Bài giảng môn Giáo dục công dân Lớp 6 - Tiết 22, Bài 13: Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Tiết 2)

Nội dung bài học

1. Khái niệm.

2. Quyền có quốc tịch.

3. Căn cứ để xác định quốc tịch Việt Nam.

4. Một số quyền và nghĩa vụ của công dân.

 

ppt35 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Lượt xem: 458 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Giáo dục công dân Lớp 6 - Tiết 22, Bài 13: Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Tiết 2), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
nhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vÒ dùgiê gi¸o dôc c«ng d©n 8Gi¸o viªn: Nguyễn Duy GiangTr­êng: THCS Tam SơnCã ý kiÕn cho r»ng: Ng­êi miÒn nói kh«ng ph¶i lµ c«ng d©n ViÖt Nam, chØ cã ng­êi Kinh míi lµ c«ng d©n ViÖt Nam. ? Em cã t¸n thµnh víi ý kiÕn nµy kh«ng? V× sao?Caâu 2: Xöû lyù tình huoáng	OÂng A laø ngöôøi Phaùp goác Vieät. OÂng ñi theo moät tour du lòch veà Vieät Nam. Khi theo ñoøan ñi tham quan, oâng phaûi traû caùc chi phí dòch vuï theo möùc cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi. OÂng phaûn ñoái vaø cho raèng oâng laø ngöôøi Vieät Nam.OÂng phaûn ñoái nhö vaäy coù ñuùng khoâng ? Haõy cho bieát nhaän xeùt cuûa em?OÂng phaûn ñoái nhö vaäy laø sai. Vì oâng laø ngöôøi nöôùc ngoaøi, khoâng phaûi laø coâng daân Vieät Nam, oâng khoâng coù quoác tòch Vieät Nam.Nội dung đã học ở tiết 1Tình huống1.2.	Nội dung bài học 1. Khái niệm.2. Quyền có quốc tịch.3. Căn cứ để xác định quốc tịch Việt Nam.	4. Một số quyền và nghĩa vụ của công dân5. Mối quan hệ giữa nhà nước và công dân. 6.Bổn phận của công dân và người học sinh.Tiết 22 ,Bài 13:Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (tiÕt 2)Tiết 22 ,Bài 13:Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (tiÕt 2)4. Một số quyền và nghĩa vụ của công dân.Thảo luận nhóm:Nhóm 1: Nêu các quyền của công dân mà em biết ?Nhóm 2: Nêu các nghĩa vụ của công dân đối với nhà nước mà em biết ?Nhóm 3: Trẻ em có quyền và nghĩa vụ gì ?Nhóm 4: Vì sao công dân phải thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình?Tình huống1.2.	Nội dung bài học 1. Khái niệm.2. Quyền có quốc tịch.3. Căn cứ để xác định quốc tịch Việt Nam.	 Quyền Nghĩa vụ Công dân Trẻ em Công dân Trẻ em- Học tập.- Nghiên cứu khoa học kỹ thuật- Hưởng chế độ bảo vệ sức khỏe.Tự do đi lại,cư trú.- Quyền bất khả xâm phạm về thân thể ,về chỗ ở...- Quyền sống còn.- Quyền được bảo vệ và phát triển.- Quyền được tham gia vào các hoạt động xã hội...- Nghĩa vụ học tập- Bảo vệ Tổ Quốc.