Bài giảng môn Địa lý Lớp 9 - Bài 37: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở đồng bằng sông Cửu Long

Đối bài này chúng ta cần vẽ loại biểu đồ nào cho thích hợp?

Các bước vẽ biểu đồ cột chồng:

-Xem xét số liệu đã phù hợp với biểu đồ cần vẽ chưa?nếu chưa thì xử lý số liệu cho phù hợp.

-Vẽ trục tung thể hiện giá trị cần thực hiện (Tỉ trọng%)

-Trục hoành thể hiện đối tượng cần thể hiện (Sản lượng).

-Lập bảng chú giải

-Viết tên biểu đồ.

 

ppt24 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Lượt xem: 832 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Địa lý Lớp 9 - Bài 37: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở đồng bằng sông Cửu Long, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
 GV thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ BÝch ThñyTẬP THỂ LỚP 9B CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP!PHÒNG GD & ĐT HUYỆN SA THẦY-KONTUMTRƯỜNG THCS SA NHƠNGIÁO VIÊN: ĐỖ VĂN CƯỜNG1Kiểm tra bài cũ:*Điều kiện tự nhiên:-ĐBSCL là một bộ phận của châu thổ sông Mê Công.-Địa hình thấp, bằng phẳng, diện tích đất trồng lúa chiếm 51,1% diện tích của cả nước, hàng năm có lũ.*Điều kiện kinh tế xã hội:-ĐBSCL đang được đầu tư lớn cho các cho các dự án thoát lũ, cải tạo đất phèn, đất mặn, cấp nước ngọt cho sản xuất trong mùa khô.-Người dân ĐBSCL có kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp hàng hóa Đồng bằng Sông Cửu Long có những điều kiện thuận lợi gì để trở thành vùng sản xuất lương thực lớn nhất cả nước?2Bài 37. Thực hànhVẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CỦA NGÀNH THỦY SẢN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG3KiÓm tra ®å dïng4Bài 37. Thực hànhVẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CỦA NGÀNH THỦY SẢN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG1.Bài tập 1: Dựa vào bảng 37.1Vẽ biểu đồ thể hiện tỷ trọng sản lượng cá biển khai thác, cá nuôi, tôm nuôi ở ĐB Sông Cửu Long và ĐB Sông Hồng so với cả nước (cả nước = 100%)Sản lượngĐB SCLĐBSHCả nướcCá biển khai thác493,854,81189,6Cá nuôi283,9110,9486,4Tôm nuôi142,97,3186,2Bảng 37.1. Tình hình sản xuất thủy sản ở ĐB Sông Cửu Long và ĐB Sông Hồng so với cả nước, năm 2002 (nghìn tấn)5Bài 37. Thực hànhVẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CỦA NGÀNH THỦY SẢN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG1.Bài tập 1: Dựa vào bảng 37.1Đối bài này chúng ta cần vẽ loại biểu đồ nào cho thích hợp?*Các bước vẽ biểu đồ cột chồng:-Xem xét số liệu đã phù hợp với biểu đồ cần vẽ chưa?nếu chưa thì xử lý số liệu cho phù hợp.-Vẽ trục tung thể hiện giá trị cần thực hiện (Tỉ trọng%)-Trục hoành thể hiện đối tượng cần thể hiện (Sản lượng).-Lập bảng chú giải-Viết tên biểu đồ.6Bài 37. Thực hànhVẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CỦA NGÀNH THỦY SẢN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG1.Bài tập 1: Dựa vào bảng 37.1Sản lượngĐB SCLĐBSHCả nướcCá biển khai thác493,854,81189,6Cá nuôi283,9110,9486,4Tôm nuôi142,97,3186,2Bảng 37.1. Tình hình sản xuất thủy sản ở ĐB Sông Cửu Long và ĐB Sông Hồng so với cả nước, năm 2002 (nghìn tấn)Sản lượngĐB SCLĐBSHCả nướcCá biển khai thác100Cá nuôi100Tôm nuôi100Xử lí số liệu: (Đơn Vị %)7Bài 37. Thực hànhVẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CỦA NGÀNH THỦY SẢN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG1.Bài tập 1: Dựa vào bảng 37.1Sản lượngĐB SCLĐBSHCả nướcCá biển khai thác493,854,81189,6Cá nuôi283,9110,9486,4Tôm nuôi142,97,3186,2Bảng 37.1. Tình hình sản xuất thủy sản ở ĐB Sông Cửu Long và ĐB Sông Hồng so với cả nước, năm 2002 (nghìn tấn)Sản lượngĐB SCLĐBSHCả nướcCá biển khai thác100Cá nuôi100Tôm nuôi100Xử lí số liệu: (Đơn vị %)41,522,876,74,63,958,4(53,9)(18,8)(19,4)(Các vùng khác)*Các bước vẽ biểu đồ cột chồng:-Vẽ trục tung thể hiện giá trị cần thực hiện (Tỉ trọng%)-Trục hoành thể hiện đối tượng cần thể hiện (Sản lượng).