Bài giảng môn Địa lý Lớp 8 - Tiết 12, Bài 10: Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á

) Địa hỡnh

Có 3 miền địa hình chớnh:

+ Phía Bắc: hệ thống núi Hi- ma-lay-a hùng vĩ hướng Tây Bắc- Đông Nam, dài gần 2600 km

+ Ở giữa: đồng bằng Ấn- Hằng rộng và bằng phẳng, dài hơn 3000 km.

 

ppt31 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Ngày: 12/10/2021 | Lượt xem: 326 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Địa lý Lớp 8 - Tiết 12, Bài 10: Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
 ĐỊA LÍ 8 Gi¸o viªn: §ç ThÞ Hång Ph­¬ng Tæ: Khoa häc Tù nhiªnNHIEÄT LIEÄT CHAØO MÖØNGCAÙC THAÀY CO GIAÙOVEÀ DÖÏ TIEÁT HOÏC HOÂM NAYKIỂM TRA BÀI CŨ:L­îc ®å Tù nhiªn ch©u ¸Xác định vị trí khu vực Tây Nam Á và nêu đặc điểm tự nhiên của khu vực?TIẾT 12 - BÀI 10:ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC NAM ÁTiÕt 12 - Bµi 10: §iÒu kiÖn tù nhiªn khu vùc nam ¸ 1. VÞ trÝ ®Þa lÝ vµ ®Þa h×nha) VÞ trÝ ®Þa lÝ L­îc ®å tù nhiªn ch©u ¸- Nam Á n»m ë r×a phÝa nam cña lôc ®Þa Á- ¢u.L­îc ®å tù nhiªn khu vùc Nam ¸ 90B....370B620§980§ Giíi h¹n: + Tõ 90 B- 370 B. + Tõ 620 §- 980 §.Nam Á nằm trong khoảng vĩ độ bao nhiêu?TiÕt 12 - Bµi 10: §iÒu kiÖn tù nhiªn khu vùc nam ¸ 1. VÞ trÝ ®Þa lÝ vµ ®Þa h×nha) VÞ trÝ ®Þa lÝ - Nam Á n»m ë r×a phÝa nam cña lôc ®Þa Á- ¢u.TiÕt 12-Bµi 10: §iÒu kiÖn tù nhiªn khu vùc nam ¸ 1. VÞ trÝ ®Þa lÝ vµ ®Þa h×nha) VÞ trÝ ®Þa lÝ - Nam Á n»m ë r×a phÝa nam cña lôc ®Þa Á- ¢u.L­îc ®å tù nhiªn khu vùc Nam ¸- Nam Á tiÕp gi¸p víi vịnh, biÓn và khu v­c nào?- Gåm những quèc gia nào?- Tiếp giáp: vịnh Ben-gan, biển A-rap; khu vực Tây Nam Á,Trung Á, Đông Á, Đông Nam Á.Tây Nam ÁTrung ÁBiÓn A r¸pvÞnh Ben gan Giíi h¹n: + Tõ 90 B- 370 B. + Tõ 620 §- 980 §.Đông ÁĐông Nam ÁTiÕt 12-Bµi 10: §iÒu kiÖn tù nhiªn khu vùc nam ¸ 1. VÞ trÝ ®Þa lÝ vµ ®Þa h×nha) VÞ trÝ ®Þa lÝ Quan sát lược đồ tự nhiên Nam Á, kể tên và nêu đặc điểm các miền địa hình chính từ Bắc xuống Nam? b) Địa hìnhL­îc ®å tù nhiªn khu vùc Nam ¸ 90B....370B620§980§BiÓn A r¸pvÞnh Ben gan+ PhÝa Nam: s¬n nguyªn §ª- can víi hai r×a là d·y G¸t T©y vµ G¸t §«ng.Cã 3 miÒn ®Þa h×nh chính:+ PhÝa B¾c: hÖ thèng nói Hi- ma-lay-a hùng vĩ h­íng T©y B¾c- §«ng Nam, dài gần 2600 km.