Bài giảng Địa lí 9 - Nguyễn Viết Hà - Các dân tộc, sự phân bố dân cư

So sánh mật độ dân số của nước Việt Nam so với mật độ dân số của các nước trong bảng và so với mật độ dân số trung bình của toàn thế giới .

Từ bảng so sánh trên em có nhận xét gì về mật độ dân số Việt Nam .

 

ppt54 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Lượt xem: 1723 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Địa lí 9 - Nguyễn Viết Hà - Các dân tộc, sự phân bố dân cư, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Mơn: Địa lí Bài: Các dân tộc, sự phân bố dân cư GV: Nguyễn Viết Hà 1.Năm 2004 nước ta có số dân là bao nhiêu? A. 82 triệu người B. 83,7 triệu người C.63,8 triệu người KiĨm tra bµi cị : 2/ Nước ta cĩ số dân đứng hàng thứ mấy trong số các nước ở Đơng Nam Á? A. Thứ 2 B. Thứ 3 C. Thứ 4 Thứ năm ngày 27 tháng 10 năm 2011 Địa lí 2. Dân số nước ta tăng nhanh gây ra những khó khăn gì trong việc nâng cao đời sống của nhân dân? A. Lµm cho tµi nguyªn thiªn nhiªn bÞ c¹n kiƯt v× sư dơng nhiỊu. B. TrËt tù x· héi cã nguy c¬ bÞ vi ph¹m cao. C.. Đời sống nhân dân thấp, nhu cầu phương tiện sinh hoạt thiếu thốn, ảnh hưởng đến sức khỏe, việc học tập ... D. Tất cả các ý trên Thứ năm ngày 27 tháng 10 năm 2011 Địa lí Kiểm tra bài cũ Cô tuyên dương cả lớp Thứ năm ngày 27 tháng 10 năm 2011 §Þa lÝ Cả lớp hát bài: Thiếu nhi thế giới liên hoan ( lời 2) 1. Các dân tộc 2. Mật độ dân số 3. Sự phân bố dân cư Địa lí: Thứ năm ngày 27 tháng 10 năm 2011 Người Mường Người Tày Người Tà- ôi Người Gia-rai Người Chăm Người Mường ( 919000) Người Tày ( 1.190.000) Người Tà-ôi ( 38.945) Người Gia-rai (242.000) Trình bày những thông tin của các dân tộc mà em biết cho các bạn cùng nghe ? Bản đồ Hành chính Việt Nam Ê-đê KINH KINH KINH Tày Thái H’’Mơng Mường Chăm Khơ me KINH Dao PHÂN BỐ CÁC DÂN TỘC Nùng HOA BANA, ÊĐÊ, GIA RAI BANA, ÊĐÊ, GIA RAI Mường Mường Chăm BANA, ÊĐÊ, GIA RAI SỰ PHÂN BỐ CÁC DÂN TỘC Người Kinh (Việt) sống tập trung ở đồng bằng, ven biển. 1. Các dân tộc Địa lí: Thứ năm ngày 27 tháng 10 năm 2011 S¸n D×u Người Vân Kiều 1. Các dân tộc Địa lí: Thứ năm ngày 27 tháng 10 năm 2011 Người Pacơ Người Chứt 1. Các dân tộc Địa lí: Thứ năm ngày 27 tháng 10 năm 2011 Người La hủ Người Phù lá 1. Các dân tộc Địa lí: Thứ năm ngày 27 tháng 10 năm 2011 Người Nùng Người Thái 1. Các dân tộc Địa lí: Thứ năm ngày 27 tháng 10 năm 2011 Người Dao Người Lơ Lơ 1. Các dân tộc Địa lí: Thứ năm ngày 27 tháng 10 năm 2011 Điền vào chổ chấm Nước ta có……...