-Lập bảng chú giải.-Viết tên biểu đồ.8Bài 37. Thực hànhVẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CỦA NGÀNH THỦY SẢN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG1.Bài tập 1:Tỉ trọng (%)Sản lượng020406080100Cá biển khai thácChú GiảiĐBSCLĐBSHCác Vùng khácBiểu đồ thể hiện tỉ trọng sản lượng cá biển khai thác, cá nuôi, tôm nuôi ở ĐBSCL và ĐBSH so với cả nước, năm 2002(%)Tên biểu đồ9§ång b»ng s«ng Cöu Long§ång b»ng s«ng HångC¸c vïng kh¸cChó gi¶iBiÓu ®å tØ träng c¸c ngµnh c¸ biÓn khai th¸c, c¸ nu«i, t«m nu«i ë ĐB S«ng Cöu Long, ĐB S«ng Hång so víi c¶ n­íc n¨m 2002 (%)040208060100TØ träng%S¶n l­îngC¸ biÓn khai th¸cC¸ nu«iT«m nu«i41,558,476,753,918,819,44,622,83,9Bài 37. Thực hànhVẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CỦA NGÀNH THỦY SẢN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG1.Bài tập 1:10BiÓu ®å tØ träng c¸c ngµnh c¸ biÓn khai th¸c, c¸ nu«i, t«m nu«i ë ®ång b»ng s«ng Cöu Long, ®ång b»ng s«ng hång so víi c¶ n­íc (n¨m 2002)040208060100TØ träng%S¶n l­îngC¸ biÓn khai th¸cC¸ nu«iT«m nu«i41,558,476,753,918,819,44,622,83,9§ång b»ng s«ng Cöu Long§ång b»ng s«ng HångC¸c vïng kh¸cChó gi¶i1.Bài tập 1:Bài 37. Thực hànhVẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CỦA NGÀNH THỦY SẢN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONGEm có nhận xét gì về tình hình sản xuất thủy sản ở ĐBSCL, ĐBSH và cả nước năm 2002?*Nhận xét:-Cá biển khai thác:ĐBSCL gấp gần 10 lần ĐBSH, sản lượng của hai đồng bằng chiếm gần bằng ½ sản lượng cả nước.-Cá nuôi:ĐBSCL gần gấp đôi ĐBSH; sản lượng của hai đồng bằng này chiếm hơn 80 % sản lượng cả nước.- Tôm nuôi:ĐBSCL gấp 20 lần ĐBSH; sản lượng của hai đồng bằng này chiếm hơn 80 % sản lượng cả nước.=>Sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng ở ĐBSCL lớn nhất cả nước.11Bài 37. Thực hànhVẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CỦA NGÀNH THỦY SẢN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG1.Bài tập 1:2.Bài tập 2: Căn cứ vào biểu đồ và các bài 35, 36 hãy cho biết:BiÓu ®å tØ träng c¸c ngµnh c¸ biÓn khai th¸c, c¸ nu«i, t«m nu«i ë ®ång b»ng s«ng Cöu Long, ®ång b»ng s«ng hång so víi c¶ n­íc (n¨m 2002)040208060100TØ träng%S¶n l­îngC¸ biÓn khai th¸cC¸ nu«iT«m nu«i41,558,476,753,918,819,44,622,83,9§ång b»ng s«ng Cöu Long§ång b»ng s«ng HångC¸c vïng kh¸cChó gi¶ia. Đồng bằng sông Cửu Long có những thế mạnh gì để phát triển ngành thủy sản?b. T¹i sao Đồng bằng sông Cửu Long có thế mạnh ®Æc biÖt trong nghÒ nu«i t«m xuÊt khÈu?c.Những khó khăn hiện nay trong phát triển ngành thủy sản ở ĐBSCL. Nêu một số biện pháp khắc phục?12Bài 37. Thực hànhVẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CỦA NGÀNH THỦY SẢN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG1.Bài tập 1:2.Bài tập 2:a.Đồng bằng sông Cửu Long có những thế mạnh gì để phát triển ngành thủy sản?Hình 35: Lược đồ tự nhiên Vùng ĐBSCLHình 36: Lược đồ kinh tế Vùng ĐBSCLQS anh Silde2113Bài 37. Thực hànhVẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CỦA NGÀNH THỦY SẢN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG1.Bài tập 1:2.Bài tập 2:a.Những thế mạnh để phát triển ngành thủy sản Đồng bằng sông Cửu Long: -Có vùng biển rộng, nhiều bãi tôm, cá lớn. Có hệ thống sông ngòi kênh rạch dày đặc, có diện tích rừng ngập mặn lớn. -Có nguồn lao động dồi dào, có kinh nghiệm, năng động.