+ Ở gi÷a: ®ång b»ng Ấn- H»ng réng vµ b»ng ph¼ng, dµi hơn 3000 km.L­îc ®å tù nhiªn khu vùc Nam ¸ 90B....370B620§980§TiÕt 12 - Bµi 10: §iÒu kiÖn tù nhiªn khu vùc nam ¸ 1. VÞ trÝ ®Þa lÝ vµ ®Þa h×nha) VÞ trÝ ®Þa lÝ b) Địa hình1. VÞ trÝ ®Þa lÝ vµ ®Þa h×nh2. KHÝ HËU, S¤NG NGßI Vµ C¶NH QUAN Tù NHI£N a) VÞ trÝ ®Þa lÝ - Nam ¸ n»m ë r×a phÝa nam cña lôc ®Þa Á- ¢u.-Tiếp giáp: vịnh Ben-gan, biển A-rap; khu vực Tây Nam Á, Trung Á, Đông Á, Đông Nam Á.b) Địa hìnhCó 3 miền địa hình chính:+ PhÝa b¾c: hÖ thèng nói Hi- ma-lay-a hïng vÜ h­íng T©y b¾c- §«ng nam, dµi gÇn 2600 km+ ë gi÷a: ®ång b»ng Ên- H»ng réng vµ b»ng ph¼ng, dµi h¬n 3000 km.+ PhÝa Nam: s¬n nguyªn §ª- can víi hai r×a lµ d·y G¸t T©y vµ G¸t §«ng.TiÕt 12-Bµi 10: §iÒu kiÖn tù nhiªn khu vùc nam ¸ Giíi h¹n: + Tõ 90 B- 370 B. + Tõ 620 §- 980 §.Hoaït ñoäng nhoùm ( 5 phuùt)Nhoùm 1,2: Quan sát H2.1, H10.2 và kieán thöùc ñaõ hoïc cho bieát: - Nam AÙ naèm chuû yeáu trong ñôùi khí haäu naøo? - ĐÞa hình cã ¶nh h­ëng gì ®Õn khÝ hËu cña khu v­c?Nhoùm 3,4: Quan sát H10.2, nhËn xét sù phân bè löôïng möa cuûa 3 ñòa ñieåm: Mum-bai, Se-ra-pun-di vaø Mun-tan ?Nhoùm 5,6: - Döïa vaøo H10.1, nhaän xeùt maïng löôùi sông ngoøi Nam AÙ? Keå teân caùc soâng chính trong khu vöïc?- Quan s¸t H3.1, cho biÕt Nam AÙ ù caùc kieåu caûnh quan chính naøo? 1. VÞ trÝ ®Þa lÝ vµ ®Þa h×nh2. KHÝ HËU, S¤NG NGßI Vµ C¶NH QUAN Tù NHI£N a) KhÝ hËu - §¹i bé phËn khu vùc cã khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa (nãng Èm)TiÕt 12-Bµi 10: §iÒu kiÖn tù nhiªn khu vùc nam ¸ KiÓu khÝ hËuPh©n bèĐặc điÓmNhiÖt ®íi giã mïaNói caoNhiÖt ®íi kh«C¸c kiÓu khÝ hËu ở Nam ¸§ång b»ng vµ s¬n nguyªn thÊp- Mïa ®«ng:giã ®«ng b¾c, l¹nh kh«.- Mïa h¹: giã t©y nam, nãng, Èm m­a nhiÒu.D·y Himalaya-Sườn phía Nam phần thấp thuộc kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa. Càng lên cao khí hậu càng mát dần.-Sườn phía Bắc phần thấp có khí hậu lạnh và khô(m­a th× mäi téi lçi cña con ng­êi sÏ ®­îc gét röa vµ hä sÏ t×m ®­îc con ®­êng ng¾n nhÊt lªn thiªn ®µng. V× vËy mçi ngµy cã tíi 50.000 ng­êi ®Õn t¾m ë s«ng H»ng.1. VÞ trÝ ®Þa lÝ vµ ®Þa h×nh2. KHÝ HËU, S¤NG NGßI Vµ C¶NH QUAN Tù NHI£N a) KhÝ hËu b) S«ng ngßi vµ cảnh quan tự nhiên- C¶nh quan tù nhiªn ®a d¹ng: rõng nhiÖt ®íi Èm, xa van, hoang m¹c, nói cao.