Bài giảng Giáo dục công dân Lớp 8 - Chuyên đề: Hiến pháp và pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

+ Năm 1954 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta thắng lợi bằng chiến thằng lịch sử Điện Biên Phủ .

+ Ngày 10/10/1955 Chính phủ trở lại thủ đô .

+ 1959 Quốc hội ban hành bản Hiến pháp mới .

+ Hiến pháp 1959 còn gọi là Hiến pháp của thời kỳ xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà.

 

ppt28 trang | Chia sẻ: Anh Thúy | Ngày: 16/11/2023 | Lượt xem: 50 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Giáo dục công dân Lớp 8 - Chuyên đề: Hiến pháp và pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Chuyên đề :Hiến pháp và pháp luật n ước CHXHCNVN 
Phần I. Hiến pháp 
nước CHXHCN Việt Nam 
Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam 
* Câu hỏi dành cho cả lớp : 
a)Từ khi thành lập nước 1945 đến nay . Nước ta đã ban hành mấy bản Hiến pháp? vào những năm nào ? 
* 4 bản : 
+HP 1946 
+HP1959 
+HP1980 
+HP1992 
b) Qua 4 bản Hiến pháp trên ; em hiểu thế nào về Hiến pháp Việt Nam ? 
-Các bản Hiến pháp Việt Nam là sự thể chế hóa đường lối chính trị - kinh tế - văn hóa – xã hội của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong từng thời kỳ , từng giai đoạn cách mạng . 
HiẾN PHÁP ViỆT NAM 
1946 
CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG 
1959 
MiỀN BẮC TiẾN LÊN XÂY DỰNG 
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
1980 
CẢ NƯỚC TiẾN LÊN XÂY DỰNG 
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
1992 
THỜI KÌ ĐỔI MỚI 
 Bài 20 
Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam 
* Hiến pháp 1946 : 
+ Cách mạng tháng Tám thành công . Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời . 
+ Tháng 1 năm 1946 Quốc hội khóa 1 được bầu ra , tại kỳ họp thứ I Quốc hội đã thông qua bản Hiến pháp đầu tiên . 
+ Hiến pháp 1946 còn gọi là Hiến pháp của nhà nuớc dân tộc , dân chủ, nhân dân . 
Quốc hội khóa I- Kỳ họp thứ 2 
Thông qua ngày 9 tháng 11 năm 1946 
Gồm 7 chương – 70 điều 
Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam 
* Hiến pháp 1959 : 
+ Năm 1954 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta thắng lợi bằng chiến thằng lịch sử Điện Biên Phủ . 
+ Ngày 10/10/1955 Chính phủ trở lại thủ đô . 
+ 1959 Quốc hội ban hành bản Hiến pháp mới . 
+ Hiến pháp 1959 còn gọi là Hiến pháp của thời kỳ xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh công bố Hiến pháp của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 1/1/1960 
Quốc hội khóa I- Kỳ họp thứ 11 
Thông qua ngày 31 tháng 12 năm 1959 
Gồm 10 chương – 112 điều 
Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam 
* Hiến pháp 1980 : 
+ Đại thắng Mùa Xuân 1975 , đất nước thống nhất , cả nước tiến lên CNXH .Hiến pháp 1959 không còn phù hợp. 
+ Hiến pháp 1980 ra đời . 
+ Hiến pháp 1980 còn được gọi là Hiến pháp của thời kỳ quá độ lên CNXH trên phạm vi cả nước . 
Quyền Chủ tịch nước Nguyễn Hữu Thọ ký Sắc lệnh công bố Hiến pháp 1980 (12-1980) 
Quốc hội khóa VI- Kỳ họp thứ 7 
Thông qua ngày 18 tháng 12 năm 1980 
Gồm 12 chương – 147 điều 
Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam 
* Hiến pháp 1992 : 
+ Năm 1986 nước ta bước vào đổi mới , Hiến pháp 1980 không còn phù hợp . 
+ Hiến pháp 1992 ra đời . 
+ Hiến pháp 1992 còn gọi là Hiến pháp của thời kỳ đổi mới. 
Quốc hội khóa VIII- Kỳ họp thứ 11 
Thông qua ngày 15 tháng 4 năm 1992 
Gồm 12 chương – 147 điều 
HP 1992 
HP 1992 
(Sửa đổi) 
I. Đặt vấn đề 
Quốc Hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất 
Quốc Hội ban hành Hiến Pháp và Pháp luật 
Hiến pháp là luật cơ bản của nhà nước,có hiệu lực pháp lí cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam 
II. Nội dung bài học1.Hiến pháp là gì? 
2. Néi dung c¬ b¶n cña HiÕn ph¸p n¨m 1992 
HiÕn ph¸p 1992 ®­îc th«ng qua ngµy nµo? Gåm bao nhiªu ch­¬ng? Tªn cña mçi ch­¬ng? 
