Bài giảng Địa lí 9 - Tiết 13, Bài 13: Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ

+ Trong sx: giúp các nhà kinh doanh chỉ đạo sx, tạo cầu nối cho cơ sở sx, giữa các vùng, giữa nước ta với các nước khác trên TG.

+ Trong đời sống: vận chuyển thông tin kịp thời, chính xác giúp cho con người xích lại gần nhau, giảm khoảng cách không gian lãnh thổ,.

 

ppt23 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Lượt xem: 4178 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Địa lí 9 - Tiết 13, Bài 13: Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
 KIỂM TRA BÀI CŨ ? Hãy cho biết cơ cấu của ngành công nghiệp ở nước ta? ? Hãy cho biết đặc điểm của ngành khai thác nhiên liệu? TiÕt 13 - Baøi 13: VAI TROØ, ÑAËC ÑIEÅM PHAÙT TRIEÅN VAØ PHAÂN BOÁ CUÛA DÒCH VUÏ  I. CÔ CAÁU VAØ VAI TROØ CUÛA DÒCH VUÏ TRONG NEÀN KINH TEÁ Cô caáu ngaønh dòch vuï Hình 13.1.Biểu đồ cơ cấu GDP của các ngành dịch vụ, năm 2002 (%) Dựa vào H13.1: Hãy nêu cơ cấu ngành dịch vụ? Kể tên một số ngành trong từng nhóm ? Dịch vụ tiêu dùng Khách sạn Siêu thị BigC Sân gôn Dịch vụ sửa chữa ? Quan sát các bức ảnh trên em cho biết chúng thuộc loại dịch vụ gì? Dịch vụ sản xuất Dịch vụ công cộng Hình 13.1.Biểu đồ cơ cấu GDP của các ngành dịch vụ, năm 2002 (%) Nêu ví dụ chứng minh nền kinh tế càng phát triển thì cáchoạt động dịch vụ càng trở nên đa dạng? Nêu một số hoạt động dịch vụ ở địa phương em? 2. Vai trò của dịch vụ trong sản xuất và đời sống Qua các bức ảnh dưới đây, kết hợp với kênh chữ SGK hãy cho biết vai trò của dich vụ? ? Dựa vào kiến thức đã học và sự hiểu biết của bản thân, hãy phân tích vai trò của ngành bưu chính -viễn thông trong sản xuất và đời sống? + Trong sx: giúp các nhà kinh doanh chỉ đạo sx, tạo cầu nối cho cơ sở sx, giữa các vùng, giữa nước ta với các nước khác trên TG. + Trong đời sống: vận chuyển thông tin kịp thời, chính xác giúp cho con người xích lại gần nhau, giảm khoảng cách không gian lãnh thổ,... II. ÑAËC ÑIEÅM PHAÙT TRIEÅN VAØ PHAÂN BOÁ CAÙC NGAØNH DÒCH VUÏ ÔÛ NÖÔÙC TA 1. Ñaëc ñieåm phaùt trieån D­a vµo SGK hãy cho biÕt tỉ lệ lao động trong khu vực dịch vụ và tỉ trọng của khu vực dịch vụ trong cơ cấu GDP ? Tỉ trọng dịch vụ trong GDP của Việt Nam và một số nước trên thế giới. So sánh tỉ trọng dịch vụ trong cơ cấu GDP của nước ta với các nước phát triển và các nước trong khu vực? Tính tỉ trọng của các nhóm dịch vụ: dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ sản xuất, dịch vụ công cộng và nêu nhận xét. 26,8% 22,2% Vậy vấn đề đặt ra đối với ngành dịch vụ nước ta là gì? Hình 13.1.Biểu đồ cơ cấu GDP của các ngành dịch vụ, năm 2002 (%) 51,0% 2. Ñaëc ñieåm phaân boá Chợ Đồng Xuân, Hà Nội. TTTM Tràng Tiền,Hà Nội Chợ Bến Thành, TPHCM Trung tâm thương mại Sài Gòn Dùa vµo SGK vµ sù hiÓu biÕt cña m×nh h·y cho biÕt sù ph©n bè cña ho¹t ®éng dÞch vô ? T¹i sao c¸c ho¹t ®éng dÞch vô l¹i ph©n bè kh«ng ®Òu ? Xác định trên lược đồ 2 trung tâm dịch vụ lớn và đa dạng nhất cả nước? Vì sao Hà Nội và Thành phố Hồ chí Minh là 2 trung tâm dịch vụ lớn và đa dạng nhất cả nước? HÀ NỘI TP HỒ CHÍ MINH DỊCH VỤ CƠ CẤU VAI TRÒ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ Dịch vụ tiêu dùng Dịch vụ sản xuất Dịch vụ công cộng Cung cấp nguyên liệu ... Tiêu thụ sản phẩm ... Tạo nhiều việc làm ... Chiếm 25% lao động ... Hiện nay với điều kiện mở cửa... Phụ thuộc vào ... Chủ yếu tập trung ở ... Hãy chọn ý đúng trong các câu sau: Hoạt động dịch vụ tập trung ở các thành phố lớn và thị xã nhiều hơn khu vực nông thôn là do: b) Giao thông vận tải phát triển hơn khu vực nông thôn c) Thu nhập bình quân đầu người cao hơn khu vực nông thôn d) Có nhiều chợ lớn hơn khu vực nông thôn a) Dân cư tập trung đông và kinh tế phát triển hơn khu vực nông thôn BÀI TẬP VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VÀ ĐADẠNG HOÁ CÁC LOẠI HÌNH DỊCH VỤ CẦN PHẢI DỰA VÀO: Trình độ công nghệ cao Nhiều lao động lành nghề Cơ sở hạ tầng kĩ thuật tốt Tất cả đều đúng Ô cửa Bí mật Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội là 2 trung tâm dịch vụ lớn nhất và đa dạng nhất nước ta là nhờ: Số dân đông nhất Có nhiều điểm tham quan du lịch Có công nghiệp tiến bộ Cả 3 yếu tố trên Ô cửa Bí mật H­íng dÉn vÒ nhµ - Häc bµi , lµm bµi theo c©u hái SGK, phÇn ghi nhí, vë ghi. - ChuÈn bÞ bµi 14: - S­u tÇm tranh ¶nh, t­ liÖu vÒ sù ph¸t triÓn cña ngµnh giao th«ng vËn t¶i ë n­íc ta trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. 

File đính kèm:

  • pptVAI TRODAC DIEM PHAT TRIEN VA PHAN BO CUA DICH VU.ppt
Bài giảng liên quan