Bài giảng môn Địa lý Lớp 8 - Tiết 3, Bài 3: Sông ngòi và cảnh quan châu Á

- Châu Á có mạng lưới sông ngòi khá phát triển

- Phân bố không đều , chế độ nước sông phức tạp

- Co 3 hệ thống sông lớn : Bắc Á, Đông A - Đông Nam Á - Nam Á ,và Tây Nam Á - Trung Á .

 

ppt24 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Ngày: 12/10/2021 | Lượt xem: 93 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Địa lý Lớp 8 - Tiết 3, Bài 3: Sông ngòi và cảnh quan châu Á, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
TRệễỉNG TRUNG HOẽC Cễ SễÛ TRAÀN PHUÙ HAÂN HOAN CHAỉO ẹOÙNQUYÙ THAÀY COÂ VAỉCAÙC EM HOẽC SINH KHOÁI 8GV THệẽC HIEÄN :TRệễNG THề BÍCH HAỉSOÂNG NGOỉI VA ỉ CAÛNH QUANCHAÂU AÙ Baứi 3 – Tieỏt 3:I .ẹAậC ẹIEÅM SOÂNG NGOỉIQuan saựt baỷn ủoà tửù nhieõn chaõu AÙ:ẹoùc vaứ chổ teõn caực heọ thoỏng soõng lụựn ụỷ: Baộc AÙ, ẹoõng AÙ ,ẹoõng Nam AÙ Nam AÙ vaứ Taõy Nam AÙ Trung AÙ . Cho bieỏt nụi caực soõng baột nguoàn vaứ ủoồ ra bieồn hoaởc ủaùi dửụng naứo?Neõu ủaởc ủieồm veà doứng chaỷy vaứ thuỷy cheỏ cuỷa soõng.Quan saựt baỷn ủoà tửù nhieõn chaõu AÙ:ẹoùc vaứ chổ teõn caực soõng lụựn ụỷ Baộc AÙ ? - Cho bieỏt nụi caực soõng baột nguoàn vaứ ủoồ ra ủaùi dửụng naứo?I .ẹAậC ẹIEÅM SOÂNG NGOỉICaực soõng ụỷ Baộc AÙ:(1): Soõng OÂ – bi (2): Soõng I – eõ – nit – xaõy (3): Soõng Leõ – na(1)(2)(3)- Baột nguoàn tửứ vuứng nuựi cao ụỷ trung taõm chaõu luùc, ủoồ nửụực ra Baộc Baờng Dửụng.BAẫC BAấNG DệễNGQuan saựt baỷn ủoà tửù nhieõn chaõu AÙ:ẹoùc vaứ chổ teõn caực soõng lụựn ụỷ ẹ.AÙ, ẹ.N.AÙ, N.AÙ? Cho bieỏt nụi caực soõng baột nguoàn vaứ ủoồ nửụực ra ủaùi dửụng naứo?Caực soõng ụỷ khu vửùc+ ẹ.AÙ: (1): S. A – mua, (2) : S. Hoaứng Haứ, (3) : S. Trửụứng Giang.+ ẹ.N.AÙ: (4): S. Meõ – koõng.+ NAÙ: (5): S. Haống, (6): S. Aỏn.Caực soõng ủeàu baột nguoàn tửứ vuứng nuựi trung taõm ủoồ nửụực ra ủaùi dửụngSoõng ụỷ ẹAÙ, ẹNAÙ ủoồ nửụực ra TBD.Soõng ụỷ N.A ủoồ nửụực ra AẹD.BAẫC BAấNG DệễNGAÁN ẹOÄ DệễNGTHAÙI BèNH DệễNG(1)(2)(3)(4)(5)(6)I .ẹAậC ẹIEÅM SOÂNG NGOỉIQuan saựt baỷn ủoà tửù nhieõn chaõu AÙ:ẹoùc vaứ chổ teõn caực soõng lụựn ụỷ Taõy Nam AÙ, Trung AÙ? b) Neõu ủaởc ủieồm veà doứng chaỷy vaứ thuỷy cheỏ cuỷa soõng.a) Caực soõng ụỷ khu vửùc:Trung AÙ: (1) : S. Xửa ẹa – ri – a; (2): S. A – mu ẹa – ri – a.Taõy Nam AÙ: (3): S. Ti – grụ; (4): S. ễ – phraựt.b) Maùng lửụựi soõng thửa thụựt.Caứng veà haù lửu lửụùng nửụực soõng caứng giaỷm.BAẫC BAấNG DệễNGAÁN ẹOÄ DệễNGTHAÙI BèNH DệễNG(1)(2)(3)(4)I .