Bài giảng Giáo dục công dân Lớp 7 - Bài 17: Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Tiết 1)

Bài tập 1: Nhà nước ta là nhà nước

+ Của dân: Nhà nước ta được thành lập sau khi cách mạng tháng 8/1945 là thành quả cách mạng của nhân dân.

+Do dân:Do nhân dân bầu ra qua các kì bầu cử

+ Vì dân: Nhà nước hoạt động phục vụ nhân dân.

 

ppt30 trang | Chia sẻ: Anh Thúy | Ngày: 15/11/2023 | Lượt xem: 96 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Giáo dục công dân Lớp 7 - Bài 17: Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Tiết 1), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
CÙNG CÁC EM HỌC SINH 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
Theo em h à nh vi n à o sau đây thể hiện tín ngưỡng v à tôn giáo? 
a.Đi lễ nh à thờ 
b.Thắp hương trên b à n thờ tổ tiên 
c. L à m lễ, cúng bái 
d.Đi dâng lễ đền Hùng 
e.Xem bói 
 Câu 2 :Hành vi nào sau đây thể hiện sự tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân ? 
 a. Không phân biệt đối xử giữa những người theo hoặc không theo tôn giáo nào . 
 b. Hút thuốc lá trong đền , chùa, nhà thờ . 
 c. Tuân theo những qui định của nhà chùa , nhà thờ khi vãn cảnh . 
d. Cười nói ồn ào trong các khu vực trang nghiêm của nhà thờ, nhà chùa . 
TRÒ CHƠI : “ BÍ MẬT SAU CÁC BÔNG HOA ” 
Nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời từ thành quả của cuộc Cách Mạng nào? 
-> CM tháng 8 / 1945 
Bác Hồ đọc Tuyên Ngôn Độc Lập vào ngày tháng, năm nào? 
02/09/1945 
Ngày 02/07/1976 
Tại kì họp Quốc hội khóa 6 
Nước ta đổi tên từ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khi nào? 
Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954) 
Chiến thắng năm 1975 giải phóng hoàn toàn 
miền Nam 
CM tháng 8/1945 
02/09/1945 Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập 
Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954) 
Giải phóng Miền Nam Việt Nam ( 1975 ) 
02/07/1976 Nước ta đổi tên thành Nước C HXHCNVN 
Bài 17: 
NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TIẾT 1) 
 Bài 17: NHÀ NƯỚC 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TIẾT 1) 
I .Thông tin,sự kiện 
 Bài 17: NHÀ NƯỚC 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TIẾT 1) 
I .Thông tin,sự kiện 
Nam Quốc Sơn Hà 
( Lý Thường Kiệt) 
 Bình ngô đại cáo 
( Nguyễn Trãi) 
 Bài 17: NHÀ NƯỚC 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TIẾT 1) 
1.Thông tin,sự kiện 
2.Nội dung bài học 
 Bài 17: NHÀ NƯỚC 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TIẾT 1) 
I .Thông tin,sự kiện 
II .Nội dung bài học 
I . Bản chất của nhà nước ta : 
 - Là nhà nước của dân, do dân, vì dân . 
Bài tập 1: Nhà nước ta là nhà nước 
+ Của dân: Nhà nước ta được thành lập sau khi cách mạng tháng 8/1945 là thành quả cách mạng của nhân dân. 
+Do dân:Do nhân dân bầu ra qua các kì bầu cử 
+ Vì dân: Nhà nước hoạt động phục vụ nhân dân. 
HIẾN PHÁP NƯỚC CHXHCNVIỆT NAM 2013 
Điều 2   
1. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. 
2. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.  
3. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. 
 Bài 17: NHÀ NƯỚC 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TIẾT 1) 
1. Thông tin,sự kiện : 
2. Nội dung bài học : 
1 . Bản chất của nhà nước ta: 
 Là nhà nước của dân, do dân, vì dân 
2 . Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam : D o Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo. 
Đề ra đường lối lãnh đạo đất nước 
HIẾN PHÁP NƯỚC CHXHCNVIỆT NAM 2013 
Điều 4   
1. Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. 
Bộ máy nhà nước cấp trung ương 