……… …dân tộc Dân tộc ... có số dân đông nhất , sống tập trung chủ yếu ……... Các dân tộc …... Chủ yếu sống ... Thứ năm ngày 27 tháng 10 năm 2011 Địa lí:  1. Các dân tộc . Nước ta có 54 dân tộc dân tộc Dân tộc Kinh ( Việt ) Có số dân đông nhất , sống tập trung chủ yếu các đồng bằng , ven biển Các dân tộc ít người Chủ yếu sống ở vùng núi và cao nguyên Thứ năm ngày 27 tháng 10 năm 2011 Địa lí:  1.Các dân tộc . 2. Mật độ dân số Thứ năm ngày 27 tháng 10 năm 2011 Địa lí:  1.Các dân tộc . MĐDS = Tổng số dân : DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN 2. Mật độ dân số (Số người sống/km2 ) (Người ) (km2 ) Thứ năm ngày 27 tháng 10 năm 2011 Địa lí: . 2. Mật độ dân số 1. Các dân tộc Ví dụ Dân số của Thị xã Ninh Hịa năm 2010 là ; Tổng số dân : 240 000 người Diện tích đất tự nhiên : 1200 km2 . Tính MĐDS của Thị xã Ninh Hịa năm 2010 Bài giải Mật độ dân số của Thị xã Ninh Hịa năm 2010 là 240 000 : 1200 = 200 (người/km2) Bảng số liệu về mật độ dân số của một số nước châu Á Quan sát kỹ bảng số liệu rồi : So sánh mật độ dân số của nước Việt Nam so với mật độ dân số của các nước trong bảng và so với mật độ dân số trung bình của toàn thế giới . Từ bảng so sánh trên em có nhận xét gì về mật độ dân số Việt Nam . Bảng số liệu về mật độ dân số của một số nước châu Á Qua bảng số liệu cho thấy Mật độ dân số nước ta cao Thứ năm ngày 27 tháng 10 năm 2011 Địa lí:  1.Các dân tộc 2. Mật độ dân số 3. Phân bố dân cư ChØ trªn l­ỵc ®å vµ nªu: 1. C¸c vïng cã mËt ®é d©n sè trªn 1000 ng­êi / 1km2? 2. Nh÷ng vïng nµo cã mËt ®é d©n sè tõ 501 ®Õn 1000 ng­êi / 1km2? 3. C¸c vïng cã mËt ®é d©n sè tõ 100 ®Õn 500 ng­êi / 1km2. 4. C¸c vïng cã mËt ®é d©n sè d­íi 100 ng­êi / 1km2 Th¶o luËn nhãm 6: Hình 2: Lược đờ mật đợ dân sớ Việt Nam Nh÷ng vïng cã mËt ®é d©n sè trªn 1.000 ng­êi/km2 lµ. Lµ c¸c thµnh phè lín: Hµ Néi H¶i Phßng TP Hå ChÝ Minh Vµ mét sè TP kh¸c ven biĨn * Nh÷ng vïng cã mËt ®é d©n sè tõ 501 ®Õn 1.000 ng­êi/km2 lµ. Lµ mét sè n¬i: §ồng bằng B¾c Bé §ồng Bằng Nam Bé §ồng Bằng ven biĨn miỊn Trung Cao nguyªn §¾c L¾k * Nh÷ng vïng cã mËt ®é d©n sè tõ 100 ®Õn 500 ng­êi/km2 lµ. Lµ mét sè n¬i: Trung du B¾c Bé §ång b»ng Nam Bé §ång b»ng ven biĨn miỊn Trung Cao nguyªn §¾c L¾k Nh÷ng vïng cã mËt ®é d©n sè d­íi 100 ng­êi/km2 lµ. Lµ mét sè n¬i ë vïng nĩi 	Qua phân tích trên hãy cho biết : dân cư nước ta tập trung đơng ở vùng nào/ vùng nào dân cư sống thưa thớt? 	