-Có nhiều cơ sở chế biến thủy sản xuất khẩu-Có thị trường tiêu thụ rộng lớn.b.T¹i sao Đồng bằng sông Cửu Long có thế mạnh ®Æc biÖt trong nghÒ nu«i t«m xuÊt khÈu?b.Thế mạnh ®Æc biÖt trong nghÒ nu«i t«m xuÊt khÈu ở Đồng bằng sông Cửu Long :-Có diện tích rừng ngập mặn, vùng nước mặn ven biển, nước lợ cửa sông lớn-Có chính sách hỗ trợ phát triển ngành thủy sản. -Người dân có kinh nghiệm trong nghề nuôi tôm, năng động.-Có thị trường tiêu thụ rộng lớn.141.Bài tập 1:Bài 37. Thực hànhVẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CỦA NGÀNH THỦY SẢN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG2.Bài tập 2:c.Những khó khăn hiện nay trong phát triển ngành thủy sản ở ĐBSCL là gì?151.Bài tập 1:Bài 37. Thực hànhVẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CỦA NGÀNH THỦY SẢN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG2.Bài tập 2:c.Những khó khăn hiện nay trong phát triển ngành thủy sản ở ĐBSCL :-Sự biến động thủy văn phức tạp.-Diện tích rừng ngập mặn ngày càng thu hẹp-Môi trường ô nhiễm, phát sinh nhiều loại dịch bệnh. -Thiếu vốn đầu tư, thị trường không ổn định.?Nêu một số biện pháp khắc phục khó khăn để phát triển ngành thủy sản ở ĐBSCL?161.Bài tập 1:Bài 37. Thực hànhVẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CỦA NGÀNH THỦY SẢN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG2.Bài tập 2:c.Những khó khăn hiện nay trong phát triển ngành thủy sản ở ĐBSCL :-Sự biến động thủy văn phức tạp.-Diện tích rừng ngập mặn ngày càng thu hẹp-Môi trường ô nhiễm, phát sinh nhiều loại dịch bệnh. -Thiếu vốn đầu tư, thị trường không ổn định.Một số biện pháp khắc phục khó khăn để phát triển ngành thủy sản ở ĐBSCL:-Tạo môi trường đánh bắt và nuôi trồngổn định, chống ô nhiếm môi trường.-Tăng vốn đầu tư ưu tiên đánh bắt xa bờ, chủ động thị trường. -Khai thác các lợi thế kinh tế do lũ hàng năm đem lại.-Cchur động giống, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm17Bµi tËp cñng cèHãy chọn câu trả lời đúng.*Thế mạnh để đồng bằng sông Cửu Long phát triển ngành thuỷ sản là:a.Hệ thống sông Mê Công và kênh rạch chằng chịt.b.Vùng biển ấm rộng nhiều bãi tôm, cá, lớn nhất cả nước.c.Nguồn lao động dồi dào.d.Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm phát triển.e.Kết cấu hạ tầng hoàn thiện.g.Thị trường tiêu thụ rộng lớn.h.Tất cả các ý trên đều đúng18DÆn dß vÒ nhµ :1. Hoµn thµnh c¸c kiÕn thøc cña bµi thùc hµnh vµo vë.	- Lµm bµi tËp vÒ nhµ: Bµi 37 - TËp b¶n ®å §Þa lÝ 9. 2. Lµm ®Ò c­¬ng «n tËp kiÕn thøc vÒ 2 vïng kinh tÕ: §«ng Nam Bé vµ §ång b»ng s«ng Cöu Long ( Tõ bµi 31 ®Õn bµi 37).* Yªu cÇu cô thÓ cho tõng vïng kinh tÕ: 	- X¸c ®Þnh vÞ trÝ ®Þa lÝ vµ giíi h¹n l·nh thæ ?	- Nªu nh÷ng ®Æc ®iÓn vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn ?	- Nªu nh÷ng ®Æc ®iÓm vÒ d©n c­ - x· héi ?	- Nªu ®Æc ®iÓm vÒ t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña vïng ?3. ChuÈn bÞ tèt cho tiÕt häc sau – TiÕt 42 : ¤n tËp19 GV thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ BÝch ThñyCẢM ƠN CÁC THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP CHÚC THẦY CÔ CÓ NHIỀU SỨC KHỎE!20Röøng ngaäp maën ôû Caø Mau2122 C¸c tØnh träng ®iÓm vÒ nghÒ c¸: TiÒn Giang, BÕn Tre, Trµ Vinh, Sãc Tr¨ng, B¹c Liªu, Cµ Mau, Kiªn Giang, An GiangBÌ nu«i c¸ (An Giang)C¶ng c¸ (Kiªn Giang)§¸nh b¾t c¸ (Phó Quèc)23ChÕ biÕn c¸ Ba sa24Về silde1324

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_dia_ly_lop_9_bai_37_ve_va_phan_tich_bieu_do_ve.ppt