Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 3 - Bài: Từ ngữ về các môn học từ chỉ hoạt động

DẶN DÒ:

- Tìm thêm từ chỉ hoạt động của các sự vật.

- Làm bài 3 ( Vở bài tập Tiếng Việt / 28 ) .

- Chuẩn bị : Từ chỉ hoạt động , trạng thái . Dấu phẩy.

 

ppt19 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Lượt xem: 389 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 3 - Bài: Từ ngữ về các môn học từ chỉ hoạt động, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
KIấ̉M TRA BÀI CŨBài 1: Đặt cõu hỏi cho bụ̣ phọ̃n gạch chõn. - Ai laứ baùn thaõn nhaỏt cuỷa em ?b) Moõn hoùc em yeõu thớch laứ Toaựn .- Moõn hoùc em thớch nhaỏt laứ gỡ ?a) Mai laứ baùn thaõn nhaỏt cuỷa em .Tệỉ NGệế VEÀ CAÙC MOÂN HOẽCTệỉ CHặ HOAẽT ẹOÄNGLUYEÄN Tệỉ VAỉ CAÂUBAỉI MễI:Baứi 1 : Keồ teõn caực moõn em hoùc ụỷ lụựp 2. Caực moõn hoùc chớnh .b) Caực moõn hoùc tửù choùn .a) Caực moõn hoùc chớnh:TAÄP ẹOẽCTAÄP VIEÁTCHÍNH TAÛKEÅ CHUYEÄNTAÄP LAỉM VAấNLUYEÄN Tệỉ VAỉ CAÂUb) Caực moõn hoùc tửù choùn:-Anh vaờn-Haựt ( Naõng cao )-Theồ duùc nhũp ủieọuẹoùcXem , nhỡnVieỏtDaùyNgheNoựi chuyeọnTroứ chuyeọnNhửừng tửứ chổ hoaùt ủoọng cuỷa ngửụứi trong caực ủoaùn phim em vửứa xem :ẹoùc , xem , nhỡnVieỏtDaùy , ngheNoựi chuyeọn , troứ chuyeọndaùygiaỷngBaứi 4: Choùn tửứ chổ hoaùt ủoọng thớch hụùp vụựi moói choó troỏng dửụựi ủaõy.a) Coõ Tuyeỏt Mai .. moõn Tieỏng Vieọt.b) Coõ .. baứi raỏt deó hieồu.c) Coõ .. chuựng em chaờm hoùc.khuyeõnV / 28Cuỷng coỏ :TROỉ CHễI : GHEÙP Tệỉ VAỉO HèNHNHOÙM 1NHOÙM 2NHOÙM 3NHOÙM 4NHOÙM 5DAậN DOỉ:- Tỡm theõm tửứ chổ hoaùt ủoọng cuỷa caực sửù vaọt.- Laứm baứi 3 ( Vụỷ baứi taọp Tieỏng Vieọt / 28 ) .- Chuaồn bũ : Tửứ chổ hoaùt ủoọng , traùng thaựi . Daỏu phaồy.Traõn troùng kớnh chaứoKớnh chuực quyự thaày coõ nhieàu sửực khoeỷ

File đính kèm:

  • pptbai_giang_luyen_tu_va_cau_lop_3_bai_tu_ngu_ve_cac_mon_hoc_tu.ppt