Bộ máy nhà nước cấp tỉnh ( thành phố thuộc trung ương ) 
Bộ máy nhà nước cấp huyện ( quận,thị xã , thành phố thuộc tỉnh ) 
Bộ máy nhà nước cấp xã ( phường , thị trấn ) 
Sơ đồ phân cấp bộ máy nhà nước 
(I) 
(II) 
(III) 
(IV) 
Viện kiểm sát 
 ND tối cao 
Toà án ND 
tối cao 
Quốc hội 
Chính phủ 
HĐND tỉnh 
(thành phố) 
UBND tỉnh 
(thành phố) 
Toà án ND tỉnh 
(thành phố) 
 Viện kiểm sát ND tỉnh (thành phố) 
HĐND huyện 
(quận, thị xã) 
UBND huyện 
(quận, thị xã) 
Toà án ND huyện 
(quận, thị xã) 
 Viện kiểm sát ND huyện (quận, TX) 
HĐND xã 
(phường, thị trấn) 
UBND xã 
(phường, thị trấn) 
Bộ máy nhà nước cấp trung ương 
Bộ máy nhà nước cấp tỉnh ( thành phố thuộc trung ương ) 
Bộ máy nhà nước cấp huyện ( quận,thị xã , thành phố thuộc tỉnh ) 
Bộ máy nhà nước cấp xã ( phường , thị trấn ) 
Sơ đồ phân cấp bộ máy nhà nước 
(I) 
(II) 
(III) 
(IV) 
Viện kiểm sát 
 ND tối cao 
Toà án ND 
tối cao 
Quốc hội 
Chính phủ 
HĐND tỉnh 
(thành phố) 
UBND tỉnh 
(thành phố) 
Toà án ND tỉnh 
(thành phố) 
 Viện kiểm sát ND tỉnh (thành phố) 
HĐND huyện 
(quận, thị xã) 
UBND huyện 
(quận, thị xã) 
Toà án ND huyện 
(quận, thị xã) 
 Viện kiểm sát ND huyện (quận, TX) 
HĐND xã 
(phường, thị trấn) 
UBND xã 
(phường, thị trấn) 
Trò chơi: " AI NHANH HƠN" 
Đội 1,2: Tìm cơ quan quyền lực, cơ quan xét xử. 
Đội 3,4: Tìm cơ quan hành chính,cơ quan kiểm sát. 
(3 phút) 
BỘ MÁY NHÀ NƯỚC 
Các cơ 
quan quyền 
lực,đại biểu 
 của nhân dân 
Các cơ quan 
Hành chính 
Nhà nước 
Các cơ 
Quan xét 
Xử 
Các cơ 
quan 
kiểm sát 
 Chính phủ 
 UBND tỉnh (tp) 
 UBND huyện 
 (quận, Thị xã) 
- UBND xã 
 (phường, Thị trấn) 
- Tòa án Nhân dân tối cao 
- Tòa án Nhân dân tỉnh (tp) 
- Tòa án ND 
huyện(Q, TX) 
Các tòa án 
quân sự 
 -Viện kiểm sát ND tối cao 
 - Viện kiểm sát ND tỉnh (tp) 
 - Viện kiểm sát huyện (quận, TX) 
 - Các Viện kiểm sát Quân sự 
Quốc Hội 
-HĐND tỉnh(tp) 
-HĐND huyện 
(quận, Thị xã) 
- HĐND xã 
(Phường, Thị trấn) 
SỰ PHÂN CÔNG BỘ MÁY NHÀ NƯỚC 
 Bài 17: NHÀ NƯỚC 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TIẾT 1) 
Bài tập 1 : 
 Cơ quan n à o được quyền soạn thảo v à sữa đổi hiến pháp, ra văn bản luật ? 
 a. Cơ quan quyền lực . 
 b. Cơ quan hành chính. 
 c. Cơ quan kiểm sát . 
 Bài 17: NHÀ NƯỚC 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TIẾT 1) 
Bài tập 2 : 
 Cơ quan n à o tổ chức thực hiện những văn bản của cơ quan quyền lực ? 
 a. Cơ quan xét xử . 
 b. Cơ quan hành chính. 
 c. Cơ quan kiểm sát . 
 Bài 17: NHÀ NƯỚC 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TIẾT 1) 
Bài tập 3 : 
 Cơ quan n à o giám sát mọi hoạt động của nh à nước, đảm bảo cho pháp luật được chấp h à nh nghiêm chỉnh thống nhất ? 
 a. Cơ quan xét xử . 
 b. Cơ quan hành chính. 
 c. Cơ quan kiểm sát . 
Màu sắc em yêu 
Quốc kỳ nước Cộng ho à xã hội chủ nghĩa Việt Nam ? 
Miêu tả hình dạng quốc huy nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam? 
Quốc ca, nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là bài gì ? 
Ngày quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam? 
Thủ đô nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ở đâu ? 
Hát một bài hát có từ Việt Nam? 
 Bài 17: NHÀ NƯỚC 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TIẾT 1) 
Học bài, làm bài tập SGK trang 55-57. 
 Vẽ lại sơ đồ tư duy của bài . 
 Chuẩn bị cho tiết sau : 
+Tìm hiểu tấm gương ,việc làm mẫu mực của cán bộ địa phương. 
+Tìm hiểu sự quan tâm của Đảng, Nhà Nước nhân dân đến gia đình em. 
Chân thành cảm ơn 
thầy cô giáo và các em 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_giao_duc_cong_dan_lop_7_bai_17_nha_nuoc_cong_hoa_x.ppt
Bài giảng liên quan