- Tôn trọng và bảo vệ tài sản của nhà nước và lợi ích công cộng.- Tuân theo Hiến Pháp và Pháp luật- Đóng thuế và lao động công ích...- Nghĩa vụ học tập.- Vâng lời , chăm sóc Ông Bà, cha mẹ...Nhóm 1 : Nêu các quyền của công dân mà em biết ?Nhoùm 2: Neâu caùc nghóa vuï của công dân đối với nhà nước mà em biết ?Nhoùm 3: Trẻ em có quyền và nghĩa vụ gì ?Nhóm 4: Vì sao công dân phải thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình? Vì đó là quyền lợi của mỗi người và thực hiện đúng các nghĩa vụ thì quyền công dân mới được bảo đảm.Vậy là công dân Việt Nam em phải làm gì đối với nhà nước ? Là công dân Việt Nam thì được hưởng các quyền mà pháp luật quy định, đồng thời phải thực hiện tốt nghĩa vụ của mình đối với nhà nước .-Nhà nước có trách nhiệm gì đối với công dân? Nhà nước bảo vệ và bảo đảm thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo pháp luật quy định.4. Một số quyền và nghĩa vụ của công dânLuËt quèc tÞch 1998§iÒu 4: Quan hÖ gi÷a nhµ n­íc vµ c«ng d©n Ng­êi cã quèc tÞch ViÖt Nam lµ c«ng d©n n­íc CHXHCN ViÖt Nam.C«ng d©nViÖt Nam ®­îc Nhµ n­íc CHXHCN ViÖt Nam b¶o ®¶m c¸c quyÒn c«ng d©n vµ ph¶i lµm trßn nghÜa vô c«ng d©n cña m×nh ®èi víi Nhµ n­íc vµ x· héi theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.HiÕn ph¸p 1992§iÒu 51: QuyÒn cña c«ng d©n kh«ng t¸ch rêi nghÜa vô c«ng d©n.	 Nhµ n­íc b¶o ®¶m c¸c quyÒn cña c«ng d©n; c«ng d©n ph¶i lµm trßn nghÜa vô cña m×nh ®èi víi Nhµ n­íc vµ x· héi. QuyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng d©n do HiÕn ph¸p vµ luËt quy ®Þnh. Hä vÉn tu©n theo ph¸p luËt ViÖt Nam nh­ng kh«ng đăng ký quốc tịch thì không cã quyÒn vµ nghÜa vô c«ng d©n. V× nh÷ng quyÒn vµ nghÜa vô nµy chØ ¸p dông ®èi víi c«ng d©n ViÖt Nam. Mµ ng­êi n­íc ngoµi ch­a ph¶i lµ c«ng d©n ViÖt Nam.Nh÷ng ng­êi n­íc ngoµi ®ang sinh sèng vµ lµm viÖc t¹i ViÖt Nam cã c¸c quyÒn vµ nghÜa vô trªn kh«ng? V× sao? HiÕn ph¸p 1992§iÒu 75:	Ng­êi ViÖt Nam ®Þnh c­ ë n­íc ngoµi lµ mét bé phËn cña céng ®ång d©n téc ViÖt Nam. Nhµ n­íc ViÖt Nam b¶o hé quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña ng­êi ViÖt Nam ®Þnh c­ ë n­íc ngoµi...Nh÷ng ng­êi ViÖt Nam ®Þnh c­ ë n­íc ngoµi cã ®­îc nhµ n­íc ®¶m b¶o c¸c quyÒn vµ nghÜa vô kh«ng? V× sao? -Ng­êi n­íc ngoµi lµm ¨n sinh sèng l©u dµi ë ViÖt Nam cã ®­îc coi lµ c«ng d©n ViÖt Nam kh«ng ?