Bài giảng Địa lí 8 - Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản Châu Á

Có nhiều hệ thống núi cao, sơn nguyên đồ sộ , nhiều hệ thống sông

lớn chảy qua các đồng bằng.

 

ppt15 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Lượt xem: 1641 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Địa lí 8 - Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản Châu Á, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
KiÓm tra bµi cò: C©u 1: KÓ tªn vµ nªu diÖn tÝch c¸c ch©u lôc ®· häc trong ch­¬ng tr×nh ®Þa lÝ líp 7? C©u 2: Ch©u lôc nµo ®­îc gäi lµ cùc l¹nh cña thÕ giíi: Ch©u MÜ b. Ch©u §¹i D­¬ng. c. Ch©u ¢u d. Ch©u Nam Cùc O C©u 3: Ch©u lôc nµo ®­îc hîp thµnh tõ hai lôc ®Þa: Ch©u MÜ b. Ch©u §¹i D­¬ng. c. Ch©u ¢u d. Ch©u Nam Cùc O H×nh 1.1: L­îc ®å vÞ trÝ ®Þa lÝ ch©u ¸ trªn §Þa CÇu. Châu Á tiếp giáp châu lục, đại dương nào? Mũi Sê-li-u-xkin 77044’B Mũi Pi-ai 1016’B H×nh 1.1: L­îc ®å vÞ trÝ ®Þa lÝ ch©u ¸ trªn §Þa CÇu. H×nh 1.1: L­îc ®å vÞ trÝ ®Þa lÝ ch©u ¸ trªn §Þa CÇu. H×nh 1.1: L­îc ®å vÞ trÝ ®Þa lÝ ch©u ¸ trªn §Þa CÇu. H×nh 1.2: L­îc ®å ®Þa h×nh, kho¸ng s¶n vµ s«ng hå ch©u ¸ D·y nói Himalaya-nãc nhµ thÕ giíi Nói Phó SÜ (NhËt B¶n) cao 3776m §Ønh Everest cao 8848m S¬n nguyªn T©y T¹ng (Trung Quèc) §ång b»ng s«ng Cöu Long (ViÖt Nam) S«ng Tr­êng Giang (Trung Quèc) S¬n nguyªn ë M«ng Cæ C¸c d¹ng ®Þa h×nh Chñ yÕu Địa hình châu Á bị cắt xẻ phức tạp là do : A D C B Có nhiều núi cao , sơn nguyên đồ sộ , thung lũng sâu rộng Núi và cao nguyên cao đồ sộ chạy theo hai hướng chính , nhiều đồng bằng rộng nằm xen kẽ với nhau Núi , sơn nguyên và đồng bằng rộng lớn nằm xen kẽ với nhau Có nhiều hệ thống núi cao, sơn nguyên đồ sộ , nhiều hệ thống sông lớn chảy qua các đồng bằng. H×nh 1.2: L­îc ®å ®Þa h×nh, kho¸ng s¶n vµ s«ng hå ch©u ¸ LƯỢC ĐỒ TỰ NHIÊN CHÂU ÂU LƯỢC ĐỒ TỰ NHIÊN CHÂU Á LƯỢC ĐỒ TỰ NHIÊN CHÂU MĨ H×nh 1.2: L­îc ®å ®Þa h×nh, kho¸ng s¶n vµ s«ng hå ch©u ¸ Ở châu Á, dầu mỏ và khí đốt tập trung chủ yếu ở : §«ng Nam ¸, Nam ¸ vµ T©y Nam ¸ B¾c ¸ vµ T©y Nam ¸ T©y Nam ¸ vµ §«ng Nam ¸ Trªn toµn l·nh thæ ch©u ¸ Nối ý ở cột A phù hợp với ý ở cột B A Đồng bằng B Sông Tây Xi - bia Ấn Hằng Hoa Trung Tu - ran Xưa Đa-ri-a và A-mu Đa-ri-a Hoàng Hà Hoa Bắc Ti-grơ, Ơ-phrát Ô-bi ; I-ê-nit-xây Ấn, Hằng Lưỡng Hà Trường Giang 

File đính kèm:

  • ppt1 Vi tri dia li dia hinh va khoang san chau A.ppt
Bài giảng liên quan