Dân cư nước ta tập trung đơng đúc ở vùng đồng bằng, các đơ thị lớn, thưa thớt ở vùng núi và nơng thơn. Thứ năm ngày 27 tháng 10 năm 2011 Địa lí: - Việc dân cư tập trung đông đúc ở vùng đồng bằng, vùng ven biển gây ra hậu quả gì cho dân cư các vùng này? - Việc dân cư tập trung đông đúc ở vùng đồng bằng, vùng ven biển làm cho người dân ở những vùng này thiếu việc làm. 3. Phân bố dân cư: Thứ năm ngày 27 tháng 10 năm 2011 Địa lí: 3. Phân bố dân cư: - Việc dân cư sống thưa thớt ở miền núi gây hậu quả gì cho việc phát triển kinh tế của vùng này? - Việc dân cư sống thưa thớt ở miền núi dẫn đến thiếu lao động cho sản xuất, kinh tế ở vùng này kém phát triển. Vïng nĩi NhiỊu tµi nguyªn D©n c­ th­a thít ThiÕu lao ®éng Thõa lao ®éng §ång b»ng, ven biĨn D©n c­ ®«ng ®ĩc §Êt chËt S¬ ®å vỊ t¸c ®éng cđa sù ph©n bè d©n c­ ®Õn c¸c vïng l·nh thỉ Di d©n Thứ năm ngày 27 tháng 10 năm 2011 Địa lí: 3. Phân bố dân cư: - Qua ph©n tÝch trªn em thÊy sù ph©n bè d©n c­ ë n­íc ta cã ®Ỉc ®iĨm g×? - D©n c­ n­íc ta ph©n bè kh«ng ®ång ®Ịu, d©n c­ tËp trung ®«ng ®ĩc ë vïng ®ång b»ng, ven biĨn vµ th­a thít ë vïng nĩi. Kho¶ng ¾ d©n sè n­íc ta sèng ë vïng n«ng. Bµi tËp: §iỊn tõ cßn thiÕu vµo chç trèng: ViƯt Nam lµ n­íc cã .... d©n téc, trong ®ã ng­êi ..... cã sè d©n ®«ng nhÊt. N­íc ta cã mËt ®é d©n sè ... tËp trung d©n c­ ®«ng ®ĩc ë c¸c vïng ...................... ....... vµ th­a thít ë c¸c... . Kho¶ng 3/4 d©n sè n­íc ta sèng ë ...... nhiỊu Kinh (ViƯt) cao, ®ång b»ng, ven biĨn vïng nĩi n«ng th«n. Trß ch¬i: “ Người cùng thắng” Thứ năm ngày 27 tháng 10 năm 2011 Địa lí: 1. Các dân tộc 2. Mật độ dân số 3. Phân bố dân cư Việt Nam là nước có nhiều dân tộc, trong đó người Kinh ( Việt ) có số dân đông nhất . Nước ta có mật độ dân số cao, dân cư tập trung đông đúc ở các đồng bằng, ven biển và thưa thớt ở vùng núi. Khoảng ¾ dân số nước ta sống ở nông thôn PHIM MINH HỌACÁC DÂN TỘC Ở VIỆT NAM Dặn dò: Ôn lại những nội dung vừa học bài các dân tộc, sự phân bố dân cư . Thực hiện tình đoàn kết thương yêu nhau với các bạn dân tộc cùng học trong lớp Chuẩn bị bài:Nông Nghiệp . Tìm hiểu về Nông Nghiệp nước ta như thế nào để chuẩn bị tốt cho tiết học sau . Ạ MỖ TRƯỜNG TIỂU HỌC NINH THƯỢNG THỊ Xà NINH HỊA- KHÁNH HỊA. XIN CHÀO GOOD BYE SEE YOU AGAIN BỘ ẢNH THAM KHẢO CON CHÁU RỒNG TIÊN CÁC DÂN TỘC, SỰ PHÂN BỐ DÂN CƯ NÙNG KINH TÀY THÁI H’’MƠNG MƯỜNG DAO H’’RÊ K’ HO CO PA CƠ HOA KHƠ ME CHĂM MẠ GIA RAI Ê ĐÊ Dân tộc Mường Dân tộc Kinh Dân tộc Ê đê Dân tộc K’Ho CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM CÁC DÂN TỘC ÍT NGƯỜI Ở VÙNG NÚI TRUNG DU PHÍA BẮC CÁC DÂN TỘC ÍT NGƯỜI SỐNG TRÊN DÃY TRƯỜNG SƠN CÁC DÂN TỘC ÍT NGƯỜI SỐNG Ở TÂY NGUYÊN TIẾT HỌC KẾT THÚC CHÚC CÁC EM HỌC GIỎI 

File đính kèm:

  • pptDia ly Cac dan toc Viet Nam.ppt
Bài giảng liên quan