-Ng­êi n­íc ngoµi lµm ¨n sinh sèng l©u dµi ë ViÖt Nam tù nguyÖn tu©n theo ph¸p luËt và nhập quốc tịch ViÖt Nam th× ®­îc coi lµ c«ng d©n ViÖt Nam. Mét ng­êi phô n÷ t×nh cê ph¸t hiÖn mét ®øa trÎ s¬ sinh bÞ bá r¬i trªn ®­êng NguyÔn Tr·i. Ng­êi phô n÷ ®· mang ®øa bÐ vÒ nu«i. Lªn mét tuæi, ng­êi phô n÷ thÊy ®øa trÎ cã m¸i tãc vµng, m¾t xanh. - §øa trÎ Êy cã ph¶i lµ c«ng d©n ViÖt Nam kh«ng?V× sao? Kể tên một số quyền mà đứa trẻ đó được hưởng?T×nh huèngLuËt quèc tÞch 1998§iÒu 4:Quan hÖ gi÷a nhµ n­íc vµ c«ng d©n Ng­êi cã quèc tÞch ViÖt Nam lµ c«ng d©n n­íc CHXHCN ViÖt Nam.C«ng d©nViÖt Nam ®­îc Nhµ n­íc CHXHCN ViÖt Nam b¶o ®¶m c¸c quyÒn c«ng d©n vµ ph¶i lµm trßn nghÜa vô c«ng d©n cña m×nh ®èi víi Nhµ n­íc vµ x· héi theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.HiÕn ph¸p 1992§iÒu 51:QuyÒn cña c«ng d©n kh«ng t¸ch rêi nghÜa vô c«ng d©n.	Nhµ n­íc b¶o ®¶m c¸c quyÒn cña c«ng d©n; c«ng d©n ph¶i lµm trßn nghÜa vô cña m×nh ®èi víi Nhµ n­íc vµ x· héi.QuyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng d©n do HiÕn ph¸p vµ luËt quy ®Þnh. Từ quá trình tìm hiểu trên em có nhận xét gì về mối quan hệ giữa nhà nước và công dân?Tiết 22 Bài 13:Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (tiÕt 2)5, Mèi quan hÖ gi÷a nhµ n­íc vµ c«ng d©n.- C«ng d©n ViÖt Nam cã quyÒn vµ nghÜa vô ®èi víi nhµ n­íc CHXHCN ViÖt Nam. QuyÒn cña c«ng d©n kh«ng t¸ch rêi víi nghÜa vô c«ng d©n:+ Nhµ n­íc ®¶m b¶o quyÒn cña c«ng d©n.+ C«ng d©n ph¶i lµm trßn nghÜa vô cña m×nh ®èi víi nhµ n­íc.4. Một số quyền và nghĩa vụ của công dânII. Nội dung bài học 1. Khái niệm.2. Quyền có quốc tịch.3. Căn cứ để xác định quốc tịch Việt Nam.	Tiết 22 Bài 13:Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (tiÕt 2)5. Mèi quan hÖ gi÷a nhµ n­íc vµ c«ng d©n.- C«ng d©n ViÖt Nam cã quyÒn vµ nghÜa vô ®èi víi nhµ n­íc CHXHCN ViÖt Nam. QuyÒn cña c«ng d©n kh«ng t¸ch rêi víi nghÜa vô c«ngd©n: + Nhµ n­íc ®¶m b¶o quyÒn cña c«ng d©n. + C«ng d©n ph¶i lµm trßn nghÜa vô cña m×nh ®èi víi nhµ n­íc.4. Một số quyền và nghĩa vụ của công dânII. Nội dung bài học 1. Khái niệm.2. Quyền có quốc tịch.3. Căn cứ để xác định quốc tịch Việt Nam..6. Bổn phận của công dân,người học sinh.Truyện đọc: “ Cô gái vàng của thể thao việt nam” - Häc sinh ph¶i cè g¾ng phÊn ®Êu häc tËp tèt ®Ó x©y dùng ®Êt n­íc .- Trë thành nh÷ng tÊm g­¬ng ®¹t gi¶i trong c¸c k× thi ®Ó ®em l¹i niÒm tù hµo, ®em l¹i vinh quang cho nhµ tr­êng, cho quª h­¬ng, ®Êt n­íc. Nguyễn Ngọc Trường SơnNguyễn Khánh Ánh HoàngVõ Nguyên GiápNguyễn Ngọc KýIII . Bài tập: 1. Bài tâp 1: Trắc nghiệm.2. Bài tập 2: Trò chơi.	1234Ñaùnh daáu  vaøo caùc quyeàn cuûa coâng daân:Hoïc taäp , lao ñoäng.Baûo veä toå quoác, nghóa vuï quaân söï.Baát khaû xaâm phaïm veà choå ôû.Töï do kinh doanh, töï do ñi laïi vaø cö truù.Tuaân theo hieán phaùp vaø phaùp luaät.Toân troïng, baûo veä taøi saûn Nhaø nöôùc, lôïi ích coâng coäng.Khai sinh vaø coù quoác tòch.Khieáu naïi vaø toá caùo.