B¶n chÊt cña nhµ n­íc ta lµ g×? 
Néi dung cña HiÕn ph¸p 1992 qui ®Þnh vÒ nh÷ng vÊn ®Ò g×. 
a. HiÕn ph¸p 1992 ®­ưîc th«ng qua ngµy nµo? Gåm bao nhiªu ch­¬ng? Tªn cña mçi ch­¬ng? 
HiÕn ph¸p n­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ®· ®ư­îc quèc héi n­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam th«ng qua ngµy 15 th¸ng 4 n¨m 1992. 
HiÕn ph¸p 1992 gåm cã 12 ch­¬ng. 
 b.B¶n chÊt cña nhµ n­íc ta lµ g×? 
HiÕn ph¸p n¨m 1992 
§iÒu 2. 
 	Nhµ n­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam lµ nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa cña nh©n d©n, do nh©n d©n, v× nh©n d©n. TÊt c¶ quyÒn lùc nhµ n­íc thuéc vÒ nh©n d©n mµ nÒn t¶ng lµ liªn minh gi÷a giai cÊp c«ng nh©n v¬Ý giai cÊp n«ng d©n vµ ®éi ngò trÝ thøc. 
c. Néi dung cña HiÕn ph¸p 1992 qui ®Þnh vÒ nh÷ng vÊn ®Ò g×? 
Néi dung cña HiÕn ph¸p 1992 qui ®Þnh vÒ nh÷ng chÕ ®é 
ChÕ ®é chÝnh trÞ 
ChÕ ®é kinh tÕ 
ChÝnh s¸ch x· héi, Gi¸o dôc, Khoa häc, C«ng nghÖ 
B¶o vÖ tæ quèc 
QuyÒn vµ nghÜa vô c¬ b¶n cña c«ng d©n 
Tæ chøc bé m¸y nhµ n­íc 
=> KÕt luËn 
HiÕn ph¸p lµ ®¹o luËt quan träng cña nhµ n­ưíc. 
HiÕn ph¸p ®iÒu chØnh nh÷ng quan hÖ c¬ b¶n nhÊt cña mét quèc gia, ®Þnh hư­íng cho ®­ưêng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi cña ®Êt nưíc. 
Câu 1: Hiến pháp là hệ thống pháp luật có hiệu lực cao nhất? 
 a. Đúng 
 b. Sai 
Câu 2: Từ khi nhà nước ta ra đời đến nay ban hành bao nhiêu bản Hiến pháp? 
 a. 3 
 b. 4 
 c. 5 
 d. 6 
Câu 3: Hiến pháp năm 1992 được Quốc hội thông qua vào ngày, tháng năm nào? 
 a. 15/ 04/1992 
 b. 20/04/1992 
 c. 30/05/1992 
 d. 09/12/1992 
Câu 4: Hiến pháp đầu tiên của nước ta ban 
hành từ năm nào? 
 a. 1945 
 b. 1946 
 c. 1959 
 d. 1980 
Câu 5: Hiện nay chúng ta đang thực hiện 
Hiến pháp năm nào? 
 a.Hiến pháp 1946 
 b. Hiến pháp 1959 
 c.Hiến pháp 1980 
 d. Hiến pháp 1992 
Câu 6: Việc ban hành,sửa đổi,bổ sung Hiến pháp do cơ quan nào thực hiện? 
 a. Chính phủ 
 b. Toà án nhân dân 
 c. Viện kiểm soát 
 d. Quốc hội 
Câu 7: Gia đình em kinh doanh, nhưng vài tháng gần đây gia đình buôn bán ế không 
đóng thuế. Vậy gia đình có vi phạm pháp 
luật không? 
 a. Có 
 b. không 
Câu 8: Các quy định của Hiến pháp là căn 
cứ cho các ngành luật khác? 
 a. Đúng 
 b. Sai 
THẢO LUẬN: 
Em hãy nêu những việc làm mà em đã thực 
hiến đúng Hiến pháp? (ở trường, lớp) 
Những việc làm mà em đã thực hiện đúng 
pháp luật? ( khi tham gia giao thông) 
Bản thân em là Học sinh cần phải làm gì để 
thực hiện đúng Hiến pháp và Pháp luật? 
SUY 
NGHĨ 
Bài tập 1: Dưới đây là 1 số điều luật trong Hiến pháp 1992, em hãy sắp xếp các điều theo từng lĩnh vực 
BÀI TẬP 
ĐIỀU 
LĨNH VỰC 
2 
Chế độ chính trị 
15, 23 
Chế độ kinh tế 
40 
Văn hóa, giáo dục, khoa học CN 
52, 57 
Quyền và nghĩa vụ cơ bản của CD 
101, 131 
Tổ chức bộ máy Nhà nước 
Bµi tËp 
C¬ quan 
C¬ quan quyÒn lùc nhµ n­íc 
ChÝnh phñ, UBND quËn, Bé Gi¸o dôc µ §µo t¹o. Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n, Së GD-§T, Së lao ®éng th­¬ng binh vµ X· héi 
C¬ quan xÐt xö 
ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao 
Quèc héi, Héi ®ång nh©n d©n tØnh. 
C¬ quan qu¶n lÝ nhµ n­íc 
Toµ ¸n nh©n d©n tØnh 
C¬ quan kiÓm s¸t 
Bµi tËp 
V¨n b¶n 
C¸c c¬ quan 
Quèc héi 
Bé GD - §T 
Bé KÕ ho¹ch ®Çu t­ 
ChÝnh phñ 
Bé tµi chÝnh 
§oµn thanh niªn 
HiÕn ph¸p 
§iÒu lÖ §oµn TN 
LuËt doanh nghiÖp 
Qui chÕ tuyÓn sinh ®¹i häc vµ cao ®¼ng 
LuËt thuÕ GTGT 
LuËt gi¸o dôc 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Bài tập 2: Căn cứ vào điều 83, em hãy cho biết những cơ quan nào có thẩm quyền ban hành các văn bản dưới đây 
BÀI TẬP 
 VĂN BẢN 
 CƠ QUAN 
Hiến pháp, Luật doanh nghiệp, Luật thuế GTGT, Luật giáo dục 
Quốc hội 
Quy chế tuyển sinh 
Bộ GD& đào tạo 
Điều lệ Đoàn TNCS 
Trung ương Đoàn TNCS HCM 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_giao_duc_cong_dan_lop_8_chuyen_de_hien_phap_va_pha.ppt
Bài giảng liên quan