- NhiÒu s«ng lín: S«ng Ấn, s«ng H»ng, s«ng Bra- ma- pót.TiÕt 12-Bµi 10: §iÒu kiÖn tù nhiªn khu vùc nam ¸ Nói Hi-ma-lay-a Hoang m¹c Tha Xa van Rõng nhiÖt ®íi Èm1. VÞ trÝ ®Þa lÝ vµ ®Þa h×nh2. KHÝ HËU, S¤NG NGßI Vµ C¶NH QUAN Tù NHI£N a) KhÝ hËu a) VÞ trÝ ®Þa lÝ b) Địa hình+ PhÝa b¾c: hÖ thèng nói Hi- ma-lay-a hïng vÜ h­íng T©y b¾c- §«ng nam, dµi gÇn 2600 km+ ë gi÷a: ®ång b»ng Ên- H»ng réng vµ b»ng ph¼ng, dµi h¬n 3000 km.+ PhÝa Nam: s¬n nguyªn §ª- can víi hai r×a lµ d·y G¸t T©y vµ G¸t §«ng. - §¹i bé phËn khu vùc cã khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa (nãng Èm) - Lµ khu vùc m­a nhiÒu cña thÕ giíi nh­ng ph©n bè kh«ng ®Òu. - NhÞp ®iÖu ho¹t ®éng cña giã mïa cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn nhÞp ®iÖu s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t cña nh©n d©n trong khu vùc.b) S«ng ngßi vµ cảnh quan tự nhiên - NhiÒu s«ng lín: S«ng Ấn, s«ng H»ng, s«ng Bra- ma- pót.- C¶nh quan tù nhiªn ®a d¹ng: rõng nhiÖt ®íi Èm, xa van, hoang m¹c, nói cao.TiÕt 12-Bµi 10: §iÒu kiÖn tù nhiªn khu vùc nam ¸ - Nam ¸ n»m ë r×a phÝa nam cña lôc ®Þa Á- ¢u. Giíi h¹n: + Tõ 90 B- 370 B. + Tõ 620 §- 980 §.-Tiếp giáp: vịnh Ben-gan, biển A-rap; khu vực Tây Nam Á, Trung Á, Đông Á, Đông Nam Á.Có 3 miền địa hình chính:H·y nèi c¸c « bªn tr¸i víi c¸c « bªn ph¶i :Ở GIỮAPHÍA BẮCPHÍA NAM 2. Đång b»ng Ên- H»ng3. Sơn nguyên Đê- can1. Dãy Hi- ma- lay- aCỦNG CỐ: Trò chơi giải ô chữ7 chữ cái: là một đất nước có diện tích nhỏ nhất ở Nam Á?8 chữ cái: Nam Á thuộc đới khí hậu nào?6 chữ cái: loại gió mùa có đặc điểm nóng , ẩm, mưa nhiều?7 chữ cái:nguyên nhân làm cho lượng mưa Nam Á phân bố không đều?4 chữ cái:một trong những đặc điểm nổi bật của gió mùa Đông Bắc là gì?12345M A N Đ I V ƠN H I Ệ T Đ Ớ IT  Y N A M Đ Ị A H Ì N H L Ạ N H HIMALAYAĐây là dãy núi được coi là “nóc nhà của thế giới”10 Bạn sai rồi. Cố lênHƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Häc bµi vµ lµm c¸c bµi tËp Chuẩn bị bài 11: Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam ÁXin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_dia_ly_lop_8_tiet_12_bai_10_dieu_kien_tu_nhien.ppt