Ñoùng thueá vaø lao ñoäng coâng ích.Baát khaû xaâm phaïm veà thaân theå, tính maïng, danh döï vaø nhaân phaåm.      Trß ch¬i167453281, Căn cứ để xác định công dân của một nước?Quèc tÞch67453282, §©y lµ tªn vÞ vua ®· ®¸nh th¾ng qu©n Minh giµnh l¹i ®éc lËp cho ®Êt n­íc. VÞ vua nµy g¾n liÒn víi sù tÝch Hå G­¬m.Lª Lîi6745383. Anh lµ ai ? Anh ®· ®¹t nhiÒu thµnh tÝch trong bãng ®¸ ViÖt Nam nh­ : Qu¶ bãng vµng ViÖt Nam n¨m 1998-2000.Vua ph¸ l­íi gi¶i v« ®Þch bãng ®¸ ViÖt Nam.CÇu thñ xuÊt s¾c Ch©u ¸ n¨m 1998.NguyÔn Hång S¬n674584. Mét TÊm g­¬ng tÝch cùc, tù gi¸c trong ho¹t ®éng tËp thÓ vµ ho¹t ®éng x· héi mµ em ®· häc trong ch­¬ng tr×nh c«ng d©n líp 6?Tr­¬ng QuÕ Chi67585. N¬i Nhµ n­íc dµnh ®Ó nu«i d¹y trÎ em må c«i gäi lµ g× ?Lµng trÎ em SOS6786. Người lập ra vương triều nhà Lý là ai?Lý Công Uẩn787. §©y lµ thÇy gi¸o næi tiÕng mÉu mùc cña n­íc ta. HiÖn nay «ng ®ang ®­îc thê t¹i V¨n MiÕu-Quèc Tö Gi¸m.Chu V¨n An88, §©y lµ tªn vÞ vua ®· ®¸nh th¾ng qu©n Thanh. ¤ng ®­îc nh©n d©n gäi b»ng tªn rÊt th©n mËt lµ: VÞ vua ¸o v¶i. NguyÔn HuÖChñ tÞch Hå ChÝ Minh ®¸nh m¸y c¸c bµi viÕt cña Ng­êi t¹i ViÖt B¾cTiết 22 Bài 13:Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (tiÕt 2)5. Mèi quan hÖ gi÷a nhµ n­íc vµ c«ng d©n.- C«ng d©n ViÖt Nam cã quyÒn vµ nghÜa vô ®èi víi nhµ n­íc CHXHCN ViÖt Nam. QuyÒn cña c«ng d©n kh«ng t¸ch rêi víi nghÜa vô c«ng d©n: + Nhµ n­íc ®¶m b¶o quyÒn cña c«ng d©n + C«ng d©n ph¶i lµm trßn nghÜa vô cña m×nh ®èi víi nhµ n­íc.4. Một số quyền và nghĩa vụ của công dânII. Nội dung bài học 1. Khái niệm.2. Quyền có quốc tịch.3. Căn cứ để xác định quốc tịch Việt Nam..	6. Bổn phận của người học sinh.- Häc sinh ph¶i cè g¾ng phÊn ®Êu häc tËp tèt ®Ó x©y dùng ®Êt n­íc .- Trë thành nh÷ng tÊm g­¬ng ®¹t gi¶i trong c¸c k× thi ®Ó dem l¹i niªmg tù hµo, ®em l¹i vinh quang cho nhµ tr­êng, cho quª h­¬ng, ®Êt n­íc.III . Bài tập: 1. Bài tâp 1: Trắc nghiệm.2. Bài tập 2: Trò chơi.	Hướng dẫn về nhà Hoàn thành bài tập. §äc tr­íc bµi “ Thùc hiÖn trËt tù an toµn giao th«ng”.CAÛM ÔN CAÙC THAÀY GIAÙO,CO GIAÙO ÑAÕ VEÀ DÖÏ GIÔØ, THAÊM LÔÙP!KÍNH CHUÙC CAÙC THAÀY,CO GIAÙO MAÏNH KHOEÛCHUÙC CAÙC EM HOÏC SINH CHAÊM NGOAN HOÏC GIOÛI!

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_giao_duc_cong_dan_lop_6_tiet_22_bai_13_cong_da.ppt
Bài giảng liên quan