ẹAậC ẹIEÅM SOÂNG NGOỉII .ẹAậC ẹIEÅM SOÂNG NGOỉIQua phaàn tỡm hieồu treõn haừy neõu:- Nhaọn xeựt chung veà maùng lửụựi vaứ sửù phaõn boỏ cuỷa soõng ngoứi Chaõu AÙ?- Chaõu aự coự nhửừng heồ thoỏng soõng lụựn naứo? Chaõu AÙ coự maùng lửụựi soõng ngoứi khaự phaựt trieồn Phaõn boỏ khoõng ủeàu , cheỏ ủoọ nửụực soõng phửực taùpCo ự 3 heọ thoỏng soõng lụựn : Baộc AÙ, ẹoõng A Ù - ẹoõng Nam AÙ - Nam AÙ ,vaứ Taõy Nam AÙ - Trung AÙ .Neõu giaự trũ kinh teỏ cuỷa soõng ngoứi vaứ hoà cuỷa Chaõu AÙ?- Giaự trũ kinh teỏ : giao thoõng, thuỷy ủieọn , cung caỏp nửụực cho ủụứi soỏng ,ứ du lũch, thủy sản II. CAÙC ẹễÙI CAÛNH QUAN Tệẽ NHIEÂNTHAÛO LUAÄN NHOÙMDệẽA VAỉO LệễẽC ẹOÀ EM HAếY:ẹoùc teõn caực ủụựi caỷnh quan cuỷa chaõu AÙ theo thửự tửù tửứ baộc xuoỏng nam doùc theo kinh tuyeỏn 800 ẹ. Haừy giaỷi thớch taùi sao Chaõu AÙ coự nhieàu ủụựi caỷnh quan?b. Keỏt hụùp vụựi lửụùc ủoà khớ haọu chaõu AÙ cho bieỏt teõn caực caỷnh quan thuoọc khớ haọu GIOÙ MUỉA, khớ haọu LUẽCẹềA800ẹAỉI NGUYEÂNRệỉNG LAÙ KIMTHAÛO NGUYEÂNHOANG MAẽC VAỉ BAÙN HOANG MAẽCCQ NUÙI CAOXA VAN VAỉ CAÂY BUẽIRệỉNG NHIEÄT ẹễÙI AÅMII. CAÙC ẹễÙI CAÛNH QUAN Tệẽ NHIEÂNDửùa vaứo lửụùc ủoà:ẹoùc teõn caực ủụựi caỷnh quan cuỷa chaõu AÙ theo thửự tửù tửứ baộc xuoỏng nam doùc theo kinh tuyeỏn 800 ẹ?. Giaỷi thớch taùi sao tửứ B - > N chaõu AÙ coự nhieàu ủụựi caỷnh quan ?Do laừnh thoồ chaõu AÙ traỷi daứi tửứ xớch ủaùo ủeỏn voứng cửùc baộcII. CAÙC ẹễÙI CAÛNH QUAN Tệẽ NHIEÂNDửùa vaứo 2 lửụùc ủoà em haừy:b. Cho bieỏt teõn caực caỷnh quan phaõn boỏ ụỷ khu vửùc khớ haọu GIOÙ MUỉA vaứ khớ haọu LUẽC ẹềAKHU VệẽC COÙ KH GIOÙ MUỉAXAVAN CAÂY BUẽIRệỉNG NHIEÄT ẹễÙI AÅMRệỉNG HOÃN HễẽP VAỉ RệỉNG LAÙ ROÄNGRệỉNG CAÄN NHIEÄT ẹễÙI AÅMII. CAÙC ẹễÙI CAÛNH QUAN Tệẽ NHIEÂNDửùa vaứo 2 lửụùc ủoà em haừy:c. Cho bieỏt teõn caực caỷnh quan phaõn boỏ ụỷ khu vửùc khớ haọu GIOÙ MUỉA vaứ khớ haọu LUẽC ẹềAKHU VệẽC COÙ KH LUẽC ẹềAHOANG MAẽC VAỉ BAÙN HOANG MAẽCTHAÛO NGUYEÂNRệỉNG VAỉ CAÂY BUẽI LAÙ CệÙNG ẹTHRửứng laự kim II. CAÙC ẹễÙI CAÛNH QUAN Tệẽ NHIEÂN Qua phaàn thaỷo luaọn : Em coự nhaọn xeựt gỡ veà caỷnh quan tửù nhieõn cuỷa Chaõu AÙ? ( soỏ lửụùng caỷnh quan, sửù phaõn boỏ caực caỷnh quan coự lieõn quan gỡ ủeỏn ủaởc ủieồm khớ haọu) ?Raỏt phong phuự ự( coự 10 caỷnh quan) ủoùc vaứ giaỷi thớch treõn lửụùc ủoà 3.1 Sửù phaõn boỏ caỷnh quan phuứ hụùp vụựi sửù phaõn boỏ khớ haọuDo sửù taực ủoọng khai thaực cuỷa con