo Cường quốc cụng nghiệp Trung Quốc, Ấn Độ Thỏi Lan, Việt Nam Cỏc nước và vựng lónh thổ cụng nghiệp mới Nụng nghiệp Cụng nghiệp Dịch vụ Ngành dịch vụ phỏt triển cao Nhật Bản Xingapo, Hàn Quốc, Đài Loan Nhật Bản, Xingapo, Hàn Quốc 

File đính kèm:

  • pptTHAO GIANG.ppt