ngửụứi, ngaứy nay caực caỷnh quan tửù nhieõn cuỷa chaõu AÙ bũ bieỏn ủoồi nhử theỏ naứo? bieọn phaựp giaỷi quyeỏt?II. CAÙC ẹễÙI CAÛNH QUAN Tệẽ NHIEÂNCaỷnh quan cuỷa Chaõu AÙ raỏt phong phuự ự( coự 10 caỷnh quan) ủoùc vaứ giaỷi thớch treõn lửụùc ủoà 3.1 Sửù phaõn boỏ caỷnh quan phuứ hụùp vụựi sửù phaõn boỏ khớ haọu Ngaứy nay phaàn lụựn caực caỷnh quan tửù nhieõn bũ khai phaự bieỏn thaứnh nhửừng ủoàng ruoọng ,khu daõn cử ,vuứng coõng nghieọpIII. NHệếNG THUAÄN LễẽI VAỉ KHOÙ KHAấNDửùa vaứo sửù hieồu bieỏt vaứ theo doừi caực phim sau : Haừy cho bieỏt thieõn nhieõn Chaõu AÙ coự nhửừng thuaọn lụùi vaứ khoự khaờn naứo trong sửù phaựt trieồn kinh teỏ?II. CAÙC ẹễÙI CAÛNH QUAN Tệẽ NHIEÂNCaỷnh quan cuỷa Chaõu AÙ raỏt phong phuự.( coự 10 caỷnh quan ). Sửù phaõn boỏ caỷnh quan phuứ hụùp vụựi sửù phaõn boỏ khớ haọu Ngaứy nay phaàn lụựn caực caỷnh quan tửù nhieõn bũ khai phaự bieỏn thaứnh nhửừng ủoàng ruoọng ,khu daõn cử ,vuứng coõng nghieọpIII. NHệếNG THUAÄN LễẽI VAỉ KHOÙ KHAấN- Thuaọn lụùi: nguoàn taứi nguyeõn ủa daùng phong phuự.- Khoự khaờn :nuựi non hieồm trụỷ, khớ haọu khaộc nghieọt ,thieõn tai baỏt thửụứngHAÛY CHOẽN YÙ ẹUÙNG NHAÁT TRONG CAÙC CAÂU SAU ẹAÂY:Caõu 1: Caực soõng lụựn cuỷa Baộc AÙ vaứ ẹoõng AÙ thửụứng baột nguoàn tửứ :CAÂU HOÛI CUÛNG COÁa. Vuứng nuựi Taõy Nam AÙb. Vuứng nuựi trung taõm Chaõu AÙc. Vuứng nuựi Baộc AÙ d. Taỏt caỷ ủeàu ủuựngBAẽN SAI ROÀIBAẽN SAI ROÀIBAẽN SAI ROÀIBAẽN ẹUÙNG ROÀIRệỉNG NHIEÄT ẹễÙI AÅMXAVAN CAÂY BUẽITHAÛO NGUYEÂNRệỉNG CAÄN NHIEÄT ẹễÙI AÅMRệỉNG NHIEÄT ẹễÙI AÂMKHÍ HAÄU NHIEÄT ẹễÙI GIOÙ MUỉACAÂU HOÛI CUÛNG COÁRệỉNG VAỉ CAÂY BUẽI LAÙ CệÙNG ẹTHTHAÛO NGUYEÂNHOANG MAẽC VAỉ BAÙN HOANG MAẽCCQ NUÙI CAOTHAÛO NGUYEÂNRệỉNG HOÃN HễẽP VAỉ RệỉNG LAÙ ROÄNG400Dửùa vaứo lửụùc ủoà:- ẹoùc teõn caực ủụựi caỷnh quan cuỷa chaõu AÙ theo thửự tửù tửứ taõy sang ủoõng doùc theo vú tuyeỏn 400 B?- Giaỷi thớch taùi sao tửứ T -> ẹ chaõu AÙ coự nhieàu ủụựi caỷnh quan ?- Do laừnh thoồ raỏt roọng lụựn- Coự caực daừy nuựi cao ngaờn aỷnh hửụỷng cuỷa bieồn vaứo noọi ủũaHOANG MAẽC VAỉ BAÙN HOANG MAẽC+ Hoùc baứi 3 . ( keỏt hụùp vụựi lửụùc ủoà 2.1 vaứ 3.1. ẹoùc teõn caực caỷnh quan vaứ giaỷi thớch)+ Chuaồn bũ baứi 4 ( oõn laùi ủaởc ủieồm khớ haọu gioự muứa vaứ khớ haọu luùc ủũa)DAậN DOỉTAẽM BIEÄT QUYÙ THAÀY COÂ VAỉ CAÙC EM H E ẽN G A ậP L A ẽI ...

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_dia_ly_lop_8_tiet_3_bai_3_song_ngoi_va_canh_qu.ppt